Hotărârea nr. 14/2020

Hotarirea Nr.14 din 16-01-2020 privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Episcopiei Romano - Catolice de Timisoara, situat în Arad, str. Ceaikovski nr.36-38

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 14 din 16 ianuarie 2020 privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Episcopiei Romano - Catolice de Timișoara, situat în Arad, str. Ceaikovski nr.36-38

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1237/07.01.2020,

Analizând raportul nr. 1239/07.01.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Ținând cont de art. 105 alin. (1) și (2), art. 111 alin. (2A1) din Legea nr. 1/2011 -Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare art. 792, art. 795 și art. 802-803 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adresa Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara cu nr.1829/2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.98830/19.12.2019;

Ținând cont de Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad care va funcționa în anul școlar 2020-2021,

Văzând extrasul de Carte Funciară nr. 304504 Arad, nr. top. 1083/b,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

ART. 1. Se preia în administrare, de către Municipiul Arad, imobilul - teren și clădire - situat în Arad, str. Ceaikovski nr.36-38, înscris în Cartea Funciară nr. 304504 Arad, nr. top. 1083/b, cu destinația de bibliotecă, sală de lectură, cantină, cabinet de informatică și internat școlar - care deservește activitatea educațională a Colegiului „Csiky Gergely”, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara.

ART. 2. Imobilul se predă, respectiv, se preia, conform Contractului-cadru de administrare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Schimbarea destinației imobilului atrage după sine încetarea de drept a contractului al cărui conținut cadru este aprobat în forma prevăzută în prezenta hotărâre.

ART. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Laurențiu - Călin Bibarț, pentru a semna contractul de administrare.

ART. 5. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă.

ART. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 16.01.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 14/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr.din 2020

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • >   Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, cu sediul in Timișoara - Cetate, str. Augustin Pacha, nr.4, având certificat de înregistrare fiscală nr. RO4250689, cont nr. RO11RNCB02490492858100001 deschis la B.C.R.Timișoara, reprezentat prin vicar general Msgr. Dirschl Johann, în calitate de proprietar,

 • >   Municipiul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr. 75, având cod fiscal nr. 3519925, cont IBAN RO 47 TREZ 02121360205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Primar, Călin Bibarț, în calitate de administrator,

și

 • >   Colegiul Csiky Gergely, cu sediul în Arad, str. Vârful cu Dor, nr.22, reprezentat prin director __________________________________________________, în calitate de beneficiar,

În temeiul Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Arad nr.2020, au convenit asupra încheierii prezentului contract.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE

Art.1

Obiectul prezentului contract îl constituie dreptul de administrare asupra imobilului situat în municipiul Arad, str. Ceaikovski, nr. 36-38, înscris în CF nr. 304504 Arad, cad/top. 1083/b, cu o suprafață construită desfășurată de 1.684 mp și o suprafață a terenului de 1.692 mp, în vederea asigurării condițiilor optime de cazare a elevilor beneficiarului, cu destinație de sală de lectură, bibliotecă, cabinet de informatică, cantină și internat școlar, astfel:

Clădire

Adresa

Nr. clădiri/destinația

Valoare de inventar

(lei)

str. Ceaikovski, nr. 36-38

1 clădire S+P+E+M

3.172.565

Teren

Adresa

Valoare de inventar (lei)

str. Ceaikovski, nr. 36-38

727.289

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.2

Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, de la data semnării contractului de administrare cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

 • IV. DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile proprietarului

Art.3

 • (1) Să exercite dreptul de dispoziție, în condițiile legii, asupra imobilului prevăzut la art.1;

 • (2)  Să inspecteze bunul administrat, să verifice întreținerea și modul în care este satisfăcut interesul public;

 • (3)  Să verifice, în perioada derulării contractului de administrare, modul în care administratorul și beneficiarul respectă condițiile și clauzele acestuia;

 • (4)  Să solicite administratorului/beneficiarului situația gestiunii imobilului.

Drepturile administratorului

Art.4

 • (1) Să folosească imobilul administrat, potrivit destinației acestuia, adică sală de lectură, bibliotecă, cabinet de informatică, cantină și internat școlar, care deservesc exclusiv elevii Colegiului „Csiky Gergely’;

 • (2) Să realizeze lucrări de reparații pentru întreținerea și funcționarea imobilului și lucrări de natura investițiilor, cu aprobarea prealabilă a proprietarului și cu respectarea prevederilor legale;

 • (3) bunurile pentru dotări achiziționate de către administrator și/sau investițiile realizate de către acesta intră, fără plată, în proprietatea Municipiului Arad.

Drepturile beneficiarului

Art.5

Să folosească imobilul potrivit destinației acestuia, adică sală de lectură, cabinet de informatică, bibliotecă, internat școlar și cantină, care deservesc exclusiv elevii Colegiului „Csiky Gergely”.

 • V.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

Obligațiile proprietarului

Art.6

 • (1) Să predea administratorului imobilul prevăzut la art.1, pe baza unui proces verbal de predare - primire, denumit în continuare proces - verbal. Procesul verbal de predare - primire face parte integrantă din prezentul contract și evidențiază starea bunului predat;

 • (2) În derularea contractului, prin acțiunile întreprinse, să nu stânjenească, prin acțiuni sau inacțiuni, activitatea specifică a beneficiarului;

 • (3)  Să finanțeze lucrările de consolidări, reparații capitale, precum și orice alte lucrări de această natură, pentru evitarea distrugerii imobilului;

 • (4)  Să urmărească, să intervină și să finanțeze lucrările pentru păstrarea în bune condiții a elementelor structurii de rezistență a clădirii;

 • (5)  Să asigure respectarea prevederilor legislației privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • (6)  Să asigure condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și autorizația de securitate la incendiu.

Obligațiile administratorului

Art.7

 • (1) Să preia de la proprietar, pe baza unui proces - verbal, imobilul cu destinația de sală de lectură, bibliotecă, cabinet de informatică, cantină și internat școlar pentru elevii Colegiul „Csiky Gergely’;

 • (2)  Să inventarieze anual și să transmită proprietarului, până în ultima zi lucrătoare din luna noiembrie, lista de inventariere privind imobilul încredințat;

 • (3)  Să mențină în siguranță imobilul și să aducă la cunoștința proprietarului orice tulburare de drept sau ca urmare a stării tehnice a imobilului, din punct de vedere al siguranței în exploatare;

 • (4)  Pe toată durata administrării, să păstreze în bune condiții bunul încredințat, precum și accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze;

 • (5)  Să permită accesul proprietarului în spațiul încredințat ori de câte ori acest lucru este necesar, pentru a controla administrarea imobilului încredințat și starea acestuia;

 • (6)  Să răspundă în nume propriu în litigiile referitoare la dreptul de administrare;

 • (7)  Să arate în fața instanței titularul dreptului de proprietate, în litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate, în caz contrar purtând răspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații;

 • (8)  Să nu schimbe destinația imobilului;

 • (9)  Să nu cesioneze dreptul de administrare unei alte entități juridice fără aprobarea conducerii cultului;

 • (10) Să prezinte anual sau ori de câte ori se solicită de către proprietar, situația gestiunii imobilului și stadiul realizării lucrărilor de reparații sau a investițiilor realizate în condițiile legii;

 • (11) Să asigure urmărirea comportării în exploatare a imobilului, potrivit legii;

 • (12) Să administreze imobilele cu diligența pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale;

 • (13) Administratorul nu va fi răspunzător pentru pieirea bunurilor pricinuită de forța majoră, vechimea sau natura perisabilă a bunurilor ori de folosirea obișnuită și autorizată a acestora.

Obligațiile beneficiarului

Art.8

 • (1) Să încheie contracte ferme cu furnizorii de utilități și să respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care beneficiarul îl va cauza acestora revine în exclusivitate beneficiarului;

 • (2) Să suporte cheltuielile de întreținere și gospodărire curentă ale imobilului utilizat (energie electrică, gaze, apa potabilă, canalizare, termoficare, igienizări etc.), din bugetul aprobat în condițiile legii;

 • (3) Să asigure condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și autorizația de securitate la incendiu;

 • (4)  Să efectueze toate demersurile pentru obținerea tuturor avizelor necesare desfășurării activității specifice de sală de lectură, bibliotecă, cabinet de informatică, cantină și internat școlar, să asigure cheltuielile necesare și să organizeze servicii privind paza, PSI, salubritatea, deszăpezirea;

 • (5)  Să mențină în siguranță imobilul și să aducă la cunoștința administratorului orice tulburare de drept sau ca urmare a stării tehnice a imobilului, din punct de vedere al siguranței de exploatare;

 • (6)  Pe toată durata utilizării să păstreze în bune condiții bunul încredințat, precum și accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze;

 • (7)  Să permită accesul proprietarului și al administratorului în spațiul încredințat ori de câte ori acest lucru este necesar, pentru a controla utilizarea imobilului încredințat și starea acestuia;

 • (8)  Să informeze administratorul, la începutul fiecărui an școlar, asupra numărului elevilor înscriși în regim de internat;

 • (9)  Să nu schimbe destinația imobilului;

 • (10) Să nu încheie acte de dare în folosință/administrare/închiriere cu alte persoane fizice sau juridice pentru imobilul utilizat;

 • (11) Să prezinte anual sau ori de câte ori se solicită de către administrator, situația gestiunii imobilului;

 • (12)  Să asigure urmărirea comportării în exploatare a imobilului, potrivit legii;

 • (13)  Să utilizeze imobilul cu diligența pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale;

 • (14)  Să acționeze cu onestitate și loialitate în vederea realizării optime a intereselor elevilor Colegiului „Csiky Gergely”;

 • (15) Să respecte normele specifice de protectie a muncii în ceea ce privesc activitățile de manipulare, transport sau depozitare a materialelor cu potențial risc, în incinta imobilului;

 • (16) Să asigure respectarea prevederilor legislației privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 • VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.9

Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de administrare atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • VII. FORȚA MAJORĂ

Art.10

Forța majoră invocată cu răspunderea prevederilor legale exonerează de răspundere partea care o invocă.

 • VIII. LITIGII

Art.11

 • (1) Toate litigiile născute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, prin mediere.

 • (2) Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente.

 • IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.12

Contractul încetează prin:

 • a) desființarea unității de învățământ;

 • b) neocuparea locurilor din internat de către elevii Colegiului „Csiky Gergely’;

 • c) schimbarea destinației spațiilor care fac obiectul prezentului contract;

 • d) acordul de voință al părților contractante, exprimat în scris;

 • e) desființarea titlului proprietarului. Proprietarul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a unor reglementări legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind în drept să pretindă nici un fel de despăgubiri de la proprietar;

 • f) prin rezoluțiune, numai dacă una din părți nu-și exercită drepturile și obligațiile ce derivă din prezentul contract;

 • g) la împlinirea termenului.

 • X. DISPOZIȚII FINALE

Art.13

Pe toată durata administrării, părțile se vor supune legislației în vigoare din România.

Art.14

Modificarea și completarea contractului de administrare poate interveni în limitele legislației române, după o notificare prealabilă, cu acordul părților, prin act adițional.

Art.15

În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanță, titularul acestui drept va sta în nume propriu.

Art.16

În litigiile cu terți, referitoare la dreptul de proprietate, administratorul are obligația de a arăta instanței cine este titularul dreptului de proprietate. Titularul dreptului de administrare răspunde în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca ur mare a neîndeplinirii acestei obligații. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligații poate atrage revocarea dreptului de administrare.

Art.17

Contractul de administrare și procesul verbal de predare-primire se încheie în 5 (cinci) exemplare originale: un exemplar original pentru proprietar, trei exemplare originale pentru administrator și un exemplar original pentru beneficiar.

PROPRIETAR, Episcopia Romano-Catolică de Timișoara

BENEFICIAR, Colegiul Csiky Gergely

ADMINISTRATOR, MUNICIPIUL ARAD PRIMAR Călin Bibarț

VICAR GENERAL Msgr. Dirschl Johann

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV, Claudia Grozavu

Pr. Director

VIZAT PENTRU LEGALITATE

Lauș Petru Nicolae

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU Mihaela Balaș

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Anexa la Contractul de administrare nr.din

PROCES VERBAL de predare - primire nr.încheiat

PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • >   Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, cu sediul in Timișoara - Cetate, str. Augustin Pacha, nr.4, având certificat

de înregistrare fiscală nr. RO4250689, cont nr. RO11RNCB02490492858100001 deschis la B.C.R. Timișoara, reprezentat        prin vicar general Msgr. Dirschl Johann, în calitate de proprietar,

 • >   Municipiul Arad, cu sediul in Arad, B-dul Revoluției nr. 75, având cod fiscal nr. 3519925, cont IBAN RO 47 TREZ 02121360205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Primar, Călin Bibarț, în calitate de administrator,

Și

 • >   Colegiul Csiky Gergely, cu sediul în Arad, str. Vârful cu Dor, nr.22, reprezentat prin director ___________________________________________________, în calitate de beneficiar,

am procedat la predarea-primirea imobilului situat în municipiul Arad, str. Ceaikovski, nr. 36-38, înscris în CF nr. 304504 Arad, cad/top. 1083/b, cu o valoare de inventar de.

Date specifice imobilului:

Prezentul proces verbal, întocmit în 5 (cinci) exemplare originale: un exemplar original pentru proprietar, trei exemplare originale pentru administrator și un exemplar original pentru beneficiar.

PROPRIETAR, Episcopia Romano-Catolică de Timișoara

BENEFICIAR, Colegiul Csiky Gergely

ADMINISTRATOR, MUNICIPIUL ARAD PRIMAR Călin Bibarț

VICAR GENERAL Msgr. Dirschl Johann

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV, Claudia Grozavu

Pr. Director

VIZAT PENTRU LEGALITATE

Lauș Petru Nicolae

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU Mihaela Balaș

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T

Nr. 8/10.01.2020

A v i z a t SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu

H O T Ă R Â R E A nr.

din

2020

privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Episcopiei Romano - Catolice de Timișoara, situat în Arad, str. Ceaikovski nr.36-38

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1237/07.01.2020,

Analizând raportul nr. 1239/07.01.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Ținând cont de art. 105 alin. (1) și (2), art. 111 alin. (2A1) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare art. 792, art. 795 și art. 802-803 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adresa Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara cu nr. 1829/2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.98830/19.12.2019;

Ținând cont de Hotărârea nr./2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad care va funcționa în anul școlar 2020-2021,

Văzând extrasul de Carte Funciară nr. 304504 Arad, nr. top. 1083/b,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

ART. 1. Se preia în administrare, de către Municipiul Arad, imobilul - teren și clădire -situat în Arad, str. Ceaikovski nr.36-38, înscris în Cartea Funciară nr. 304504 Arad, nr. top. 1083/b, cu destinația de bibliotecă, sală de lectură, cantină, cabinet de informatică și internat școlar - care deservește activitatea educațională a Colegiului „Csiky Gergely”, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara.

ART. 2. Imobilul se predă, respectiv, se preia, conform Contractului-cadru de

administrare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Schimbarea destinației imobilului atrage după sine încetarea de drept a

contractului al cărui conținut cadru este aprobat în forma prevăzută în prezenta hotărâre.

ART. 4: Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Laurențiu - Călin Bibarț, pentru a semna contractul de administrare.

ART. 5. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă.

ART. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Anexa la Hotărârea nr./2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr.din 2020

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • >  Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, cu sediul in Timișoara - Cetate, str. Augustin Pacha, nr.4, având certificat de înregistrare fiscală nr. RO4250689, cont nr. RO11RNCB02490492858100001 deschis la B.C.R.Timișoara, reprezentat prin vicar general Msgr. Dirschl Johann, în calitate de proprietar,

 • >  Municipiul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr. 75, având cod fiscal nr. 3519925, cont IBAN RO 47 TREZ 02121360205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Primar, Călin Bibarț, în calitate de administrator,

și

 • >  Colegiul Csiky Gergely, cu sediul în Arad, str. Vârful cu Dor, nr.22, reprezentat prin director, în calitate de beneficiar,

În temeiul Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Arad nr.2020, au convenit asupra încheierii prezentului contract.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE

Art.1

Obiectul prezentului contract îl constituie dreptul de administrare asupra imobilului situat în municipiul Arad, str. Ceaikovski, nr. 36-38, înscris în CF nr. 304504 Arad, cad/top. 1083/b, cu o suprafață construită desfășurată de 1.684 mp și o suprafață a terenului de 1.692 mp, în vederea asigurării condițiilor optime de cazare a elevilor beneficiarului, cu destinație de sală de lectură, bibliotecă, cabinet de informatică, cantină și internat școlar, astfel:

Clădire

Adresa

Nr. clădiri/destinația

Valoare de inventar (lei)

str. Ceaikovski, nr. 36-38

1 clădire S+P+E+M

3.172.565

Teren

Adresa

Valoare de inventar (lei)

str. Ceaikovski, nr. 36-38

727.289

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.2

Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, de la data semnării contractului de administrare cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

 • IV. DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile proprietarului

Art.3

 • (1) Să exercite dreptul de dispoziție, în condițiile legii, asupra imobilului prevăzut la art.1;

 • (5) Să inspecteze bunul administrat, să verifice întreținerea și modul în care este satisfăcut interesul public;

 • (6) Să verifice, în perioada derulării contractului de administrare, modul în care administratorul și beneficiarul respectă condițiile și clauzele acestuia;

 • (7)  Să solicite administratorului/beneficiarului situația gestiunii imobilului.

Drepturile administratorului

Art.4

 • (1) Să folosească imobilul administrat, potrivit destinației acestuia, adică sală de lectură, bibliotecă, cabinet de informatică, cantină și internat școlar, care deservesc exclusiv elevii Colegiului „Csiky Gergely”;

 • (2) Să realizeze lucrări de reparații pentru întreținerea și funcționarea imobilului și lucrări de natura investițiilor, cu aprobarea prealabilă a proprietarului și cu respectarea prevederilor legale;

 • (3) bunurile pentru dotări achiziționate de către administrator și/sau investițiile realizate de către acesta intră, fără plată, în proprietatea Municipiului Arad.

Drepturile beneficiarului

Art.5

Să folosească imobilul potrivit destinației acestuia, adică sală de lectură, cabinet de informatică, bibliotecă, internat școlar și cantină, care deservesc exclusiv elevii Colegiului „Csiky Gergely”.

 • V.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

Obligatiile proprietarului

Art.6

 • (I) Să predea administratorului imobilul prevăzut la art.1, pe baza unui proces verbal de predare - primire, denumit în continuare proces - verbal. Procesul verbal de predare - primire face parte integrantă din prezentul contract și evidențiază starea bunului predat;

 • (7) În derularea contractului, prin acțiunile întreprinse, să nu stânjenească, prin acțiuni sau inacțiuni, activitatea specifică a beneficiarului;

 • (8) Să finanțeze lucrările de consolidări, reparații capitale, precum și orice alte lucrări de această natură, pentru evitarea distrugerii imobilului;

 • (9) Să urmărească, să intervină și să finanțeze lucrările pentru păstrarea în bune condiții a elementelor structurii de rezistență a clădirii;

 • (10) Să asigure respectarea prevederilor legislației privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • (II) Să asigure condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și autorizația de securitate la incendiu.

Obligațiile administratorului

Art.7

(1) Să preia de la proprietar, pe baza unui proces - verbal, imobilul cu destinația de sală de lectură, bibliotecă, cabinet de informatică, cantină și internat școlar pentru elevii Colegiul „Csiky Gergely”;

 • (13) Să inventarieze anual și să transmită proprietarului, până în ultima zi lucrătoare din luna noiembrie, lista de inventariere privind imobilul încredințat;

 • (14) Să mențină în siguranță imobilul și să aducă la cunoștința proprietarului orice tulburare de drept sau ca urmare a stării tehnice a imobilului, din punct de vedere al siguranței în exploatare;

 • (15) Pe toată durata administrării, să păstreze în bune condiții bunul încredințat, precum și accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze;

 • (16) Să permită accesul proprietarului în spațiul încredințat ori de câte ori acest lucru este necesar, pentru a controla administrarea imobilului încredințat și starea acestuia;

 • (17) Să răspundă în nume propriu în litigiile referitoare la dreptul de administrare;

 • (18) Să arate în fața instanței titularul dreptului de proprietate, în litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate, în caz contrar purtând răspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații;

 • (19) Să nu schimbe destinația imobilului;

 • (20) Să nu cesioneze dreptul de administrare unei alte entități juridice fără aprobarea conducerii cultului;

 • (21) Să prezinte anual sau ori de câte ori se solicită de către proprietar, situația gestiunii imobilului și stadiul realizării lucrărilor de reparații sau a investițiilor realizate în condițiile legii;

 • (22) Să asigure urmărirea comportării în exploatare a imobilului, potrivit legii;

 • (23) Să administreze imobilele cu diligența pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale;

(13) Administratorul nu va fi răspunzător pentru pieirea bunurilor pricinuită de forța majoră, vechimea sau natura perisabilă a bunurilor ori de folosirea obișnuită și autorizată a acestora.

Obligațiile beneficiarului

Art.8

 • (1) Să încheie contracte ferme cu furnizorii de utilități și să respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care beneficiarul îl va cauza acestora revine în exclusivitate beneficiarului;

 • (2) Să suporte cheltuielile de întreținere și gospodărire curentă ale imobilului utilizat (energie electrică, gaze, apa potabilă, canalizare, termoficare, igienizări etc.), din bugetul aprobat în condițiile legii;

 • (3) Să asigure condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și autorizația de securitate la incendiu;

 • (17) Să efectueze toate demersurile pentru obținerea tuturor avizelor necesare desfășurării activității specifice de sală de lectură, bibliotecă, cabinet de informatică, cantină și internat școlar, să asigure cheltuielile necesare și să organizeze servicii privind paza, PSI, salubritatea, deszăpezirea;

 • (18) Să mențină în siguranță imobilul și să aducă la cunoștința administratorului orice tulburare de drept sau ca urmare a stării tehnice a imobilului, din punct de vedere al siguranței de exploatare;

 • (19) Pe toată durata utilizării să păstreze în bune condiții bunul încredințat, precum și accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze;

 • (20) Să permită accesul proprietarului și al administratorului în spațiul încredințat ori de câte ori acest lucru este necesar, pentru a controla utilizarea imobilului încredințat și starea acestuia;

 • (21) Să informeze administratorul, la începutul fiecărui an școlar, asupra numărului elevilor înscriși în regim de internat;

 • (22) Să nu schimbe destinația imobilului;

 • (23) Să nu încheie acte de dare în folosință/administrare/închiriere cu alte persoane fizice sau juridice pentru imobilul utilizat;

 • (24) Să prezinte anual sau ori de câte ori se solicită de către administrator, situația gestiunii imobilului;

 • (25)  Să asigure urmărirea comportării în exploatare a imobilului, potrivit legii;

 • (26) Să utilizeze imobilul cu diligența pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale;

 • (27)  Să acționeze cu onestitate și loialitate în vederea realizării optime a intereselor elevilor Colegiului „Csiky Gergely”;

 • (28) Să respecte normele specifice de protectie a muncii în ceea ce privesc activitățile de manipulare, transport sau depozitare a materialelor cu potențial risc, în incinta imobilului;

 • (29) Să asigure respectarea prevederilor legislației privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 • VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.9

Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de administrare atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • VII. FORȚA MAJORĂ

Art.10

Forța majoră invocată cu răspunderea prevederilor legale exonerează de răspundere partea care o invocă.

 • VIII. LITIGII

Art.11

 • (1) Toate litigiile născute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, prin mediere.

 • (2)  Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente.

 • IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.12

Contractul încetează prin:

 • a) desființarea unității de învățământ;

 • b) neocuparea locurilor din internat de către elevii Colegiului „Csiky Gergely”;

 • c) schimbarea destinației spațiilor care fac obiectul prezentului contract;

 • d) acordul de voință al părților contractante, exprimat în scris;

 • e) desființarea titlului proprietarului. Proprietarul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a unor reglementări legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind în drept să pretindă nici un fel de despăgubiri de la proprietar;

 • f) prin rezoluțiune, numai dacă una din părți nu-și exercită drepturile și obligațiile ce derivă din prezentul contract;

 • g) la împlinirea termenului.

 • X. DISPOZIȚII FINALE

Art.13

Pe toată durata administrării, părțile se vor supune legislației în vigoare din România.

Art.14

Modificarea și completarea contractului de administrare poate interveni în limitele legislației române, după o notificare prealabilă, cu acordul părților, prin act adițional.

Art.15

În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanță, titularul acestui drept va sta în nume propriu.

Art.16

În litigiile cu terți, referitoare la dreptul de proprietate, administratorul are obligația de a arăta instanței cine este titularul dreptului de proprietate. Titularul dreptului de administrare răspunde în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligații poate atrage revocarea dreptului de administrare.

Art.17

Contractul de administrare și procesul verbal de predare-primire se încheie în 5 (cinci) exemplare originale: un exemplar original pentru proprietar, trei exemplare originale pentru administrator și un exemplar original pentru beneficiar.

PROPRIETAR, Episcopia Romano-Catolică de Timișoara


BENEFICIAR, Colegiul Csiky Gergely


ADMINISTRATOR, MUNICIPIUL ARAD PRIMAR Călin Bibarț


VICAR GENERAL Msgr. Dirschl Johann


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV, Claudia Grozavu


Pr. Director


VIZAT PENTRU LEGALITATE


Lauș Petru Nicolae


DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU Mihaela Balaș

Anexa la Contractul de administrare nr.din

PROCES VERBAL de predare - primire nr. încheiat_____________________________

PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • >  Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, cu sediul in Timișoara - Cetate, str. Augustin

Pacha, nr.4, având certificat de înregistrare fiscală nr. RO4250689, cont nr. RO11RNCB02490492858100001 deschis la B.C.R. Timișoara, reprezentat     prin

vicar general Msgr. Dirschl Johann, în calitate de proprietar,

 • >  Municipiul Arad, cu sediul in Arad, B-dul Revoluției nr. 75, având cod fiscal nr. 3519925, cont IBAN RO 47 TREZ 02121360205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Primar, Călin Bibarț, în calitate de administrator,

Și

 • >  Colegiul Csiky Gergely, cu sediul în Arad, str. Vârful cu Dor, nr.22, reprezentat prin director, în calitate de beneficiar,

am procedat la predarea-primirea imobilului situat în municipiul Arad, str. Ceaikovski, nr. 36-38, înscris în CF nr. 304504 Arad, cad/top. 1083/b, cu o valoare de inventar de.

Date specifice imobilului:

Prezentul proces verbal, întocmit în 5 (cinci) exemplare originale: un exemplar original pentru proprietar, trei exemplare originale pentru administrator și un exemplar original pentru beneficiar.

PROPRIETAR, Episcopia Romano-Catolică de Timișoara

BENEFICIAR, Colegiul Csiky Gergely

ADMINISTRATOR, MUNICIPIUL ARAD PRIMAR Călin Bibarț

VICAR GENERAL Msgr. Dirschl Johann


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV, Claudia Grozavu

Pr. Director


VIZAT PENTRU LEGALITATE

Lauș Petru Nicolae


DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU Mihaela Balaș


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 1237/07.01.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 -privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Episcopiei Romano - Catolice de Timișoara, situat în Arad, str. Ceaikovski nr.36-38” proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont faptul că imobilul situat în Arad, str. Vârful cu dor nr.22, în care își desfășoară activitatea educațională Colegiul „Csiky Gergely”, cu clase primare, gimnaziale, liceu și învățământ profesional, constribuie inclusiv la construirea identității și a individualității școlii ca parte importantă a comunității maghiare, prin promovarea valorii și a rezultatelor de excepție în formarea profesională și individuală și de faptul că elevii, începând cu clasa a V-a, care nu au posibilitatea de a-și continua studiile în localitatea de domiciliu, în limba maternă, au posibilitatea de a beneficia de cantină și internat școlar, pus la dispoziție de către proprietarul edificatului în cauză - Episcopia Romano - Catolică de Timișoara.

Internatul, cuprins în rețeaua școlară, deservește exclusiv elevii care frecventează cursurile Colegiului „Csiky Gergely”, având și funcțiunea de sală de lectură, bibliotecă și cabinet de informatică, drept pentru care, pentru a putea fi administrat corespunzător de către autoritatea locală, este necesar ca Municipiul Arad să dețină calitatea de administrator, potrivit legii.

În concluzie, consider oportun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului situat în Arad, str. Ceaikovski nr.36-38.

P R I M A R Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC

Nr. 1239/07.01.2020

R A P O R T

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1237/07.01.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, ce are ca obiect: "preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Episcopiei Romano - Catolice de Timișoara, situat în Arad, str. Ceaikovski nr.36-38"

Considerații generale:

Imobilul situat în Arad, str. Vârful cu dor nr.22, în care își desfășoară activitatea educațională Colegiul „Csiky Gergely”, cu clase primare, gimnaziale, liceu și învățământ profesional, constribuie inclusiv la construirea identității și a individualității școlii ca parte importantă a comunității maghiare, prin promovarea valorii și a rezultatelor de excepție în formarea profesională și individuală.

În acest sens elevii, începând cu clasa a V-a, care nu au posibilitatea de a-și continua studiile în localitatea de domiciliu, în limba maternă, au posibilitatea de a beneficia de cantină și internat școlar, pus la dispoziție de către proprietarul edificatului în cauză - Episcopia Romano - Catolică de Timișoara.

Internatul, cuprins în rețeaua școlară, deservește exclusiv elevii care frecventează cursurile Colegiului „Csiky Gergely”, având și funcțiunea de sală de lectură, bibliotecă și cabinet de informatică, drept pentru care, pentru a putea fi administrat corespunzător de către autoritatea locală, este necesar ca Municipiul Arad să dețină calitatea de administrator, potrivit legii.

Considerații juridice:

 • - art. 105, alin. (1) și (2), art. 111, alin. (2A1) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 792, art.795 și art. 802-803 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 129 alin. (10) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 129 alin. (1), (2), lit. d), alin. (7) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

P R O P U N E M:

Promovarea unui proiect de hotărâre privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului situat în Arad, str. Ceaikovski nr.36-38, cu destinația de sală de lectură, bibliotecă, cabinet de informatică, cantină și internat școlar - care deservește activitatea educațională a Colegiului „Csiky Gergely”, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara, înscris în Cartea Funciară nr. 304504 Arad, nr. top. 1083/b.

DIRECTOR EXECUTIV Ștefan SZUCHANSZKI

ȘEF SERVICIU Mihaela BALAȘ


CONSILIER

Daniela CIGHIREAN