Hotărârea nr. 134/2020

Hotarirea Nr.134 din 20-03-2020 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere şi rectificare a suprafeţei terenului situat în Municipiul Arad, Parcul Copiilor „Török Zsolt”

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 134 din 20 martie 2020

privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere și rectificare

a suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Parcul Copiilor „Torok Zsolt”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 17970/06.03.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. ad. 17971/M4/06.03.2020,

Luând în considerare solicitările Direcției Tehnice - Serviciul Investiții cu nr. 69348/16.09.2019,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Analizând coala de carte funciară nr. 4847 Arad,

Având în vedere adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public nr. 97386/16,12,2019,

Ținând cont de adresa S.C. Datcad S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 17730/2020,

Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 976/2002, privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad,

Conform prevederilor art. 41 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 907-908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă prima înscriere și rectificarea suprafeței terenului imobilului situat în Municipiul Arad, Parcul Copiilor „Torok Zsolt” conform anexei 2, poziția 222 a Hotărârii Guvernului României nr. 976/2002 de la 19.000 mp la 18588 mp, conform măsurătorilor respectiv a documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L.- anexele 1 și 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA                     PROIECT                   Avizat:

JUDEȚUL ARAD                               SECRETAR GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                       Lilioara Stepanescu

CONSILIUL LOCAL

Nr. 112/10.03.2020

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere și rectificare

a suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Parcul Copiilor „Torok Zsolt”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 17970/06.03.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. ad. 17971/M4/06.03.2020,

Luând în considerare solicitările Direcției Tehnice - Serviciul Investiții cu nr. 69348/16.09.2019,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Analizând coala de carte funciară nr. 4847 Arad,

Având în vedere adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public nr. 97386/16,12,2019,

Ținând cont de adresa S.C. Datcad S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 17730/2020,

Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 976/2002, privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad,

Conform prevederilor art. 41 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 907-908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă prima înscriere și rectificarea suprafeței terenului imobilului situat în Municipiul Arad, Parcul Copiilor „Torok Zsolt” conform anexei 2, poziția 222 a Hotărârii Guvernului României nr. 976/2002 de la 19.000 mp la 18588 mp, conform măsurătorilor respectiv a documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L.- anexa 1 și 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETAR GENERAL,

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact. C.F.

Cod: PMA-S4-01


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 17970/06.03.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea reglementării situației terenului aferent Parcului Copiilor -„Torok Zsolt”, în urma identificării imobilului prin lucrare cadastrală întocmită de S.C. Datcad S.R.L. s-a constatat faptul că este necesară prima înscriere a imobilului și rectificarea suprafeței de teren fiindcă există o diferență de suprafață în minus față de cea din evidențele vechi cu 412 mp.

Prin urmare se aprobă documentația de prima înscriere a imobilului antemenționat aflat la poziția 222 a anexei 2 la Hotărârea Guvernului României nr. 976/2002 conform folosinței faptice de la 19.000 mp la 18.588 mp conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L.

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 17971/M4/06.03.2020

RAPORT

Privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere și rectificare a suprafeței terenului

situat în Municipiul Arad, Parcul Copiilor „Torok Zsolt”

Având în vedere solicitarea cu nr. 69348/T4/10.09.2019, a Direcției Tehnice-Serviciul Investiții referitoare la eliberarea unor extrase de carte funciară aferente Parcului Copiilor s-a constatat faptul că suprafața aferentă a acestui parc deține număr cadastral și este înscrisă în Cartea Albă, aparținând domeniului public al Municipiului Arad conform Hotărârii Guvernului României nr. 976/2002 anexa nr.2, poziția 222, această suprafață nu are carte funciară deschisă.

Prin urmare s-a procedat la identificarea imobilului prin lucrare cadastrală întocmită de S.C. Datcad S.R.L. și s-a constatat o diferență de suprafață în minus față de cea din evidențe de 412 mp.

Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 17730/2020 a firmei autorizate S.C. Datcad S.R.L. menționează următoarele: „Acest imobil a fost introdus în domeniul public prin HG nr. 976/2002 la poziția 222 cu o suprafață de 19000 mp. Diferența de suprafață se datorează faptului că suprafețele trecute în HG nu au fost determinate prin măsurători și doar pe baza de inventariere a terenurilor. În decursul anilor suferind modificări cum ar fi extinderea digului care nu a fost evidențiat pe hărțile vechi.”

Prin urmare în vederea reglementării situației juridice cu cea folosită faptic este necesară prima înscriere și rectificarea suprafeței terenului antemenționat de la 19.000 mp la 18.588 mp conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L.

DIRECTOR EXECUTIV,                ȘEF BIROU,

Cj. Ștefan Szuchanszki                   Arh. Alina Daniela Toma

Avizat juridic, Cj. Lucian Sălăjan