Hotărârea nr. 141/2020

Hotarirea Nr.141 din 20-03-2020 privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT Ocsko Terezia” și a cheltuielilor aferente proiectului

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 141 din 20 martie 2020 privind aprobarea proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic PT Ocsko Terezia” și a cheltuielilor aferente proiectului

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrată cu nr. 19845/12.03.2020,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciul Investiții înregistrat cu nr. 19860/12.03.2020,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,

Luând în considerare Ordinul nr. 3194/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 93/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic PT Ocsko Terezia,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă participarea la Programul Termoficare, lansat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și contractarea finanțării pentru proiectul ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic PT Ocsko Terezia”.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia -PUNCT TERMIC pT Ocsko Terezia” în cuantum de 11.147.880,44 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Arad, în sumă de 2.859.837,08 lei reprezentând contribuția de 15 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.462.595,89 lei și valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 1.397.241,19 lei pentru cofinanțarea proiectului”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT Ocsko Terezia”, conform sumelor prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT ’Ocsko Terezia”, pentru implementarea în condiții optime, se vor asigura din bugetul general al Municipiului Arad.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Investiții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD


P R O I E C T

Nr. 123/13.03.2020


Avizat

p. SECRETAR GENERAL

S orin CONTRAȘ


CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind aprobarea proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice

PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia

- Punct Termic PT Ocsko Terezia” și a cheltuielilor aferente proiectului

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrată cu nr. 19845/12.03.2020,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciul Investiții înregistrat cu nr. 19860/12.03.2020,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,

Luând în considerare Ordinul nr. 3194/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 93/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic PT Ocsko Terezia,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă participarea la Programul Termoficare, lansat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și contractarea finanțării pentru proiectul ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic PT Ocsko Terezia”.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT Ocsko Terezia” în cuantum de 11.147.880,44 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Arad, în sumă de 2.859.837,08 lei reprezentând contribuția de 15 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.462.595,89 lei și valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 1.397.241,19 lei pentru cofinanțarea proiectului”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT Ocsko Terezia”, conform sumelor prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, pT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT ’Ocsko Terezia”, pentru implementarea în condiții optime, se vor asigura din bugetul general al Municipiului Arad.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


GL/ B.F

PMA-S4-01


Serviciul Investiții

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 19845/12.03.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: - aprobarea proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, pT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT Ocsko Terezia” și a cheltuielilor aferente proiectului, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Principalul obiectiv al investiției îl constituie modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice și echilibrarea hidraulică la nivel de ramură sau branșament, după caz, pentru a se putea asigura servicii de calitate utilizatorilor alimentați de la acesta, precum și acei parametrii ai agenților termici care să permită exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a punctului termic și a rețelelor de distribuție aferente acestuia.

Necesitatea acestor lucrări a apărut ca urmare a faptului că echipamentele din punctul termic precum și rețelele secundare aferente, au fiabilitate scăzută, un grad avansat de uzură, durate de serviciu depășite, reparații curente și capitale frecvente, costuri de exploatare ridicate și importante pierderi de agent termic și de căldură.

De asemenea s-a constatat că o ramură a rețelei, care alimentează un grup de blocuri, se află situată pe un teren privat, făcând imposibila intervenția în caz de avarii.

Pornind de la oportunitatea de finanțare a acestui tip de proiecte în cadrul Programului Termoficare lansat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, se intenționează depunerea acestui proiect în vederea obținerii de fonduri nerambursabile, motiv pentru care este oportună aprobarea acestuia precum și a bugetului, alături de valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente implementării.

Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT Ocsko Terezia” și a cheltuielilor aferente proiectului.

P R I M A R, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

Serviciul Investiții

Nr. 19860/12.03.2020

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 19845/12.03.2020 a domnului Călin BIBARȚ, Primarul Municipiului Arad

Obiect: Propunerea spre aprobare a proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT Ocsko Terezia” și a cheltuielilor aferente proiectului.

Principalul obiectiv al investiției îl constituie modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice și echilibrarea hidraulică la nivel de ramură sau branșament, după caz, pentru a se putea asigura servicii de calitate utilizatorilor alimentați de la acesta, precum și acei parametrii ai agenților termici care să permită exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a punctului termic și a rețelelor de distribuție aferente acestuia.

Necesitatea acestor lucrări a apărut ca urmare a faptului că echipamentele din punctul termic precum și rețelele secundare aferente, au fiabilitate scăzută, un grad avansat de uzură, durate de serviciu depășite, reparații curente și capitale frecvente, costuri de exploatare ridicate și importante pierderi de agent termic și de căldură.

De asemenea s-a constatat că o ramură a rețelei, care alimentează un grup de blocuri, se află situată pe un teren privat, făcând imposibila intervenția în caz de avarii.

Prin această investiție se preconizează modernizarea instalațiilor interioare și realizarea monitorizării, în vederea preluării în dispecerat a datelor de funcționare ale punctului termic, a controlului și efectuării comenzilor de reglare din dispecerat, precum și reabilitarea rețelelor termice secundare aferente punctului termic.Pornind de la oportunitatea de finanțare a acestui tip de proiecte în cadrul Programului Termoficare lansat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, se intenționează depunerea acestui proiect în vederea obținerii de fonduri nerambursabile, motiv pentru care este oportună aprobarea acestuia precum și a bugetului, alături de valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente implementării.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, finanțarea Programului Termoficare se realizează din următoarele surse:

  • a) sume din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

  • b) sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu;

  • c) sume din bugetele locale.

Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul Programului Termoficare sunt cofinanțate în cuantum de maximum 85% din fonduri provenite din sursele prevăzute din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și, respectiv, în cuantum de minimum 15% din fonduri proprii ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare.

În acest sens, ținând cont de eligibilitatea categoriilor de cheltuieli, bugetul proiectului se prezintă astfel:

Valoare totală a proiectului

= 11.147.880,44 lei


Cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent din care TVA

= 9.750.639,25

= 1.556.824,75

= 2.859.837,08

= 8.288.043,36


Contribuție locală

Solicitare de cofinanțare de la bugetul M.L.P.D.A.

Propunerea de aprobare se face în conformitate cu :

  • - prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale,

  • - prevederile Ordonanței de Urgență nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

Față de cele de mai sus considerăm oportună propunerea de aprobare a proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj’ PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT Ocsko Terezia” și a cheltuielilor aferente proiectului.

DIRECTOR EXECUTIV, Ing. Portaru Elena


ȘEF SERVICIU,

Ing. Giurgiu Lucia


ÎNTOCMIT, Ing. Pintilie Simona


VIZAT JURIDIC