Hotărârea nr. 136/2020

Hotarirea Nr.136 din 20-03-2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 136 din 20 martie 2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 16.595/03.03.2020,

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Edilitare, înregistrat cu nr. 16.598/03.03.2020,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7, art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 46 alin. (2) lit. c), art. 48 alin. (2), art. 51 alin. (2) și art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Capitolului III, punctul 3.3 din Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Ținând seama de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 20 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (2) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea procedura de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor etc. terenurilor de sport, precum si spatiilor verzi, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modelul Cererii pentru Acordul privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții noi, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modelul Acordului privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții noi, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă modelul Cererii pentru Autorizație privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții existente, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă modelul Autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții existente, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă modelul Cererii pentru Avizul de săpătură, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă modelul Avizului de săpătură, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă modelul Cererii pentru Avizul de intervenție in regim de urgență (pentru eliminare avarii), pe domeniul public al Municipiului Arad, conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se aprobă modelul Procesului verbal de recepție a lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială, conform anexei nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Se aprobă modelul Cererii pentru emiterea Certificatului de agrement, conform anexei nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. Se aprobă modelul Certificatului de agrement, conform anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. Se aprobă modelul de Panou informativ pentru desfășurarea lucrărilor pe domeniul public, conform anexei nr. 12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 235/2015 de aprobare a Regulamentului privind avizarea, executarea, urmărirea și recepționarea calitativă a lucrărilor edilitar-gospodărești (carosabil, trotuare, platforme, alei și zone verzi) din municipiul Arad.

Art. 14. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică, în condițiile legii, se duce la îndeplinire de către Direcția Edilitară și instituția Arhitectului-Șef și se aduce la cunoștință publică și se comunică de Serviciul Administratie Publica Locală tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Direcția Edilitară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020 Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 136/20.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Cod PMA -S4-02


REGULAMENT

de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor etc. terenurilor de sport, precum si spatiilor verzi

Capitolul 1. - Scopul regulamentului

Art. 1 Prezentul regulament are drept scop stabilirea cadrului tehnico-organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor executate, aferent rețelelor tehnico-edilitare și a condițiilor privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate (carosabil, străzi, poduri, trotuare, parcări, piste de biciclete, alei pietonale, spații verzi), respectiv:

-procedura de solicitare, condițiile și documentele necesare obținerii acordului/autorizației de racord la rețelele tehnico-edilitare și a avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc., terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi;

-prevederi privind controlul efectuat de reprezentanții Primăriei municipiului Arad pe perioada execuției lucrărilor;

-sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor și condițiilor/termenelor stabilite prin acordul/avizul de săpătură pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc., terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi;

-prevederi privind recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat la starea inițială.

Capitolul 2 - Definirea unor termeni utilizați în cadrul prezentului regulament

Art. 2. În sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • a. Acord privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții noi - document scris,

emis de către Primarul Municipiului Arad prin Direcția Edilitară, solicitat prin Certificatul de Urbanism, în vederea autorizării lucrărilor pe rețelele tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc., terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi. Valabilitatea acestuia va prelua valabilitatea autorizației de construire emisă conform Legii nr. 50/1991.

 • b. Autorizația privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții existente și

pentru construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții și pentru care nu au fost emise autorizații de branșamente. Este documentul scris, emis de către Primarul Municipiului Arad, prin Direcția Edilitară, solicitat de beneficiar pentru situațiile în care nu este necesară obținerea Autorizației de Construire, în vederea realizării lucrărilor de branșamente și racorduri care se vor executa la construcții deja existente, pe rețelele tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc., terenurilor de sport, precum ăi spațiilor verzi. Valabilitatea acestuia va fi de 12 luni, timp în care beneficiarul trebuie să demareze lucrarea.

 • c. Aviz de săpătură - document scris, emis de către Primarul Municipiului Arad, prin Comisia

de avizare săpături, numită prin Dispoziția Primarului, prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor

etc., terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi.

 • d. Rețele tehnico-edilitare - ansamblul         sistemelor de utilități publice

destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice (de apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, termoficare, telefonie, gaz, iluminat public, electrice, comunicații date-voce etc).

 • e. Perioada de valabilitate a Avizului de săpătură - perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor și data terminării lucrărilor (cu aducerea zonei afectate la starea inițială), date stabilite prin respectivul aviz.

Capitolul 3 - Aplicabilitatea regulamentului

Art. 3. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru persoane fizice si persoanele juridice, care execută lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc., terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi.

Art. 4. Persoanele juridice și/sau persoanele fizice care urmează să execute lucrări de branșamente și racorduri la rețelele tehnico-edilitare la construcții pentru care se va emite autorizație de construire, construcții definite de Legea 50/1991, art. 3, sunt obligate să solicite Primăriei Municipiului Arad și să dețină, în condițiile prezentului Regulament, Acord privind racordul pentru construcții noi în vederea autorizării lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc., terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi. Autorizația de construire pentru imobil și acordul administratorului drumului pentru instalațiile de racordare la utilități se emit concomitent.

Art. 5. Persoanele juridice și/sau persoanele fizice care urmează să execute lucrări de branșamente și racorduri la rețelele tehnico-edilitare pentru situațiile în care nu se eliberează autorizație de construire sau autorizația a fost deja emisă pentru construcțiile propriu-zise definite în Legea 50/1991, art. 3, sunt obligate să solicite și să dețină, în condițiile prezentului Regulament, Autorizația privind racordul la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc., terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi. Autorizația se va emite și în cazul construcțiilor existente nerecepționate și în cazul intervențiilor la construcțiile care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, dacă racordul la utilități nu a fost inițial autorizat.

Art. 6. Persoanele juridice și sau persoanele fizice, titulari ai Autorizației de Construire/Acordului/Autorizației Direcției Edilitare pentru lucrări la rețelele tehnico-edilitare, amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc., terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi, sunt obligate să solicite și să dețină Avizul de săpătură, execuția lucrărilor în lipsa acestui Aviz fiind

interzisă.

Art. 7.   Persoanele juridice si/sau   persoanele fizice care   au calitatea de

deținători/administratori/operatori de rețele de utilități tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc., terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi, sunt obligate să solicite și să dețină Avizul de intervenție în regim de urgență pentru eliminarea avariilor, execuția lucrărilor în lipsa acestui Aviz fiind interzisă.

Art. 8. Executarea de lucrări de către persoanele juridice și/sau persoanele fizice menționate la art. 4-7, pe teritoriul Municipiului Arad, se realizează în conformitate cu condițiile și cu termenele stabilite, după caz, în Avizul de săpătură/Avizul de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii), emis de Primarul Municipiului Arad, în condițiile prezentului Regulament, aferent rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al municipiului Arad, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc., terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi, în principal cu:

 • a. respectarea condițiilor tehnice de realizare a lucrărilor și de readucere a terenului la starea inițială (inclusiv a cotelor din documentație în zona străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor spațiilor verzi și amenajărilor specific acestora afectate (instalații de iluminat public, instalații de irigat, mobilier urban, etc.), de asigurare a semnalizărilor rutiere, după caz;

 • b. respectarea termenelor stabilite (date calendaristice pentru începere, derulare lucrări, finalizare provizorie/definitivă, recepție lucrări privind aducerea terenului la starea inițială) și a cerințelor stabilite privind păstrarea documentelor la locul de execuție a lucrărilor.

Capitolul 4 - Procedura privind obținerea Acordul privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții noi, pentru care urmează să se emită autorizație de construire sau în conformitate cu art. 11 lit. m) din Legea nr. 193/2019, în vederea realizării lucrărilor pe rețelele tehnico-edilitare, amplasate pe domeniul public al Municipiului Arad, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc., terenurilor de sport, precum și spații verzi.

Art. 9. (1) Obținerea Acordului privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții noi, emis de către Primăria Municipiului Arad, prin Direcția Edilitară, pentru care există obligația obținerii autorizației de construire sau a Autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții existente solicitată direct in cazul branșamentelor și racordurilor la construcțiile deja existente, se face în baza unei cereri depusă de către deținătorul Certificatului de Urbanism sau în cazul branșamentelor/racordurilor la construcțiile deja existente, în baza cererii depuse de către operatorul economic autorizat pentru categoria de lucrări respective, care va executa lucrarea sau reprezentantul acestuia.

Art. 10. Cererea respectivă va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

A. În cazul construcțiilor pentru care există obligația obținerii autorizației de construire:

 • a.  Certificatul de Urbanism, pentru lucrările care conform Legii 50/1991 și a modificărilor aduse prin Legea nr. 193/2019 necesită autorizație de construcție.

 • b. Plan de situație cu identificarea traseelor rețelelor tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se solicită acordul, în conformitate cu avizele obținute prin CU/identificarea construcției existente asupra căreia se intervine (din care să rezulte exact zona afectată de lucrări: carosabil, trotuar/alee, parcare, terenuri de sport, etc., spațiu verde) scară 1:200;

 • c.  Avizele deținătorilor (distribuitorii/furnizorii/beneficiarii) rețelelor, solicitate prin Certificatul de urbanism;

 • d. Avizele tehnice de racordare emise de operatorii la care se dorește racordarea împreună cu documentațiile care au stat la baza emiterii acestora;

 • e.  Plan de încadrare în zonă;

 • f.  BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;

 • g. Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul;

 • h.  Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);

 • i.  Fotografii cu situația inițială care să cuprindă toate detaliile privind spațiul verde existent înainte de solicitarea acordului;

 • j.  Memoriu tehnic cu prezentarea detaliată a modului de execuție a lucrărilor (șanț deschis sau subtraversare) în cazul rețelelor și a zonelor afectate (carosabil cale rutieră, pod, trotuar/alee, parcare, pista de biciclete etc., teren de sport, spațiu verde);

 • k. În cazul în care executarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare impune realizarea unor intervenții la construcții (poduri, pasaje, pasarele, alte lucrări de artă) existente (implicit desfacerea unor părți din acestea), solicitantul va depune, aferent cererii, expertiza tehnică aferentă construcției asupra căreia se propune intervenția;

 • l.  Contract transport deșeuri din construcții rezultate în urma execuției lucrărilor încheiat cu operatori care efectuează reciclarea acestora (copie)

 • m. Dovada achitării taxei speciale aferente verificării documentației depuse în vederea obținerii Acordului privind racordul la rețelele tehnico-edilitare, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad privind instituirea unor taxe.

B. In cazul lucrărilor de branșamente și racorduri care se execută fără autorizație de construire (Autorizație)

 • a.  Cerere pentru lucrările de branșamente și racorduri la construcții deja existente,

 • b.  Act de proprietate pentru construcțiile deja existente pentru care se solicită construcția de branșamente/racorduri,

 • c.  Plan de situație cu identificarea traseelor rețelelor tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se solicită autorizația, în conformitate cu avizele obținute de la deținătorii de rețele din zonă/identificarea construcției existente asupra căreia se intervine (din care să rezulte exact zona afectată de lucrări: carosabil, trotuar/alee, parcare, terenuri de sport, etc., spațiu verde) scară 1:200;

 • d.  Avizele emise de distribuitorii/furnizorii/beneficiarii rețelelor de utilități publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie, termoficare, rețele de comunicații, etc.) care au rețele în zona unde se propune execuția lucrării obținute de către solicitant sau avizele obținute de solicitant prin Acordul Unic sau solicitarea de obținere a avizelor prin intermediul Primăriei Municipiului Arad, caz în care se va atașa și dovada achitării taxelor, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad privind instituirea unor taxe.

 • e.  Plan de încadrare în zonă;

 • f.   Fotografii cu situația inițială care să cuprindă toate detaliile privind spațiul verde existent înainte de solicitarea autorizației;

 • g.  BI/CI al beneficiarului lucrării de branșamente și racorduri sau al reprezentantului acestuia;

 • h.  Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);

 • i.  Memoriu tehnic cu prezentarea detaliată a modului de execuție a lucrărilor (șanț deschis sau subtraversare) în cazul rețelelor și a zonelor afectate (carosabil cale rutieră, pod, trotuar/alee, parcare, pistă de biciclete, etc., teren de sport, spațiu verde);

 • j.  În cazul în care executarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare impune realizarea unor intervenții la construcții (poduri, pasaje, pasarele, alte lucrări de artă) existente (implicit desfacerea unor părți din acestea), solicitantul va depune, aferent cererii, expertiza tehnică aferentă construcției asupra căreia se propune intervenția;

 • k.  Dovada achitării taxei speciale aferente verificării documentației depuse în vederea obținerii Autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare, conform cererii (in cazul solicitării de lucrări de branșamente și racorduri la construcțiile deja existente), în vederea autorizării lucrărilor pe rețelele tehnico-edilitare, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad privind instituirea unor taxe.

 • l.   Certificatul de agrement de execuție lucrări de refacere drumuri, emis de UAT Arad-în termen de valabilitate (copie) sau contract de execuție lucrări cu o societate deținătoare de Certificat de agrement de execuție lucrări de refacere drumuri (copie);

 • m. Documentație tehnică care să trateze refacerea domeniului public afectat de executarea lucrărilor de bază, conform prevederilor legale în vigoare (copie);

 • n.  Contractul de racordare la Sistemul de Distribuție dintre distribuitorul/furnizorul utilității publice și operatorul economic (copie);

 • o.  Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție/furnizare, emis de distribuitorul/furnizorul utilității publice împreună cu documentația care a stat la baza emiterii acestuia (copie);

 • p.  Contract transport deșeuri din construcții rezultate în urma execuției lucrărilor încheiat cu operatori care efectuează reciclarea acestora (copie);

 • q.  Schița de semnalizare rutieră întocmită în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului 195/2005, Ordinul MAI nr. 1112/2000 și MTCT nr. 411/2000, privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public, vizată de Biroul Politiei Rutiere;

 • r.   Declarația pe propria răspundere a solicitantului că a verificat cu toți distribuitorii/furnizorii/beneficiarii rețelelor de utilități publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie, termoficare, rețele de comunicații, etc) existența rețelelor în zona unde se propune execuția lucrării și a făcut toate demersurile în vederea obținerii avizelor de la aceștia, în caz contrar își asumă întreaga răspundere pentru eventualele avarii, prejudicii, daune de orice natură solicitată de distribuitorii/furnizorii/beneficiarii rețelelor de utilități publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie, termoficare, rețele de comunicații, etc) care au rețele în zona unde se vor executa lucrările.

Art. 11. Durata de valabilitate a Acordului/Autorizației este de maxim 12 luni de la data emiterii.

Art. 12. Corelat cu programul de investiții al municipiului Arad, valabil la momentul emiterii Acordului/Autorizației, durata de valabilitate poate fi restrânsă în funcție de proiectele Municipiului Arad în zonă.

Art. 13. Acordul/Autorizația ce urmează a fi emis(ă) va conține, corelat cu strategia de dezvoltare a municipiului, cu politica Municipiului Arad, respectiv cu politica proprietarilor/ administratorilor de rețea, termene și condiții de execuție specifice (în funcție de natura obiectivelor existente a căror structură poate fi afectată pe traseul proiectat pentru execuția lucrărilor aferente rețelei).

Art. 14. Acordul/Autorizația va fi eliberat(ă) doar dacă documentația depusă este completă.

In caz contrar, administratorul drumului va solicita completări, în termen de 15 zile de la depunerea solicitării. În cazul în care în termenul propus pentru completarea documentației, aceasta nu se completează, documentația va fi restituită în integralitate în maxim 30 de zile de la depunerea acesteia.

Capitolul 5 - Procedura privind obținerea Avizului de săpătură

Art. 15. Pentru executarea lucrărilor de investiții, reparații, reabilitare, modernizare, lucrări de branșamente, racorduri aferente rețelelor tehnico-edilitare, Avizul de săpătură a lucrărilor se eliberează de către Primarul Municipiului Arad printr-o comisie numită prin dispoziție a Primarului, în baza unei cereri depuse de către titularul Autorizației de construire/Autorizației/Acordului pentru lucrările de branșamente și racorduri pentru construcții deja existente.

Art. 16. Străzile, podurile, pasajele, trotuarele/aleile, parcările, marcajele și indicatoarele rutiere afectate se vor reface de catre titularul Autorizașiei de construire/Autorizației pentru lucrările de branșamente și racorduri pentru construcții deja existente, obligatoriu cu societăți comerciale care au experiența similară în domeniul lucrărilor de construire, reabilitare, reparații, întreținere drumuri/străzi (și /sau poduri/pasaje dacă este cazul) care au certificat de agrement de execuție lucrări pe domeniul public eliberat de Municipiul Arad și îndeplinesc condițiile „Normelor de urmărire a execuției, recepției și de refacere a domeniului public afectat”(conform procedurilor legale în vigoare privind recepția lucrărilor de construcții).

Art. 17. Spațiile verzi se vor reface astfel:

Titularul Autorizației de Construire sau al Autorizației în cazul lucrărilor de branșamente și racorduri la construcții deja existente este obligat să refacă integral și din punct de vedere funcțional spațiile verzi și orice dotări tehnice specifice acestora care au fost afectate de lucrări (instalații de irigat, instalații de iluminat, panouri publicitare, etc.) și să se asigure că pământul de umplutura este bine compactat.

Lucrările de refacere vor fi executate cu societăți comerciale specializate în lucrări/servicii de întreținere și amenajare spații verzi/instalații de irigat/instalații electrice pentru iluminat public (după caz și funcție de tipul spațiilor verzi și amenajărilor specific acestora afectate) și care vor respecta condițiile „Normelor de urmărire a execuției, recepției și de refacere a domeniului public afectat”.

Art. 18. Pentru spațiile verzi refăcute integral și funcțional, Primăria Municipiului Arad -Direcția Edilitară, prin structura emitentă a Avizului și cu participarea personalului cu atribuții de serviciu în structura prin care se asigură întreținerea spațiilor verzi (cu participarea reprezentanților operatorilor specializați aferent rețelelor publice de irigat și/sau iluminat public), va asigura recepționarea lucrărilor de aducere la starea inițială a terenului afectat după verificarea funcționării acestor sisteme.

Art. 19. Cererea pentru emiterea Avizului de săpătură (formular conform Anexei nr.

6) va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

 • a. Autorizație de construire/ autorizația emisă de Direcția Edilitară;

 • b. Grafic de execuție lucrare pe zile (acesta se va viza în cadrul ședințelor comisiei) ;

 • c. Plan de situație avizat spre neschimbare din AC sau din autorizația administratorului drumului;

 • d. Contract de refacere a spațiului afectat în urma săpăturii, încheiat între solicitantul avizului de săpătură pentru lucrările edilitare și unul din constructorii agreați de Primăria Municipiului Arad pentru refacerea carosabilului și după caz și contract pentru refacerea spațiului verde;

 • e. Avizul Poliției Rutiere pentru lucrări executate în carosabil;

 • f. Aviz Comisia de Sistematizare a Circulației după caz la solicitarea Comisiei de de analiză și avizare a cererilor privind eliberarea avizelor de săpătură pentru executarea de lucrări edilitar gospodărești;

 • g. Profilul transversal și longitudinal care să respecte condițiile din autorizația/acordul administratorului drumului;

 • h. Fotografii relevante înainte de începerea lucrărilor (din care să reiasă exact amplasamentul pentru care s-a emis Autorizația de Construire sau a fost dată Autorizația administratorului drumului în cazul branșamentelor/racordurilor în cazul construcțiilor vechi);

 • i. Contractul încheiat între solicitantul Avizului de săpătură, deținător al Autorizației de construire/Acordului/Autorizației administratorului drumului, cu executantul lucrării.

 • j. BI/CI - Beneficiar al Autorizației de construire;

 • k. BI/CI - Responsabil lucrare;

 • l. BI/CI - Inspector de șantier;

 • m. Certificat unic de înregistrare (solicitant aviz - titular autorizație construire/acord al administratorului drumului);

 • n. Dovada achitării taxei pentru săpături pe domeniul public, rețele stradale și avarii pentru obținerea avizului de săpătură pentru executarea de lucrări edilitar-gospodărești, calculată conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.

Art. 20. Cererea pentru emiterea Avizului de Săpătură va fi depusă cu cel puțin 14 zile anterior datei de începere a lucrărilor.

Art. 21. Neînceperea lucrărilor în perioada avizată atrage pierderea valabilității Autorizației de săpătură. În acest caz se va solicita un nou aviz.

Art. 22. Avizul de săpătură se poate prelungi o singură dată din motive temeinic justificate.

Art. 23. Pentru emiterea acestor prelungiri nu de percep taxe.

Art. 24. Pentru prelungirea avizului de săpătură se va depune o cerere (identică cu cea pentru emiterea avizului de săpătură) în următoarele condiții:

 • a.  În cerere se vor specifica motivele care au dus la necesitatea prelungirii;

 • b.  Data de continuare a lucrărilor trebuie să fie consecutivă celei de terminare a lucrărilor din avizul inițial;

 • c.  Perioada de prelungire a execuției lucrărilor să fie cel mult egală cu jumătate din perioada de execuție a lucrării inițiale;

 • d.  La data prelungirii lucrările să fie în derulare,

 • e.  La cererea de prelungire se vor anexa fotografii care să ateste stadiul lucrărilor.

Art. 25. Pentru branșamente și racorduri durata de execuție (cu aducerea zonei afectate la starea inițială) va fi maxim 10 zile.

Art. 26. Avizul de săpătură pentru începerea lucrărilor edilitar-gospodărești (model b) se emite de Comisia de analiză și avizare a cererilor privind eliberarea avizelor de săpătură pentru executarea de lucrări la rețelele edilitar gospodărești numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Arad, după analiza documentației depuse de către executantul lucrării.

Art. 27. (1) În cazul în care documentația prevăzută la art. 19 este completă și corect întocmită, avizul de săpătură se eliberează în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării cererii.

(2) În caz contrar, documentația se restituie solicitantului, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii, în vederea completării, respectiv pentru efectuarea corecțiilor necesare.

Art. 28. Perioada de execuție a lucrărilor este cuprinsă între 15 martie și 15 noiembrie a fiecărui an. Fac excepție următoarele situații:

 • a. intervenții în caz de avarii;

 • b. lucrări de importanță majoră de interes local, precum și cele finanțate din fonduri publice;

 • c. lucrări executate în carosabil de pământ, macadam, pavaje cu dale, piatră cubică sau pe zone verzi.

Art. 29. Avizul de săpătură va fi eliberat doar dacă documentația depusă este completată și respectă condițiile impuse în conținutul Acordului/Autorizației emis(e) de Primarul Municipiului Arad prin Direcția Edilitară, pentru lucrările pe rețelele tehnico-edilitare pentru care se solicită Avizul de săpătură. În caz contrar, documentația va fi restituită solicitantului.

Art. 30. O noua solicitare a Avizului de săpătură se va face cu respectarea procedurii așa cum este aceasta descrisă la Capitolul 5 din prezentul Regulament, inclusiv privind achitarea taxei pentru verificarea documentației depuse în vederea obținerii Avizului de săpătură.

Art. 31. Prin prezentul Regulament se stabilesc următoarele termene de execuție (cu aducerea zonei afectate la starea inițială) pentru realizare branșamente și racorduri : maxim 10 zile lucrătoare.

Capitolul 6 - Procedura privind obținerea Avizul de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii), aferent rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului Arad și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei etc., terenuri de sport, precum și spații verzi (definite potrivit Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi)

Art. 32. În cazul unor defecțiuni accidentale/avarii la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului Arad și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, parcări, piste de biciclete , trotuare/alei, etc., terenuri de sport precum si spatii verzi (definite potrivit Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea     spațiilor     verzi),     în     vederea     remedierii     defecțiunilor,

administratorii/operatorii/deținătorii acestora au obligația de a solicita Avizul de intervenție în regim de urgență (avarie).

Art. 33. Lucrările de intervenție în regim de urgență se avizează în baza unei cereri, care se aprobă în cadrul Primăriei Municipiului Arad - Direcția Edilitară, de către directorul structurii de specialitate care are în atribuții emiterea acordurilor, autorizațiilor și avizelor pentru lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare, cu luarea în evidența și monitorizare de către structura în cauză a termenelor de execuție și condițiilor specifice menționate în cererea aprobată.

Art. 34. Cererea, aprobată în condițiile art. 33. ține loc de Aviz de intervenție în regim de urgență (avarie) aferent rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe teren aparținând domeniului public al municipiului Arad și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei etc., terenuri de sport, precum și spații verzi.

Art. 35. Pe cerere se vor preciza următoarele:

 • a.  adresa la care se solicită intervenția;

 • b.  zona afectată de lucrări (carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde);

 • c.  caracteristicile zonei (asfalt, beton, piatră spartă, balast, pământ, dale, plăci);

 • d.  suprafața estimată a fi afectată (în mp);

 • e.  număr de copaci afectați (dacă este cazul).

 • f.  durata de execuție a lucrărilor;

 • g.  data recepției acestora (privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate) cu participarea reprezentantului Primăriei Municipiului Arad - Direcția Edilitară

(emitentul avizului);

 • h.  responsabilul lucrării din partea deținătorului de rețele cu specificarea datelor de identificare ale acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon);

 • i.  responsabilul tehnic cu execuția (cu specificarea numărului de autorizație);

 • j.  inspectorul de șantier (cu specificarea numărului de autorizație).

Art. 36. Cererea va fi însoțită de următoarele documente (în copie):

 • □  Plan de situație cu specificarea exactă a locului unde se intervine;

 • □ Plan de situație cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru/a podețelor de trecere;

 • □ Contractul de furnizare de servicii (în copie) cu administratorul rețelei aferent căreia se solicită intervenția pe branșament/racord; (dacă administratorul rețelei este altul decât furnizorul de utilități).

 • □ Adresa/minuta de la furnizorul de servicii/utilități care să ateste existența avariei și motivele imposibilității intervenției de către acesta în vederea remedierii avariei;

 • □  Contract/comandă pentru refacerea străzilor, podurilor, pasajelor parcărilor, a trotuarelor/aleilor a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeți de protecție, indicatoare de circulație, etc.) îin condițiile menționate la art.

16;      ’                   ’                                            ’                              ’              ’

 • □  Contract/comanda/protocol de colaborare pentru refacere a spațiilor verzi, în condițiile menționate la art. 17,după caz lit .a) și/sau b);

 • □ BI/CI - Responsabil lucrare;

 • □  BI/CI - Inspector de șantier;

 • □  Certificat unic de înregistrare (societate);

 • □ Dovada achitării taxei pentru verificare documente depuse în vederea obținerii Avizului de intervenție solicitat, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad privind instituirea unor taxe.

Art. 37. (1) Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației și a normelor în vigoare.

(2) Străzile/trotuarele/aleile, parcările, marcajele și indicatoarele rutiere afectate se vor reface de către solicitantul Avizului, obligatoriu cu societăți comerciale care au Certificatul de agrement de execuție lucrări pe domeniul public eliberat de Municipiul Arad și îndeplinesc condițiile „Normelor de urmărire a execuției, recepției și de refacere a domeniului public afectat” conform procedurilor legale în vigoare privind recepția lucrărilor de construcții).

Art. 38. Spațiile verzi se vor reface astfel:

 • a.  Solicitantul Avizului este obligat să refacă integral și din punct de vedere funcțional spațiile verzi și orice dotări tehnice specifice acestora care au fost afectate de lucrări (instalații de irigat, instalații de iluminat, panouri publicitare, etc.) și să se asigure că pământul de umplutură este bine compactat.

 • b.  Lucrările de refacere vor fi executate cu societăți comerciale specializate în lucrări/servicii de întreținere și amenajare spații verzi/instalații de irigat/instalații electrice pentru iluminat public (după caz și funcție de tipul spațiilor verzi și amenajărilor specific acestora afectate) și vor respecta condițiile „Normelor de urmărire a execuției, recepției și de refacere a domeniului public afectat”.

 • c.  Pentru spațiile verzi refăcute integral și funcțional, Primăria Municipiului Arad -Direcția Edilitară, prin structura emitentă a Avizului și cu participarea personalului cu atribuții de serviciu în structura prin care se asigură întreținerea spațiilor verzi (cu participarea reprezentanților operatorilor specializați aferent rețelelor publice de irigat și/sau iluminat public), va asigura recepționarea lucrărilor de aducere la starea inițială a terenului afectat după verificarea funcționării acestor sisteme.

Capitolul 7. NORME CU PRIVIRE LA ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE AGREMENT

Art. 39. Orice agent economic care dorește să angajeze lucrări de construcții tehnico-edilitare subterane și aeriene pe domeniul public al municipiului Arad este obligat să solicite Primarului Municipiului Arad obținerea Certificatului de agrement în baza prezentului regulament.

Art. 40. Documentația necesară obținerii Certificatului de agrement pentru lucrări de drumuri și spații verzi, trebuie să cuprindă:

 • a. - cerere - tip;

 • b. - copie după certificatul de înregistrare a societății comerciale;

 • c. - copie după statutul societății, cu obiectul de activitate;

 • d. - lista responsabililor cu execuția, atestați ;

 • e. - curiculum vitae (lista lucrărilor reprezentative executate);

 • f. - lista utilajelor și echipamentelor specifice;

 • g. - dovada din care să rezulte că posedă stație de preparare a mixturilor asfaltice sau stație de betoane, sau contract de furnizare încheiat cu firme producătoare de mixturi asfaltice sau betoane cel puțin pentru un an;

 • h. - lista lucrărilor de refacere în carosabil executate până la data agrementării.

Art. 41. În condițiile în care agentul economic solicitant nu are în obiectul său de activitate executarea lucrărilor de drumuri și spații verzi, pentru agreere va prezenta contractul de colaborare cu un agent economic specializat și agreat pentru executarea lucrărilor de drumuri și spații verzi.

Art. 42. Certificatul de agrement se eliberează pe durata unui singur an calendaristic și va fi reînnoit sau modificat în fiecare an în funcție de solicitările societății comerciale, determinate de extinderea sau restrângerea obiectului de activitate, în baza unei taxe anuale stabilită conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad privind instituirea unor taxe.

Art. 43. Documentația pentru agrementare va putea fi completată cu date impuse de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții sau reglementări ce impun noi exigențe în domeniul executării construcțiilor.

Art. 44. Certificatul de agrement poate fi suspendat parțial sau total pentru:

 • a. - suspendarea atestărilor, pe durata acestuia;

 • b. - nerespectarea termenelor din autorizațiile/avizele eliberate de Primarul Municipiului Arad, suspendare ce durează 1-3 luni, dar nu mai puțin decât termenul nerespectat;

 • c. - nerespectarea nivelului calitativ impus de exigențele prevăzute de Legea nr. 10/1995 pe perioada cuprinsă între data eliberării avizului de începere a lucrărilor și până la recepția finală a lucrării de către Comisia municipală de recepție a lucrărilor de refacere a carosabilului, suspendare ce durează 1 - 6 luni.

Art. 45. - Certificatul de agrement poate fi anulat pentru:

 • a. - sancționarea contravențională a constructorului în conformitate cu Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, mai mult de 2 ori;

 • b. - pentru abateri grave și repetate de la autorizațiile de construire, autorizațiile, acordurile și avizele eliberate.

Capitolul 8. - Condiții generale de lucru și refacere a zonelor afectate, obligatorii pentru titularul Avizului de săpătură

Art. 46. Titularul avizului are obligația să păstreze Avizul de săpătură la locul unde se execută lucrarea și îl va prezenta agenților care verifică aceste lucrări. Reprezentanții Primăriei Municipiului Arad din cadrul Direcției Edilitare, care verifica lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, vor fi stabiliți prin Dispoziție a Primarului.

Art. 47. Titularul avizului are obligația să nu depoziteze materialul/materialele care va/vor fi utilizat/utilizate pentru umpluturi pe căile de comunicații rutiere, parcări, trotuare/alei, piste de biciclete, terenuri de sport, spații verzi (definite potrivit Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi) sau pe alte terenuri aparținând domeniului public pentru a nu degrada aceste terenuri, a nu îngreuna circulația pietonilor sau a autovehiculelor și a nu afecta scurgerea apelor pluviale.

Art. 48. Titularul avizului are obligația să asigure acoperirea rețelelor, pentru realizarea cărora a solicitat aviz de săpătură, cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect cât și prin Avizul de săpătură, respectiv umpluturile se vor realiza în straturi succesive, prin compactarea fiecărui strat în parte. Raportat la cota +/- 0,00, cota carosabilului, parcării, etc., grosimea fiecărui strat de balast va fi de 20 cm.

Art. 49. Titularul avizului are obligația sa nu folosească materialul rezultat din săpături pentru umpluturi si sa asigure încărcarea acestuia direct în mijloace de transport cu transportarea, in aceeasi zi in care a fost generat, conform unui contract cu o firma specializata, depozitarea acestuia în zona aferentă lucrărilor fiind interzisă.

Art. 50. La traversări de străzi, titularul Avizului de săpătură/titularul Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii) va utiliza pentru umpluturi numai balast. Traversările se vor executa în două etape, cu semnalizările rutiere corespunzătoare, asigurându-se buna desfășurare a circulației.

Art. 51. Titularul Avizului de săpătură are obligația să refacă spațiile verzi afectate, în întregime și funcțional, conform art. 17 și art. 18. Se va asigura ca pământul va fi bine compactat. Titularul  avizului are  obligația să  asigure  colectarea și transportul

bolovanilor/molozului rezultați/rezultat din săpătură, conform unui contract cu o firmă specializată la Depozitul Ecologic de deșeuri al municipiului Arad.

Art. 52. Titularul Avizului de săpătură are obligația să refacă bordurile afectate. Bordurile vor fi refăcute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

Art. 53. Titularul Avizului de săpătură are obligația refacerii marcajelor rutiere afectate/deteriorate și refacerea (inclusiv reamplasarea pe pozițiile anterioare) indicatoarelor rutiere afectate/dislocate de lucrările pe care le-a executat.

Art. 54. În zona lucrărilor se vor păstra în starea inițială semnele geodezice, în caz contrar se vor reface prin grija titularul avizului de săpătură.

Art. 55. Titularul Avizului de săpătură va suporta toate costurile și va răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuției, corelat cu avizele de coexistență.

Art. 56. Titularul Avizului de săpătură are obligația ca la terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar să fie aduse la starea lor inițială. Este interzisă începerea lucrărilor fără deținerea avizului de săpătură și fără a fi montate indicatoare de dirijare a circulației, conform planului anexat la cererea de solicitare a avizului de execuție a lucrărilor de intervenții.

Art. 57. Este obligatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel încât să fie

vizibil de la cel puțin 150 m.

Art. 58. Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislației și normelor în vigoare, prin grija titularului avizului.

Art. 59. Titularul Avizului de săpătură are obligația să se asigure ca muncitorii care execută lucrarea vor purta obligatoriu veste reflectorizante, vor fi instruiți privind N.T.S.M. și P.S.I. prin grija executantului, acesta fiind responsabil în cazul oricăror evenimente privind execuția lucrării.

Art. 60. La terminarea lucrărilor, zona se redă circulației la starea inițială, după ce a fost curățată și spălată cu utilaj specializat, dacă este cazul, la solicitarea emitentului avizului de săpătură.

Art. 61. Pe perioada executării lucrărilor, titularul Avizului de săpătură are obligația întreținerii în condiții optime a zonelor în care se desfășoară lucrările și cele adiacente acestora.

Art. 62. Responsabilitatea pentru oricare incident rutier apărut, în timpul și după terminarea lucrărilor, din cauza neîntreținerii zonelor pe perioada lucrărilor sau întreținerea defectuoasă, respectiv refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier, revine în totalitate titularului avizului.

Art. 63. În timpul săpăturilor pentru realizarea lucrărilor la branșament este interzisă tăierea rădăcinilor la copaci. Orice pagubă ulterioară produsă de copacii a căror rădăcină a fost tăiată va fi suportată de către titularul avizului.

Art. 64. Tăierea copacilor atât în timpul realizării lucrărilor edilitar-gospodărești, precum și ulterior în amenajarea zonelor verzi este strict interzisă.

Cap. 9. Norme de urmărire a execuției, recepției și de refacere a domeniului public afectat

SECȚIUNEA I - DEFINIȚII

Art. 65. În sensul prezentelor norme, prin îmbrăcăminte asfaltică nouă se înțelege orice îmbrăcăminte ce a fost executată, modernizată sau reparată capital timp de :

 • a. 3 ani pentru cele acoperite cu îmbrăcăminți asfaltice ușoare și a căror durată de serviciu normată este de 7 ani, la o frecvență de 1500 - 3000 vehicule/24 ore;

 • b. 5 ani pentru cele acoperite cu îmbrăcăminți asfaltice grele și a căror durată de serviciu normată este de 15 ani, la o frecvență de 1500 - 3000 vehicule /24 ore.

Art. 66. Prin îmbrăcăminte din beton de ciment nouă se înțelege orice îmbrăcăminte continuă sau din plăci cu rosturi chituite, executată, modernizată sau reparată capital timp de 8 ani de la execuție și a căror durată de serviciu normată este de 24 ani, la o frecvență de 1500 - 3000 vehicule/24 ore.

Art. 67. Prin stradă balastată se înțelege drumul care are ca îmbrăcăminte un strat de balast natural de râu de grosime minimă de 40 cm.

Art. 68. Spațiile verzi sunt definite conform Legii nr. 24/2007.

Art. 69. Lucrările majore sunt acele lucrări tehnico-edilitare subterane cu o durată de execuție de peste 3 zile și care impun blocarea circulației cel puțin pe un trotuar sau o bandă din carosabil.

Art. 70. Lucrările minore sunt acele lucrări tehnico-edilitare subterane cu o durată de execuție între 48-72 ore și care afectează parțial sistemul rutier și spațiile verzi, lucrări executate sub circulație și semnalizate, care impun o întrerupere parțială a circulației.

Art. 71. Lucrările de intervenții sunt acele lucrări tehnico-edilitare cu o durată de execuție de cel mult 48 ore și care impun executarea imediată și continuă a lucrării pentru înlăturarea efectelor accidentelor tehnice la rețelele în funcțiune.

SECȚIUNEA II - TEHNOLOGII DE REFACERE

Art. 72. Refacerea terenului afectat în urma executării lucrărilor tehnico-edilitare majore se va realiza în conformitate cu proiectul de refacere a domeniului public afectat, întocmit în baza standardelor și normelor tehnice în vigoare, proiect ce va fi depus la documentația ce stă la baza emiterii autorizației de construire eliberată în conformitate cu Legea nr. 50/1991 (Normativ C 56-85) sau a Acordului/Autorizației administratorului drumului in conformitate cu Legea nr. 193/2019, art. 11 lit. m).

Art. 73. Refacerea domeniului public afectat ca urmare a executării lucrărilor tehnico-edilitare minore/majore sau intervențiilor se va realiza cu respectarea următoarelor faze:

 • A. - Refacerea drumurilor publice (carosabil și trotuar)

 • a. - Se va realiza patul și protecția rețelei sau branșamentului conform normelor specifice fiecărui tip de rețea tehnico-edilitară;

 • b. - Groapa excavată (canal sau spărtură) se va umple cu straturi succesive de balast de maximum 20 cm grosime, compactată artificial, manual sau mecanizat;

 • c. - Se va executa tăierea marginilor conform secțiunii III din prezenta metodologie;

 • d. - Se va executa compactarea de egalizare și nivelare a infrastructurii (cu placă vibratoare sau rulouri compactoare);

 • d. - Se va lăsa lucrarea sub circulație timp de 5 zile;

 • e. - Se va executa scarificarea;

 • g. - Se vor îndrepta marginile și corecta unghiurile;

 • h. - Se va reface îmbrăcămintea folosindu-se materiale identice cu cele din domeniul afectat;

 • i. - În cazul betoanelor din ciment, după întărire se execută chituirea rosturilor cu masticuri bituminoase.

 • j. - Ultimul strat ce completează umplutura până la nivelul infrastructurii se va executa cu piatră concasată de minim 10 cm (exclus balast )

 • B. - Refacerea spațiilor verzi

 • a.- Se va recupera vegetația dendrologică, menținându-se o cantitate cât mai mare de pământ pe rădăcini;

 • b. - Se va desface suprafața înierbată sub formă de brazde;

 • c. - Se va realiza patul și protecția rețelei sau branșamentului conform normelor specifice fiecărui tip de rețea;

 • d.- Se va executa umplutura cu pământ, compactată în straturi de 20 cm și se va îndepărta excesul de pământ astfel încât nivelul acestuia să fie sub nivelul bordurii cu doi centimetri;

 • e. - Se va reface stratul de pământ vegetal;

 • f. - Se replantează vegetația dendrologică sau se înlocuiește;

 • g. - Se reface suprafața înierbată cu brazde, se însămânțează rosturile și se asigură udarea acestora;

 • h. - În cazul existenței pe zona săpăturilor a unui sistem de irigat, acesta se va reface la forma inițială pe cheltuiala titularului avizului;

 • i. - În cazul în care în urma intervenției vor fi afectați copaci, care vor necesita tăiere, pentru fiecare copac tăiat se vor planta alții trei. Locul plantării va fi stabilit de către Biroul Spații Verzi, Mediu, din cadrul Primăriei Municipiului Arad, în vecinătatea terenului afectat.

Art. 74. Pentru spațiile verzi refăcute integral și funcțional, Primăria Municipiului Arad - Direcția Edilitară, prin structura emitentă a avizului și cu participarea personalului cu atribuții de serviciu în structura prin care se asigură întreținerea spațiilor verzi (cu participarea reprezentanților operatorilor specializați aferent rețelelor publice de irigat si/sau iluminat public), va asigura recepționarea lucrărilor de aducere la starea inițială a terenului afectat după verificarea funcționării acestor sisteme.

Art. 75. În situația în care avariile se produc în zile nelucrătoare, în vederea remedierii defecțiunilor și dacă este necesară intervenția în zile nelucrătoare, administratorii/operatorii/deținătorii rețelelor edilitare în cauză au obligația de a notifica pe emailul instituției, pma@primariaarad.ro, despre avaria produsă și de a solicita Direcției Edilitare din Primăria Municipiului Arad emiterea Avizului de intervenție în regim de urgență (avarie), în conformitate cu procedurile și prevederile prezentului Regulament, în prima zi lucrătoare succesivă zilei/zilelor nelucrătoare în care s-a produs avaria, execuția putându-se efectua de la data notificării avariei.

Art. 76. În condițiile menționate la art. 75, administratorii/operatorii/deținătorii rețelelor edilitare au obligația să asigure toate semnalizările rutiere necesare prevenirii oricăror accidente pe care le-ar putea înregistra autovehicule și/sau pietoni datorită avariei/avariilor produse.

Art. 77. Termene de execuție (cu aducerea zonei afectate la starea inițială): maxim 5 zile lucrătoare

Art. 78. Toate lucrările de intervenție la rețelele tehnico-edilitare trebuie semnalizate cu un panou informativ cu dimensiunile 297mm x 420mm (format A3) care sa cuprindă minim următoarele informații: „denumirea lucrării, datele de identificare ale beneficiarului, datele de identificare ale constructorului, data începerii lucrării, data finalizării lucrării, persoana și telefonul de contact al constructorului”, conform modelului din Anexa. 12, care face parte din prezenta hotărâre.

SECȚIUNEA III - DIMENSIUNI OBLIGATORII DE TĂIERE A MARGINILOR

Art. 79. Este interzisă executarea lucrărilor tehnico-edilitare ce impun desfacerea îmbrăcăminților stradale noi pe durata prevăzută de art. 65 și 66.

Art. 80. Pentru tăierea marginilor se stabilesc următoarele norme:

 • a. - la îmbrăcăminți din mixturi asfaltice și din betoane de ciment marginile se vor îndrepta prin tăiere de laturi în sistem poligonal;

 • b. - în cazul mixturilor asfaltice laturile vor fi în mod obligatoriu paralele sau perpendiculare pe axa drumului, în curbe latura longitudinală va fi tăiată pe o curbură paralelă cu axa drumului, iar colțurile vor fi de 90 grade;

 • c.  - în situația canalelor longitudinale refacerea se va executa pe întreaga lățime a trotuarului sau a benzii de circulație afectate;

 • d. - în situația canalelor transversale refacerea se va efectua pe o lățime de 3 m (1.5m de o parte și de alta a axului branșamentului/racord);

 • e.   - în situația canalelor realizate sub diferite unghiuri față de axul drumului refacerea se va executa pe o lățime de 3m (1,5m de o parte și de alta a axului branșamentului/racordului);

 • f. - în cazul canalelor executate pe axul străzii refacerea se va efectua pe toată lățimea străzii și pe toată lungimea canalului;

 • g.  - în cazul lucrărilor executate în regim de intervenție realizate de posesorii de rețele tehnico-edilitare în carosabil, refacerea se va executa pe o lățime și o lungime ce depășește cu 2m marginile săpăturii (la 1m distanță față de marginile săpăturii) dar nu mai puțin de 3m;

 • h.  - în cazul lucrărilor executate în regim de intervenție realizate de posesorii de rețele tehnico-edilitare în trotuar refacerea se va executa pe întreaga lățime a acestuia și pe o lungime ce depășește cu 2m marginea săpăturii (la 1m distanță față de marginile săpăturii);

 • i. - în cazul lucrărilor executate în regim de intervenție realizate de posesorii de rețele tehnico-edilitare în carosabil atunci când distanța până la bordură este mai mică de 1m refacerea se va executa până la bordură.

Art. 81. În mod excepțional, pentru situații deosebite se pot aproba lucrări tehnico-edilitare care afectează carosabilul sau trotuarul la care îmbrăcămintea este nouă, cu condiția ca beneficiarul investiției să execute pe cheltuiala sa, prin intermediul executantului, refacerea drumului public, pe lățimea integrală a trotuarului sau carosabilului în cazul canalelor longitudinale. În cazul branșamentelor/racordurilor, acestea se pot executa numai prin foraj orizontal, refacerea urmând a se executa conform normelor prevăzute la art. 73 lit. g) și h).

Art. 82. La executarea lucrărilor se vor respecta și alte condiții impuse prin avizul de săpătură.

Art. 83. La îmbrăcăminți din beton se va respecta tehnologia specifică betoanelor de ciment, protecția betoanelor și tratarea rosturilor.

Art. 84. La îmbrăcăminți mixte, realizate din strat de rezistență din betoane și strat de uzură din mortar asfaltic se va respecta tehnologia specifică fiecărui strat, cu realizarea stratului de amorsare între cele două straturi, după cum urmează:

A) Străzi modernizate

Carosabil cu strat de uzură din asfalt:

 • -   10 cm beton asfaltic,

 • -  20 cm strat de beton C12/15.

 • -  strat fundație din balast, funcție de importanța străzii, în grosime de 40-60 cm. Refacerea stratului de asfalt se va face astfel:

 • a) față de fiecare margine exterioară a șanțului, se va freza stratul de asfalt existent cu încă 1,50 m în plus, în forme geometrice regulate.

 • b) turnarea stratului nou de asfalt se va realiza pe toată suprafața rezultată potrivit lit. a).

Trotuar cu strat de uzură din asfalt:

 • -  4 cm beton asfaltic BA8

 • -  15 cm strat de beton C12/15

 • -  strat fundație din balast în grosime de 20-30 cm.

Trotuarul se va asfalta pe toata lățimea acestuia pe întreaga lungime afectată.

B) Străzi nemodernizate

1) - din piatra spartă, se vor reface astfel:

 • - strat de piatră spartă în grosime de 15 cm

 • - strat de balast în grosime de 20-30 cm

 • Ultimul strat ce completează umplutura până la nivelul infrastructurii se va executa cu piatră concasată de minim 10 cm (exclus balast )

2) - din balast, se vor reface astfel:

- strat de balast în grosime de 20-40 cm

 • Ultimul strat ce completează umplutura până la nivelul infrastructurii se va executa cu piatră concasată de minim 10 cm

(exclus balast )

Străzile nemodernizate, în zona de intervenție, se vor reface pe toată suprafața.

Capitolul 10. - Recepția lucrărilor privind refacerea/aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială pentru lucrările autorizate și pentru care s-a emis Aviz de săpătură aferente rețelelor tehnico-edilitare

Art. 85. Titularul Autorizației de construire și al Avizului de săpătură aferente rețelelor tehnico-edilitare pe proprietăți aparținând domeniului public și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi, are obligația să asigure organizarea Recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială.

Art. 86. Recepția se organizează, conform art. 85, atunci când toate lucrările care au făcut obiectul avizării sunt terminate, dar nu mai târziu de data stabilită în Avizul de săpătură.

Art. 87. Titularul Autorizației de construire și al Avizului de săpătură este obligat să convoace comisia de recepție a lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială, cu cel puțin 72 de ore (aferent a 3 zile lucrătoare), înainte de data de finalizare a lucrărilor, astfel încât ziua recepției să nu depășească data specificată în aviz în acest sens.

Art. 88. Titularul Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii) este obligat să convoace comisia de recepție a lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială, cu 24 de ore (aferent a 1 zi lucrătoare), înainte de data de finalizare a lucrărilor, astfel încât ziua recepției să nu depășească data specificată în aviz în acest sens.

Art. 89 (1) Pentru recepția lucrărilor de refacere/aducere la starea inițială a terenului aparținând domeniului public, pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, străzi, poduri, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei, etc., terenuri de sport precum și spații verzi (definite potrivit Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi) și pe care au fost derulate lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare potrivit unei Autorizații de construire și care au făcut obiectul Avizului de săpătură emis de Primarul Municipiului Arad, comisia de recepție este formată din:

 • a.  titularul avizului eliberat (executantul lucrării);

 • b.  reprezentantul Primăriei Municipiului Arad, emitent al avizului, din cadrul Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre cu atribuții în vederea efectuării recepțiilor;

 • c.  reprezentantul operatorului/administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente;

 • d.  pentru spatiile verzi refăcute integral și funcțional, personalul cu atribuții de serviciu din cadrul Biroului Spații Verzi, Mediu;

 • e.  reprezentantul, după caz, a prestatorului/administratorului/partenerilor Primăriei Municipiului Arad prin care se asigură întreținerea spațiilor verzi afectate.

(2) La activitatea Comisiei de recepție vor fi invitați reprezentanții operatorilor specializați aferent instalațiilor de irigat și/sau instalațiilor aparținând sistemului de iluminat public, după caz, care au fost afectate de lucrările aferente rețelelor edilitare, în vederea verificării funcționarii acestor sisteme.

Art. 90. (1) Pentru recepția lucrărilor de refacere/aducere la starea inițială a terenului aparținând domeniului public pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc., terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi (definite potrivit Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi) și pe care au fost derulate lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare potrivit Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii),

comisia de recepție va fi alcătuită din:

 • a.  titularul avizului eliberat;

 • b.  reprezentantul Primăriei Municipiului Arad, emitent al avizului, numit prin Dispoziția Primarului Municipiului Arad;

 • c.  reprezentantul operatorului/administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente;

 • d.  pentru spațiile verzi refăcute integral și funcțional, personalul cu atribuții de serviciu din cadrul Biroului Spații Verzi, Mediu;

 • e.  reprezentantul, după caz, a prestatorului/administratorului/partenerilor Primăriei Municipiului Arad prin care se asigură întreținerea spațiilor verzi afectate.

(2) La lucrările comisiei de recepție vor fi invitați reprezentanții operatorilor specializați aferent instalațiilor de irigat și/sau instalațiilor aparținând sistemului de iluminat public, după caz, care au fost afectate de lucrările aferente rețelelor edilitare, în vederea verificării funcționării acestor sisteme.

Art. 91. Procesul verbal de recepție privind aducerea terenului la starea inițială va fi însoțit de :

 • a.  copia Avizului de săpătură;

 • b. actele de calitate privind refacerea domeniului public afectat de lucrări,

respectiv grade de compactare, certificate de calitate pentru materialele puse în operă (aferente străzii, aleii, spațiului verde, parcări, etc.) pentru lucrările de extindere, modernizare și reabilitare rețele tehnico-edilitare;

 • c. poze care să ateste refacerea și modul de refacere;

 • d. planul de situație și profilul transversal cu traseul rețelelor executate (AS-build) atât

în format scris cât și pe suport electronic;

 • e. profilul transversal pentru branșamente și racorduri (AS-build).

Art. 92. Procesul verbal de recepție privind aducerea terenului la starea inițială va fi întocmit și depus de către reprezentanții Primăriei Municipiului Arad nominalizați prin Dispoziția Primarului, la Serviciul Relații cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Arad pentru repartizare către Direcția Edilitară în vederea avizării din partea Directorului structurii care a emis avizul de săpătură. Termenul de depunere la Serviciul de Relații cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Arad este de maxim 3 zile de la data recepției (menționată în avizul de săpătură).

Art. 93. Pentru lucrările pentru care, în termen de 3 zile, nu a fost prezentată recepția la Direcția Edilitară spre avizare conform art. 92, se va prezenta directorului Direcției Edilitare, prin grija persoanei responsabile cu emiterea avizului, informare scrisă privind stadiul executării lucrărilor, însoțită de poze edificatoare, documente înaintate prin Notă internă.

Art. 94. Procesul verbal de recepție privind aducerea la starea inițială nu ține loc de proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Art. 95. În momentul întocmirii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, titularul Autorizației de construire este obligat să prezinte procesul verbal de recepție privind aducerea la starea inițială avizat de directorul Direcției Edilitare.

Capitolul 11. Garanții

Art. 96. Perioada de garanție a lucrărilor de refacere/aducere la starea inițială a proprietatilor aparținând domeniului public pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei etc., terenuri de sport precum și spații verzi și pe care au fost derulate lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare, pentru care a fost emisă Autorizație de construire/Acordul/Autorizația Administratorului drumului și care au făcut obiectul Avizului de săpătură precum și pentru lucrările pentru care a fost emis Aviz de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii), este de:

 • a) 2 ani de la data recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială pentru lucrările executate pe străzi modernizate, alte spații afectate și care au fost amenajate/modernizate în baza unor proiecte aferente obiectivelor de investiții derulate prin structuri din cadrul Primăriei Municipiului Arad sau prin alte societăți comerciale subordonate Consiliului Local al Municipiului Arad.

 • b) 1 an de la data recepției lucrărilor privind aducerea terenului, afectat de lucrări, la starea inițială, pentru lucrările executate pe străzile nemodernizate.

Art. 97. Titularul avizului are obligația de a efectua pe cheltuiala sa, pe întreaga perioadă de garanție menționată la alin. 96 toate lucrările de remediere a oricărui viciu/neconformitate (respectiv surpări, cedări, văluriri, înlocuirea materialului necorespunzător, etc.) care apare pe căile de comunicații rutiere, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei, etc., terenuri de sport precum și spații verzi (definite potrivit Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi) pe care :

a. au fost derulate lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare în baza Autorizației de construire/Acordul/Autorizației administratorului drumului și pentru care a fost emis Aviz de săpătură

b. au fost derulate lucrările pentru care a fost emis Aviz de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii).

Capitolul 12. Taxe aferente verificării documentației depuse pentru care se solicită administratorului domeniului public obținerea Acordului/Acordului administratorului drumului/Aviz de săpătură/Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii), aferent rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe teren aparținând domeniului public al municipiului Arad și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, străzi, poduri, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei etc., terenuri de sport precum și spații verzi (definite potrivit Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi)

Art. 98. Taxele pentru :

 • a.  verificarea documentației depuse pentru obținerea Acordului privind racordul la rețelele tehnico-edilitar, emis de către Primăria Municipiului Arad prin Direcția Edilitară, potrivit Certificatului de Urbanism, în vederea autorizării lucrărilor pe rețelele tehnico-edilitare;

 • b.  verificarea documentației depuse pentru obținerea Autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare, emis de către Primăria Municipiului Arad prin Direcția Edilitară, potrivit cererii beneficiarilor, în vederea autorizării lucrărilor pe rețelele tehnico-edilitare;

 • c.  verificarea documentației depuse pentru obținerea Avizului de săpătură și a Avizului de intervenție în regim de urgența (pentru eliminare avarii) aferent rețelelor edilitare amplasate pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Arad și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, piste de biciclete, trotuare/alei, terenuri de sport precum și spații verzi (definite potrivit Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi),

 • d.  taxele pentru obținerea avizelor prin intermediul Primăriei Municipiului Arad. În acest caz taxele sunt formate din taxa deținătorului de utilități + 10 lei taxa specială pentru oferirea serviciului de intermediere a obținerii avizului respectiv;

se vor stabili prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad și se achită la casieriile Direcția Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Art. 99. Taxele achitate nu se restituie în cazul neemiterii Acordului/Autorizației/Avizului solicitat, acestea fiind achitate pentru verificarea documentației depuse potrivit art. 6, art. 10 și art. 19 din prezentul Regulament.

Capitolul 13. Contravenții și sancțiuni

Art. 100. Nerespectarea prevederilor cuprinse în prezentul Regulament, dacă nu au fost comise în astfel de condiții încât potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, constituie contravenții și se sancționează după cum urmează :

 • a) Executarea de lucrări de branșamente și racorduri la construcții pentru care urmează să se emită autorizație de construire, aferente rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al municipiului Arad ți pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, piste de biciclete, trotuare/alei etc., terenuri de sport, precum și spații verzi, fără respectarea obligațiilor ce revin persoanelor juridice și/sau persoanelor fizice, în conformitate cu art. 4, privind solicitarea și deținerea Acordului emis de către Primarul Municipiului Arad, reprezintă contravenție și se sancționează cu amenda contravențională de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice titulare ale Autorizației de Construire/Certificatului de Urbanism.

 • b) Executarea de lucrări de branșamente și racorduri la construcții pentru situațiile în nu se eliberează Autorizație de construire, aferente rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al municipiului Arad și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, străzi,poduri, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei etc., terenuri de sport, precum și spații verzi, fără respectarea obligațiilor ce revin persoanelor juridice și/sau persoanelor fizice, în conformitate cu art. 5, privind solicitarea și deținerea Autorizației emise de către Primarul Municipiului Arad prin Direcția Edilitară, reprezintă contravenție și se sancționează cu amenda contravenționala de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice.

 • c) Executarea de lucrări la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al municipiului Arad și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, străzi, poduri, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei etc., terenuri de sport, precum și spații verzi, fără respectarea obligațiilor ce revin persoanelor juridice și/sau persoanelor fizice, în conformitate cu art. 6, privind solicitarea și deținerea Autorizației emise de către Primarul Municipiului Arad prin Direcția Edilitară, reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice.

 • d) Executarea de lucrări de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii) de către oricare deținător/administrator/operator rețele utilități publice, altă persoană juridică sau persoană fizică, aferente rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al municipiului Arad și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei etc., terenuri de sport, precum și spații verzi, fără respectarea obligațiilor ce revin persoanelor juridice și/sau persoanelor fizice, în conformitate cu art. 7, privind solicitarea și deținerea

Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii) emis de către Primarul Municipiului Arad, prin Direcția Edilitară, reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice.

 • e) Executarea de lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al municipiului Arad și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei etc., terenuri de sport, precum și spații verzi, fără obținerea și respectarea condițiilor și termenelor stabilite prin Avizul de săpătură, reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titulare ale Autorizației de Construire în cazul Acordului/Autorizației administratorului drumului/ Avizului de execuție lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare, respectiv titularului Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii).

 • f) Executarea de lucrări pentru care a fost emis Avizul de săpătură sau executarea de

lucrări pentru care a fost emis Aviz de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii),  aferent rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietății

aparținând domeniului public al municipiului Arad și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei etc., terenuri de sport, precum și spații verzi, fără respectarea obligațiilor ce revin persoanelor juridice și/sau persoanelor fizice privind obligația solicitării și deținerii (anterior începerii lucrărilor) Avizului Poliției Rutiere și a Avizului Comisiei de Sistematizare, după caz, reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice.

 • g)  Încălcarea prevederilor art. 46, potrivit căruia titularul Avizului are obligația să păstreze Avizul de săpătură/Avizul de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii) la locul unde se execută lucrarea și de a-l prezenta agenților care verifică aceste lucrări reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 400 lei la 800 lei pentru persoane juridice și de la 200 lei la 400 lei pentru persoane fizice, titulare ale Autorizației de Construire în cazul Avizului de săpătură aferent rețelelor tehnico-edilitare, respectiv titularului Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii).

 • h) Încălcarea prevederilor art. 14 alin. (2), potrivit căruia titularul Avizului are obligația să nu depoziteze materialul/materialele rezultate din săpături și nici materiale care vor fi utilizate pentru umpluturi pe căile de comunicații rutiere, străzi, poduri, parcări, trotuare/alei, piste de biciclete, terenuri de sport, spații verzi sau pe alte proprietăți aparținând domeniului public pentru a nu degrada aceste terenuri, a nu îngreuna circulația pietonilor sau a autovehiculelor și a nu afecta scurgerea apelor pluviale, reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titulare ale Autorizației de Construire în cazul Avizului de săpătură, respectiv titulare ale Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii).

 • i)  Încălcarea prevederilor art. 47, potrivit căruia titularul avizului are obligația să asigure

acoperirea rețelelor, pentru realizarea cărora a solicitat aviz de săpătură, cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect cât și prin Avizul de săpătură sau prin Avizul de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii) respectiv realizarea umpluturilor in straturi succesive compactate, reprezintă contravenție și  se

sancționează cu amendă contravențională de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titulare ale Autorizației de Construire/Acordului administratorului drumului, în cazul Avizului de săpătură, respectiv titularului Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii).

 • j) Încălcarea prevederilor art. 49, potrivit căruia titularul avizului are obligația :

a) să nu folosească materialul rezultat din săpături pentru umpluturi;

 • b)  să asigure încărcarea materialului rezultat din săpături direct în mijloace de transport;

 • c)  să asigure transportarea materialului rezultat din săpături, în aceiași zi în care a fost generat reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titulari ai Autorizației de Construire/ Acordului administratorului drumului în cazul Avizului de săpătură, respectiv titularului Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii).

 • k) Încălcarea prevederilor art. 50, potrivit căruia la traversări de străzi, titularul Avizului de săpătură aferente rețelelor tehnico-edilitare/titularul Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii):

 • a) va utiliza pentru umpluturi numai balast ;

 • b) va asigura realizarea lucrărilor în două etape cu semnalizările rutiere

corespunzătoare, reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titulari ai Autorizației de Construire/ Acordului administratorului drumului, în cazul Avizului de săpătură, respectiv titular al Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii).

 • l)  Încălcarea  prevederilor art. 51, potrivit căruia titularul Autorizației de

Construire/Acordului administratorului drumului, Avizului de săpătură/ titularul Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii) are obligația să refacă spațiile verzi, afectate, în întregime și funcțional, conform art. 5 alin. (3), reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titulare ale Autorizației de Construire și ale Avizului de săpătură, respectiv titulare ale Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii).

 • m) Încălcarea prevederilor art. 51 potrivit căruia titularul Avizului de săpătură/ titularul Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii) are obligația să asigure colectarea și transportul bolovanilor/molozului rezultați/rezultat din săpătură în locuri special amenajate conform unui contract de prestări servicii cu o firmă autorizată, reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 600 lei la 1200 lei pentru persoane juridice și de la 400 lei la 800 lei pentru persoane fizice, titular al Avizului de săpătură, respectiv titular al Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii).

 • n) Încălcarea prevederilor art. 52, potrivit căruia titularul Avizului de săpătură/ titularul Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii) are obligația să refacă bordurile fie prin remontarea bordurilor vechi fie prin montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate, reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titulare ale Avizului de săpătură, respectiv titulare ale Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii).

 • o) Încălcarea prevederilor art. 53, potrivit căruia titularul Avizului de săpătură/ titularul Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii ) are obligația refacerii marcajelor rutiere afectate/deteriorate și refacerea (inclusiv reamplasarea pe pozițiile anterioare) indicatoarelor rutiere afectate/dislocate de lucrările pe care le-a executat, reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titulare ale Avizului de săpătură, respectiv titulare ale Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii).

 • p) Încălcarea prevederilor art. 54, potrivit căruia titularul Avizului de săpătură/ titularul Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii) are obligația refacerii semnelor geodezice afectate/deteriorate ți prin lucrările pe care le-a executat, reprezintă contravenție și se sanctionează cu amendă contravențională de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titulare ale Avizului de săpătură, respectiv titulare ale Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii).

 • q) Încălcarea prevederilor art. 56, potrivit căruia titularul Avizului de săpătură /titularul Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii), este obligat ca la terminarea lucrărilor sau pe parcursul derulării acestora la solicitarea Primăriei Municipiului Arad (in cazul terenurilor aparținând domeniului public), să aducă la starea inițială terenurile ocupate temporar în vederea derulării lucrărilor (organizare de șantier, depozitări de materiale cu acceptul scris al Primăriei Municipiului Arad, alte situații legale în care i s-a permis ocuparea temporară a acestor terenuri), reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 1000 lei la 1600 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1200 lei pentru persoane fizice, titulare ale Avizului de săpătură, respectiv titulare ale Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii).

 • r) Încalcarea prevederilor art. 56, potrivit căruia se interzice începerea lucrărilor fără a fi montate indicatoare de dirijare a circulației conform planului anexat la cererea de obtinere a Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii), reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titulare ale Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii)

 • s) Încălcarea prevederilor art. 57, potrivit căruia titularul Autorizației de Construire și Avizului de săpătură/titularul Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii), este obligat să asigure semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru, pe cheltuiala sa, astfel încât aceste semne să fie vizibile de la cel puțin 150 de metri distanța pe sensul/sensurile de mers, reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titulari ai Autorizației de Construire și ai Avizului de săpătură, respectiv titulare ale Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii).

 • t)  Încălcarea  prevederilor art. 60, potrivit căruia titularul Autorizatiei de

Construire/Acordului administratorului drumului și Avizului de săpătură/ titularul Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii), este obligat, la terminarea lucrărilor, să asigure redarea zonei în care a executat lucrări, circulației, în starea inițiala după ce a fost curățată și spălată cu utilaj specializat, dacă este cazul, la solicitarea emitentului Avizului de săpătură sau Avizului de intervenție în regim de urgența (pentru eliminare avarii), reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice și de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titulare ale Autorizației de Construire și ale Avizului de săpătură, respectiv titulare ale Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii).

Art. 101 Verificarea respectării condițiilor stabilite prin Avizul de săpătură/Avizul de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii), constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale, cade în sarcina polițiștilor locali din cadrul Direcției Generale Politia Locale Arad și a persoanelor împuternicite în acest scop prin Dispoziția Primarului Municipiului Arad.

Art. 102. În condițiile prezentului Regulament nu sunt aplicabile prevederile art. 28 al Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor cu privire la posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii contravenționale.

Art. 103. Amenzile contravenționale pot fi achitate și prin intermediul instrumentelor de plată electronică, așa cum sunt acestea prezentate pe site-ul Primăriei Arad - ghișeu electronic-plăți online.

Art. 104. Polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Politia Locală Arad și persoanele împuternicite în acest scop prin Dispoziția Primarului Municipiului Arad vor întocmi procese verbale de constatare și sancționare a contravenției în condițiile legii. Procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției constituie titlu executoriu în baza căreia se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale Primăriei Municipiului Arad.

Capitolul 14. Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 105. În aplicarea Normativului C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații și STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald”, conform căruia așternerea mixturilor asfaltice se face în perioada martie-octombrie, la temperaturi atmosferice de peste 10 C, în condiții de timp uscat, pe timpul sezonului rece, respectiv în perioada - 15.03, emiterea Avizului de săpătură se

restricționează în funcție de condițiile meteorologice existente, precum și de natura carosabilului pe care se intervine, respectiv acesta va putea conține condiții suplimentare, ca, de exemplu:

■ pentru lucrările efectuate în perioada 01.11-15.03, readucerea provizorie a carosabilului la starea inițială prin turnare de beton pe folie la cotă, până când condițiile meteo vor permite readucerea terenului afectat de lucrări la starea inițială (asfaltare), dar nu mai târziu de 15.04.

Art. 106. Pe străzile, podurile, trotuarele/aleile, parcările și celelalte spații publice nou modernizate, pe care pe perioada garanției de buna execuție se eliberează Aviz de săpătură ți respectiv pentru care se eliberează Avizul de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii), se condiționează ca lucrările de refacere a sistemului rutier stradal, a podurilor, a parcărilor, a pistelor de biciclete, a trotuarelor/aleilor terenurilor de sport etc., spațiilor verzi, în cazul lucrărilor care fac obiectul garanției de bună execuție, să fie executate pe cheltuiala titularului de aviz de către constructorul care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor aflate în perioada de garanție, pentru ca impactul asupra investiției aflate în garanție să fie minim.

Art. 107. În cazul construcțiilor autorizate și nerecepționate, darea în folosință a construcției se va realiza numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor potrivit legii.

Legislația care a stat la baza întocmirii prezentului Regulament

 • 1.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3.  Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6.  Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare;

 • 7.  Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 8.  Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații și STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald”;

 • 9. REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative pentru întreținerea și repararea străzilor, indicativ NE033-04(revizuire C270-1991);

 • 10. Ordinul nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;

 • 11. STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripții de proiectare;

 • 12. STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripții de proiectare;

 • 13. STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment;

 • 14. STAS 6400-84-Straturi de bază și de fundație;

 • 15. SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald ( AB1; AB2).

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


  Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Localitatea____________________________________________

Str., nr.Tel./fax._ e-mail_______________________________________

C ă t r e

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Subsemnatul(a).................................................................................................

domiciliat în.............................................strada...................................................

Nr........bl..........sc..........ap...........telefon..................................................

Reprezentant legal al SC ................................................................................................cu sediul in

..............................strada................................Nr........bl.....sc....ap........ telefon..........................

Prin prezenta vă rog să-mi eliberați Acordul privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții noi în vederea execuției lucrării:

Strada

.nr.


Anexez cererii următoarele documente:

 • - Certificatul de Urbanism, pentru lucrările care conform Legii 50/1991 și a modificărilor aduse prin Legea nr. 193/2019 necesită autorizație de construire;

 • - Plan de situație cu identificarea traseelor rețelelor tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se solicită acordul, în conformitate cu avizele obținute prin CU/identificarea construcției existente asupra căreia se intervine (din care să reiasă exact zona afectată de lucrări: carosabil, trotuar/alee, parcare, terenuri de sport, etc., spațiu verde) scară 1:200;

 • - Avizele deținătorilor (distribuitorii/furnizorii/beneficiarii)  rețelelor,  solicitate prin

Certificatul de urbanism;

 • - Avizele tehnice de racordare emise de operatorii la care se dorește racordarea împreuna cu documentațiile care au stat la baza emiterii acestora

 • - Plan de încadrare în zonă;

 • - BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;

 • - Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul;

 • - Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);

 • - Fotografii cu situația inițială care să cuprindă toate detaliile privind spațiul verde existent înainte de solicitarea acordului;

 • - Memoriu tehnic cu prezentarea detaliată a modului de execuție a lucrărilor (șanț deschis sau subtraversare) în cazul rețelelor și a zonelor afectate (carosabil cale rutieră, pod, trotuar/alee, parcare, pistă de biciclete, etc., teren de sport, spațiu verde);

 • - În cazul în care executarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare impune realizarea unor intervenții la construcții (poduri, pasaje, pasarele, alte lucrări de artă) existente (implicit desfacerea unor părți din acestea), solicitantul va depune, aferent cererii, expertiza tehnică aferentă construcției asupra căreia se propune intervenția;

 • - Contract transport deșeuri din construcții rezultate în urma execuției lucrărilor încheiat cu operatorii care efectuează reciclarea acestora (copie).

- Dovada achitării taxei speciale aferente verificării documentației depuse în vederea obținerii Acordului la construcții noi solicitat, prin Certificatul de Urbanism

Arad

Data :


Semnătura

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ACORD privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții noi Nr.............din...............

Urmare      a     cererii     nr.      /,      adresate      de

/CNP/CUI     *)     cu

domiciliul/sediul în,str. , nr., bl.

, sc., ap., Județul/sectorul, reprezentat prin , în vederea executării de lucrări de racorduri/rețele/branșamente la **).

REȚELE EDILITAR GOSPODĂREȘTI

RACORDURI/BRANȘAMENTE

□ Rețele publice de apă;

□ Rețele publice de apă;

□ Rețele publice de canalizare;

□ Rețele publice de canalizare;

□ Rețele publice de gaze;

□ Rețele publice de gaze;

□ Rețele publice de transport a energiei termice;

□ Rețele publice de transport a energiei termice;

□ Rețele publice de transport a energiei electrice;

□ Rețele publice de transport a energiei electrice;

□ Rețele detelefonie;

□ Rețele de telefonie;

□ Rețele de televiziune prin cablu

□ Rețele de televiziune prin cablu

Pentru beneficiarul / CNP/CUI*), cu domiciliul/sediul în , Strada , nr. , Bl.

, Sc., Ap., Județul.

În conformitate cu prevederile HCLM nr./se emite prezentul:

ACORD

Pentru executarea de lucrări de rețele/racorduri /branșamente ce urmează a se executa la următoarea adresă: , str. , nr.

Prezentul acord a fost emis condiționat de respectarea următoarelor condiții:

1. __________________________________________________________________'_’_________________________________

 • 2.  _______________________________________________________________________________________________________

 • 3.  __________________________________________________________________________________________________________

 • 4.  _______________________________________________________________________________________________________

Valabilitatea prezentului acord respectă valabilitatea Autorizației de construire nr . /

PRIMAR

PREȘEDINTE COMISIE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


ÎNTOCMIT


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Localitatea____________________________________________

Str., nr.Tel./fax._ e-mail_______________________________________

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Subsemnatul(a).................................................................................................

domiciliat in.............................................strada...................................................

Nr........bl..........sc..........ap...........telefon..................................................

Reprezentant legal al SC ................................................................................................cu sediul in

..............................strada................................Nr........bl.....sc....ap........ telefon..........................

Prin prezenta vă rog să-mi eliberați Acord privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții existente în vederea executiei lucrarii:

Strada........................................nr..............................................................

Anexez cererii următoarele documente:

 • -  Cerere pentru lucrările de branșamente și racorduri la construcții deja existente,

 • -  Act de proprietate pentru construcțiile deja existente pentru care se solicită construcția de branșamente/racorduri

 • -  Plan de situație cu identificarea traseelor rețelelor tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se solicită acordul, în conformitate cu avizele obținute de la deținătorii de rețele din zona/identificarea construcției existente asupra căreia se intervine (din care să reiasă exact zona afectată de lucrări: carosabil, trotuar/alee, parcare, terenuri de sport, etc., spațiu verde) scară 1:200;

 • -   Avizele emise de distribuitorii/furnizorii/beneficiarii rețelelor de utilități publice (apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie, termoficare, rețele de comunicații, etc) care au rețele în zona unde se propune execuția lucrării;

 • -  Plan de încadrare în zonă;

 • -  Fotografii cu situația inițială care să cuprindă toate detaliile privind spațiul verde existent înainte de solicitarea acordului;

 • -  BI/CI al beneficiarului lucrării de branșamente și racorduri sau al reprezentantului acestuia;

 • -   Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);

 • -  Memoriu tehnic cu prezentarea detaliată a modului de execuție a lucrărilor (șanț deschis sau subtraversare) în cazul rețelelor și a zonelor afectate (carosabil cale rutieră, pod, trotuar/alee, parcare, pistă de biciclete, etc., teren de sport, spațiu verde);

 • -  În cazul în care executarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare impune realizarea unor intervenții la construcții (poduri, pasaje, pasarele, alte lucrări de artă) existente (implicit desfacerea unor părți din acestea), solicitantul va depune, aferent cererii, expertiza tehnică aferentă construcției asupra căreia se propune

intervenția;

 • -  Dovada achitării taxei speciale aferente verificării documentației depuse în vederea obținerii Acordului la construcții existente solicitat, conform cererii (în cazul solicitării de lucrări de branșamente și racorduri la construcțiile deja existente), în vederea autorizării lucrărilor pe rețelele tehnico-edilitare;

 • -  Certificatul de agrement de execuție lucrări de refacere drumuri, emis de UAT Arad- în termen de valabilitate (copie) sau contract de execuție lucrări cu o societate deținătoare de Certificat de agrement de execuție lucrări de refacere drumuri (copie);

 • -  Documentație tehnică care să trateze refacerea domeniului public afectat de executarea lucrărilor de bază, conform prevederilor legale în vigoare (copie);

 • -  Contractul de racordare la Sistemul de Distribuție dintre distribuitorul/furnizorul utilității publice și operatorul economic (copie)

 • -  Avizul tehnic de racordare  la sistemul de distribuție/furnizare,  emis  de

distribuitorul/furnizorul utilității publice împreună cu documentația care a stat la baza emiterii acestuia (copie);

 • -  Contract transport deșeuri din construcții rezultate în urma execuției lucrărilor încheiat cu operatori care efectuează reciclarea acestora (copie);

 • -  Schița de semnalizare rutieră întocmită în conformitate cu prevederile OUG 195/2005, Ordinul MAI nr. 1112/2000 și MTCT nr. 411/2000, privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public, vizată de Biroul Poliției Rutiere;

- Declarația pe propria răspundere a solicitantului că a verificat cu toți distribuitorii/furnizorii/beneficiarii rețelelor de utilități publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie, termoficare, rețele de comunicații, etc) existența rețelelor în zona unde se propune execuția lucrării și a făcut toate demersurile în vederea obținerii avizelor de la aceștia, în caz contrar își asumă întreaga răspundere pentru eventualele avarii, prejudicii, daune de orice natură solicitată de distribuitorii/furnizorii/beneficiarii rețelelor de utilități publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie, termoficare, rețele de comunicații, etc) care au rețele în zona unde se vor executa lucrările.

Arad

Data :


Semnătura

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

AUTORIZAȚIE privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții existente Nr.............din...............

Urmare      a     cererii     nr.      /,      adresate      de

/CNP/CUI     *)     cu

domiciliul/sediul în,str. , nr., bl.

, sc., ap., Județul/sectorul, reprezentat prin , în vederea executării de lucrări de racorduri/rețele/branșamente la **).

REȚELE EDILITAR GOSPODĂREȘTI

RACORDURI/BRANȘAMENTE

□ Rețele publice de apă;

□ Rețele publice de apă;

□ Rețele publice de canalizare;

□ Rețele publice de canalizare;

□ Rețele publice de gaze;

□ Rețele publice de gaze;

□ Rețele publice de transport a energiei termice;

□ Rețele publice de transport a energiei termice;

□ Rețele publice de transport a energiei electrice;

□ Rețele publice de transport a energiei electrice;

□ Rețele detelefonie;

□ Rețele de telefonie;

□ Rețele de televiziune prin cablu

□ Rețele de televiziune prin cablu

Pentru beneficiarul/ CNP/CUI*), cu domiciliul/sediul în, Strada, nr., Bl.

, Sc., Ap., Județul.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.

/se emite prezenta:

AUTORIZAȚIE

Pentru executarea de lucrări de rețele/racorduri /branșamente ce urmează a se executa la următoarea adresă: , str. , nr.

Prezenta autorizație a fost emisă condiționat de respectarea următoarelor condiții:

Valabilitatea prezentei autorizații este de 12 luni de la data de.

PRIMAR

PREȘEDINTE COMISIE

ÎNTOCMIT


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Localitatea

Str., nr.Tel./fax.

e-mail_______________________________________

C Ă T R E ,

PRIMĂRIA ARAD

Vă rugăm a elibera avizul de săpătură privind lucrările rețea/racord/branșament, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr./ și Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,     cu     modificările     și     completările ulterioare,     pentru

strada.Săpătura ce urmează a fi efectuată va avea următoarele date tehnice (se trec obligatoriu: lungime, lățime, adâncimea săpăturii, natura carosabilului ce va fi afectat ).

 • - lungime                  ____________________

 • - lățime                      _______________________

 • - adâncimea săpăturii_____________________

 • - natura carosabilului ce va fi afectat.

Pentru această lucrare deținem Autorizația de construire/Avizul Direcției Edilitare nr. din . Solicităm avizul de săpătură pentru perioada ___________________________________________, pe strada, pe tronsonul_

Am luat la cunoștință de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. / cu privire la avizarea, executarea, urmărirea și recepționarea calitativă a lucrărilor edilitar - gospodărești (carosabil, trotuare, platforme, alei și zone verzi).

Responsabilul lucrării din partea executantului este dl.(dna) ________________________________________________ domiciliat(ă)                în , str. , nr.  bl.  sc.  ap.  , posesor al B.I./C.I. cu seria nr.

, eliberat de, având în cadrul societății noastre funcția de. La prezenta cerere se anexează următoarele:

 • - Autorizație de construire /autorizația emisă de Direcția Edilitară;

 • - Grafic de execuție lucrare pe zile (acesta se va viza în cadrul ședințelor comisiei) ;

 • - Plan de situație avizat spre neschimbare din AC sau din autorizația administratorului drumului;

 • - Contract de refacere a spațiului afectat în urma săpăturii, încheiat între solicitantul avizului de săpătură pentru lucrările edilitare și unul din constructorii agreați de Primăria Municipiului Arad pentru refacerea carosabilului și după caz și contract pentru refacerea spațiului verde;

 • - Avizul Politiei Rutiere pentru lucrări executate în carosabil;

 • - Aviz Comisia de Sistematizare a Circulației după caz la solicitarea Comisiei de de analiză și avizare a cererilor privind eliberarea avizelor de săpătură pentru executarea de lucrări edilitar gospodărești,

Profilul transversal și longitudinal care să respecte condițiile din acordul administratorului drumului.

 • Fotografii relevante înainte de începerea lucrărilor (din care să reiasă exact

amplasamentul pentru care s-a emis Autorizația de Construire sau a fost dat Acordul administratorului drumului în cazul branșamentelor/racordurilor în cazul construcțiilor vechi)

 • Contractul încheiat între solicitantul Avizului de săpătură, deținător al Autorizației de

construire/Acordul administratorul drumului, cu executantul lucrării.

 • BI/CI - Beneficiar al Autorizației de construire;

 • BI/CI - Responsabil lucrare;

 • BI/CI - Inspector de santier;

 • Certificat unic de înregistrare (solicitant aviz - titular autorizație construire/acord al

administratorului drumului);

 • Dovada achitării taxei pentru săpături pe domeniul public, rețele stradale și avarii

pentru obținerea avizului de săpătură pentru executarea de lucrări edilitar-gospodărești, calculată conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.

Data:


Semnătura și ștampila unității solicitante

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

AVIZUL DE SĂPĂTURĂ

privind lucrările de rețele, racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

Nr.......din...............

Se       avizează              /CNP/CUI

*)

) cu domiciliul/sediul in ,str.

, nr. , bl. , sc. , ap. ,

Județul/sectorul , reprezentat prin,

să efectueze lucrări de racorduri/rețele/branșamente la

REȚELE EDILITAR GOSPODĂREȘTI

RACORDURI/BRANȘAMENTE

□ Rețele publice de apă;

□ Rețele publice de apă;

□ Rețele publice de canalizare;

□ Rețele publice de canalizare;

□ Rețele publice de gaze;

□ Rețele publice de gaze;

□ Rețele publice de transport a energiei termice;

□ Rețele publice de transport a energiei termice;

□ Rețele publice de transport a energiei electrice;

□ Rețele publice de transport a energiei electrice;

□ Rețele detelefonie;

□ Rețele de telefonie;

□ Rețele de televiziune prin cablu

□ Rețele de televiziune prin cablu

Pentru beneficiarul/ CNP/CUI*),

cu domiciliul/sediul in, Strada, nr., Bl.

, Sc., Ap., Județul

Lucrările de rețele/racorduri /branșamente se execută la următoarea adresă:

, str., tronsonul cuprins intre, nr.

, bl., sc., ap., Începând cu data de

până la                                                             .

Pavajul afectat va fi refăcut la forma inițială iar terenul eliberat de materialele rezultate din lucrări.

Se vor respecta condițiile din avize și autorizația de construire/acordul privind racordul la rețelele tehnico-edilitare, refacerea spațiilor afectate la starea inițială. La terminarea lucrărilor se va încheia proces verbal de recepție cu reprezentantul Primăriei Municipiului Arad. Pământul rezultat din săpătură se va evacua zilnic.

Nerespectarea prezentului aviz atrage după sine, sancționarea conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.

Arad, la.

PRIMAR

PREȘEDINTE COMISIE

ÎNTOCMIT


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA AVIZULUI DE SĂPĂTURĂ

de la data de până la data de

PRIMAR

PREȘEDINTE COMISIE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


ÎNTOCMIT


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


AVIZAT

DIRECTOR EXECUTIV,

CERERE pentru emiterea Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii), pe domeniul public al Municipiului Arad

Societatea ......................................................................reprezentată           prin

domiciliat......................strada................................................................................nr

având CI seria............, nr............, CNP................................prin prezenta solicit

eliberarea Avizului de intervenție în regim de urgență (avarie) pe strada ................................................, pentru executarea lucrărilor de

Menționez ca solicit prezentul aviz pentru următoarele motive:

Zona afectată de desfacerea de pavaj

Caracteristicile zonei afectate

Suprafața pe care se intervine

Carosabil

Trotuar

Spații verzi

Nr.      copaci

afectați (necesar a fi tăiați)

Total

DATA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR

DATA REFACERII PROVIZORII ACAROSABILULUI

DATA REFACERII PROVIZORII ATROTUARULUI

DATA REFACERII PROVIZORII A SPAȚIILOR VERZI

DATA TERMINĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA INIȚIALĂ....................................................................

daTa RECEPȚIONĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA INIȚIALĂ........’............................................................

RESPONSABILUL LUCRĂRII (PUNCTUL DE LUCRU)

ADRESA

ACT DE IDENTITATE BI/CI..................SERIA............

NR..........................


ELIBERAT DE POLIȚIA

ANGAJAT AL.........................................................................................

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTAREA................................AUT NR

INSPECTOR DE ȘANTIER............................................................AUTNR

5

Refacerea zonei afectată de lucrări se va face astfel :

 • -   Carosabilul: pământ /balast compactat /piatră / /beton/asfalt..............

 • -   Trotuare: pământ /balast compactat/piatră /dale /beton/asfalt..........

 • -   Spații verzi: pământ/iarbă/flori/copaci /pomi fructiferi/.........................

NOTA :

 • 1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane pe care le deteriorează în timpul execuției.

 • 2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se va realiza după cum urmează:

*Carosabil cu strat de uzură din asfalt:

 • -   10 cm beton asfaltic

 • -  20 cm strat de beton C12/15

 • -   strat suport din balast

* Trotuar cu strat de uzură din asfalt:

 • -  4 cm beton asfaltic BA8

 • -  15 cm strat de beton C12/15

 • -   strat suport din balast

 • 3.  Spațiile verzi se vor reface în întregime.

 • 4.  Marcajele rutiere se vor reface în totalitatea lor.

 • 5.  Bordurile afectate vor fi refăcute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

ANEXEZ ÎN COPIE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • □  Plan de situație cu specificarea exactă a locului unde se intervine;

 • □ Plan de situație cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru/a podețelor de trecere;

 • □ Contractul de furnizare de servicii (în copie) cu administratorul rețelei aferente căreia se solicită intervenția pe branșament/racord; (dacă administratorul rețelei este altul decăt furnizorul de utilități).

 • □ Adresa/minuta de la furnizorul de servicii/utilități care să ateste existența avariei ți motivele imposibilității intervenției de către acesta în vederea remedierii avariei;

 • □  Contract/comandă pentru refacerea străzilor, podurilor, pasajelor parcărilor, a trotuarelor/aleilor, a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeți de protecție, indicatoare de circulație, etc.);

 • □  Contract/comandă/protocol de colaborare pentru refacerea spațiilor verzi;

 • □ BI/CI - Responsabil lucrare;

 • □  BI/CI - Inspector de șantier;

 • □  Certificat unic de înregistrare (societate);

 • □ Dovada achitării taxei pentru verificare documente depuse în vederea obținerii Avizului solicitat

  DATA :

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


  SEMNĂTURA /ȘTAMPILA:

  Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR PRIVIND ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INIȚIALĂ NR..........................DIN.......................

Privind                                                                               lucrarea

executată

în baza Autorizației de Construire nr..........................................din data de .............................. /

Acordului Administratorului drumului nr..............................din data de...........................................

beneficiar.................................................................... respectiv în baza Avizului de săpătură nr.

............................din...........................................

Lucrarea a fost executată în Municipiul Arad, strada............................................

nr........................de către.......................................................................................................

În prezența:

 • 1.  în calitate de titular al avizului eliberat;

 • 2.    în calitate de reprezentant al Primăriei

Municipiului Arad, Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre;

 • 3.    în calitate de reprezentant al operatorului/

administratorului/ proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente;

 • 4. în calitate de reprezentant al Primăriei municipiului Arad, Biroului Spații Verzi, Mediu;

 • 5.       în     calitate     de     reprezentant     al,

prestatorului/admistratorului/partenerilor Primariei municipiului Arad prin care se asigura intretinerea spatiilor verzi afectate.

Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

în calitate de reprezentant al executantului

în calitate de reprezentant al proiectantului

În     urma verificării      la     amplasamentul lucrării se     constată următoarele

În urma celor constatate se propune................................................................................................

Garanția de bună execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al Municipiului Arad este de 2 ani, perioada în care titularul are obligația de a asigura remedierea oricărui viciu apărut pe domeniul public al Municipiului Arad, respectiv surpări, cedări, văluiri, aferente.

PROCESUL        VERBAL     a fost    încheiat      astăzi în

exemplare.

Comisia de recepție

Invitați


Nume prenume         Semnătura

Nume prenume         Semnătura

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Localitatea____________________________________________

Str., nr.Tel./fax._ e-mail_______________________________________

C Ă T R E ,

PRIMĂRIA ARAD

Subsemnatul     ,     în     calitate     de     reprezentant     al

, prin prezenta vă rugăm a elibera Certificatul de Agrement privind executarea de lucrări de construcții tehnico-edilitare subterane și aeriene pe domeniul public al municipiului Arad pentru societatea  , cu sediul în

, strada , nr. , Bl. , Sc. , Ap.

Am luat la cunoștință de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.

/privind stabilirea modului de eliberare a Acordului și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc. terenurilor de sport precum și spațiilor verzi și a Autorizației de acces la drumul public.

La prezenta cerere se anexează următoarele:

 • •   copie după certificatul de înregistrare a societății comerciale;

 • •   copie după statutul societății, cu obiectul de activitate;

 • •   lista responsabililor cu execuția, atestați ;

 • •   curiculum vitae (lista lucrărilor reprezentative executate);

 • •   lista utilajelor și echipamentelor specifice;

 • •   dovada din care să rezulte că posedă stație de preparare a mixturilor asfaltice sau stație de betoane, sau contract de furnizare încheiat cu firme producătoare de mixturi asfaltice sau betoane cel puțin pentru un an;

 • •   lista lucrărilor de refacere în carosabil executate până la data agrementării.

Data:

Semnătura

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Certificat de agrement Nr.I

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.

privind stabilirea modului de eliberare a Acordului și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc. terenurilor de sport precum și spațiilor verzi și a Autorizației de acces la drumul public, în baza documentelor din dosarul nr./înaintat la Primăria Municipiului Arad de către societatea cu sediul în localitatea, județul, strada, Nr., telefon, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu

nr. la Oficiul Registrului Comerțului din jud. Arad și a Procesului verbal nr./, Comisia de agrement numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr./, eliberează prezentul Certificat de Agrement.

Conform documentației înaintate la Primăria Municipiului Arad, societatea

are capacitatea tehnică de a executa lucrări de refacere la forma inițială a carosabilului și a trotuarului afectate de săpături.

Prezentul Certificat de Agrement este valabil până la data de, perioada în care emitentul poate cere reconfirmarea condițiilor în baza cărora s-a eliberat.

La expirarea perioadei de valabilitate executantul poate solicita prelungirea calității de constructor agrementat pe baza unui dosar actualizat în baza tuturor condițiilor impuse de legislația în vigoare.

Data eliberării:

Primar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Avizat

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 16.595/03.03.2020,

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Edilitare, înregistrat cu nr. 16.598/03.03.2020,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7, art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 46 alin. (2) lit. c), art. 48 alin. (2), art. 51 alin. (2) și art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Capitolului III, punctul 3.3 din Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Ținând seama de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (2) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea procedura de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor etc, terenurilor de sport, precum si spatiilor verzi, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modelul Cererii pentru Acordul privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții noi, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modelul Acordului privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții noi, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă modelul Cererii pentru Autorizație privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții existente, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă modelul Autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții existente, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă modelul Cererii pentru Avizul de săpătură, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă modelul Avizului de săpătură, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă modelul Cererii pentru Avizul de intervenție in regim de urgență (pentru eliminare avarii), pe domeniul public al Municipiului Arad, conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se aprobă modelul Procesului verbal de recepție a lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială, conform anexei nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Se aprobă modelul Cererii pentru emiterea Certificatului de agrement, conform anexei nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. Se aprobă modelul Certificatului de agrement, conform anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Se aprobă modelul de Panou informativ pentru desfășurarea lucrărilor pe domeniul public, conform anexei nr. 12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 235/2015 de aprobare a Regulamentului privind avizarea, executarea, urmărirea și recepționarea calitativă a lucrărilor edilitar-gospodărești (carosabil, trotuare, platforme, alei și zone verzi) din municipiul Arad.

Art. 14. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică, în condițiile legii, se duce la îndeplinire de către Direcția Edilitară și instituția Arhitectului Șef și se aduce la cunoștință publică și se comunică de Serviciul Administratie Publica Locală tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            SECRETAR GENERAL

DE

Red./Dact. Liliana Florea

Cod PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 16.595/03.03.2020

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) din Ordonanță de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre referitor la stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile art. 6, alin. (1) litera c), art. 7, art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Luând în considerare prevederile art. 35 alin. (2), art. 46 alin. (2) lit. c), art. 48, alin. (2), art. 51 alin. (2) și art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile capitolului III, punctul 3.3 din anexa la Ordinul nr. 1294/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare;

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECTUL ȘEF

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre

Biroul Spații Verzi, Mediu

Nr. 16.598/03.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : referatului de aprobare înregistrat cu nr. 16.598/03.03.2020 , a domnului Călin Bibarț Primarul Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public

Considerente generale:

Ținând cont de modificările legislative a apărut necesitatea emiterii unui Regulament privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi.

Considerente juridice:

 • - prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7, art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - prevederile art. 35 alin. (2), art. 46 alin. (2) lit. c), art. 48 alin. (2), art. 51 alin. (2) și art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile capitolului III, punctul 3.3 din anexa la Ordinul nr. 1294/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;

 • - prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare;

P R O P U N E M:

Aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Aprobarea modelului Cererii pentru Acordul privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții noi, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modelul Acordului privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții noi, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Aprobarea modelului Cererii pentru Autorizație privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții existente, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Aprobarea modelului Autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții existente, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Aprobarea modelului Cererii pentru Avizul de săpătură, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Aprobarea modelului Avizului de săpătură, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Aprobarea modelului Cererii pentru Avizul de intervenție in regim de urgență (pentru eliminare avarii), pe domeniul public al Municipiului Arad, conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Aprobarea modelului Procesului verbal de recepție a lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială, conform anexei nr. 9 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Aprobarea modelului Cererii pentru emiterea Certificatului de agrement, conform anexei nr. 10 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Aprobarea modelului Certificatului de agrement, conform anexei nr. 11 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Aprobarea modelului de Panou informativ pentru desfășurarea lucrărilor pe domeniul public, conform anexei nr. 12 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 235/2015 de aprobare a Regulamentului privind avizarea, executarea, urmărirea și recepționarea calitativă a lucrărilor edilitar-gospodărești (carosabil, trotuare, platforme, alei și zone verzi) din municipiul Arad.

Arhitect Șef Drăgan Radu


Director executiv

Florea Liliana

Șef serviciu                  Șef serviciu                 Șef Birou

Szasz Mirela               Găină Ovidiu              Pașca Simona

Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume              prenume

Semnătura