Hotărârea nr. 13/2020

Hotarirea Nr.13 din 16-01-2020 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 13 din 16 ianuarie 2020 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 419/07.01.2020,

Analizând raportul nr. 421/07.01.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Conform adresei nr. ad. 2079/1189/500/1486/M4/12.11.2019 a Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară,

Ținând cont de extrasele de carte funciară nr. 353157 Arad, nr. 353150 Arad și nr. 353200 Arad,

În baza prevederilor art. 863 lit. e) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), art. 139 alin (1), (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (1) și (4) și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se aprobă trecerea, din domeniul privat al Municipiului Arad în domeniul public al acestuia, a următoarelor imobile-terenuri:

 • a) teren situat în municipiul Arad, reprezentând căi de acces, spațiu verde, alei, în suprafață de 305 mp, înscris în CF nr. 353157 Arad, nr. cad. 353157 - lot 2;

 • b) teren situat în municipiul Arad, reprezentând teritoriu de stradă (str. Simion Popa), în suprafață de 114 mp, înscris în CF nr. 353150 Arad, nr. cad. 353150 - lot 2;

 • c) teren situat în municipiul Arad, reprezentând teritoriu de stradă (str. Simion Popa), în suprafață de 115 mp, înscris în CF nr. 353200 Arad, nr. cad. 353200 - lot 2.

ART. 2. Inventarul domeniului public al municipiului Arad se completează în mod corespunzător, potrivit art. 1.

ART. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Patrimoniu și Direcția Economică și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședința CLMA 16.01.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


Avizat

PROIECT            SECRETAR GENERAL

Lilioara Stepanescu

Nr. 2/09.01.2020 HOTĂRÂREA nr.

din 2020

privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public

al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 419/07.01.2020,

Analizând raportul nr. 421/07.01.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Conform adresei nr. ad. 2079/1189/500/1486/M4/12.11.2019 a Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară,

Ținând cont de extrasele de carte funciară nr. 353157 Arad, nr. 353150 Arad și nr. 353200 Arad,

În baza prevederilor art. 863 lit. e) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), art. 139 alin (1), (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (1) și (4) și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se aprobă trecerea, din domeniul privat al Municipiului Arad în domeniul public al acestuia, a următoarelor imobile-terenuri:

 • d) teren situat în municipiul Arad, reprezentând căi de acces, spațiu verde, alei, în suprafață de 305 mp, înscris în CF nr. 353157 Arad, nr. cad. 353157 - lot 2;

 • e) teren situat în municipiul Arad, reprezentând teritoriu de stradă (str. Simion Popa), în suprafață de 114 mp, înscris în CF nr. 353150 Arad, nr. cad. 353150 - lot 2;

 • f)  teren situat în municipiul Arad, reprezentând teritoriu de stradă (str. Simion Popa), în suprafață de 115 mp, înscris în CF nr. 353200 Arad, nr. cad. 353200 - lot 2.

ART. 2. Inventarul domeniului public al municipiului Arad se completează în mod corespunzător, potrivit art. 1.

ART. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Patrimoniu și Direcția Economică și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              SECRETAR GENERAL

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact. M.B.

Cod: PMA - S4 - 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 419 din 07.01.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 -privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad" proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere faptul că imobilele - terenuri - identificate în CF nr. 353157 Arad, CF nr. 353150 Arad și CF nr. 353200 Arad au destinația de: căi de acces, spații verzi, alei și teritoriu de stradă, acestea fiind de utilitate publică, potrivit legii, consider oportun adoptarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri, prin care să se aprobe apartenența la proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale a acestor imobile și completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad, în mod corespunzător.

P R I M A R

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC

Nr. 421/07.01.2020

Având în vedere faptul că imobilele - terenuri - identificate în CF nr. 353157 Arad, CF nr. 353150 Arad și CF nr. 353200 Arad au destinația de: căi de acces, spații verzi, alei și teritoriu de stradă, acestea fiind de utilitate publică, potrivit legii; Ținând cont de:

 • -   necesitatea completării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad cu terenurile identificate în extrasele de carte funciară nr. 353157 Arad, nr. 353150 Arad și nr. 353200 Arad;

 • -  adresa nr. ad. 2079/1189/500/1486/M4/12.11.2019 a Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară;

 • -   art. 863, 864 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   art. 286 alin. (1) și (4), art. 296 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

P R O P U N E M:

trecerea din domeniul privat al Municipiului Arad în domeniul public al acestuia, a următoarelor imobile-terenuri:

 • 1.  teren situat în municipiul Arad, reprezentând căi de acces, spațiu verde, alei, în suprafață de 305 mp, înscris în CF nr. 353157 Arad, nr. cad. 353157 - lot 2;

 • 2.  teren situat în municipiul Arad, reprezentând teritoriu de stradă (str. Simion Popa), în suprafață de 114 mp, înscris în CF nr. 353150 Arad, nr. cad. 353150 - lot 2;

 • 3.  teren situat în municipiul Arad, reprezentând teritoriu de stradă (str. Simion Popa), în suprafață de 115 mp, înscris în CF nr. 353200 Arad, nr. cad. 353200 - lot 2;

  DIRECTOR EXECUTIV Ștefan Szuchanszki


ȘEF SERVICIU Mihaela Balaș

CONSILIER

Alina Bociort