Hotărârea nr. 144/2020

Hotarirea Nr.144 din 20-03-2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană a spaţiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureş, Confecţii, Micalaca, Vlaicu şi Centru, înclusiv zona protejată a Municipiului Arad”

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 144 din 20 martie 2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr.19991/12.03.2020,

Analizând raportul nr. 19992/M4/12.03.2020 al Direcției Patrimoniu, Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare Certificatele de Urbanism nr. 168/03.02.2020 și nr. 169/03.02.2020,

Ținând cont de procesele verbale de recepție nr. 2311/2019, nr. 2323/2019 și nr. 289/2020 emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad,

Analizând extrasele de carte funciară nr. 311181 Arad, nr. 346619 Arad și nr. 304018 Arad, Analizând raportul de evaluare nr. 63/2019, privind terenurile înscrise in CF 311181 Arad și CF 346619 Arad, situate în intravilanul Municipiului Arad, Cartier Micalaca, zona Piața Soarelui, emis de evaluator autorizat Luca Florica,

Ținând cont de adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat cu nr. 8.569/M1/09.03.2020 privind verificarea Raportului de Evaluare nr. 63/2019, referiror la imobilele terenuri înscrise în CF 311181 Arad și CF 346619 Arad,

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. a), art. 4 și art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 4 alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 20 de voturi pentru și 1 abținere (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă amplasamentul imobilelor în vederea exproprierii - coridorul de expropriere pentru proiectul de utilitate publică de interes local"Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad, potrivit documentației topo - cadastrale prevăzute în anexa 1,2 și 3, realizată de SC DATCAD SRL, avizate și recepționate de către O.C.P.I. Arad, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pe baza studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aprobați conform Hotărârii nr. 378/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad și conform Hotărârii nr. 483/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea proiectului tehnic.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local pentru realizarea obiectivului '' Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad.

Art. 3. Se aprobă lista imobilelor afectate de coridorul de expropriere, situate în municipiul Arad, a proprietarilor și a altor deținători de drepturi reale, identificați, în condițiile legii, conform evidențelor Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad și/sau ale Municipiului Arad, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică " Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul local al Municipiului Arad, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare totală de 249.234 lei, (52.142 euro la un curs BNR de 4,7799 lei - 27.12.2019), care se alocă de la bugetul local.

Art. 5. Se însușește raportul de evaluare prin care se estimează valoarea despăgubirilor, conform anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Sumele prevăzute la art. 4 se plătesc persoanelor expropriate din contul deschis pe numele expropriatorului, la Trezoreria Municipiului Arad și vor fi la dispoziția proprietarilor de imobile.

Art. 7. Se aprobă termenul de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în care sumele aferente despăgubirilor se virează în contul special deschis cu acestă destinație de către expropriator, pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile în vederea efectuării despagubirilor.

Art. 8. Planul cu amplasamentul de expropriere și Lista imobilelor ce vor fi expropriate se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Arad, precum și prin publicare pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Arad.

Art. 9. Coordonatele coridorului de expropriere se includ în planul urbanistic general al Municipiului Arad.

Art. 10. Se împuternicește dl Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, să semneze notificările de expropriere, dispozițiile necesare procedurii de expropriere, precum și alte documente aferente procedurii, în condițiile legii și în conformitate cu prezenta hotărâre.

Art. 11. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin direcțiile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020                                                                      Cod PMA -S4-02

Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local aî Municipiului Arad nr. /_______ Lista imobilelor

afectate de coridorul de expropriere pentru proiectul de investiție "Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad" .

Nr.

Crt

Tip imobil

Identificat în CF

Categorie teren

Nr.

cad/top

Suprafață imobil (mp)

1

teren intravilan

346619

intravilan curți construcții

346619

413

2

teren intravilan

311181

intravilan curți construcții

311181

486

Notă - prețul calculat la cursul BNR din data de 27.12.2019 (4,7799 lei)

Suprafață expropriată imobil (mp)

Valoare

Proprietar imobil

Valoare lei

Valoare euro

413

58/euro mp

Muntean Rusalin

114.498

23.954

486

58/euro

mp

Țucudean loan -

Marius

Țucudean Florica

Corina

134.736

28.188

52.142    249.234

DIRECTOR EXECUTIV,

Avizat juridic,


ȘEF BIROU,

Arh. Alina Daniela Toma

i. Lucian Săîaian

RAPORT DE EVALUARE NR. 63/2019

Terenuri

CF 311181 ARAD si CF 346619 ARAD, situate în intravilanul municipiului Arad, Cartier Micalaca, zona Piața Soarelui

LUCA f FLORICAj

Cuprins

 • 1. TERMENII DE REFERINȚA Al EVALUĂRII

  • 1.1.   Identificarea si competenta evaluatorului

  • 1.2.   Identificare clientului si a oricăror utilizatori desemnați

  • 1.3.   Scopul evaluării

  • 1.4.   Identificarea activului sau a datoriei supuse evaluării

  • 1.5.   Tipul valorii

  • 1.6.   Data evaluării

  • 1.7.   Documentarea necesara pentru elaborarea evaluării

  • 1.8.   Natura si sursa de informații pe care se va baza evaluarea

  • 1.9.   Ipoteze si ipoteze speciale

  • 1.10.  Restricții de utilizare, difuzare si publicare

  • 1.11. Declararea conformității evaluării cu standardele de evaluare ANEVAR

  • 1.12. Descrierea raportului

 • 2. PREZENTAREA DATELOR

  • 2.1.   Identificarea proprietății imobiliare subiect. Descrierea juridica

  • 2.2.   Identificarea evantualelor bunuri mobile evaluate

  • 2.3.   Date despre zona, oraș, vecinătăți si amplasare

  • 2.4.   Informații despre amplasament

  • 2.5.   Descrierea construcțiilor

  • 2.6.   Date privind impozitele si taxele

  • 2.7.   Istoric, incluzând vânzările anterioare si oferte sau cotatii curente

 • 3. ANALIZA PIEȚEI BUNURILOR MOBILE

 • 4. EVALUAREA

  • 4.1.   Abordarea prin piața

  • 4.2.  Abordarea prin cost

  • 4.3.  Abordarea prin venit

 • 5. ANALIZA REZULTATELOR SI CONCLUZIA ASUPRA VALORII

 • 6. ANEXE

  • 6.1.   Descrierea juridica detaliata, daca nu este inclusa in pezentarea datelor

  • 6.2.   Date detaliate despre proprietăți

  • 6.3.   Plan de amplsament si delimitare

  • 6.4.   Fotografii ale proprietății

  • 6.5.   Harta orașului, a regiunilor invecinate sau alet tipuri de harți

  • 6.6.   Informații istorice despre venituri si cheltuieli

  • 6.7.   Estimările detaliate ale costurilor de reconstrucție sau de inlocuire a clădirilor

  • 6.8.   Date despre vanzari si cotatii

  • 6.9.  Alte informații considerate adecvate

SINTEZA RAPORTULUI

Proprietatea evaluata:


Terenuri situate în intravilanul municipiului Arad, conform tabelului următor:

Tipul proprietății:

Proprietar:


Proprietate imobiliara de tip teren intravilan liber

CF

Nr.cad/top

proprietari

cota

1

346619 ARAD

346619

Muntean Rusalin

111

2

311181 ARAD

311181

Tucudean loan Marius si Tucudean Florica Corina

1/1


CF

Nr.cad /top

Suprafața CF (mp)

adresa

proprietari

1

346619 ARAD

346619

413

Arad

Muntean Rusalin '

2

31’161 ARAD

311161

466

Arad, str Vrancei. nrT 61A

Tucudean loan Marius si Tucudean Florica Corina

Situația Juridica a terenurilor:


Clientii lucrării: t

Data evaluării:


Conform extraselor de carte funciară prezentate în copie în Anexe, terenurile sunt libere de sarcini

Consiliul Local al Municipiului Arad, Primăria Municipiului Arad, alte autorități

27.12.2019


Data inspecției proprietății:

23.10.2019

Moneda evaluării:

4,7799 RON/EUR

Scopul evaluării:

Stabilirea valorii de piața a terenurilor la nivelul preturilor practicate pe piața imobiliara in luna decembrie 2019

Metode de evaluare utilizate:

Abordarea prin piața - pentru terenuri

Valoarea recomandata

Valoarea de piața a terenurilor a fost estimata la cursul de 4,7799 RON/EUR stabilit de BNR la data de 27.12.2019

Valoarea de piața a terenurilor se prezintă astfel:

NR, CRT.

CF

Nr.cadllop

Valoare de piața (EURImp)

Valoare de plata avprafata de «apropriat (EUR)

Valoare de plata euprafata de expropriat (LEI)

1

346619 ARAD

346619

58

23.954

114.498

2

311181 ARAD

311181

58

28.188

134.736

Executantul evaluării:


ing. LUCA FLORICA, evaluator autorizat El, EPI, EBM, membru ANEVAR, Leg. 13701, Vladimirescu, str.

Libertății, nr. 6

EVALUATOR AUTORIZAT


ING. FLORICA LUCA


 • 1. TERMENII DE REFERINȚA Al EVALUĂRII

  • 1.1. Identificarea si competenta evaluatorului

Evaluatorii îndeplinesc cerințele adecvate de calificare, experiență profesională și asigurare:

• FLORICA LUCA, este inginer mecanic, membru titular ANEVAR cu LEG. 13701, evaluator ANEVAR pe secțiunile: întreprinderi, proprietăți imobiliare și bunuri mobile (El, EPI, EBM) si tutore ANEVAR pe secțiunea EPI; este înscrisa în programul de pregătire continuă al ANEVAR. Are asigurare de răspundere profesionala nr. 25820/2019, emis de către societatea ALLIANZ TIRIAC -ASIGURĂRI SA; este EXPERT TEHNIC JUDICIAR in specializările: Evaluarea proprietăților imobiliare si Evaluări bunuri mobile economie, Autorizația Nr. 32618072014 Seria 670714103313062014

Prin prezenta, in limita cunoștințelor si informațiilor deținute, certificam ca afirmațiile prezentate si susținute in acest raport sunt adevarate si corecte. De asemenea, certificam ca analizele, opiniile si concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate si condițiile limitative specifice si sunt analizele, opiniile si concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. In plus, certificam ca nu avem nici un interes prezent sau de perspectiva in proprietatea imobiliara care face subiectul prezentului raport de evaluare si nici un interes sau influenta legata de părțile implicate.

Suma ce ne revine drept plata pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea in raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care sa favorizeze clientul si nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior. Analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate in conformitate cu cerințele din standardele, recomandările si metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR. Evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR.

Proprietatea a fost inspectata personal de către evaluator. In elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenta semnificativa din partea nici unei alte persoane.

Prezentul raport se supune normelor ANE VAR si poate fi expertizat (la cerere) si verificat, in conformitate cu Standardele de verificare ANEVAR.

Prin prezenta, in limita cunoștințelor si informațiilor deținute, certificam ca afirmațiile prezentate si susținute in acest raport sunt adevarate si corecte. De asemenea, certificam ca analizele, opiniile si concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate si condițiile limitative specifice si sunt analizele, opiniile si concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. In plus, certificam ca nu avem nici un interes prezent sau de perspectiva in proprietatea imobiliara care face subiectul prezentului raport de evaluare si nici un interes sau influenta legata de părțile implicate.

Suma ce ne revine drept plata pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea in raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care sa favorizeze clientul si nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior. Analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate in conformitate cu cerințele din standardele, recomandările si metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR. Evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR.

Proprietatea a fost inspectata personal de către evaluator. In elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenta din partea nici unei alte persoane.

Prezentul raport se supune normelor ANEVAR si poate fi expertizat (la cerere) si verificat, in conformitate cu Standardele de verificare ANEVAR.

Ing. LUCA FLORICA

Evaluator autorizat, membru ANEVAR

 • 1.2.   Identificare clientului si a oricăror utilizatori desemnați

CLIENT: Consiliul Local al Municipiului Arad, Primăria Municipiului Arad UTILIZATOR DESEMNAT: proprietarii terenurilor care fac obiectul prezentei lucrări.

 • 1.3.   Scopul evaluării

Scopul prezentului Raport de evaluare il constituie evaluarea bunurilor imobile -terenuri situate în intravilanul municipiului Arad, înscrise în CF ARAD conform tabelului de la pct.1.4, pentru expropriere pentru investiții de utilitate publică, respectiv PROIECTUL Regenerare urbana a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad

 • 1.4.   Identificarea activului sau a datoriei supuse evaluării

Terenurile supuse evaluării sunt amplasate in incinta Piața Soarelui, incinta care urmeaza sa fie reamenajata ca si parcare.

Arad, Mlcalaca

NR. CRT.

CF

Nr.cad/top

suprafața CF (mp)

suprafața de expropriat (mp)

tip teren

categorie folosință

adresa

proprietari

cota

sarcini

1

346619

346619

413

413

intravilan

curii construcții

Arad

Muntean Rusa) n

1/1

nu exista

2

311181

311181

486

486

intravilan

curți construcții

Arad, str Vrancei, nr 61A

Tucudean loan Marius si Tucudean Florica Cori na

1/1

nu exista

 • 1.5.   Tipul valorii

Baza evaluării o constituie STANDARDELE DE EVALUARE A BUNURILOR, ediția 2018.

Actuala colecție de standarde incorporează STANDARDELE INTERNATIONALE DE EVALUARE (IVS) ediția 2013, precum si alte standarde si ghid uri metodologice de evaluate elaborate de către ANEVAR, strict necesare evaluării bunurilor.

STANDARDELE DE EVALUARE A BUNURILOR, ediția 2018 aplicate in prezenta lucrare sunt: SEV - CADRU GENERAL (IVS CADRU GENERAL), respectiv STANDARDE GENERALE: SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării (IVS 101 Sfera misiunii de evaluare), SEV 102 - Implementare (IVS 102) si SEV 103 -Raportarea evaluării (IVS 103), SEV 104 - Tipuri ale valorii, STANDARDELE REFERITOARE LA ACTIVE, respectiv SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare, precum si STANDARDELE DE APLICAȚIE A EVALUĂRII: SEV 300 Evaluări pentru raportarea financiara si GHIDURl METODOLOGICE DE EVALUARE GME: GME 630 - Evaluarea bunurilor imobile.

Definiția de baza din care deriva plaja de valori estimata in raport este definiția valorii de piața (SEV 100, paragraf 29):

“Valoarea de piața este suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbata, la data evaluării, intre un cumpărător hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzacție nepărtinitoare, după o activitate de marketing adecvat, in care părțile au acționat fiecare in cunoștința de cauza, prudent si fara constrângere.”

 • 1.6.   Data evaluării

Raportul de evaluare a fost elaborat in perioada 12.10.2019 - 31.12.2019. Data estimării valorii este 27.12.2019.

 • 1.7.   Documentarea necesara pentru elaborarea evaluării

In prezentul raport se urmărește estimarea valorii de piața a imobilelor.

Proprietatea, vecinătățile si zona de amplasare a obiectului au fost inspectate personal de către evaluator in prezenta reprezentantului clientului.

In elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenta semnificativa din partea nici unei alte persoane in afara evaluatorului.

Inspecția activului a efectuata in prezenta reprezentantului Primăriei Municipiului Arad, considerându-se veridice informațiile si date primite, s-au vizualizat faptic bunurile, ocazie cu care s-au efectuat fotografii si s-au adunat informații privind istoricul de utilizare, privind costurile de intretinere, alte costuri.

 • 1.8. Natura si sursa de informații pe care se va baza evaluarea

Datele de intrare pentru evaluare, date si informații care sunt utilizate in abordările folosite sunt date reale dar si date ipotetice; dintre date de intrare reale amintesc: prețurile obținute pentru active similare sau identice, costul efectiv al activelor identice sau similare, costul estimat al unui activ ipotetic, atitudinea perceputa fata de risc a participantilor de pe piața. Trebuie știut ca o credibilitate mai mare i se poate acorda, in mod normal, datelor de intrare reale, dar totuși, când acestea sunt mai puțin relevante, de exemplu, când informațiile despre tranzacțiile reale sunt vechi sau când fluxurile de numerar istorice nu sunt elocvente pentru fluxurile de numerar viitoare ori când informația despre costul efectiv este numai costul istoric, se acorda o relevanta mai mare datelor de intrare ipotetice.

Primele date au fost puse la dispoziție de către client (ca exemplu: documente privind istoricul si situația lor actuala, situația juridica a activului la data evaluării) pe care le-am completat la inspecție personal vizualizând stare fizica a activului la fata locului, după care am făcut completări cu date din piața ce au asemanari cu bunurile inspectate, cu alte informații existente din literatura de specialitate si din baza de date a evaluatorului.

Alte acte si documente avute la dispoziție:

 • > Solicitarea de evaluare

 • > Acte de proprietate aferente - extrase CF, documente ce atesta proprietatea asupra bunurilor

 • > CERTIFICAT DE URBANISM Nr. 1826/09.09.2019 aferent terenului notat in CF 346619 ARAD emis de Primăria Municipiului Arad

 • > CERTIFICAT DE URBANISM Nr. 1837/10.09.2019 aferent terenului notat in CF 311181 ARAD emis de Primăria Municipiului Arad

 • > Legislația in vigoare referitoare la cauza de expropriere pentru utilitate publica, respectiv Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local modificata si completata cu Legea nr. 233/2018

 • > "VALOAREA ORIUNDE ESTE EA” nr. 24 - Revista publicata de către ANEVAR, Informații de piața, pag. 65*72,

 • > Standarde de evaluare - ANEVAR și IROVAL;

 • > Consultare INTERNET: www.imoradar24.ro,www.storia.ro, www. imobiliare.ro, www.rig-imobiliare.ro,www.olx.ro,www.real-investments.ro, www.eurolux.ro,www.teren-arad.ro

 • > colecția ziarelor Vând și Cumpăr etc

 • > proprietari ai unor active oferite spre vânzare, vecini ai proprietății analizate;

 • > informații preluate din baza de date ale unor birouri notariale si informații preluate de la agenții imobiliare; antreprenori privați de construcții din municipiul și județ, precum si din baza de date a evaluatorului.

Evaluatorii nu isi asuma nici un fel de răspundere pentru datele puse la dispoziție de către proprietar si client si nici pentru rezultatele obținute in cazul in care acestea sunt viciate de date incomplete sau greșite.

 • 1.9. Ipoteze si ipoteze speciale

Raportul de evaluare a fost realizat pe baza următoarelor ipoteze generale:

 • >     Titlurile de proprietate se presupun valabile si tranzactionabile, daca nu se specifica altfel. Evaluatorul nu isi asuma nici o răspundere pentru descrierea juridica pusa la dispoziție sau pentru chestiuni legate de considerente juridice sau de proprietate.

 • >     Proprietatea este evaluata fara ipoteci sau datorii.

 • >    Se presupune ca proprietatea este deținuta cu responsabilitate si ca se aplica un management competent al acesteia.

 • >     Informațiile furnizate de terte parti sunt considerate de incredere, dar nu li se acorda garanție pentru acuratețe.

 • >     Toate studiile inginerești sunt presupuse corecte. Planurile de amplasare si materialul ilustrativ din raport sunt incluse doar pentru a-l ajuta pe cititor sa vizualizeze proprietatea.

 • >    Se presupune ca nu exista condiții ascunse sau neevidente ale proprietății, ale subsolului sau ale structurilor sale, care ar face ca proprietatea sa valoreze mai mult sau mai puțin. Nu se asuma nici o răspundere pentru astfel de condiții sau pentru obținerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor.

 • >    Se presupune ca proprietatea este in deplina conformitate cu toate legile si reglementările de mediu locale, regionale sau naționale in vigoare.

 • >    Se presupune ca proprietatea se conformează tuturor reglementarilor si restricțiilor de zonare si de utilizare in vigoare.

 • >     Se presupune ca au fost sau pot fi obținute sau reinoite toate autorizațiile, licențele, certificatele de ocupare, aprobările sau alte acte solicitate de instituțiile locale, regionale sau naționale, pentru fiecare utilizare pe care se bazeaza estimarea valorii.

 • >     Se presupune ca folosirea terenului si a construcțiilor se realizează in limita proprietății descrise si ca nu exista încălcări sau violări ale altor proprietăți.

 • >     Existenta unor materiale periculoase, care pot sa fie prezente sau nu pe proprietate, nu a fost observata de către evaluator. Evaluatorul nu are cunoștința de existenta unor astfel de materiale pe proprietate. Evaluatorul nu este calificat sa detecteze astfel de substanțe. Valoarea estimata este bazata pe ipoteza ca pe proprietate nu exista astfel de materiale care pot cauza diminuări ale valorii, deci terenul nu se considera contaminat. Nu se asuma nici o răspundere pentru astfel de condiții sau pentru expertize sau cunoștințe de specialitate necesare descoperirii lor. Clientul este solicitat sa angajeze un expert in acest domeniu, daca dorește sa stabilească daca terenul este contaminat sau nu.

 • >     Posesia acestui raport sau a unei copii nu conferă drept de publicare.

 • >     Evaluatorul, prin natura evaluării, nu va fi solicitat sa ofere consultanta ulterioara sau sa depună mărturie in instanța in legătură cu proprietatea in chestiune, decât daca au fost făcute inițial aranjamente in scris in această privința.

 • >     Nici una din părțile raportului nu vor fi difuzate public prin reclama, relații publice, știri, agenții de vanzare sau alte cai mediatice, fara acordul scris si aprobarea prealabila a evaluatorului.

 • >     In pregătirea evaluării au fost utilizate doar acele planuri si specificații avute la dispoziție.

 • >     Evaluatorul presupune ca cititorul sau utilizatorul acestui raport a primit copii ale planurilor de construcție disponibile si toate contractele de închiriere sau alte amendamente, daca exista, care impovareaza proprietatea.

Evaluatorul a folosit extrasele de carte funciara prezentate în Anexe, CERTIFICAT DE URBANISM Nr. 1837/10.09.2019, emise de către Primăria Municipiului Arad, PLAN TOPOGRAFIC SUPORT AL DOCUMENTAȚIEI PENTRU URBANISM PRIVIND EXPROPRIEREA TERENULUI PENTRU UTILITATE PUBLICA, identificările cadastrale noi la OCPL

 • >     Previziunile, proiecțiile sau estimările conținute in raport se bazeaza pe condițiile curente de pe piața, pe elementele cererii si ofertei anticipate pe termen scurt si pe o economie stabila in timp. Aceste previziuni sunt, prin urmare, supuse schimbării condițiilor viitoare. Previziunile si valoarea obtinuta in evaluare sunt valabile in situația in care proiectul Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad, devine activ si se desfasoara conform graficului.

 • 1.10.  Restricții de utilizare, difuzare si publicare

Raportul de evaluare nu va putea fi inclus, in întregime sau parțial, in documente, circulare, sau in declarații, nici publicat sau menționat in alt fel, fara acordul scris in prealabil, al evaluatorului si al clientului acestuia, cu specificația formei si a contextului in care ar urma sa apara.

Nici una din părțile raportului nu vor fi difuzate public prin reclama, relații publice, știri, agenții de vanzare sau alte cai mediatice, fara acordul scris si aprobarea prealabila a evaluatorului.

Valorile din prezentul raport sunt valabile numai pentru tipul de evaluare studiat, cu referire expresa doar la informațiile si datele furnizate de beneficiar;

Evaluatorii nu sunt obligați sa ofere, in continuare, consultanta sau sa depună mărturie in instanța cu privire la proprietatea in chestiune, in afara cazului in care exista prevederi prealabile in acest sens.

 • 1.11. Declararea conformității evaluării cu standardele de evaluare ANE VAR

STANDARDELE DE EVALUARE A BUNURILOR, ediția 2018 aplicate in prezenta lucrare sunt: SEV- CADRU GENERAL (IVS CADRU GENERAL), respectiv STANDARDE GENERALE: SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării (IVS 101 Sfera misiunii de evaluare), SEV 102 - Implementare (IVS 102) si SEV 103 -Raportarea evaluării (IVS 103) SEV 104 - Tipuri ale valorii si STANDARDELE REFERITOARE LA ACTIVE, respectiv SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare, GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile, precum si GHIDURI METODOLOGICE DE EVALUARE.

 • 1.12.  Descrierea raportului

Raportul de evaluare prezent este conform STANDARDELOR DE EVALUARE A BUNURILOR, ediția 2018, atat ca forma cat si conținut.

 • 2. PREZENTAREA DATELOR

  • 2.1. Identificarea proprietății imobiliare subiect. Descrierea juridica

Terenurile supuse evaluării sunt amplasate in incinta Piața Soarelui, incinta care urmeaza sa fie reamenajata ca si parcare.

Conform CU Nr. 1826/09.09.2019, respectiv CU Nr. 1837/10.09.2019, punctele 2 si 3:

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Destinație conform PUG ISCO29b - subzone construcții comerciale

Funcțiuni complementare admise ale zonei: spatii comerciale si prestări servicii

Folosința actuala: teren aflat in incinta fostei piețe Solare

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Teren in suprafața de 413 mp, respectiv 486 mp, UTR nr. 29, conform PUG Arad

Utilitati in zona: apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale, fara ca terenul sa fie branșat la utilitati.

Pe teren se afla doar cămine de canalizare

Terenul nu are access pietonal si cu mijloace de transport direct sau prin servitude reala constituita si intabulata in condițiile legii la un drum public, dar poate fi alipit unui lot care acces direct sau prin servitude.

POT maxim = 40%, Regim de inaltime maxim P, P+2, Pentru zone mixte POT maxim = 70%

Utilizări premise:

 • ■  Se va autoriza execuția construcțiilor cu funcțiuni complementare zonei de locuit (spatii comerciale si prestări servicii)

 • ■  Nu se vor autoriza unitati industriale

 • ■  Se interzice amplasarea unor construcții pe platformele de parcare

Arad, Mlcalaca

NR.

CRT.

CF

Nr.cad/top

suprafața CF(mp)

suprafața de expropriat (mp)

tip teren

categorie folosință

adresa

proprietari

cota

sarcini

1

346619

346619

413

413

intravilan

curți construcții

Arad

Muntean Rusalin

1/1

nu exista

2

311181

311181

486

486

intravilan

curți construcții

Arad, str. Vrancei, nr. 61A

Tucudean loan Marius si Tucudean Florica Corina

1/1

nu exista

Terenurile sunt libere, fara construcții.

Pana la momentul evaluării, aceste terenuri au fost utilizate ca si parcare in Piața Soarelui fosta Piața Solara, fiind betonate de către municipalitate.

Terenurile sunt amplasate in spatele imobilelor situate pe str. Vrancei, nr. 61 si respectiv 63, fiind despărțite de acestea prin gard din zidărie.

Deoarece terenurile intregesc suprafața aferenta Pieței Soarelui, ele se considera ca fiind in Zona B a municipiului, ca si Piața Soarelui.

 • a. Proprietatea asupra bunurilor evaluate, sarcini

  CF

  Nr.cad/top

  suprafața CF (mp)

  tip teren

  categorie folosintâ

  adresa

  proprietari

  cota

  sarcini

  1

  346619

  346619

  413

  intravilan

  curii construcții

  Arad

  Muntean Rusaiin

  1/1

  nu exista

  2

  311181

  311181

  486

  intravilan

  curți construcții

  Arad, str. Vrancei, nr. 61A

  Tucudean loan Marius si Tucudean Florica Corina

  1/1

  nu exista

 • b. Identificarea evantualelor bunuri mobile evaluate

Proprietatea nu are bunuri mobile supuse vanzarii odata cu imobilul.

 • c. Date despre zona, oraș, vecinătăți si amplasare

Aradul este un vechi centru de cultura, industrial, financiar si comercial inca din secolul trecut, aici dezvoltându-se o viata social-economica puternica.

Dezvoltarea municipiului Arad este legata de situarea lui la intersecția a doua mari cai de comunicații rutiere și feroviare - direcția N-S Oradea Timișoara si direcția E-V Deva - Nadlac/rutiera si Deva - Curtici - feroviar.

In anul 1930 s-a dat in folosința aeroportul Arad.

Prin tradiția financiar-economica de prima mărime, Aradul s-a dezvoltat intr-un mediu economic sănătos, de larga specializare, asigurandu-si o viata socio-economica stabila în lungul timpului, pastrandu-si aspectul de oraș european. Teritoriul administrativ al Municipiului Arad este situat in partea de vest a județului Arad, la 52 km de frontiera.

Suprafața municipiului este de 4618 ha, cu o populație de 172.827 locuitori (cf. Recensământ 2002).

Din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale, in județul Arad exista un municipiu - reședința de județ, 9 orașe si 68 comune si 273 sate.

Din totalul populației, 54% locuiește in mediul urban, iar restul de 46% in mediul rural.

 • d. Date privind impozitele si taxele

Pentru terenuri se percepe, un impozit diferențiat în funcție de zona (zonarea este stabilita prin H.C.L.M.). Clădirile sunt impozitate, conform Codului Fiscal si HCLM, cu 7,5% din valoarea de inventar, daca in ultimii 3 ani nu au fost supuse evaluării si cu 1,49% din valoarea de impozitare, in intervalul celor 3 ani, dintre 2 evaluări.

 • e. Istoric, incluzând vânzările anterioare si oferte sau cotatii curente

Terenurile supuse evaluării au făcut obiectul unor tranzacții despre care nu sunt cunoscute date

 • 3. ANALIZA PIEȚEI

Tipul pieței

Proprietatea evaluată face parte din piața proprietăților teren intravilan liber.

Analiza cererii

Dezvoltarea mediului de afaceri și a inițiativei antreprenoriale în municipiul Arad și în județ, au activat piața imobiliare a proprietăților industriale. Cererea de terenuri libere pentru a construcție spații de producție ( pana la 10.000 mp teren si 1.000 mp suprafețe construite) amplasate in imediata vecinătate a municipiului a crescut constant în ultimii ani, existând o presiune certă asupra proprietăților disponibile, ceea ce a condus la creșterea sensibilă a prețurilor de tranzacție pe metru pătrat și la reducerea timpului de vânzare, in perioada 2006 - 2008. După luna octombrie 2008, piața imobiliara a devenit puțin activa, tranzacțiile find limitate, începând din anul 2010, odata cu demararea construirii infrastructurilor rutiere, terenurile din zonele adiacente au fost transformate din arabile in curți construcții, prin realizarea de PUZ-uri, fapt ce a detereminat creșterea valorilor de tranzacționare a acestor terenuri.

Analiza ofertei competitive

în zona analizată a fost evidentă dinamizarea pieței proprietăților imobiliare, fiind vizibile o serie de proprietăți reabilitate și reamenajate în scop comercial sau de prestări servicii. O bună parte din proprietățile disponibile au fost astfel tranzacționate.

Nu există restricții semnificative rezultate din normative de construcții.

Ofertele de vanzare extrase de pe piața, referitoare la terenurile evaluate, se prezintă astfel:

suprafața (mp)

preț (EUR)

pret/mp

front stradal (m)

utilitati

acces

adresa

site

observații

406

34.500

85

11

pe teren

asfaltata

str Digului

imoradar24

intravilan cc

212

22.000

104

16718

pe teren

asfaltata

str. Fluierului, colt cu Stanlenel

imoradar24

intravilan cc

330

35,000

106

11.5

stradal

asfaltata

Zona 300

imoradar24

intravilan cc

542

42.500

78

17.5

stradal

asfaltata

Mlcalaca

imoradar24

intravilan cc cu proiect casa

300

27.000

90

14

stradal

strada asfaltata

Mlcalaca intre case

imoradar24

intravilan cc

475

45,000

95

17

curent, apa, pe teren, restul stradal

strada asfaltata

Micalca, str. Paulis

otx

intravilan cc

590

42,000

71

30

stradal

strada asfaltata

zona Ca'ul Batan

olx

Intravilan cc

600

54.000

90

28

stradal

strada asfaltata

Micalaca. intre case

Imoradar24

intravilan cc

1100

180000

164

40

pe teren

asfaltata

Micalaca

riq4mobiliare

Intravilan cc

550

54000

98

28

stradal

asfaltata

Micalaca

vandsicumpar.ro

intravilan cc

Echilibrul pieței

Considerăm că putem caracteriza piața imobiliară în aria sa definită mai sus ca fiind o piață puțin activă, direct legată de intensitatea activității antreprenoriale din județul Arad, inclusiv pe amplasamentul proprietății evaluate. Nu se intrevede o modificare a activitatii pieței imobiliare in următoarele 6 luni.

 • 4. EVALUAREA

Pentru întocmirea acestui raport de evaluare s-au folosit oferte din baza de date si dosarul de casa a evaluatorului, care pot fi consultate la cerere, iar la prezentul raport sunt anexate o selecție de date care au fost utilizate in procesul de evaluare si pentru care s-au stabilit corecțiile menționate in tabelele aferente. Comparabilele folosite in cadrul raportului pentru stabilirea valorii de piața au fost verificate telefonic si/sau faptic, prin deplasare la fata locului, in funcție de posibilitatea vânzătorului (ofertantului).

Procesul de estimare a "valorii de piața” a tinut cont de scopul evaluării, de tipul bunului, de recomandările si ipotezele si ipotezele special (daca exista) cuprinse in prezentul raport. Estimarea valorii de piața s-a făcut prin aplicarea a trei abordări in evaluare.

Datele si informațiile preluate de la proprietar si client, prin reprezentanții sai sunt considerate a fi reale si valabile, evaluarea fiind efectuata in aceasta ipoteza.

CEA MAI BUNA UTILIZAREA TERENULUI LIBER

Valoarea de piața a unui activ reflecta cea mai buna utilizare a acestuia. Cea mai buna utilizare este utilizarea unui activ care ii maximizează potențialul si care este posibila, permisa legal ai fezabila financiar.

Prin conceptul de cea mai buna utilizare înțelegem utilizarea rezonabila, probabila și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, adecvat fundamentata, fezabila financiar si care are ca rezultat cea mai mare valoare (este maxim productiva).

Reprezintă o alternativa de folosire a unui activ imobiliar aleasa din diverse variante posibile. De alegerea sa depind ipotezele de lucru folosite în evaluare.

"Utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare."

CMBU pentru teren liber ia in considerare valoarea de piața a terenului liber estimata prin comparația vânzărilor.

a. Abordarea prin piața

Abordarea prin piața oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect cu active identice sau similare, ale căror preturi de vanzare se cunosc. In prima etapa a acestei abordări se obțin preturile activelor identice sau similare care au fost tranzacționale recent pe piața. Dacă exista puține tranzacții recente, se iau in considerare si preturile activelor identice sau similare care sunt listate sau oferite spre vanzare, cu condiția ca relevanta acestor informații sa fie clar stabilita si analizata critic, iar când este necesar se ajusteaza prețul altor tranzacții pentru a reflecta orice diferente intre tranzacția reala si tipul valorii si orice ipoteze care urmeaza să fie adoptate pentru evaluarea care se realizează. Pot exista si diferente intre caracteristicile juridice, economice sau fizice ale activelor din alte tranzacții fără de cele ale activului evaluat.

Valorile de plata ale terenurilor se prezintă astfel:

NR. CRT.

CF

Nr.cad/top

Suprafața CF (mp)

Suprafața de expropriat (mp)

Valoare de plata (EUR/mp)

Valoare de plata (LEt/mp)

Valoare de plata suprafața de expropriat (EUR/mp)

Valoare de plata suprafața de expropriat (LEI/mp)

VALOARE CONFORM GRILA NOTARILOR 2019 (EUR/MP)-PIAȚA SOARELUI ESTE ZONAB

1

346619 ARAD

346619

413

413

58

277

23,954

114,498

90

2

311181 ARAD

311181

486

486

58

277

28.188

134,736

90

Calculele se regăsesc in ANEXE - 6.7

b. Abordarea prin venit

Valoarea de rentabilitate a proprietății imobiliare a fost determinata prin metoda capitalizării directe.

Esența acestei metode deriva din teoria utilitatii, care conferă o anumita valoare unui bun (sau proprietăți) cumparat(e) numai in măsură in care cumpărătorul (investitorul) realizează o satisfacție din achiziția respectiva. In cazul proprietății, aceasta satisfacție se reflecta prin câștigurile viitoare realizabile din exploatarea obiectului proprietății.

Date fiind numărul insuficient de oferte expuse pe piața, abordarea nu s-a aplicat

 • 5. ANALIZA REZULTATELOR SI CONCLUZIA ASUPRA VALORII

Având in vedere rezultatele obținute prin aplicarea abordărilor in evaluare, relevanta datelor de pe piața si consistenta informațiilor de piața care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte, scopul evaluării si caracteristice proprietății imobiliare, in opinia evaluatorului, valoarea estimata pentru terenurile in discuție tine seama de valoarea de plata determinata in ABORDAREA PRIN COMPARAȚII DE PIAȚA.

Valoarea este in concordanta cu preturile stabilite prin grila notarilor publici valabila in anul 2019, asa cum prevede legislația in vigoare, referitoare la cauza de expropriere pentru utilitate publica.

NR. CRT.

CF

Nr.cad/top

Suprafața CF (mp)

Suprafața da expropriat (mp)

Valoare de piața (EUR/mp)

Valoare de plata (LEI/mp)

Valoare de plata suprafața de expropriat (EUR/mp)

Valoare de piața suprafața de expropriat (LEI/mp)

VALOARE CONFORM GRILA NOTARILOR 2019 (EUR/MP) - PIAȚA SOARELUI ESTE ZONAB

1

346619 ARAD

346619

413

413

58

277

23.954

114,498

90

2

311181 ARAD

311181

486

486

_______58

277

28.188

134,738

90

' r+pf Oficiu, de Cadastru $i Publicitate imobiliară ARAD

WBiroul de Cadastru șt Publicitate imobiliari Arad

AX'CPÎ               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

•                              PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 311181 Arad


I Nr cerere

| Luna

ț___And_______

Câd vwrtfk.


UM«B ~~az _10 2019


Ciul wnflcjuv

■iilIMI

1000750 l«M0


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechl:16147-Micalaca

Nr, topografic.2242/662/2/2


Adresa: Loc. Arad. Str Vrancei. Nr. 6IA. Jud. Arad

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observați) / Referințe

Al

311181

4S6

Teren împrejmuit;                              B

parțial


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

52042 / 23/05/2017

Act Notarial nr. 2021. din 12/05/2017 emis de Morariu PATRICIIHON,

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare. dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

 • 1) ȚUCUDEAN IOAN-MARIUS. căsătorit Cu

 • 2) ȚUCUDEAN FLOR1CA CORINA


C. Partea III. SARCINI.


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT


Document cere cwitirte date cu caracter peremL protejare de prevederile Legii Nr S77BOOI


Pagina 1 din 3


f«lr»w pentru uilornitre on-lint |« idreja tpay.ancpLra


Fpnrular veriAjrita ] 1Date referitoare la teren

Nf Crt

Categorie folosință

Intra vilân

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

486

-

2242/652/2/2

teren împreimuit parțial cu gard

Lungime Segmente

1} Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfințit

Lungime segment <- <m)

1

2

32.387

2

3

2.652

3

4

14.242

4

5

32.638

5

6

1.656

6

1

11.538

Document care conț/ng date cu caracter perronH pnotejatr tfe prgvaderfle Lepff Nr 577/2001.

Pagina 2 din 3


FermuUr vr*M*nc« 1,1


Extras* ptnuu «nformar» an» lina U «nu


__Carte Funciară Nr. 311181 Comuna/Oraș/Municipiu: Arad

Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 $1 sunt rotunjite la 1 milimetru. Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil tn condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O U.G nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate C extinsă șl în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii șl realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpl.ro/verlficare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codut dc verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momeptul generării documentului.


EilfiM P*nifp intornwrp cn llnr la «(Ucu

•■6                                                                                       PMA-A4-12

ROMÂNIA

IUDEȚUL ARAD

’RIMÂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Wr. 65296 din 26.08.2019

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. din 1 0 SEP. 2019

în scopul:

INFORMĂRII PENTRU EVALUARE IN VEDEREA EXPROPRIERII TERENULUI


Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD - BIROUL CADASTRU INTRAVILAN SI CF pers, juridica cu domiciliul în județul ARAD, municipiul ARAD, satul , sectorul , cod poștal , B-dul. REVOLUȚIEI , nr. 75, bloc , sc. , etaj, ap., telefon , e-mail, înregistrată la nr. 65296 din 26.08.2019

pentru imobilul - teren ți/sau construcții - situat in județul ARAD, municipiul ARAD, satul, sectorul, cod poștal, Str. VRANCEI, nr. 6 IA, bloc, sc., etaj, ap. sau identificat prin CF 311181 Arad

TOP: 311181.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. / faza PUG, aprobata cu hotărârea Consiliului Local ARAD nr. 502/2018

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ;i completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobil situat in intravilanul municipiului Arad, proprietate privata a domnului TUCUDEAN 1OAN-MARIUS si a doamnei TUCUDEAN FLORJCA CORINA

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Destinație conform PUG ISCO 29b - subzone construcții comerciale

Funcțiunile complementare admise ale zonei: spatii comerciale si prestări servicii

Folosința actuala: teren aflat in incinta fostei piețe Solare, afectat de proiectul REGENERARE URBANA

Se solicita EXPROPRIEREA TERENULUI

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Teren in suprafața de 486 mp, situai in UTR 29 in conformitate cu Regulamentul aferent PUG Utilitati in zona apa, canalizare, energic electrica, gaze naturale, fara ca terenul sa fie branșat la utilitati. Pe teren se afla doar cămine de canalizare.

Terenul nu are acces pictonal si cu mijloace de transport direct sau prin servitute reala constituita si intabulata in condițiile legii la un drum public, dar poate fi alipit unui lot care arc acces direct sau prin servitute.

POTmaxim” 40%; Regim de inaltime maxim P, P1-2E; Pentru zone mixte POTmaxim=70%

Utilizări premise in UTR 29, ISca 29 b

- se va autoriza execuția construcțiilor cu funcțiuni complementare zonei de locuit (spatii comerciale si prestări servicii) Nu se vor autoriza unitati industriale.

* se interzice amplasarea unor construcții pe platformele de parcare

Prezentul certificat de urbanism POATE H utilizat, in scopul declarat pentru INFORMARE IN VEDEREA EVALUĂRII PENTRU EXPROPRIERE

Certificatul de urbanism nu (ine loc de autorizație de constmirc/desfiintarc și nu conferii dreptul de a executa lucrări de construcții

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului ARAD, Splaiul Mureșului F.N.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva El A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice ți private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE ți prin Directiva Consiliului ți Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului Ia elaborarea anumitor planuri ți programe în legătură cu mediul ți modificarea, cu privire la participarea publicului ți accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE ți a Directivei 96/61 /CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația dc a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze ți să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului dc mediu se desfășoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului dc mediu autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului ți formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:_______________________________________________________________________________________________________

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protcc|ia mediului în vederea evaluării inițiale a investiției ți stabilirii necesității

evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru proiecția mediului stabilețte necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorită(ii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării ___________________________________________________lucrărilor de construcții.

In situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

F6

PMA-A4-12

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSIRUIRE/DESF1NȚARE va fi însoțită dc următoarele documente:

 • a) certificatul de urbanism:

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară dc informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

La autorizare se va prezenta extras de Carte Funciara, original, actualizat

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz.

  □ DT.A.C.                   □ D.TO.E.

  □ DTAD

  d) Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, d.l. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura

  • □ alimentare cu apa

  • □ canalizare

  • □ alimentare cu energie electrica

  • □ alimentare cu energie termica

  • □ gaze naturale

  • □ telefonie

  • □ salubritate

  • □ transport urban

  d.2. Avize și acorduri privind:

  □ securitatea la incendiu            □ protecția civilă

  □ sănătatea populației

d.3. avizele/acordurile specifice ale administra|ici publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora; d.4. Studii de specialitate;

 • e) Actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului; '

 • f) Dovada privind achitarea taxelor legale.

Documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.Achitat taxa de lei, conform chitanței scria nr. din , taxă de urgență - RON și taxă pentru avizarea Certificatului de urbanism de către Comisia de Urbanism si Amenajare a Teritoriului in valoare de RON, conform chitanței seria nr. din.


Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de ,ț £ cep șpjg

Ing. Janina Morschl /

în conformitate cu prevederile legii nr.50/l991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ți completările ulterioare

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de pana la data de

După aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmând sa obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității_________________________

Achitat taxa de ________________________lei, conform chitanței nr,_______________________din

Transmis solicitantului la data de direct/ prin poțtăîncadrare in zona conform ortofoto planFireoiA ICAD.JniBl)


Nr. Pct.


Cocrdcnate pct.dn COrttttf


fini* «robi iropui

— HntiprcUe

mritrurî»
Ecutot SCDATCADSRL

Sd OW e» UWw. MWl Rm Hlu OKJOSSK

Ațliire

Hume

MSsunt

Orau SeUsian

Desenn

QiOVSebaslia.’i

Verificai

OrasSeteilim

rr

Beielcia/

Si£em Mereo'70

Sara.

1 500


x fn|


525700.5ZC 525'96.73] 52:6r-6.2"7 525664.430 525569.IC 575^:323 525 V


21w673.4?4 216604.2-5

71BL79.33? 2ÎAU5.409


o.


1 l.ungir.i laturi

Î)(I, r-n


1. 6

32.64


0.44


rcr          ---rrrr


<ri-p--P-^

— ■ AffewfPUxa n*


RLAUIOPOGRAEICAJIALOGIC SUPOAT AL 00CUWUWAT1EI IM VEDEREA OBUMERA CEIWlCAIUlin DE URBANISM PE’ITRU EPS OPRIREA IMOBILL'. U IDfNME CAE HON CfXAP 311181ABAD


OiU 220B2019


Raport de evaluare imobil                                                               pag- 23


ANCEI


Oficiul de Cadastru șl Public tale Imobiliare ARAD Biroul de Cadastru șl Public rate Imobiliari Arad


Nr. cerere Zlue

..... Iun*


TEREN Intravilan


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 346619 Arad


A. Partea I. Descrierea Imobilului


Anuîi


119465

22

10 20X9


Cod wțKtfi

■0MH

I0007SM67SB


Adresa: Loc. Arad, Jud. Arad

Nr.

Crt

Nr* cadastral Nr. topografie

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

346619

413

1                                                         j


B. Partea II, Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

96024 / 14/10/2016

Act Notarial nr. 2646, din 13/10/2016 emis de Fiidan Teodor:

Bl _

Se înființează cartea funciara 346619 a imobilului cu numărul cadastral 346619/Arad, rezultat din dezmembrarea Imobilului cu numărul cadastral 318402 înscris In cartea funciara 318402:

Al

Hotarare Judecătoreasca nr. 4033/DOSAR NR, 7844/55/2014, din 23/09/2014 emis de JUDECĂTORIA ARAD,

B2

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin HOTARARE iUDECATOREASCA, cota actuala 1/1

Al

1) MUNTEAN RUS ALIN

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 318402/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 115661 din 02/12/2014,


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile legii Nr. 67772001.


Pagina 1 din 3


Cxlrese pentru lntarm*r» pn-ltae la «frtMi «pay.ancpl.ro


Formular vaftiunta J 1


Carte Funciară Nr. 346619 Comuna/Oraș/Munic}


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp}*

Observații f Referințe                     \

346619

413

* Suprafața este d

etermlnată In planul de proiecție Stereo 70.

b.'S CDate referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

413

-

LOT2

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție fn plan.

Punct început

Punct sfărțit

Lungime segment |m)

1

2

13.25

2

3

29.581

3

4

13.782

4

1

32.387


** Lungimile segmentelor sunt determinate In pianul de proiecție Stereo 70 țl sunt rotunjite la 1 milimetru. ••• Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mat mici decât valoarea 1 milimetru.

Document cere conține date cu caracter penonaț jxwe/ale de prevederile Legii Nr 677r2o01.

Pagina 2 din 3

Formular vftlniAen ] 1


Eitrttt ptfiiru Intomw» an4kt« U «dr«$a ■pjțaancpLrvi


Carte Funciară Nr. 346619 Comuna/Oraj/Municipiu: Arad

„trasul de carte funciară generat prin sistemul informatic Integrat al ANCPI conține informațiile din cartea (undară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr, 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități țl procese edmlnlstrative prevăzute de legislația In vigoare. Valabilitatea poale fi extinsă șl In forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al Instituției publice ori entitătii care a sol citat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabl 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

22/10/2019. 10:16

Oocvmenr rare conține date eu caracter peraonal, prate/ate de prevederile Legii Nr. 677/2001

ExUM« prfilru mloffiur* on-Unc U

Pagina 3 din 3


f otmuiW veriAjcn 1 I


F.6


PMA A4 12


ROMÂNIA


JUDEȚUL ARAD

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 65293 din 26.08.2019

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. din . 9 sep, 1Q19

în scopul:

INFORMĂRII PENTRU EVALUARE IN VEDEREA EXPROPRIERII TERENULUI

Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD - BIROUL CADASTRU INTRAVILAN ȘI CE pers, fizica cu domiciliul în județul ARAD, municipiul ARAD, satul , sectorul , cod poștal , B-dul. REVOLUȚIEI , nr. 75, bloc , sc. , etaj, ap., telefon, e-mail, înregistrată Ia nr. 65293 din 26.08.2019

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat in județul ARAD, municipiul ARAD, satul, sectorul, cod poștal, Str. VRANCEI, nr. 63, bloc , sc. .etaj , ap. sau identificat prin CF346619 Arad

TOP: 346619.

în temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr. / faza PUG, aprobată cu hotărârea Consiliului Local ARAD nr. 502/2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren situat in intravilanul municipiului Arad- proprietate privata a domnului MUNTEAN RUSALIN

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Destinație conform PUG 1SCO 29b - subzone construcții comerciale

Funcțiunile complementare admise ale zonei: spatii comerciale si prestări servicii

Folosința actuala: teren aflat in incinta fostei piele Solare, afectat de proiectul REGENERARE URBANA

Se solicita: EXPROPRIEREA TERENULUI

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Teren in suprafața dc 413mp, UTR nr 29 Jc. conform PUG Arad

Utilitari in zona: apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale, fara ca terenul sa fie branșat la utilitari Pe teren se afla doar cantine dc canalizare.

Terenul nu are acces pictonal si cu mijloace dc transport direct sau prin servitute reala constituita si intabulata in condițiile legii la un drum public, dar poate fi alipit unui lot care are acces direct sau prin servitute.

POTmaxim= 40%; Regim de înălțime maxim P, P+2E; Pentru zone mixte POTmaxim=70%

Utilizări premise in UTR 29, ISca 29 b

- se va autoriza execuția construcțiilor cu funcțiuni complementare zonei de locuit (spatii comerciale si prestări servicii) Nu se vor autoriza unitari industrial;

• se interzice amplasarea unor construcții pe platformele de parcare.

Prezentul certificat de urbanism POATE fi utilizat, in scopul declarat pentru INFORMARE IN VEDEREA EVALUĂRII PENTRU EXPROPRIERE

Certificatul de urbanism nu ține ioc de autorizație de eonstruire/desființare ți nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor dc construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului ARAD, Splaiul Mureșului F.N.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice ți private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/1 l/CE ți prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiției publice/privatcîn lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului,

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului dc mediu autoritatea competentă pentru proiecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:_____________________________________________________________________________________________________

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției ți stabilirii necesității

evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării

lucrărilor de construcții,

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația dc a notifica acest fapt autorității administrației publice competente,

F.6


PMA-A4-12


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construc(ii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciari de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

La autorizare se va prezenta extras de Carte Funciara, original, actualizat

 • c) documentația tehnici - D.T., după caz:


□ D.T.A.C.


□ D.T.O.E.


□ D.T.A.D.


d) Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism.

d.l. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

 • □ alimentare cu apa

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termicagaze naturale telefonie salubritate transport urban


d.2. Avize și acorduri privind: □ securitatea la incendiu


□ proteefia civilă


□ sănătatea populației


d.3. avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora;

d.4 Studii de specialitate:

 • e) Actul administrativ al autoritarii competente pentru proiecția mediului;

 • f) Dovada privind achitarea taxelor legale.

Documentele de plata ale următoarelor taxe (copie);

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.


/primar.

Calin Bibart              kx''

PIMĂKIAț^
Achitat taxa de lei, conform chitanței seria nr. din , taxă de urgență - RON șt taxă pentru avizarea Certificatului de


urbanism de către Comisia de Urbanism si Amenajare a Teritoriului in valoare de RON, confojPl.sbițaQlgi seria nr. din . Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/ prin poștă la data de . ‘    ■ ‘9™


Ing. Janina Morachl /


în conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completurile ulterioare

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de


pana la data de___________________


După aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmând sa obțină, in condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității_________________________

Achitat taxa de lei, conform chitan|ei nr._______________________din_______________________

Transmis solicitantului ta data de direct/ prin poștă.

PLAN TOPOGRAFIC

$C 1.500încadrare in zona conform ortofoto planPar.-ela (CAO.34%191

Pcl.

Coordonat« pc'„.ae contur

i jr.qini

1 JtllTt Gu,i*ri

X l-l

2

525705.261

218661.011

.3.2'3

I

52 f 700 a

21 7 <42-1

J5

4

‘■25C70.C02

2JC662.085

13 T1

3

52507'1.346

210651.222

2>.5H

S CAD

24661 9)-413.?ln-p P-09.3Cre• -r.in.uiAi'M

si£X*

LA ■TUL DE'""


"I■ C.MT* n

faartrt SC DATCAD SRL

Ssl țw o» u^nei M 3tH V M» «V. <057435536

Bereta»-                            | ,

MUNICIPIUL ARAD

Planșa r

1

Ad.ire

Nume

Stîtem smeo'70

PUN I0P0GRAHC ANALOGIC CUPOttt AL DOCUMEMHTAUEt IN WDEHEA OBTIHtffl! CERtflCATUlUI DE URBANISM PENTRU EPflOPRIEREA IMOBILULUI ©EHTFICATIWI CfyCA0.:3<6619-ARAD

Misint

Ow SeDislian

Desenai

Ortti Setu&gn

Sari 1500

Ventat

Oraș SebiSian

Data 22 082019


Raport de evaluare imobil                                                               Pa9-


b. Date detaliate despre proprietăți - Cap, 2


c. Plan de amplasament si delimitare
d. Fotografii ale proprietății

 • f.  Informat» istorice despre venituri si cheltuieli

Nu este cazul, abordarea prin venituri nu s-a aplicat

 • g. Date despre vanzari si cotatii

Abordarea prin piața oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect cu active identice sau similare, ale căror preturi de vanzare/ oferte, se cunosc.

CF 311181 ARAD

Elementul de comparație

Teren de evaluat

A - ID: www.lmoradar24.ro

B-ID:

www.lmoradar24.ro

C-ID: www.olx.ro

Explicații ajustări

Suprafața (mp)

486

406

542

590

DESCRIERE

intravilan curți construcții in suprafața de 413 m in Piața Soarelui

Intravilan curți construcții in suprafața de 406 mp, front stradal de cca. 11 mia strada asfaltata, str. Digului

Intravilan curți construcții in suprafața de 542 mp, front stradal de cca. 17,5 m la strada asfaltata, utilități stradal

intravilan curți construcții in suprafața de 590 mp. front stradal de cca. 30 m la strada asfaltata, zona Calul Balan

Prețul de ofertare (EUR/mp)

85

78

71

ELEMENTE SPECIFICE TRANZACȚIONĂRII

TIPUL COMPARABILEI (tranzacție / oferta)

oferta

oferta

oferta

Marja da negociere din piața specifica (%)

-10%

-10%

-10%

-10%

din analiza pieței, marja de negociere este de 10%

Cuantum aiustare (EUR/mp)

-9

-8

-7

Preț ajustat (EUR/mp)

77

70

64

DREPTURI DE PROPRIETATE TRANSMISE

drept absolut

drept absolut

drept absolut

drept absolut

Cuantum aiustare (%)

0%

0%

0%

nu este cazul

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

77

70

64

RESTRICȚII LEGALE (reglementare urbanistica)

nu suni

nu sunt

nu sunt

nu sunt

Cuantum aiustare (%)

0%

0%

0%

nu este cazul

Cuantum aiustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

77

70

64

CONDIȚII DE FINANȚARE

numerar

numerar

numerar

numerar

Cuantum ajustare (%)

0%

0%

0%

nu este cazul

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

77

70

64

CONDIȚII DE VANZARE

nepărtinitoare

nepărtinitoare

nepărtinitoare

nepărtinitoare

Cuantum aiustare (%)

0%

0%

0%

nu este cazul

Cuantum aiustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

77

70

64

CONDIȚII DE PIAȚA

curente

curente

curente

curente

Cuantum ajustare (%)

0%

0%

0%

nu este cazul

Cuantum aiustare (EUR/mp)

0

o-

0

Preț ajustat (EUR/mp)

77

70

64

CHELTUIELI IMMEDIATE

nu

nu

nu

nu

Cuantum aiustare (%)

0%

0%

0%

nu este cazul

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț alustat (EUR/mp)

77

70

64

ELEMENTE SPECIFICE PROPRIETĂȚII

LOCALIZARE

Arad, teren in incinta Piața Soarelui

Arad, Micalaca, str. Digului

Arad, Micalaca, zona 300

Arad. Micalaca.

Comparativ cu subiectul

mai slab

similar

mai slab

Cuantum ajustare (%)

0%

0%

10%

din analiza pieței

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

6

Preț alustat (EUR/mp)

77

70

70

Suprafața (mp)

486

406

542

590

Cuantum ajustare (%)

0%

0%

0%

nu este cazul

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

77

70

70

Acces, forma, relief

acces din incinta Piața Soarelui, plan, fara front stradal

intravilan curți construcții in suprafața de 406 mp, front stradal de cca. 11 m la strada asfaltata, str. Digului

intravilan curți construcții in suprafața de 542 mp, front stradal de cca. 17,5 m la strada asfaltata, utilitati stradal

intravilan curți construcții in suprafața de 590 mp, front stradal de cca. 30 m la strada asfaltata, zona Calul Balan

Cuantum ajustare pentru acces (%)

-2%

-2%

-2%

Cuantum ajustare pentru acces (EUR/mp)

1.50

1.50

1.50

din analiza pieței, din discuțiile cu exporti topografi costul de alipire pentru obținere acces

Preț alustat (EUR/mp)

75

69

69

Cuantum ajustare pentru topogarfie (%)

0%

0%

0%

nu este cazul

Cuantum ajustare pentru topogarfie (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

75

69

69

Cuantum ajustare front stradal (%)

-10%

•15%

•15%

din analiza pieței

Cuantum ajustare front stradal (EUR/mp)

8

10

10

Preț alustat (EUR/mp)

68

58

58

Echipare teren (utilitati)

utilitatistradal

utilitati complete

utilitati stradal

utilitati stradal

Cuantum ajustare utilitati (%)

•15%

0%

0%

din analiza pieței, comparație A cu B

Cuantum ajustare utilitat (EUR/mp)

10.00

Preț ajustat (EUR/mp)

58

58

58

caracteristici economice

intravilan

Intravilan

intravilan

intravilan

Cuantum ajustare (%)

0

0

0

nu este căzu?

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț alustat (EUR/mp)

58

58

58

Utilizare

comercial

rezidențial

rezidențial

rezidențial

Cuantum ajustare (%)

0

0

0

nu este cazul

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

58

58

58

Componente non imobiliare

nu

nu

nu

nu

Cuantum ajustare (%)

0

0

0

nu este cazul

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

58

58

58

Ajustare totala bruta absoluta (EUR)

19

12

18

Ajustare totala procentuala absoluta (%)

22%

15%

26%

Număr de ajustări (buc)

4

2

3

Valoare de plata a terenului de evaluat (EUR/mp)

56

Valoare de plata a terenului de evaluat (EUR)

28.188

CF 346619 ARAD

Elementul de comparație

Teren de evaluat

A-ID:

www.lmoradar24.ro

B-ID:

www.imoradar24.ro

C - ID: www.olx.ro

Explicații ajustări

Suprafața (mp)

413

406

542

590

DESCRIERE

intrav lan curii construcții in suprafața de 413 m in Piața Soarelui

intravilan curți construcții in suprafața de 406 mp. front stradal de cca. 11 m la strada asfaltata, str. Digului

intravilan curți construcții in suprafața de 542 mp. front stradal de cca. 17,5 m la strada asfaltata, utilitati stradal

intravilan curți construcții in suprafața de 590 mp, front stradal de cca, 30 m la strada asfaltata, zona Calul Balan

Prețul de ofertare (EUR/mp)

85

78

71

ELEMENTE

SPECIFICE

TRANZACȚIONĂRII

TIPUL COMPARABILEI (tranzacție / oferta)

oferta

oferta

oferta

Marja de negociere din piața specifica (%)

-10%

-10%

-10%

-10%

d n analiza pieței, marja de negociere este de 10%

Cuantum ajustare (EUR/mp)

-9

•8

•7

Preț ajustat (EUR/mp)

77

70

64

DREPTURI DE PROPRIETATE TRANSMISE

drept absolut

drept absolut

drept absolut

drept absolut

Cuantum ajustare (%)

0%

0%

0%

nu este cazul

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

77

70

64

RESTRICȚII LEGALE (reglementare urbanistica)

nu sunt

nu sunt

nu sunt

nu sunt

Cuantum ajustare (%)

0%

0%

0%

nu este cazul

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

77

70

64

CONDIȚII DE FINANȚARE

numerar

numerar

numerar

numerar

Cuantum ajustare (%)

0%

0%

0%

nu este cazul

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

77

70

64

CONDIȚII DE VANZARE

nepărtinitoare

nepărtinitoare

nepărtinitoare

nepărtinitoare

Cuantum ajustare (%)

0%

0%

0%

nu este cazul

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

77

70

64

CONDIȚII DE PIAȚA

curente

curente

curente

curente

Cuantum ajustare (%)

0%

0%

0%

nu este cazul

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

77

70

64

CHELTUIELI IMMEDIATE

nu

nu

nu

nu

Cuantum ajustare (%)

0%

0%

0%

nu este cazul

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

77

70

64

ELEMENTE

SPECIFICE PROPRIETĂȚII

LOCALIZARE

Arad, teren in incinta Piața Soarelui

Arad. Micalaca. str. Digului

Arad, Micalaca zona 300

Arad. Micalaca.

Comparativ cu subiectul

mai slab

similar

mai slab

Cuantum ajustare {%)

0%

0%

10%

din analiza pieței

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

6

Preț ajustat (EUR/mp)

77

70

70

Suprafața (mp)

413

406

542

590

Cuantum ajustare (%)

0%

0%

0%

nu este cazul

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

TI

70

70

Acces, forma, relief

acces din incinta Piața Soarelui, plan, fara front stradal

intravilan curii construcții in suprafața de 406 mp. front stradal de cca. 11 m la strada asfaltata, str. Digului

intravilan curți construcții in suprafața de 542 mp. front stradal de cca. 17,5 m la strada asfaltata, utilitati stradal

intravilan curii construcții in suprafața de 590 mp. front stradal de cca. 30 m la strada asfaltata, zona Calul Balan

Cuantum ajustare pentru acces (%)

■2%

■2%

-2%

Cuantum ajustare pentru acces (EUR/mp)

1.50

1.50

1.50

din analiza pieței, din discuțiile cu experti topografi costul de alipire pentru obținere acces

Preț ajustat (EUR/mp)

75

69

69

Cuantum ajustare pentru topogarfie (%)

0%

0%

0%

nu este căzui

Cuantum ajustare pentru topogarfie (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

75

69

69

Cuantum ajustare front stradal (%)

-10%

-15%

-15%

din analiza pieței

Cuantum ajustare front stradal (EUR/mp)

8

10

10

Preț ajustat (EUR/mp)

68

58

58

Echipare teren ( utilitati)

utilitati stradal

utilitati complete

utilitati strada1

utilitati stradal

Cuantum ajustare utilitati (%)

-15%

0%

0%

din analiza pieței, comparație A cu B

Cuantum ajustare utilitat (EUR/mp)

10.00

Preț ajustat (EUR/mp)

58

58

58

caracteristici economice

intravilan

Intravilan

intravilan

intravilan

Cuantum ajustare (%)

0

0

0

nu este cazul

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

58

58

58

Utilizare

comercial

rezidențial

rezidențial

rezidențial

Cuantum ajustare {%)

0

0

0

nu este cazul

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

58

58

58

Componente non Imobil-are

nu

nu

nu

nu

Cuantum ajustare (%)

0

0

0

nu este cazul

Cuantum ajustare (EUR/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EUR/mp)

58

58

58

Ajustare totala bruta absoluta (EUR)

19

12

18

Ajustare totala procentuala absoluta (%)

22%

15%

26%

Număr de ajustări (buc)

4

2

3

Valoare de plata a terenului de evaluat (EUR/mp)

58

Valoare de plata a terenului de evaluat (EUR)

23,954

 • h. Alte informații considerate adecvate

EXTRAS DIN GRILA NOTARILOR 2019 PENTRU MUNICIPIUL ARAD

OFERTE TERENURI CARTIER MICALACA


https://www.imoradar24.ro/anunturi/542-mp-teren-vanzare-micalaca-26440851 t CI fi H.***^*»                           CI MWk       «                                      fiwi


.țZ 900 f

Vând loc de casa in Arad


H’KrKPreț

Hanâ

*-Q https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-micalaca-300 mp-sau-600 mp-fs-14-28-ml-90-euro-mp-

IDbOk9q.html#2e881c720e

• <1                     tMHMM         m                                  a                 M                  tw— — i II HI I | - +             14.Ec* ixtubl Mnțrv corwtrjcru tJoc P»*. d«0Qn4 <H       d« wbantan «mu.

KITlMnWOHr*


ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 125/13.03.2020


Avizat p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 19991/12.03.2020,

Analizând raportul nr. 19992/M4/12.03.2020 al Direcției Patrimoniu, Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare Certificatele de Urbanism nr. 168/03.02.2020 și nr. 169/03.02.2020, Ținând cont de procesele verbale de recepție nr. 2311/2019, nr. 2323/2019 și nr. 289/2020 emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad,

Analizând extrasele de carte funciară nr. 311181 Arad, nr. 346619 Arad și nr. 304018 Arad,

Analizând raportul de evaluare nr. 63/2019, privind terenurile înscrise in CF 311181 Arad și CF 346619 Arad, situate în intravilanul Municipiului Arad, Cartier Micalaca, zona Piața Soarelui, emis de evaluator autorizat Luca Florica,

Ținând cont de adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat cu nr. 8.569/M1/09.03.2020 privind verificarea Raportului de Evaluare nr. 63/2019, referiror la imobilele terenuri înscrise în CF 311181 Arad și CF 346619 Arad,

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. a), art. 4 și art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 4 alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă amplasamentul imobilelor în vederea exproprierii - coridorul de expropriere pentru proiectul de utilitate publică de interes local" Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad, potrivit documentației topo - cadastrale prevăzute în anexa 1,2 și 3, realizată de SC DATCAD SRL, avizate și recepționate de către O.C.P.I. Arad, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pe baza studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aprobați conform Hotărârii nr. 378/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad și conform Hotărârii nr. 483/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea proiectului tehnic.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local pentru realizarea obiectivului '' Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad.

Art. 3. Se aprobă lista imobilelor afectate de coridorul de expropriere, situate în municipiul Arad, a proprietarilor și a altor deținători de drepturi reale, identificați, în condițiile legii, conform evidențelor Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad și/sau ale Municipiului Arad, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică " Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul local al Municipiului Arad, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare totală de 249.234 lei, (52.142 euro la un curs BNR de 4,7799 lei - 27.12.2019), care se alocă de la bugetul local.

Art. 5. Se însușește raportul de evaluare prin care se estimează valoarea despăgubirilor, conform anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Sumele prevăzute la art. 4 se plătesc persoanelor expropriate din contul deschis pe numele expropriatorului, la Trezoreria Municipiului Arad și vor fi la dispoziția proprietarilor de imobile.

Art. 7. Se aprobă termenul de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în care sumele aferente despăgubirilor se virează în contul special deschis cu acestă destinație de către expropriator, pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile în vederea efectuării despagubirilor.

Art. 8. Planul cu amplasamentul de expropriere și Lista imobilelor ce vor fi expropriate se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Arad, precum și prin publicare pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Arad.

Art. 9. Coordonatele coridorului de expropriere se includ în planul urbanistic general al Municipiului Arad.

Art. 10. Se împuternicește dl Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, să semneze notificările de expropriere, dispozițiile necesare procedurii de expropriere, precum și alte documente aferente procedurii, în condițiile legii și în conformitate cu prezenta hotărâre.

Art. 11. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin direcțiile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.19991/12.03.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:aprobarea declanșării procedurilor de expropriere ale imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul care face parte parte din proiectul de utilitate publică de interes local " Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Realizarea unor obiective de investiții de interes local care contribuie la dezvoltarea municipiului, respectiv realizarea unor parcări etajate de tip Fast Park în vederea asigurării numărul de locuri de parcare pentru blocurile de locuințe aflate în zonă, presupune inclusiv asigurarea terenurilor necesare dezvoltării acestora.

Întrucât pentru execuția unor lucrări de utilitate publică pentru care au fost stabilite amplasamentele conform studiilor de fezabilitate, va proceda la exproprieri pentru cauză de utilitate publică, conform Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Unul din obiectivele aprobate de către consiliul local conform H.C.L.M. Arad nr. 378/29.12.2014 este''Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad , pentru acest obiectiv a fost aprobat studiul de fezabilitate iar prin H.C.L.M. Arad nr. 483/27.12.2016 a aprobat proiectului tehnic.

Obiectivul de investiție vizat - realizarea unor parcări etajate de tip Fast Park - este recunoscut ca obiectiv de utilitate publică, potrivit art. 2 alin. (1) lit. (a din Legea 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și conform prevederilor art. 4 alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010.

În vederea aprobării declanșării procedurii de expropriere, a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local " Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, înclusiv zona protejată a Municipiului Arad , propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma anexată.

P R I M A R Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN ȘI CARTE FUNICARĂ

Nr.19992/M4/12.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local

''Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Aradu

Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr./a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad

Obiect : Propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea declanșării procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Aradu

Realizarea obiectivului de investiții Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad u a cărui studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico -economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 378/2014 și a proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico - economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 483/2016.

Întrucât pentru execuția unor lucrări de utilitate publică pentru care au fost stabilite amplasamentele conform studiilor de fezabilitate, nu deținem în proprietate toate suprafețele de teren necesare, Municipiul Arad va proceda la exproprieri pentru cauza de utilitate publică, conform Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, republicată cu modificările și completările ulterioare.

În vederea realizării obiectivului de interes local investiții Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Aradu este necesară declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică .

Având în vedere necesitatea parcurgerii tuturor etapelor procedurii de expropriere definite conform Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean sau local, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost întocmită documentația topo - cadastrală aferentă exproprierii amplasamentului stabilit prin studiul de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiție de interes public, investiții Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Aradu

Prin documentație s-au stabilit imobilele supuse exproprierii și proprietarii acestora.

De asemenea, a fost realizată evaluarea imobilelor conform Raportului de evaluare imobiliară prin care s-au stabilit sumele individuale aferente despăgubirilor estimate pentru proprietățile ce vor fi expropriate, în conformitate cu cerințele limitative prevăzute de Legea 255/2010 și normele metodologice de aplicare a Legii 255/2010, aprobate prin H.G.R. nr. 53/2011.

Conform prevederilor legale, Municipiul Arad în calitate de expropriator trebuie să deschidă un cont special în care să vireze în termen de 30 zile sumele aferente despăgubirilor.

Menționăm că după parcurgerea acestor prime etape, se va înființa o comisie care va efectua și activitățile prevăzute de art. 4 din Legea 255/2010.

Propunerea de aprobare a imobilelor supuse exproprierii, a listei și a Raportului de evaluare a imobilelor ce vor fi expropriate pentru cauză de utilitate publică, pentru realizarea obiectivului de interes local "Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Aradu se face în conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile HG nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local;

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Față de cele de mai sus considerăm oportună adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea imobilelor în vederea exproprierii, a listei și a Raportului de evaluare a imobilelor ce vor fi expropriate pentru cauză de utilitate publică și de interes local, pentru realizarea obiectivului de interes local Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad.

DIRECTOR EXECUTIV, Cj. Ștefan Szuchanszki

ȘEF BIROU, Arh. Alina Daniela Toma

Avizat juridic,

Cj. Lucian Sălăjan