Hotărârea nr. 133/2020

Hotarirea Nr.133 din 20-03-2020 privind acordul pentru dezlipirea şi ieşirea din indiviziune a terenului, situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12 - înscris în CF nr. 353309 Arad -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 133 din 20 martie 2020 privind acordul pentru dezlipirea și ieșirea din indiviziune a terenului, situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12 - înscris în CF nr. 353309 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 17965/06.03.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr.ad. 17966/M4/04.03.2020,

Luând în considerare solicitările unei persoane juridice înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 13714/24.02.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 353309 Arad,

Ținând cont de Adresa Direcției Venituri nr. ad. 671058/25.11.2019,

Având în vedere Contractul de Vânzare-cumpărare nr. 6061/2006,

Luând în considerare Certificatul de Urbanism nr. 3/07.01.2020,

Conform art. 23 lit. e) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 879 alin. (2), alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenti din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă acordul în vederea dezlipirii imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12, înscris în CF nr. 353309 Arad, nr. cad. 353309, nr. top. 1821/c-1821/d.1 în suprafața de 1.234 mp în 2 loturi conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L. anexele 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • - lotul 1 în suprafața de 621 mp,

  • - lotul 2 în suprafața de 613 mp.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                      Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

ROMÂNIA

PROIECT


Avizat:

SECRETAR GENERAL, Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 113/10.03.2020

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind acordul pentru dezlipirea și ieșirea din indiviziune a terenului,

situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12 - înscris în CF nr. 353309 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 17965/06.03.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr.ad. 17966/M4/04.03.2020,

Luând în considerare solicitările unei persoane juridice înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 13714/24.02.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 353309 Arad,

Ținând cont de Adresa Direcției Venituri nr. ad. 671058/25.11.2019,

Având în vedere Contractul de Vânzare-cumpărare nr. 6061/2006,

Luând în considerare Certificatul de Urbanism nr. 3/07.01.2020,

Conform art. 23 lit. e) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 879 alin. (2), alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă acordul în vederea dezlipirii imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12, înscris în CF nr. 353309 Arad, nr. cad. 353309, nr. top. 1821/c-1821/d.1 în suprafața de 1.234 mp în 2 loturi conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L. anexa 1, 2 și 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • - lotul 1 în suprafața de 621 mp,

  • - lotul 2 în suprafața de 613 mp.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact. C.F.

Cod: PMA-S4-01


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 17965/06.03.2020

REFERA T DE APROBARE

În vederea posibilității dezlipirii imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12, înscris în CF nr. 353309 Arad, nr. cad. 353309, nr. top. 1821/c-1821/d.1 în suprafața de 1.234 mp în proprietatea unor persoane fizice, una din construcțiile aferente imobilului cumpărate în baza Legii nr. 112/1995 conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 6061/2006. Menționăm că la partea C-sarcini există înscris drept de ipotecă S.C. Recons S.A. Arad, prin urmare este necesară exprimarea acordului Primăriei Municipiului Arad în acest sens.

Față de cele de mai sus se aprobă acordul pentru dezlipire imobilul situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12, înscris în CF nr. 353309 Arad, nr. cad. 353309 în 2 loturi conform lucrării cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L.:

  • - lotul 1 în suprafața de 621 mp,

  • - lotul 2 în suprafața de 613 mp.

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 17966/M4/04.03.2020

RAPORT

Privind acordul pentru dezlipirea și ieșirea din indiviziune a terenului, situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12

- înscris în CF nr. 353309 Arad -

Având în vedere solicitarea nr. 13714/24.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad a S.C. Digital Mapping S.R.L., prin care se dorește avizarea documentației de dezlipire pentru imobilul situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12, înscris în CF nr. 353309 Arad, nr. cad. 353309, nr. top. 1821/c-1821/d.1 în suprafața de 1.234 mp aflat în proprietatea unor persoane fizice și una din construcții cumpărată în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 6061/2006. Menționăm că la partea C-sarcini este înscris drept de ipotecă a S.C. Recons S.A. Arad.

Având în vedere art. 879 alin. (3) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „Alipirea sau dezlipirea unui imobil grevat cu sarcini nu se poate face decât cu consimțământul titularilor acelor sarcini. Refuzul titularilor sarcinilor nu trebuie să fie abuziv, el putând fi cenzurat de către instanța judecătorească.”

Astfel se aprobă acrodul în vederea dezlipirii imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12, înscris în CF nr. 353309 Arad, nr. cad. 353309 în 2 loturi conform lucrării cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L.:

  • - lotul 1 în suprafața de 621 mp,

  • - lotul 2 în suprafața de 613 mp.

Menționăm faptul că în urma lucrării de dezlipire nu se va afecta în nici un sens proprietatea persoanelor fizice aflate actual în stare de indiviziune respectiv a acelora notate la partea C-sarcini în cartea funciară.

Față de cele de mai sus este necesară exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Arad privind necesitatea dezlipirii imobilului mai sus menționat.

DIRECTOR EXECUTIV, Cj. Ștefan Szuchanszki


ȘEF BIROU,

Arh. Alina Daniela Toma


Avizat juridic,