Hotărârea nr. 131/2020

Hotarirea Nr.131 din 20-03-2020 cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 131

din 20 martie 2020

cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de admitere înregistrat cu nr. 15357/28.02.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 15361/M4/28.02.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Analizând extrasele de carte funciară nr. 351509 Arad, nr. 351508 Arad, nr. 351165 Arad, nr. 351649 Arad, nr. 351650 Arad,

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Hotărârea nr. 120/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru - (1 vot exprimat prin convorbire telefonică) și 7 abțineri (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a următoarelor imobile înscrise provizoriu în favoarea Municipiului Arad, dobândite în proprietate prin efectul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, identificate după cum urmează:

 • - CF 351509 Arad, nr. cad. 351509, în suprafață de   7.150 mp,

 • - CF 351508 Arad, nr. cad. 351508, în suprafață de 178.083 mp,

 • - CF 351165 Arad, nr. cad. 351165, în suprafață de   4.243 mp,

 • - CF 351469 Arad, nr. cad. 351649, în suprafață de 102.027 mp,

 • - CF 351650 Arad, nr. cad. 351650, în suprafață de   2.664 mp,

Art. 2 Inventarul proprietății private a Municipiului Arad se completează cu imobilele la care se face referire la art. 1 și se mandatează Primarul Municipiului Arad, prin direcțiile de specialitate, să solicite O.C.P.I. Arad întabularea imobilelor identificate conform art. 1 în proprietatea privată a Municipiului Arad.

Art. 3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară, din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

ROMÂNIA

PROIECT


Avizat:

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL           Nr. 97/2.03.2020

H O T Ă R Â R E A Nr.__

din 2020

cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad,

CF 351649 Arad, CF 351650 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de admitere înregistrat cu nr. 15357/28.02.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 15361/M4/28.02.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Analizând extrasele de carte funciară nr. 351509 Arad, nr. 351508 Arad, nr. 351165 Arad, nr. 351649 Arad, nr. 351650 Arad,

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Hotărârea nr. 120/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a următoarelor imobile înscrise provizoriu în favoarea Municipiului Arad, dobândite în proprietate prin efectul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, identificate după cum urmează:

 • - CF 351509 Arad, nr. cad. 351509, în suprafață de   7.150 mp,

 • - CF 351508 Arad, nr. cad. 351508, în suprafață de 178.083 mp,

 • - CF 351165 Arad, nr. cad. 351165, în suprafață de   4.243 mp,

 • - CF 351469 Arad, nr. cad. 351649, în suprafață de 102.027 mp,

 • - CF 351650 Arad, nr. cad. 351650, în suprafață de   2.664 mp,

Art. 2 Inventarul proprietății private a Municipiului Arad se completează cu imobilele la care se face referire la art. 1 și se mandatează Primarul Municipiului Arad, prin direcțiile de specialitate, să solicite O.C.P.I. Arad întabularea imobilelor identificate conform art. 1 în proprietatea privată a Municipiului Arad.

Art. 3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară, din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             SECRETAR GENERAL

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact. A.T./A.T.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 15357/28.02.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea reglementării situației privind imobilele înscrise în CF nr. 351509 Arad, în suprafață de 7.150 mp ; CF nr. 351508 Arad, în suprafață de 178.083 mp. - zona cartier Micalaca 500 - 600 - 700 ; CF nr. 351165 Arad, în suprafață de 4243 mp. - zona cartier Micalaca 300 ; CF nr. 351649 Arad, în suprafață de 102.027 mp. - zona cartier Alfa și CF nr. 351650 Arad, în suprafață de 2.664 mp. - zona cartier Alfa, propun adoptarea unui proiect de hotărâre în vederea aprobării operațiunilor de atestare definitivă la apartenența proprietății private a Municipiului Arad, conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, Legea Fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 15361/M4/28.02.2020

RAPORT

Cu privire la atestarea și definitivarea proprietății private a unor imobile situate în municipiul Arad, înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad , CF 351165 Arad , CF 351649 Arad, CF 351650 Arad

Având în vedere necesitatea realizării unor proiecte de investiție în cartierul Micalaca și cartierul Alfa din municipiul Arad, este necesară definitivarea și întabularea proprietății private a municipiului Arad.

Precizăm că acest fapt este necesar în condițiile în care în momentul de față este întabulată provizoriu proprietatea privată a municipiului Arad a următoarelor imobile înscrise în cartea funciară, după cum urmează:

 • - CF 351509 Arad, în suprafață de 7.150 mp ,

 • - CF 351508 Arad, în suprafață de 178.083 mp - zona cartier Micalaca 500-600-700,

 • - CF 351165 Arad, în suprafață de 4.243 mp - zona cartier Micalaca 300,

 • - CF 351649 Arad, în suprafață de 102.027 mp,

 • - CF 351650 Arad, în suprafață de 2.664 mp - zona cartier Alfa.

Menționăm faptul că este necesară această operațiune de definitivare a proprietății private a municipiului Arad și ulterior trecerea în domeniul public a municipiului Arad, în vederea bunei desfășurări a proiectelor de investiție, respectiv a unor parcări tip Fast Park cât și a terenurilor aferente blocurilor de locuințe din zonă, conform folosinței faptice - zonă publică.

DIRECTOR EXECUTIV, Cj. Ștefan Szuchanszki


ȘEF BIROU, Arh. Alina Daniela Toma


Avizat juridic,