Hotărârea nr. 129/2020

Hotarirea Nr.129 din 20-03-2020 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Serviciului Public de Interes Local ”Direcţia de Asistenţă Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 129 din 20 martie 2020 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Serviciului Public de Interes Local "Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 19919/12.03.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 4878/12.03.2020 al Serviciului Proiecte, strategii sociale, logistică din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Anexa nr.2 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor,

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 75/2013 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aderarea Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad, la European Social Network Rețeaua Europeană Socială,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit. f) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1: Se aprobă achitarea cotizației de 1.135 euro la cursul din ziua plății, ce îi revine Serviciului Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale.

Art.2: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția de Asistență Socială Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Direcția de Asistență Socială Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT

Nr. 118/12.03.2020


AVIZAT p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Serviciului Public de Interes Local ”Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul

2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 19919/12.03.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 4878/12.03.2020 al Serviciului Proiecte, strategii sociale, logistică din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Anexa nr.2 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor,

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 75/2013 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aderarea Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad, la European Social Network Rețeaua Europeană Socială,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit. f) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1: Se aprobă achitarea cotizației de 1.135 euro la cursul din ziua plății, ce îi revine Serviciului Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale.

Art.2: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția de Asistență Socială Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

Președinte ședință                                S ecretar General

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 19919 din 12.03.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: Aprobarea plății cotizației ce îi revine Serviciului Public de interes local ”Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale, în susținerea căruia formulez următoarea:

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de propunerea Serviciului Proiecte, strategii sociale, logistică din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad privind plata cotizației ce îi revine în calitate de membru activ pentru anul 2020, consider legală și oportună adoptarea unei hotărâri privind ”Aprobarea plății cotizației ce îi revine Serviciului Public de interes local ”Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale.

PRIMAR, Bibarț Călin


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Direcția de Asistență Socială Arad Serviciul proiecte, strategii sociale și logistică

România'310318AradVstr.'calea'Radnei Bl.'108 •'tel.+40-257-283134'»'fax +40-257-270227 e-mail: proiecte@dasarad.ro


Nr. 4878/12.03.2020


Viceprimar Ing.Levente Bognar

R a p o r t

Referitor la: Expunerea de motive înregistrată cu nr. 19919 din 12.03.2020, a domnului Călin Bibarț, Primarul municipiului Arad.

Obiect: Aprobarea plății cotizației ce îi revine Serviciului Public de Interes Local ”Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale

Având în vedere faptul că Direcția de Asistență Socială Arad activează în cadrul European Social Network - ESN (Rețeaua Europeană Socială) ca membru cu drepturi depline din anul 2013;

Ținând cont de faptul că European Social Network este o organizație non-profit, în Marea Britanie, fondată în anul 1998 de către furnizori de servicii sociale din Danemarca, Islanda, Suedia, Franța, Țările de Jos, Germania, Belgia și Marea Britanie și este sprijinită de Programul Comunității Europene pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială;

Recunoscând importanța, expertiza, parteneriatele și deschiderea instituțională pe care o oferă această asociere din care fac parte peste 80 de furnizori publici locali de servicii sociale din 30 de țări;

Luând în considerare prevederile art. 10 din HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Anexa nr.2 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor;

PROPUNEM:

Art.1: Se aprobă achitarea cotizației de 1.135 euro la cursul din ziua plății, ce îi revine Serviciului Public de Interes Local ”Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale.

Director general          Avizat juridic            Șef serviciu

Oana Pârvulescu         Bulai Rareș            Varga Ramona