Hotărârea nr. 146/2020

Hotarirea Nr.146 din 20-03-2020 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 146

din 20 martie 2020

cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate

al Primarului Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 20308 din 13.03.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 20309 din 13.03.2020,

Ținând cont de:

 • - referatul nr. 20286/2020 al Serviciului Administrație Publică Locală - Secretar General al Municipiului,

 • - referatul nr. 20305/2020 al Direcției Generale Poliția Locală Arad,

 • - referatul nr. 18278 din 09.03.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Moga Dalia-Călina, polițist local, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, întocmit de domnul Tămaș Sorin Gheorghe, polițist local în cadrul aceluiași serviciu, având calitatea de îndrumător al doamnei Moga Dalia-Călina,

 • - raportul de stagiu nr. 18281 din 09.03.2020 al doamnei Moga Dalia-Călina, polițist local, clasa I, gradul profesional debutant,

 • - raportul de evaluare nr. 19761 din 12.03.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Moga Dalia-Călina, polițist local, clasa I, gradul profesional debutant, prin care se propune numirea acesteia în funcția publică de execuție definitivă de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent,

 • - referatul nr. C41700/2020 al Serviciului Stare Civilă - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) Partea a IlI-a, art. 392 alin. (1) și alin. (3), art. 393, Cap. II, art. 407, Secțiunea 1, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), Secțiunea a 2-a, Cap. IV, Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1: Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, astfel:

 • (1) Se transformă o funcție publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală - Secretar General al Municipiului în funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

 • (2) Se transformă două funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional debutant, nivelul studiilor M din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări - Direcția Generală Poliția Locală Arad în: funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor S, respectiv într-o funcție publică de execuție de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

 • (3) Se transformă o funcție publică de execuție vacantă de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional asistent, nivelul studiilor M din cadrul Serviciului Ordine Publică și Circulație 1 - Direcția Generală Poliția Locală Arad în funcție publică de execuție de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

 • (4) Se transformă o funcție publică de execuție vacantă de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional asistent, nivelul studiilor M din cadrul Serviciului Ordine Publică și Circulație 2 - Direcția Generală Poliția Locală Arad în funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

 • (5) Se transformă o funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal - Direcția Generală Poliția Locală, ocupată de doamna Moga Dalia-Călina, în funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului "corespunzător”;

 • (6) Se transformă o funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Stare Civilă - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, în funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S.”.

Art. 2: Se aprobă statul de funcții conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Resurse Umane

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020


Cod PMA -S4-02


STAT DE FUNCȚII pentru personalul contractual-propus A Funcții de conducere

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

1

administrator public

S

1

2

șef serviciu

S

2

B Funcții

|                                Total posturi conducere

3

de execuție

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

a) Personal de specialitate

1

inspector de specialitate

IA

S

9

I

S

3

II

S

1

debutant

S

3

2

referent

debutant

SSD

1

IA

M

8

debutant

M

3

b) Personal care ocupă funcții comune

1

administrator

I

M

1

2

muncitor calificat

I

M,G

10

3

șofer

I

M,G

5

4

îngrijitor

M,G

1

5

curier

M

1

6

guard

M,G

10

Total posturi

56

C Funcții de execuție (medicină generală/familie)

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

Personal de specialitate

1

medic

PRIMAR

S

3

SPECIALIST

S

9

S

20

Total posturi

32

D Funcții de execuție (medicină dentară)

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

Personal de specialitate

1

medic dentist

PRIMAR

S

2

S

16

Total posturi

18

E Funcții de execuție (asistență medicală)

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

2

asistent medical

PRINCIPAL

S

3

3

asistent medical

PRINCIPAL

PL

58

DEBUTANT

PL

10

PL

33

4

asistent medical

PRINCIPAL

M

3

M

1

Total posturi

108

Total posturi în regim contractual

217

STAT DE FUNCȚII - funcții publice-propus

nr. crt

Denumire funcție conducere / execuție

Nr. posțuri

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Clasa

Grad profesional

Treapta de salarizare

0

1

2

3

4

5

1

secretar general al municipiului

1

2

arhitect-șef

1

3

director general

1

4

director general adjunct

1

5

director executiv

11

6

director executiv adjunct

1

7

șef serviciu

44

8

șef birou

16

9

auditor

I

superior

4

principal

1

10

consilier

I

superior

262

principal

36

asistent

43

debutant

21

11

consilier achiziții publice

I

superior

6

principal

1

asistent

5

debutant

0

12

consilier juridic

I

superior

27

principal

4

asistent

18

debutant

3

13

referent de specialitate

II

superior

4

14

referent

III

superior

24

principal

1

asistent

2

debutant

1

15

polițist local

I

superior

46

principal

12

asistent

19

debutant

6

16

polițist local

III

superior

41

principal

12

asistent

8

debutant

0

Total funcții publice:

683

din care

conducere

76

execuție

607

STAT DE FUNCȚII pentru personalul contractual-propus A Funcții de conducere

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

1

administrator public

S

1

2

șef serviciu

S

2

B Funcții

|                                Total posturi conducere

3

de execuție

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

a) Personal de specialitate

1

inspector de specialitate

IA

S

9

I

S

3

II

S

1

debutant

S

3

2

referent

debutant

SSD

1

IA

M

8

debutant

M

3

b) Personal care ocupă funcții comune

1

administrator

I

M

1

2

muncitor calificat

I

M,G

10

3

șofer

I

M,G

5

4

îngrijitor

M,G

1

5

curier

M

1

6

guard

M,G

10

Total posturi

56

C Funcții de execuție (medicină generală/familie)

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

Personal de specialitate

1

medic

PRIMAR

S

3

SPECIALIST

S

9

S

20

Total posturi

32

D Funcții de execuție (medicină dentară)

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

Personal de specialitate

1

medic dentist

PRIMAR

S

2

S

16

Total posturi

18

E Funcții de execuție (asistență medicală)

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

1

2

asistent medical

PRINCIPAL

S

3

3

asistent medical

PRINCIPAL

PL

58

DEBUTANT

PL

10

PL

33

4

asistent medical

PRINCIPAL

M

3

M

1

Total posturi

108

Total posturi în regim contractual

217

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ                     Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

STAT DE FUNCȚII - funcții publice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


nr. crt

Denumire funcție conducere / execuție

Nr. posțuri

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Clasa

Grad profesional

Treapta de salarizare

0

1

2

3

4

5

1

secretar general al municipiului

1

2

arhitect-șef

1

3

director general

1

4

director general adjunct

1

5

director executiv

11

6

director executiv adjunct

1

7

șef serviciu

44

8

șef birou

16

9

auditor

I

superior

4

principal

1

10

consilier

I

superior

261

principal

36

asistent

44

debutant

21

11

consilier achiziții publice

I

superior

6

principal

1

asistent

5

debutant

0

12

consilier juridic

I

superior

27

principal

4

asistent

18

debutant

3

13

referent de specialitate

II

superior

4

14

referent

III

superior

24

principal

1

asistent

2

debutant

1

15

polițist local

I

superior

46

principal

12

asistent

20

debutant

5

16

polițist local

III

superior

41

principal

12

asistent

8

debutant

0

Total funcții publice:

683

din care

conducere

76

execuție

607

R O M Â N I A

PROIECT


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 127/13.03.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate

al Primarului Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 20308 din 13.03.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 20309 din 13.03.2020,

Ținând cont de:

 • - referatul nr. 20286/2020 al Serviciului Administrație Publică Locală - Secretar General al Municipiului;

 • - referatul nr. 20305/2020 al Direcției Generale Poliția Locală Arad;

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) Partea a III-a, art. 392 alin. (1) și alin. (3), art. 393, Cap. II, art. 407, Secțiunea 1, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), Secțiunea a 2-a, Cap. IV, Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1: Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, astfel:

 • (1)  Se transformă o funcție publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală - Secretar General al Municipiului în funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

 • (2)  Se transformă două funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional debutant, nivelul studiilor M din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări - Direcția Generală Poliția Locală Arad în: funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor S, respectiv într-o funcție publică de execuție de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

 • (3)  Se transformă o funcție publică de execuție vacantă de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional asistent, nivelul studiilor M din cadrul Serviciului Ordine Publică și Circulație 1 - Direcția Generală Poliția Locală Arad în funcție publică de execuție de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

 • (4)  Se transformă o funcție publică de execuție vacantă de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional asistent, nivelul studiilor M din cadrul Serviciului Ordine Publică și Circulație 2 - Direcția Generală Poliția Locală Arad în funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

Art. 2: Se aprobă statul de funcții conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Red. S.A. / Verif. A.S..

1 ex. Dosar Hotărâri

1 ex. Dosar ședință CLMA


SECRETAR GENERAL

cod PMA-S1-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 20308 din 13.03.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), Secțiunea a 4-a, Cap. III, titlul V, Partea a III-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 37 din HCLM Arad nr. 216/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu următorul obiect: „modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE:

Având în vedere:

 • - referatul nr. 20286/2020 al Serviciului Administrație Publică Locală - Secretar General al Municipiului;

 • - referatul nr. 20305/2020 al Direcției Generale Poliția Locală Arad;

 • - prevederile art. 392 alin. (1) și alin. (3), art. 393, Cap. II, art. 407, Secțiunea 1, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), Secțiunea a 2-a, Cap. IV, Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. 20309 din 13.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la:

 • - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20308 din 13.03.2020 a domnului Bibarț Călin - Primarul Municipiului Arad;

 • - Obiectul: „modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad”,

Ținând seama de:

 • - referatul nr. 20286/2020 al Serviciului Administrație Publică Locală - Secretar General al Municipiului;

 • - referatul nr. 20305/2020 al Direcției Generale Poliția Locală Arad;

 • - prevederile art. 392 alin. (1) și alin. (3), art. 393, Cap. II, art. 407, Secțiunea 1, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), Secțiunea a 2-a, Cap. IV, Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM :

 • A. Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, prin:

 • (1) Transformarea unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală -Secretar General al Municipiului în funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

 • (2) Transformarea a două funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional debutant, nivelul studiilor M din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări - Direcția Generală Poliția Locală Arad în: funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor S, respectiv într-o funcție publică de execuție de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

 • (3) Transformarea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa a IlI-a, gradul profesional asistent, nivelul studiilor M din cadrul Serviciului Ordine Publică și Circulație 1 -Direcția Generală Poliția Locală Arad în funcție publică de execuție de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

 • (4) Transformarea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional asistent, nivelul studiilor M din cadrul Serviciului Ordine Publică și Circulație 2 -Direcția Generală Poliția Locală Arad în funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

 • B. Aprobarea statului de funcții conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Secretar General Al Muncipiului

  Lilioara STEPANESCU


ȘEF SERVICIU

Adriana SOBARU

STOICA

CONSILIER JURIDIC

Andreea