Hotărârea nr. 135/2020

Hotarirea Nr.135 din 20-03-2020 privind aprobarea contractului cadru de comodat/folosiță gratuită a imobilelor proprietate privată a Municipiului Arad/ Statului Român

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 135 din 20 martie 2020 privind aprobarea contractului cadru de comodat/folosiță gratuită a imobilelor proprietate privată a Municipiului Arad/ Statului Român

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr. 7294/31.01.2020,

Analizând raportul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 7299/M1/31.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată,

Ținând cont de art. 114 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare art. 38, art. 38A1, art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere art. 1 lit. (1) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările și ulterioare,

Conform art. 136 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Ținând cont de art. 874 alin. (1), art. 2146-2153 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 108 lit. d), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. b), alin. (7) lit. a), lit. b), lit. e), lit. s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 355, art. 362 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă contractul cadru de comodat/folosință gratuită, prin care sunt stabilite drepturi și obligații, atât în sarcina proprietarului, cât și în sarcina comodatarului, privind imobilele construcții, spații cu altă destinație decât aceea de locuință și terenuri proprietatea privată a Municipiului Arad/ Statului Român, acelor beneficiari care folosesc efectiv imobilele conform destinației și scopului acordat inițial, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț să semneze Contractele de comodat/folosință gratuită.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Muncipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 135/20.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

C O N T R A C T DE COMODAT/FOLOSINȚĂ GRATUITĂ Nr.din

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Municipiul Arad, reprezentat prin Primar, cu sediul in Arad, B-dul Revoluției, nr.75, în calitate comodant, și

 • I. 2.,     cu     sediul    în    municipiul     Arad,

, C.U.I., reprezentată prin, în calitate de comodatar,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea prevederilor art. 2146 -2157 Cod Civil, a Hotărârii nr.din a Consiliului Local al Municipiului Arad

și a următoarelor clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1.  Obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință gratuită a imobilului

(teren/construcție/spatiu cu altă destinație) situat în municipiul Arad, str., nr., înscris în CF nr., nr. cad./top., în suprafață de mp, cu

destinația de.

 • 2.2. Se interzice schimbarea destinației spațiului, orice modificare ducând de drept la rezilierea prezentului contract.

 • 2.3. Imobilul care face obiectul prezentului contract se află în circuitul civil, nu este sechestrat sau urmărit, nu face obiectul vreunui litigiu și este în proprietatea privată a Statului Român/Municipiului Arad și în administrarea comondantului.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada de(___) ani cu începere de la data de

și până la data de.

 • 3.2.  Contractul de comodat se poate prelungi, la expirarea termenului, numai cu acordul părților, prin act adițional, încheiat înainte cu 60 zile de expirarea termenului prevăzut în contract, în condițiile în care obligațiile contractuale au fost respectate de parti.

 • IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMODATARULUI

 • 4.1. Să folosească bunul netulburat;

 • 4.2. Să preia, să conserve și să exploateze imobilul aflat în folosința lui ca un bun proprietar, evitând degradarea sau distrugerea lui;

 • 4.3. Să suporte toate cheltuielile de folosință ale imobilului, cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, apă, canal, orice alte utilități și orice alte cheltuieli rezultate din utilizarea imobilului;

 • 4.4.  Să obțină acordul proprietarului pentru lucrările de reparații curente, întreținere, reamenajare - lucrări pe care le va executa pe cheltuială proprie și cu obținerea tuturor autorizațiilor, avizelor și acordurilor prevăzute de lege;

 • 4.5. Să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor, să nu primejduiască prin deciziile și faptele lor viața, bunurile și mediul, respectând prevederile legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările în vigoare;

 • 4.6. Să mențină destinația spațiului pe întreaga durată de folosință a acestuia, fiind interzisă utilizarea în activități aducătoare de profit, închirierea, cesiunea și asocierea cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezilierii contractului;

 • 4.7. Să comunice comodantului orice încercare de uzurpare din partea unui terț, daca are cunoștință despre aceasta;

 • 4.8. Să permită accesul comodantului în spațiul transmis, ori de câte ori acest lucru este necesar, pentru a controla imobilul dat în folosință;

 • 4.9. La expirarea contractului, să predea spațiul în starea în care a fost primit. Eventualele lucrări executate cu autorizare, în condițiile legii, vor fi transmise fără plată proprietarului;

 • 4.10. În situația denunțării unilaterale, să notifice comodantul cu cel puțin 30 de zile înainte de eliberarea imobilului și să îl predea în stare de funcționare, pe baza de proces-verbal. Chetuielile și procedurile privind debranșarea de la rețelele de utilități cad în sarcina comodatarului;

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMODANTULUI

 • 5.1. Să predea spațiul liber de sarcini și să garanteze pe comodatar de tulburările provenite din propria sa faptă;

 • 5.2. Să asigure folosința spațiului pe toată durata prezentului contract;

 • 5.3. Să controleze periodic modul cum este folosit (potrivit destinației) și întreținut imobilul de către comodatar, putând rezilia unilateral contractul, în condițiile în care comodatarul nu îl utilizează și nu îl întreține corespunzător.

 • VI. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

 • 6.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de comodat atrage răspunderea contractuală a părții în culpă. Dacă penalitățile nu acoperă paguba, se vor plăti în completare daune -interese.

 • VII. FORȚA MAJORĂ

 • 7.1. Forță majoră, comunicată și dovedită conform legii, exonerează părțile de răspundere pentru neîndeplinirea totala sau parțială a obligațiilor ce le revin, conform prevederilor din contract.

 • 7.2. Prin forță majora se înțelege orice eveniment independent de voință parților, imprevizibil și inevitabil, apărut după intrarea în vigoare a contractului și care împiedică părțile să-și execute integral sau parțial obligațiile contractului.

 • VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1. Prezentul contract încetează:

 • a) la împlinirea termenului

 • b) în cazul denunțării unilaterale de către beneficiar, care va notifica intenția sa cu 30 de zile înaintea eliberării spațiului

 • c) prin acordul de voință al părților;

 • d) alte cauze prevăzute de lege și de prezentul contract;

 • 8.2. Dreptul de folosință gratuită încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești și fără nici o notificare prealabilă, în caz de neexecutare culpabilă a uneia dintre obligațiile enumerate în prezentul contract, la cap. IV.

 • IX. LITIGII

 • 9.1. Toate litigiile născute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, prin mediere.

 • 9.2.  Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente.

 • X. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

 • 10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 10.3. Dacă notificarea se trimite de pe fax, ea se consideră primită in prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 • 10.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • XI. CLAUZE FINALE

 • 11.1. Prezentul contract se întregește cu prevederile legislației în vigoare în general, ale Codului Civil, și legislației care reglementează activitatea administrației publice.

 • 11.2. Clauzele prezentului contract se pot modifica și completa, după o notificare prealabilă, cu acordul părților, prin act adițional.

 • 11.3. În cazul în care modificarea legislației în perioada valabilității contractului presupune modificarea clauzelor, părțile contractante sunt obligate să stabilească de îndată, de comun acord, clauzele contractuale conforme cu legea, prin act adițional.

 • 11.4. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părtilor și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • a) Hotărârea nr.din a Consiliului Local al Municipiului Arad;

 • b) Procesul-verbal de predare -primire a imobilului.

11. 6. Prezentul contract s-a incheiat 3 (trei) exemplare originale.

Director Executiv,

Șef Serviciu,

Întocmit

Vizat Financiar

Vizat Juridic

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Privat

P R O C E S - V E R B A L de predare - primire al imobilului situat în municipiul Arad, Strada nr.__,ap.__

încheiat azi..

Direcția Patrimoniu, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Privat, având în vedere a procedat la predarea imobilului situat în municipiul

Arad, Strada nr. __, ap. __,în suprafață construită de___mp, înscris în CF nr.

                  Arad,                   compus                   din ______________________________________________________________________________predate către________________________________________________________________________________________________

LOCATAR


LOCATOR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD ȘEF SERVICIU,

CONSILIER

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Proiect

Nr. 54/11.02.2020


Avizat:

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea contractului cadru de comodat/folosiță gratuită a imobilelor proprietate privată a Municipiului Arad/ Statului Român

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr. 7294/31.01.2020,

Analizând raportul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 7299/M1/31.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată,

Ținând cont de art. 114 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare art. 38, art. 38A1, art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere art. 1 lit. (1) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările și ulterioare,

Conform art. 136 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Ținând cont de art. 874 alin. (1), art. 2146-2153 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 108 lit. d), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. b), alin. (7) lit. a), lit. b), lit. e), lit. s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 355, art. 362 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă contractul cadru de comodat/folosință gratuită, prin care sunt stabilite drepturi și obligații, atât în sarcina proprietarului, cât și în sarcina comodatarului, privind imobilele construcții, spații cu altă destinație decât aceea de locuință și terenuri proprietatea privată a Municipiului Arad/ Statului Român, acelor beneficiari care folosesc efectiv imobilele conform destinației și scopului acordat inițial, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț să semneze Contractele de comodat/folosință gratuită.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Muncipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL,


SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE DOMENIUL PRIVAT

PMA - S4 - 01


EX. - 1

O.L./ M/L.

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr./2020

C O N T R A C T DE COMODAT/FOLOSINȚĂ GRATUITĂ Nr.din

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Municipiul Arad, reprezentat prin Primar, cu sediul in Arad, B-dul Revoluției, nr.75, în calitate comodant, și

 • I. 2.,     cu     sediul    în    municipiul     Arad,

, C.U.I., reprezentată prin, în calitate de comodatar,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea prevederilor art. 2146 -2157 Cod Civil, a Hotărârii nr.din a Consiliului Local al Municipiului Arad

și a următoarelor clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1.  Obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință gratuită a imobilului

(teren/construcție/spatiu cu altă destinație) situat în municipiul Arad, str., nr., înscris în CF nr., nr. cad./top., în suprafață de mp, cu

destinația de.

 • 2.2. Se interzice schimbarea destinației spațiului, orice modificare ducând de drept la rezilierea prezentului contract.

 • 2.3. Imobilul care face obiectul prezentului contract se află în circuitul civil, nu este sechestrat sau urmărit, nu face obiectul vreunui litigiu și este în proprietatea privată a Statului Român/Municipiului Arad și în administrarea comondantului.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada de(___) ani cu începere de la data de

și până la data de.

 • 3.2.  Contractul de comodat se poate prelungi, la expirarea termenului, numai cu acordul părților, prin act adițional, încheiat înainte cu 60 zile de expirarea termenului prevăzut în contract, în condițiile în care obligațiile contractuale au fost respectate de parti.

 • IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMODATARULUI

 • 4.1. Să folosească bunul netulburat;

 • 4.2. Să preia, să conserve și să exploateze imobilul aflat în folosința lui ca un bun proprietar, evitând degradarea sau distrugerea lui;

 • 4.3. Să suporte toate cheltuielile de folosință ale imobilului, cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, apă, canal, orice alte utilități și orice alte cheltuieli rezultate din utilizarea imobilului;

 • 4.4.  Să obțină acordul proprietarului pentru lucrările de reparații curente, întreținere, reamenajare - lucrări pe care le va executa pe cheltuială proprie și cu obținerea tuturor autorizațiilor, avizelor și acordurilor prevăzute de lege;

 • 4.5. Să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor, să nu primejduiască prin deciziile și faptele lor viața, bunurile și mediul, respectând prevederile legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările în vigoare;

 • 4.6. Să mențină destinația spațiului pe întreaga durată de folosință a acestuia, fiind interzisă utilizarea în activități aducătoare de profit, închirierea, cesiunea și asocierea cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezilierii contractului;

 • 4.7. Să comunice comodantului orice încercare de uzurpare din partea unui terț, daca are cunoștință despre aceasta;

 • 4.8. Să permită accesul comodantului în spațiul transmis, ori de câte ori acest lucru este necesar, pentru a controla imobilul dat în folosință;

 • 4.9. La expirarea contractului, să predea spațiul în starea în care a fost primit. Eventualele lucrări executate cu autorizare, în condițiile legii, vor fi transmise fără plată proprietarului;

 • 4.10. În situația denunțării unilaterale, să notifice comodantul cu cel puțin 30 de zile înainte de eliberarea imobilului și să îl predea în stare de funcționare, pe baza de proces-verbal. Chetuielile și procedurile privind debranșarea de la rețelele de utilități cad în sarcina comodatarului;

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMODANTULUI

 • 5.1. Să predea spațiul liber de sarcini și să garanteze pe comodatar de tulburările provenite din propria sa faptă;

 • 5.2. Să asigure folosința spațiului pe toată durata prezentului contract;

 • 5.3. Să controleze periodic modul cum este folosit (potrivit destinației) și întreținut imobilul de către comodatar, putând rezilia unilateral contractul, în condițiile în care comodatarul nu îl utilizează și nu îl întreține corespunzător.

 • VI. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

 • 6.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de comodat atrage răspunderea contractuală a părții în culpă. Dacă penalitățile nu acoperă paguba, se vor plăti în completare daune -interese.

 • VII. FORȚA MAJORĂ

 • 7.1. Forță majoră, comunicată și dovedită conform legii, exonerează părțile de răspundere pentru neîndeplinirea totala sau parțială a obligațiilor ce le revin, conform prevederilor din contract.

 • 7.2. Prin forță majora se înțelege orice eveniment independent de voință parților, imprevizibil și inevitabil, apărut după intrarea în vigoare a contractului și care împiedică părțile să-și execute integral sau parțial obligațiile contractului.

 • VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1. Prezentul contract încetează:

 • a) la împlinirea termenului

 • b) în cazul denunțării unilaterale de către beneficiar, care va notifica intenția sa cu 30 de zile înaintea eliberării spațiului

 • c) prin acordul de voință al părților;

 • d) alte cauze prevăzute de lege și de prezentul contract;

 • 8.2. Dreptul de folosință gratuită încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești și fără nici o notificare prealabilă, în caz de neexecutare culpabilă a uneia dintre obligațiile enumerate în prezentul contract, la cap. IV.

 • IX. LITIGII

 • 9.1. Toate litigiile născute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, prin mediere.

 • 9.2.  Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente.

 • X. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

 • 10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 10.3. Dacă notificarea se trimite de pe fax, ea se consideră primită in prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 • 10.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • XI. CLAUZE FINALE

 • 11.1. Prezentul contract se întregește cu prevederile legislației în vigoare în general, ale Codului Civil, și legislației care reglementează activitatea administrației publice.

 • 11.2. Clauzele prezentului contract se pot modifica și completa, după o notificare prealabilă, cu acordul părților, prin act adițional.

 • 11.3. În cazul în care modificarea legislației în perioada valabilității contractului presupune modificarea clauzelor, părțile contractante sunt obligate să stabilească de îndată, de comun acord, clauzele contractuale conforme cu legea, prin act adițional.

 • 11.4. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părtilor și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • a) Hotărârea nr.din a Consiliului Local al Municipiului Arad;

 • b) Procesul-verbal de predare -primire a imobilului.

11. 6. Prezentul contract s-a incheiat 3 (trei) exemplare originale.

Director Executiv,

Șef Serviciu,

Întocmit

Vizat Financiar

Vizat Juridic

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Privat

P R O C E S - V E R B A L de predare - primire al imobilului situat în municipiul Arad, Strada nr.__,ap.__

încheiat azi..

Direcția Patrimoniu, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Privat, având în vedere a procedat la predarea imobilului situat în municipiul

Arad, Strada nr. __, ap. __,în suprafață construită de___mp, înscris în CF nr.

                  Arad,                   compus                   din ______________________________________________________________________________predate către________________________________________________________________________________________________

LOCATAR


LOCATOR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD ȘEF SERVICIU,

CONSILIER

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Nr.7294/31.01.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere faptul că în cadrul Direcției Patrimoniu, prin Serviciul Evidență și Admnistrare Domeniul Privat, sunt gestionate și administrate un număr de aproximativ 130 imobile -construcții(spații cu altă destinație decât aceea de locuință) / terenuri, transmise de-a lungul timpului în folosință gratuită și ținând cont că, în urma inventarierii, s-a constatat că unele dintre aceste imobile nu au încheiat un contracte de comodat/folosință, în scopul gestionării eficiente și a reglementării din punct de vedere juridic a modului de deținere a acestor imobile, consider oportun adoptarea unei hotărâri privind aprobarea contractului cadru de comodat/folosiță gratuită a imobilelor proprietate privată a Municipiului Arad/Statului Român.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

Nr./M1/..2020

R A P O R T

Referitor la aprobarea contractului cadru de comodat/folosiță gratuită a imobilelor proprietate privată a Municipiului Arad/Statul Român

În cadrul Direcției Patrimoniu, prin Serviciul Evidență și Admnistrare Domeniul Privat, conform atribuțiilor aprobate prin H.C.L.M. nr. 260/2019, sunt gestionate și administrate un număr de aproximativ 130 imobile - construcții, (spații cu altă destinație decât aceea de locuință) și terenuri care au fost transmise de-a lungul timpului în folosință gratuită.

Acestea au fost transmise în folosința gratuită a unor persoane fizice și juridice, atât construcții cât și terenuri dintre care un număr de 76 imobile loturi în suprafață de 375 mp, au fost transmise în baza Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, 20 imobile transmise în folosința gratuită a unor instituții publice, de învățământ, Direcția de Asistență Socială, 16 imobile au fost transmise în folosința unor lăcașe de cult, iar 18 imobile au fost transmise în folosința unor asociații și fundații, (O.G. nr. 26/2000).

La o inventariere a acestor imobile, transmise în folosință gratuită - aprobate anterior prin hotărâri ale Consiliului Local al Muncipiului Arad, s-a constatat că unele dintre acestea nu au încheiat un contracte de comodat/folosință, la data adoptării hotărârii.

Având în vedere necesitatea reglementării din punct de vedere juridic a modului de deținere a acestor imobile propunem aprobarea unui contract cadru de comodat/folosință gratuită, în care să fie stabilite drepturi și obligații, atât în sarcina proprietarului, cât și în sarcina comodatarului, privind imobilele construcții, (spații cu altă destinație decât aceea de locuință) și terenuri proprietatea privată a Municipiului Arad/ Statul Român, acelor beneficiari care folosesc efectiv imobilele conform destinației și scopului acordat inițial.

DIRECTOR EXECUTIV, Cj. Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU,

Ec. Linda Ocenic


Avizat Juridic, Cj. Lăcrimioara Mihale