Hotărârea nr. 132/2020

Hotarirea Nr.132 din 20-03-2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 26 - înscris în CF nr. 352904 Arad –

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 132 din 20 martie 2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 26 - înscris în CF nr. 352904 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de admitere înregistrat cu nr. 17329/04.03.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 17331/M4/04.03.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Luând în considerare solicitarea unor persoane fizice autorizate înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 8495/05.02.2020 și nr. 58792/07.08.2018,

Având în vedere cererea de chemare în judecată în dosarul nr. 5666/55/2019,

Luând în considerare adresa Serviciului Fond Locativ cu nr. ad. 54113/3021/17.07.2019,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 352904 Arad,

Având în vedere contractele de vânzare cumpărare nr. 5777/2004, nr. 5966/2005, nr. 5244/2003,

Luând în considerare contractele de închiriere nr. 62622/01.10.2014, nr. 52155/2843/12.08.2014 și nr. 61429/26.09.2014;

Ținând cont de prevederile art. 26 alin. (8) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 23 lit. g.) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă apartamentarea imobilului situat in Municipiul Arad - str. Gr. Alexandrescu, nr. 26, înscris în CF nr. 352904 Arad cu o suprafață de 730 mp și construcție C1 518 mp aflat în proprietatea Statului Român, conform documentației cadastrale întocmite de P.F. Cilian Filip cu anexele 1-10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- Apartamentul nr. 1A - compus din cameră, bucătărie, boxă cu o suprafață utilă de 35 mp, cota de teren 68/730 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr-62622/01.10.2014.

 • - Apartamentul nr. 1+2 - compus din 2 bucătării, 3 camere, baie, 2 boxe, 2 cămări alimente, cu o suprafață utilă de 109 mp cota de teren 139/730 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5777/2004 și 71/730 mp în proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 3+4 - compus din 2 camere, 2 bucătării, 2 cămări alimente, 2 boxe, cu o suprafață utilă de 53 mp cota de teren 102/730 mp în proprietatea Statului Român -contract de închiriere nr- 61429/26.09.2014.

 • - Apartamentul nr. 5 - compus din cameră, cămară alimente, cu o suprafață utilă de 12 mp, cota de teren 23/730 mp în proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 6 - compus din antreu, 3 camere, 2 bucătării, cămară alimente, boxă, cu o suprafață utilă de 76 mp, cota de teren 94/730 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5966/2005 și 53/730 mp în proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 7 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, baie, boxă, cu o suprafață utilă de 48 mp, cota de teren 93/730 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr. 52155/2843/12.08.2014.

 • - Apartamentul nr. 7A - compus din cameră, bucătărie, wc, cămară alimente cu o suprafață utilă de 42 mp, cota de teren de 55/730 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5244/2003 și 26/730 mp în proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 8 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 3 mp, cota de teren 6/730 mp în proprietatea Statului Român.

Art. 2. În urma apartamentării, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad va întabula dreptul de proprietate al apartamentelor vândute în temeiul legii 112/1995, conform contractelor de vânzare-cumpărare existente. Iar contractele de închiriere imobil vor fi refăcute conform noilor componențe.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex.Biroul Cadastru Intravila și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

PROIECT


Avizat:

p. SECRETAR GENERAL, Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 106/5.03.2020

H O T Ă R Â R E A Nr.__

din 2020

cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 26 - înscris în CF nr. 352904 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de admitere înregistrat cu nr. 17329/04.03.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 17331/M4/04.03.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Luând în considerare solicitarea unor persoane fizice autorizate înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 8495/05.02.2020 și nr. 58792/07.08.2018,

Având în vedere cererea de chemare în judecată în dosarul nr. 5666/55/2019,

Luând în considerare adresa Serviciului Fond Locativ cu nr. ad. 54113/3021/17.07.2019,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 352904 Arad,

Având în vedere contractele de vânzare cumpărare nr. 5777/2004, nr. 5966/2005, nr. 5244/2003,

Luând în considerare contractele de închiriere nr. 62622/01.10.2014, nr. 52155/2843/12.08.2014 și nr. 61429/26.09.2014;

Ținând cont de prevederile art. 26 alin. 8 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 23 lit. g.) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă apartamentarea imobilului situat in Municipiul Arad - str. Gr. Alexandrescu, nr. 26, înscris în CF nr. 352904 Arad cu o suprafață de 730 mp și construcție C1 518 mp aflat în proprietatea Statului Român, conform documentației cadastrale întocmite de P.F. Cilian Filip cu anexele 1-10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Apartamentul nr. 1A - compus din cameră, bucătărie, boxă cu o suprafață utilă de 35 mp, cota de teren 68/730 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr-62622/01.10.2014.

 • - Apartamentul nr. 1+2 - compus din 2 bucătării, 3 camere, baie, 2 boxe, 2 cămări alimente, cu o suprafață utilă de 109 mp cota de teren 139/730 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5777/2004 și 71/730 mp în proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 3+4 - compus din 2 camere, 2 bucătării, 2 cămări alimente, 2 boxe, cu o suprafață utilă de 53 mp cota de teren 102/730 mp în proprietatea Statului Român -contract de închiriere nr- 61429/26.09.2014.

 • - Apartamentul nr. 5 - compus din cameră, cămară alimente, cu o suprafață utilă de 12 mp, cota de teren 23/730 mp în proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 6 - compus din antreu, 3 camere, 2 bucătării, cămară alimente, boxă, cu o suprafață utilă de 76 mp, cota de teren 94/730 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5966/2005 și 53/730 mp în proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 7 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, baie, boxă, cu o suprafață utilă de 48 mp, cota de teren 93/730 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr. 52155/2843/12.08.2014.

 • - Apartamentul nr. 7A - compus din cameră, bucătărie, wc, cămară alimente cu o suprafață utilă de 42 mp, cota de teren de 55/730 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5244/2003 și 26/730 mp în proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 8 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 3 mp, cota de teren 6/730 mp în proprietatea Statului Român.

Art. 2. În urma apartamentării, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad va întabula dreptul de proprietate al apartamentelor vândute în temeiul legii 112/1995, conform contractelor de vânzare-cumpărare existente. Iar contractele de închiriere imobil vor fi refăcute conform noilor componențe.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact. A.T.

Cod: PMA-S4-01


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 17329/04.03.2020

REFERAT DE ADMITERE

Având în vedere cererea de chemare în judecată în dosarul nr. 5666/55/2019 care s-a aflat pe rolul Judecătoriei Arad prin care se solicită clarificarea situației imobilului situat în Str. Grigore Alexandrescu, nr. 26, prin apartamentarea imobilului conform contractelor de vânzare - cumpărare încheiate, respectiv cererea nr. 58792/07.08.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad, a unor persoane fizice autorizate, privind propunerea realizării unor lucrări cadastrale (actualizare date tehnice și apartamentare) a imobilului situat în Str. Grigore Alexandrescu, nr. 26 înscris în CF nr. 352904 Arad, CF vechi nr.1214 Arad, nr. top. 1597, în suprafața de 730 mp. Menționăm că STATUL ROMÂN deține 4 unități locative pentru care există încheiate contracte de închiriere locuință și mai multe contracte de vânzare-cumpărare în temeiul Legii 112/1995 neîntabulate în momentul de față, în acest sens propun adoptarea unui proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului mai sus menționat conform documentației cadastrale întocmite de P.F. Cilian Filip.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 17331/M4/04.03.2020

RAPORT

Cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 26 - înscris în CF nr. 352904 Arad -

Având în vedere cererea de chemare în judecată în dosarul nr. 5666/55/2019 care s-a aflat pe rolul Judecătoriei Arad prin care se solicită soluționarea situației imobilului situat în Str. Grigore Alexandrescu, nr. 26, și în urmă, apartamentarea imobilului conform contractelor de vânzare - cumpărare încheiate, respectiv cererea nr. 58792/07.08.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad, a unor persoane fizice autorizate, privind propunerea realizării unor lucrări cadastrale (actualizare date tehnice și apartamentare) a imobilului situat în Str. Grigore Alexandrescu, nr. 26 înscris în CF nr. 352904 Arad, CF vechi nr.1214 Arad, nr. top. 1597, în suprafața de 730 mp, conform documentației cadastrale întocmite de P.F. Cilian Filip, este necesară clarificarea folosinței faptice a imobilului antemenționat pe cale administrativă.

Menționăm faptul că Serviciul Fond Locativ deține în administrare 4 unități locative, pentru care există încheiate contracte de închiriere locuință, deși în cartea funciară este notată proprietatea Statului Român pe întreg imobil, există contracte de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii 112/1995, iar prin apartamentare acestea pot fi întabulate în favoarea titularilor de drept.

Mai mult prin încheierea nr. 92224/03.09.2019 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară s-a realizat actualizarea datelor cadastrale a imobilului. Prin urmare după operarea în cartea funciară, s-au făcut demersurile pentru apartamentarea imobilului.

În momentul de față imobilul situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 26 este compus din teren în suprafață de 730 mp și 1 corp de clădire, cu suprafața construită la sol: C1 = 518mp.

În vederea reglementării situației folosinței faptice, propunem apartamentarea imobilului după cum urmează:

- Apartamentul nr. 1A- compus din cameră, bucătărie, boxă cu o suprafață utilă de 35 mp, cota de teren 68/730 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr-62622/01.10.2014.

- Apartamentul nr. 1+2 - compus din 2 bucătării, 3 camere, baie, 2 boxe, 2 cămări alimente, cu o suprafață utilă de 109 mp cota de teren 139/730 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5777/2004 și 71/730 mp în proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 3+4 - compus din 2 camere, 2 bucătării, 2 cămări alimente, 2 boxe, cu o suprafață utilă de 53 mp cota de teren 102/730 mp în proprietatea Statului Român -contract de închiriere nr- 61429/26.09.2014.

 • - Apartamentul nr. 5 - compus din cameră, cămară alimente, cu o suprafață utilă de 12 mp, cota de teren 23/730 mp în proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 6 - compus din antreu, 3 camere, 2 bucătării, cămară alimente, boxă, cu o suprafață utilă de 76 mp, cota de teren 94/730 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5966/2005 și 53/730 mp în proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 7 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, baie, boxă, cu o suprafață utilă de 48 mp, cota de teren 93/730 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr. 52155/2843/12.08.2014.

 • - Apartamentul nr. 7A - compus din cameră, bucătărie, wc, cămară alimente cu o suprafață utilă de 42 mp, cota de teren de 55/730 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5244/2003 și 26/730 mp în proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 8 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 3 mp, cota de teren 6/730 mp în proprietatea Statului Român.

Având in vedere aceste considerente propunem apartamentarea imobilului din Str. Gr. Alexandrescu, nr. 26, înscris în cartea funciară nr. 352904 Arad, conform documentației cadastrale întocmită de P.F. Cilian Filip - conform anexelor de la 1 - 10.

DIRECTOR EXECUTIV, Cj. Ștefan Szuchanszki


ȘEF BIROU, Arh. Alina Daniela Toma


Avizat juridic,