Hotărârea nr. 145/2020

Hotarirea Nr.145 din 20-03-2020 cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Eminescu, nr.11, Ap. 9, – înscris în CF nr. 303149-C1-U2 Arad -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 145 din 20 martie 2020 cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Eminescu, nr.11, Ap. 9, - înscris în CF nr. 303149-C1-U2 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 19984/12.03.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 19987/M4/12.03.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare solicitarea nr. 17738/05.03.2020,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 303149-C1-U2 Arad,

Ținând cont de încheierea nr. 8456/29.01.2020 a Oficiului Cadastru și Publicitate Imobiliară,

Ținând cont de prevederile art. 26 alin. (8) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 23 lit. h.) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă subapartamentarea imobilului situat in Municipiul Arad - str. M. Eminescu, nr. 11, Ap. 9, înscris în CF nr. 303149-C1-U2 Arad, CF vechi nr. 27070, nr. top. 1026/2/IX aflat în proprietatea unor persoane fizice unde Statului Român deține o cotă de teren de 60/602mp, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Alpin Proiect S.R.L cu anexele 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - Apartamentul nr. 9A - în suprafața construită de 76 mp, cu o suprafață utilă de 64 mp și cu următoarea componență: atelier primire, atelier lucru, magazie, cu o cotă de teren aferentă de 34/602 mp în proprietatea Statului Român;

  • - Apartamentul nr. 9B - în suprafața construită de 58 mp, cu o suprafață utilă de 49 mp și cu următoarea componență: boxă, cu o cotă de teren de 26/602 în proprietatea Statului Român;

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

Cod PMA -S4-02


ANEXA NR. 1.38 la regulament


Foaie colectivă


Carte Fundară Colectivă Nr. 303149-C1-U2/UAT Arad

Descrierea condominiului

Adresa construcției: Arad, str. M. Emlnescu nr.ll, ap.9, corp A

Recepționat (semnătură, parafa)


Nr. tronson

Scara

Nivel

Nr. apartament/ spațiu cu alta destinație

Cod Unitate Individuală (UI)*

Nr.CF individuală*

Suprafața constuită (mp)

Suprafața utilă UI -Suap* (mp)

Cotă parte indiviză din părțile comune aferente UI (Cpc)

Cotă parte teren aferent Ui (Cpt)

Obs.

Parter

9A

76

64

-

34/602

1 atelier primire, 1 atelier lucru, magazie

Subsol

9B

58

49

-

26/602

boxa

TOTAL

-

-

-

-

134

113

-

60/602

-

Descriere părți comune indivize

Part! comune: terenul, poarta, pasaj poarta, curte, casa scării 1, casa scării 2, hol comun intre ap.3 si 4, coridor deschis, spălătorie, boxa, coridor 1, coridor 2, urcare la pod. pod. Instalat!! electrice, apa, canal.

întocmit (semnătură, ștampilă) Data 20.12 2019

Situația actuală (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. Cad.

Suprafața construita (mp)

Supafa ta utila (mp)

Cota parti comun e

Cota teren

Nr.

Ap.

Descrierea imobilului

Nr. Cad.

Nr.

Ap.

Suprafața construita (mp)

Suprafața utila (mp)

Cote parti comune

Cote teren

Descrierea imobilului

303149-C1-

U2

134

113

-

60/602

9

1 atelier primire, 1 atelier lucru, magazie, boxa

9A

76

64

34/602

1 atelier primire, 1 atelier lucru, magazie

9B

58

49

-

26/602

boxa

TOTAL

134

113

*

60/602

-

Executant SC ALPIN PROIECT SRL

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

\i

Data 20.12.2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Ștampila BCPIPropunere de dezlipire U.L

ANEXA NR. 1.36


SCARA 1100

Nr. Cadastral ai țăranului

Suprafața (mp)

Adresa tonab Mulul

303149

602

Arad, itr. Mlhal Emlnescu nr.ll, ap. 9, Corp A

Cartea funciara colectfoa nr.

303149421

UAT

ARAD

Cort unitate indhidiute (U)

. UZ .

CF Individuala

3031494214/2

Subsol

7.2?m


ParterAp AR
Ap 9A


Parii comune terenul poarta, pasa) poarta, curta, caia acarii 1 cuta «orii 2 hol comun Intre ep 3 H 4. coridor deschis. spaniole, bras. orirkr t.corWcrZ tiarele pod,pod, nstaisX riecilce. apa. omd.

Situația actuali (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (dup* dezlipire)

Nr. Cod,

Suprafața conetnJta (mp)

Sițwfala utila

<"»F) .

Cota part! comuna

Cota teren

Nr.AfL

Deocrlem imobilului

NrxCad.

Suprafața conctrutta

Suprafața utila (mp)

Cote pwtl comune

Cote teren

Deecrierea knobftulul

3G314&C1-

U2

134

113

-

60502

9

1 aWor primire. 1 «trier lucru, magazie, baca

76

64

-

34502

1 sMerprimlre. latederbcru. megezle

9B

58

<9

261602

bara

TOTAL

134

113

MTS02

Executant SC ALPIN PROECT SRL

,•            'l'.ERTITir/iT "\

Confirm executarea mtsuretcrlor la teren. coredtudhea ntocnilri docunentafd cadesMe <1 corespondente aceaida cu rasitoți dti teren

■ HQ ,        ' • , r/

.........

hspectar

Ccnftm introducerea imobiUd h baia do date integruU! ți atribuirea nmflruiui cadasfrd -------—-----—----—--meawRia «rai,---—---—  ____

ANEXA NR. 137

Releveu apartament

SCARA 1 100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

303149

34/602 (cota teren)

Arad, str. Mthal Emlnescu nr.ll, ap. 9A, Corp A

Cartea funciara colectiva nr.

303149C1

UAT

ARAD

Cod unitate individuala (U)

CF Individuala

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

1

Atelier primire

23.71

2

AieBerlucru

25.61

3

Magazie

14.87

Suprafața utila

64

Suprafața totala

64

Eiraotrtăflt,

Data

(semnătura, stampila)

/^CCRTIFIC-*’          '

/ AU^.'r

i: SeraR, |                          J HU/,,f, .,Jr           ;

I ai.pix              / 'CIAN,.

1/

20.12.2019

Rec rptionat.             v

Data

(semnătura, parafa)

3~

ANEXA NR. 137

Releveu apartament

SCARA 1100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa Imobilului

303149

26/602 (cota teren)

Arad, str. Mihai Eminescu nr.H, ap. 9B, Corp A

Cartea funciara colectiva nr.

303149-C1

UAT

ARAD

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Nr. încăpere |      Denumire incapere

Suprafața utila [irp]

Suprafața utila

0

4         |              Boxa

48.84

Suprafața totala

49

Executant

Data

(semnătura, stampila)

’ r         c- A

1 J '2      1                       f nr 1)020 S

f

_______l________________

20.122019

Beceptfonai; .........

Data

(semnătura, parafa)

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT


Avizat:

p. SECRETAR GENERAL, Sorin Contraș


Nr. 126/13.03.2020

H O T Ă R Â R E A Nr.__

din                 2020 cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Eminescu, nr.11, Ap. 9, - înscris în CF nr. 303149-C1-U2 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 19984/12.03.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 19987/M4/12.03.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare solicitarea nr. 17738/05.03.2020,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 303149-C1-U2 Arad,

Ținând cont de încheierea nr. 8456/29.01.2020 a Oficiului Cadastru și Publicitate Imobiliară,

Ținând cont de prevederile art. 26 alin. (8) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 23 lit. h.) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publi citate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă subapartamentarea imobilului situat in Municipiul Arad - str. M. Eminescu, nr. 11, Ap. 9, înscris în CF nr. 303149-C1-U2 Arad, CF vechi nr. 27070, nr. top. 1026/2/IX aflat în proprietatea unor persoane fizice unde Statului Român deține o cotă de teren de 60/602mp, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Alpin Proiect S.R.L cu anexele 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - Apartamentul nr. 9A - în suprafața construită de 76 mp, cu o suprafață utilă de 64 mp și cu următoarea componență: atelier primire, atelier lucru, magazie, cu o cotă de teren aferentă de 34/602 mp în proprietatea Statului Român;

  • - Apartamentul nr. 9B - în suprafața construită de 58 mp, cu o suprafață utilă de 49 mp și cu următoarea componență: boxă, cu o cotă de teren de 26/602 în proprietatea Statului Român;

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL,

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact. A.T.

Cod: PMA-S4-01


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 19984/12.03.2020

REFERAT DE ADMITERE

Având în vedere cererea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 17738/05.03.2020 a unor persoane fizice referitor la subapartamentarea imobilului situat în strada M. Eminescu, nr. 11, Ap. 9, înscris în CF nr. 303149-C1-U2 Arad, cu nr. top. 1026/2/IX, - cu o cotă de teren de 60/602 mp în proprietatea Statului Român, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Alpin Proiect S.R.L., propun adoptarea unui proiect de hotărâre în acest sens.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 19987/M4/12.03.2020

RAPORT

Cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Eminescu, nr.11, Ap. 9, - înscris în CF nr. 303149-C1-U2 Arad -

Având în vedere solicitarea unor persoane fizice înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 17738/05.03.2020, privind subapartamentarea imobilului situat în Str. M. Eminescu, nr. 11, Ap. 9, este necesară promovarea unui proiect de hotărâre în acest sens, cu mențiunea că în momentul de față imobilul antemenționat înscris în CF nr. 303149-C1-U2 Arad, CF vechi nr. 27070 cu nr. top. 1026/2/IX este proprietatea unor persoane fizice, iar Statul Român deține o cotă de teren de 60/602 mp.

Prin urmare, conform solicitării, este necesară subapartamentarea apartamentului 9 după cum urmează:

  • - Apartamentul nr. 9A - în suprafața construită de 76 mp, cu o suprafață utilă de 64 mp și cu următoarea componență: atelier primire, atelier lucru, magazie, cu o cotă de teren aferentă de 34/602 mp în proprietatea Statului Român;

  • - Apartamentul nr. 9B - în suprafața construită de 58 mp, cu o suprafață utilă de 49 mp și cu următoarea componență: boxă, cu o cotă de teren de 26/602 în proprietatea Statului Român;

Față de cele de mai sus, după realizarea lucrării antemenționate se vor încheia contracte de închiriere teren la Serviciul Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Arad pentru cotele de teren aferente imobilelor rezultate.

Având in vedere aceste considerente propunem apartamentarea imobilului din Str. M Eminescu, nr. 11, Ap. 9, înscris în cartea funciară nr. 303149-C1-U2 Arad, conform documentației cadastrale întocmită de S.C. Alpin Proiect S.R.L.- conform anexelor de la 1 - 5.

DIRECTOR EXECUTIV, Cj. Ștefan Szuchanszki


ȘEF BIROU, Arh. Alina Daniela Toma


Avizat juridic,