Hotărârea nr. 143/2020

Hotarirea Nr.143 din 20-03-2020 privind indexarea pe baza ratei inflaţiei a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 143 din 20 martie 2020 privind indexarea pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 19401/11.03.2020,

În conformitate cu prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Pentru anul 2019, rata inflației este de 3,8%, potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html,

Având în vedere raportul de specialitate nr. 19404/11.03.2020 al Direcției Venituri-Serviciul Juridic, Contestații,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru și 7 abțineri (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă indexarea pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului Arad în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Direcția Venituri

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa la Hotărârea Consilului Local al Municipiului Arad nr. 143/20.03.2020

T A B L O U L cuprinzând nivelurile indexate pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021

CODUL FISCAL - TITLUL IX - IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

CAPITOLUL I. Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri

Nr. crt.

Tipul cladirii

Valoarea impozabilă lei/m2

pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice art. 457 alin.(2)

Nivelurile indexate pentru anul 2020

Nivelurile indexate pentru anul 2021

Cu   instalații   de   apă,

canalizare,    electrice    și

încălzire            (condiții

cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire       (condiții

cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare,    electrice

sau încălzire

1

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1059,59

635,75

2

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

317,87

211,91

3

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

211,91

185,42

4

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

132,44

79,46

CAPITOLUL II. Impozitul pe teren și taxa pe teren

Nr.

crt.

Zona din cadrul localității

Impozitul/taxa pe teren-in cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii

art. 465 alin.(2)

Nivelurile indexate pentru anul 2020 pe ranguri de localități lei/ha-

Nivelurile indexate pentru anul 2021 pe ranguri de localități

-       lei/ha-

0

I

II

III

IV

V

0

I

II

III

IV

V

1

A

8775,58

21940,02

7287,91

18218,72

6402,08

16006,27

5548,04

13870,13

753,37

1894,55

602,90

1506,74

2

B

7287,91

18218,72

5508,84

13772,65

4466,20

11166,03

3770,049424,06

602,90

1506,74

452,44

1131,64

3

C

5508,84

13772,65

3770,049424,06

2827,007067,51

1790,72

4477,85

452,44

1131,64

300,92

752,31

4

D

3770,049424,06

1790,72

4477,85

1494,03

3736,13

1042,64

2584,35

294,56737,47

150,45

377,20

Nr. crt.

Zona/

Categoria de folosință

Impozitul/taxa pe teren-in cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii art. 465 alin.(4)

Nivelurile indexate pentru anul 2020 lei/ha-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-       lei/ha-

A      B       C      D

A   |   B       C       D

1

Teren arabil

29,66

22,24

20,12

15,88

2

Pășune

22,24

20,12

15,88

13,76

3

Fîneață

22,24

20,12

15,88

13,76

4

Vie

48,73

37,08

29,66

20,12

5

Livadă

56,14

48,73

37,08

29,66

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

29,66

22,24

20,12

15,88

7

Teren cu ape

15,88

13,76

8,47

0

8

Drumuri și căi ferate

0

0

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

0

0

Nr. crt.

Categoria de folosință

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan Art. 465 alin.(7)

Nivelurile indexate pentru anul 2020- lei/ha-

Nivelurile indexate pentru anul 2021 -   lei/ha-

1

Teren cu construcții

23,30-32,84

2

Teren arabil

44,49-52,97

3

Pășune

21,19-29,66

4

Fâneață

21,19-29,66

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

50,85-58,27

5.1

Vie până la intrarea pe rod

0

6

Livadă pe rol, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

50,85-59,32

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

0

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

8,47-16,94

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

0

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

1,05-6,34

8.1

Teren cu amenajări piscicole

27,54-36,02

9

Drumuri și căi ferate

0

10

Teren neproductiv

0

CAPITOLUL III. Impozitul pe mijloacele de transport

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

Impozitul pe mijloacele de transport - autovehicule art. 470 alin.(2)

Nivelurile indexate pentru anul 2020

Nivelurile indexate pentru anul 2021

I

Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8,47

2

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9,52

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv

19,06

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv

76,28

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm inclusiv

152,58

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

307,28

7

Autobuze, autocare, microbuze

25,42

8

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

31,78

9

Tractoare înmatriculate

19,06

II

Vehicule înregistrate

1

Vehicule cu capacitate cilindrică (lei/200 cm3 )

1.1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

2,11-4,23

1.2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

4,23-6,34

2

Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

52,97-158,93 lei/an

Nr. crt.


Numărul de axe și greutatea brută încărcată Impozitul pe mijloacele de transport -autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată maximă admisă

egală sau mai mare de 12 tone


art. 470 alin.(5)

Nivelurile indexate pentru anul 2020 - lei/an-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei/an-

Ax (e) motor (oare) cu sistem   de   suspensie

pneumatică          sau

echivalentele recunoscute

Alte   sisteme   de

suspensie     pentru

axele motoare

Ax (e) motor (oare) cu sistem   de   suspensie

pneumatică         sau

echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

Două axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

150,45

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

150,45

418,53

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

418,53

588,07

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

588,07

1331,91

5

Masa de cel puțin 18 tone

588,07

1331,91

II

Trei axe

1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

150,46

262,77

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

262,77

539,33

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

539,33

700,39

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

700,39

1079,73

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1079,73

1677,34

6

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1079,73

1677,34

7

Masa de cel puțin 26 tone

1079,73

1677,34

III

Patru axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

700,39

709,93

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

709,93

1108,34

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1108,34

1759,98

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1759,98

2610,84

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1759,98

2610,84

6

Masa de cel puțin 32 tone

1759,98

2610,84

Nr. crt.

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul pe mijloacele de transport - în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone art. 470 alin.(6)

Nivelurile indexate pentru anul 2020 - lei/an-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei/an-

Ax (e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax (e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

67,81

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

67,81

155,75

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

155,75

364,49

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

364,49

471,51

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

471,51

850,85

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

850,85

1491,90

9

Masa de cel puțin 28 tone

850,85

1491,90

II

2+2 axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

146,22

340,12

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

340,12

559,46

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

559,46

821,18

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

821,18

991,78

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

991,78

1628,60

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1628,60

2260,12

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2260,12

3432,03

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2260,12

3432,03

9

Masa de cel puțin 38 tone

2260,12

3432,03

III

2+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1799,19

2503,82

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2503,82

3402,36

3

Masa de cel puțin 40 tone

2503,82

3402,36

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1589,39

2207,13

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2207,13

3052,69

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

3052,69

4516,00

4

Masa de cel puțin 44 tone

3052,69

4516,00

V

3+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

903,82

1093,49

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1093,49

1633,89

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1633,89

2600,25

4

Masa de cel puțin 44 tone

1633,89

2600,25

Nr. crt.

Masa totală maximă autorizată

Impozitul pe mijloacele de transport - în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la art. 470 alin. (6) art. 470 alin.(7)

Nivelurile indexate pentru anul 2020-lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei-

1

Până la 1 tonă, inclusiv

9,52

2

Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

36,02

3

Peste 3 tonă, dar nu mai mult de 5 tone

55,09

4

Peste 5 tonă

67,81

Nr. crt.

Mijloace de transport pe apă

Impozitul pe mijloacele de transport art. 470 alin.(8)

Nivelurile indexate pentru anul 2020 - lei/an-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei/an-

1

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

22,24

2

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

59,32

3

Bărci cu motor

222,51

4

Nave de sport și agrement

Între 0 și 1185,68

5

Scutere de apă

222,51

6

Remorchere și împingătoare:

X

X

a) până la 500 CP, inclusiv

592,30

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv

963,16

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv

1481,31

d) peste 4000 CP

2370,31

7

Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

192,84

8

Ceamuri, șlepuri și baije fluviale:

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

192,84

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv

296,68

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

519,20

CAPITOLUL IV. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor

Nr. crt.

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban art. 474 alin.(1)

Nivelurile indexate pentru anul 2020 - lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei-

1

până la 150 m2, inclusiv

5,29-6,34

2

între 151 și 250 m2, inclusiv

6,34-7,41

3

între 251 și 500 m2, inclusiv

7,41-9,52

4

între 501 și 750 m2, inclusiv

9,52-12,70

5

între 751 și 1.000 m2, inclusiv

12,70-14,83

6

peste 1.000 m2

14,83+ 0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 care depășește

1000 m2                ’ ’

Nr.

crt.

Nivelurile indexate pentru anul 2020

- lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei-

1

Art. 474 alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului

15,88

2

Art. 474 alin.(10) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări

0-15,88

3

Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice

până la 8,47 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

4

Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

până la 13,76 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.

5

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

până la 9,52 lei, inclusiv

6

ART. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

până la 21,19 lei, inclusiv

7

Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

până la 84,76 lei, inclusiv

8

Art. 475 alin. (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților înregistrate în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN

 • a) pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv;

 • b) pentru o suprafață mai mare de 500 m2.

până la 4238,39 lei până la 8476,78 lei

CAPITOLUL V. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

Nr. crt.

Nivelurile indexate pentru anul 2020

- lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei-

1

Art. 478 alin.(2) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

până la 33,90 lei, inclusiv

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate

până la 24,36 lei, inclusiv

CAPITOLUL VI. ALTE TAXE LOCALE

Nr. crt.

Nivelurile indexate pentru anul 2020 - lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei-

1

Art. 486 alin.(4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă

529,79

2

Art. 486 alin.(5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri

până la 33,90 lei, inclusiv

CAPITOLUL VII. Sancțiuni

Nr. crt.

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Nivelurile indexate pentru anul 2020

- lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei-

1

Art. 493 alin.(3), teza I Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă

de la 74,17 lei la 295,62 lei

2

Art. 493 alin.(3), teza II Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sanctioneaza cu amendă

de la 295,62 lei la 737,47 lei

3

Art. 493 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole se sancționează cu amendă

de la 344,36 lei la 1672,04 lei

4

Art. 493 alin. (4A1) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării se sancționează cu amendă

de la 529,79 la 2648,99 lei

Potrivit prevederilor art. 493 alin.(5), în cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute în tabelul de mai sus se majorează cu 300%.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

R O M Â N I A                                    V I Z A T

JUDEȚUL ARAD                            p. SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD                                    Sorin Contraș

CONSILIUL LOCAL

Nr. 116/12.03.2020

PROIECT

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind indexarea pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 19401/11.03.2020,

În conformitate cu prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Pentru anul 2019, rata inflației este de 3,8%, potrivit site-ului oficial al Ministerului

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html,

Având în vedere raportul de specialitate nr. 19404/11.03.2020 al Direcției Venituri-

Serviciul Juridic, Contestații,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă indexarea pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului Arad în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETAR GENERAL,

Cod PMA- S4-02

Serviciul Juridic, Contestații NG/2 ex./

Anexa la Hotărârea Consilului Local al municipiului Arad nr./

T A B L O U L cuprinzând nivelurile indexate pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021

CODUL FISCAL - TITLUL IX - IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

CAPITOLUL I. Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri

Nr. crt.

Tipul cladirii

Valoarea impozabilă lei/m2

pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice art. 457 alin.(2)

Nivelurile indexate pentru anul 2020

Nivelurile indexate pentru anul 2021

Cu   instalații   de   apă,

canalizare,    electrice    și

încălzire            (condiții

cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire       (condiții

cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare,    electrice

sau încălzire

1

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1059,59

635,75

2

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

317,87

211,91

3

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

211,91

185,42

4

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

132,44

79,46

CAPITOLUL II. Impozitul pe teren și taxa pe teren

Nr. crt.

Zona din cadrul localității

Impozitul/taxa pe teren-in cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii

art. 465 alin.(2)

Nivelurile indexate pentru anul 2020 pe ranguri de localități lei/ha-

Nivelurile indexate pentru anul 2021 pe ranguri de localități

-       lei/ha-

0

I

II

III

IV

V

0

I

II

III

IV

V

1

A

8775,58

21940,02

7287,91

18218,72

6402,08

16006,27

5548,04

13870,13

753,37

1894,55

602,90

1506,74

2

B

7287,91

18218,72

5508,84

13772,65

4466,20

11166,03

3770,049424,06

602,90

1506,74

452,44

1131,64

3

C

5508,84

13772,65

3770,049424,06

2827,007067,51

1790,72

4477,85

452,44

1131,64

300,92

752,31

4

D

3770,049424,06

1790,72

4477,85

1494,03

3736,13

1042,64

2584,35

294,56737,47

150,45

377,20

Nr. crt.

Zona/

Categoria de folosință

Impozitul/taxa pe teren-in cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii art. 465 alin.(4)

Nivelurile indexate pentru anul 2020 lei/ha-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-        lei/

ha-

A

B

C

D

A

B

C

D

1

Teren arabil

29,66

22,24

20,12

15,88

2

Pășune

22,24

20,12

15,88

13,76

3

Fîneață

22,24

20,12

15,88

13,76

4

Vie

48,73

37,08

29,66

20,12

5

Livadă

56,14

48,73

37,08

29,66

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

29,66

22,24

20,12

15,88

7

Teren cu ape

15,88

13,76

8,47

0

8

Drumuri și căi ferate

0

0

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

0

0

Nr. crt.

Categoria de folosință

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan Art. 465 alin.(7)

Nivelurile indexate pentru anul 2020- lei/ha-

Nivelurile indexate pentru anul 2021 -   lei/ha-

1

Teren cu construcții

23,30-32,84

2

Teren arabil

44,49-52,97

3

Pășune

21,19-29,66

4

Fâneață

21,19-29,66

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

50,85-58,27

5.1

Vie până la intrarea pe rod

0

6

Livadă pe rol, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

50,85-59,32

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

0

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

8,47-16,94

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

0

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

1,05-6,34

8.1

Teren cu amenajări piscicole

27,54-36,02

9

Drumuri și căi ferate

0

10

Teren neproductiv

0

CAPITOLUL III. Impozitul pe mijloacele de transport

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

Impozitul pe mijloacele de transport - autovehicule art. 470 alin.(2)

Nivelurile indexate pentru anul 2020

Nivelurile indexate pentru anul 2021

I

Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8,47

2

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9,52

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv

19,06

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv

76,28

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm inclusiv

152,58

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

307,28

7

Autobuze, autocare, microbuze

25,42

8

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

31,78

9

Tractoare înmatriculate

19,06

II

Vehicule înregistrate

1

Vehicule cu capacitate cilindrică (lei/200 cm3 )

1.1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

2,11-4,23

1.2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

4,23-6,34

2

Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

52,97-158,93 lei/an

Nr. crt.

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul pe mijloacele de transport -autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

art. 470 alin.(5)

Nivelurile indexate pentru anul 2020 - lei/an-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei/an-

Ax (e) motor (oare) cu sistem   de   suspensie

pneumatică          sau

echivalentele recunoscute

Alte   sisteme   de

suspensie     pentru

axele motoare

Ax (e) motor (oare) cu sistem   de   suspensie

pneumatică          sau

echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

Două axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

150,45

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

150,45

418,53

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

418,53

588,07

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

588,07

1331,91

5

Masa de cel puțin 18 tone

588,07

1331,91

II

Trei axe

1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

150,46

262,77

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

262,77

539,33

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

539,33

700,39

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

700,39

1079,73

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1079,73

1677,34

6

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1079,73

1677,34

7

Masa de cel puțin 26 tone

1079,73

1677,34

III

Patru axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

700,39

709,93

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

709,93

1108,34

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1108,34

1759,98

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1759,98

2610,84

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1759,98

2610,84

6

Masa de cel puțin 32 tone

1759,98

2610,84

Nr. crt.

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul pe mijloacele de transport - în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone art. 470 alin.(6)

Nivelurile indexate pentru anul 2020 - lei/an-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei/an-

Ax (e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax (e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

67,81

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

67,81

155,75

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

155,75

364,49

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

364,49

471,51

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

471,51

850,85

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

850,85

1491,90

9

Masa de cel puțin 28 tone

850,85

1491,90

II

2+2 axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

146,22

340,12

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

340,12

559,46

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

559,46

821,18

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

821,18

991,78

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

991,78

1628,60

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1628,60

2260,12

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2260,12

3432,03

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2260,12

3432,03

9

Masa de cel puțin 38 tone

2260,12

3432,03

III

2+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1799,19

2503,82

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2503,82

3402,36

3

Masa de cel puțin 40 tone

2503,82

3402,36

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1589,39

2207,13

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2207,13

3052,69

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

3052,69

4516,00

4

Masa de cel puțin 44 tone

3052,69

4516,00

V

3+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

903,82

1093,49

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1093,49

1633,89

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1633,89

2600,25

4

Masa de cel puțin 44 tone

1633,89

2600,25

Nr. crt.

Masa totală maximă autorizată

Impozitul pe mijloacele de transport - în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la art. 470 alin. (6) art. 470 alin.(7)

Nivelurile indexate pentru anul 2020-lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei-

1

Până la 1 tonă, inclusiv

9,52

2

Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

36,02

3

Peste 3 tonă, dar nu mai mult de 5 tone

55,09

4

Peste 5 tonă

67,81

Nr. crt.

Mijloace de transport pe apă

Impozitul pe mijloacele de transport art. 470 alin.(8)

Nivelurile indexate pentru anul 2020 - lei/an-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei/an-

1

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

22,24

2

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

59,32

3

Bărci cu motor

222,51

4

Nave de sport și agrement

Între 0 și 1185,68

5

Scutere de apă

222,51

6

Remorchere și împingătoare:

X

X

a) până la 500 CP, inclusiv

592,30

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv

963,16

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv

1481,31

d) peste 4000 CP

2370,31

7

Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

192,84

8

Ceamuri, șlepuri și baije fluviale:

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

192,84

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv

296,68

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

519,20

CAPITOLUL IV. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor

Nr. crt.

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban art. 474 alin.(1)

Nivelurile indexate pentru anul 2020 - lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei-

1

până la 150 m2, inclusiv

5,29-6,34

2

între 151 și 250 m2, inclusiv

6,34-7,41

3

între 251 și 500 m2, inclusiv

7,41-9,52

4

între 501 și 750 m2, inclusiv

9,52-12,70

5

între 751 și 1.000 m2, inclusiv

12,70-14,83

6

peste 1.000 m2

14,83+ 0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 care depășește

1000 m2                ’ ’

Nr. crt.

Nivelurile indexate pentru anul 2020

- lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei-

1

Art. 474 alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului

15,88

2

Art. 474 alin.(10) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor

0-15,88

în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări

3

Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice

până la 8,47 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

4

Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

până la 13,76 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.

5

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

până la 9,52 lei, inclusiv

6

ART. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

până la 21,19 lei, inclusiv

7

Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

până la 84,76 lei, inclusiv

8

Art. 475 alin. (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților înregistrate în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN

 • a) pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv;

 • b) pentru o suprafață mai mare de 500 m2.

până la 4238,39 lei până la 8476,78 lei

CAPITOLUL V. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

Nr. crt.

Nivelurile indexate pentru anul 2020

- lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei-

1

Art. 478 alin.(2) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

până la 33,90 lei, inclusiv

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate

până la 24,36 lei, inclusiv

CAPITOLUL VI. ALTE TAXE LOCALE

Nr. crt.

Nivelurile indexate pentru anul 2020 - lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei-

1

Art. 486 alin.(4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă

529,79

2

Art. 486 alin.(5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri

până la 33,90 lei, inclusiv

CAPITOLUL VII. Sancțiuni

Nr. crt.

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Nivelurile indexate pentru anul 2020

- lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-   lei-

1

Art. 493 alin.(3), teza I Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă

de la 74,17 lei la 295,62 lei

2

Art. 493 alin.(3), teza II Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sanctioneaza cu amendă

de la 295,62 lei la 737,47 lei

3

Art. 493 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole se sancționează cu amendă

de la 344,36 lei la 1672,04 lei

4

Art. 493 alin. (4A1) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării se sancționează cu amendă

de la 529,79 la 2648,99 lei

Potrivit prevederilor art. 493 alin.(5), în cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute în tabelul de mai sus se majorează cu 300%.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA VENITURI

SERVICIUL JURIDIC, CONTESTAȚII

Nr. 19404/11.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 19401/11.03.2020 a d-lui Călin Bibarț, primarul municipiului Arad.

Obiect: propunerea de indexare pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021.

Considerații de ordin general:

Indexarea impozitelor și taxelor locale este reglementată prin art. 491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: ” art. 491   (1) În cazul oricărui

impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. ...”.

Potrivit art. 454 din Legea nr.227/2015 actualizată, impozitele și taxele locale sunt după cum urmează:

 • a) impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri;

 • b) impozitul pe teren și taxa pe teren;

 • c) impozitul pe mijloacele de transport;

 • d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate;

 • f) impozitul pe spectacole;

 • g) taxele speciale;

 • h) alte taxe locale.

Întrucât cuantumul taxelor speciale și ale altor taxe locale nu sunt stabilite prin Codul fiscal, cu excepția taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă și a taxei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, ci prin hotărâre a consiliului local, acestea nu intră sub incidența indexării; nivelurile taxelor speciale și ale altor taxe locale pentru anul 2021 vor fi stabilite prin hotărârea anuală a consiliului local de stabilire a impozitelor și taxelor locale, în condițiile art. 489 alin.(1) și (2) din Legea nr.227/2015, actualizată.

În ceea ce privește taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege, acestea nu intră în categoria impozitelor și taxelor locale, ci sunt venituri ale bugetului local, potrivit prevederilor art. 494 alin.(10), lit.b) din Legea nr.227/2015 actualizată.

Nivelurile acestor taxe se ajustează și se actualizează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, potrivit art. 494 alin.(11) din Legea nr.227/2015 actualizată, respectiv prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției, potrivit art. 50 alin.(1) din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

Intră sub incidența indexării și amenzile care constituie venit la bugetul local, prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată.

Considerații de ordin fiscal:

Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflației pentru anul 2019 este de 3,8%.

Nivelul inflației este comunicat de către Institutul Național de Statistică prin adresa nr.1319/21.01.2020.

Astfel, pentru anul 2021, impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată se indexează cu rata inflației de 3,8%

Considerații de ordin juridic: Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Având în vedere cele de mai sus,

P R O P U N E M:

Stabilirea, pentru anul 2021, a nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată prin indexarea nivelurilor din Titlul IX al Legii nr.227/2015 cu rata inflației de 3,8%.

VICEPRIMAR, Levente Bognar

Nume, prenume

Funcția

Semnătura

Data

Verificat

Neamțiu Pavel

Director executiv

Vizat de legalitate

Serban Stelica

Consilier juridic

Întocmit

Negru Gina

Șef serviciu

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

PRIMAR

NR. 19401/11.03.2020

REFERAT DE APROBARE

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere:

-prevederile art. 491 și art. 493 alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliul local, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

-potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflației pentru anul 2019 este de 3,8%.

Prin urmare, se impune indexarea, pentru anul 2021, a impozitelor și taxelor locale prevăzute la Titlul IX din Legea nr.227/2015 actualizată cu rata inflației de 3,8%.

În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, actualizată și ale art.37 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr.216/30.06.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

- indexarea pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021.

PRIMAR,

Călin Bibarț