Hotărârea nr. 128/2020

Hotarirea Nr.128 din 20-03-2020 privind constituirea Grupului Local URBACT Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 128 din 20 martie 2020

privind constituirea Grupului Local URBACT Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 18054/09.03.2020,

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.17707/05.03.2020 al Unității de Implementare a Proiectului Space4People,

Ținând seama de Hotărârea nr. 495/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea co-finanțării proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni - acronim Space4People” co-finanțat prin Programul URBACT III, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii”,

Văzând Contractul de subvenționare nr. 76570/04.10.2019, încheiat între Comisariatul General pentru Egalitatea Teritoriilor, Ministerul Coeziunii Teritoriilor și Relațiilor cu Colectivitățile Teritoriale și Orașul Bielefeld (Germania), în calitate de Partener Lider pentru Proiectul Space4People,

Luând în considerare prevederile Convenției comune nr. 5308/28.01.2020, încheiată între Partenerul Lider Orașul Bielefeld (Germania) și partenerii de proiect, printre care și Municipiul Arad,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru Proiectul Space4People,

Având în vedere adoptarea hotărârii prin vot secret cu 19 voturi pentru și 2 consilieri nu au participat la vot (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) și lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se constituie Grupul Local URBACT Arad - grup de colaborare pentru realizarea obiectivelor proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni” - acronim Space4People, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional URBACT III”.

Art. 2 Componența Grupului Local URBACT Arad este următoarea:

 • 1. dna Macra Claudia, Administrator Public, Primăria Municipiului Arad - coordonator proiect;

 • 2. dna Bocancios Laura, șef serviciu - Serviciul Programe Europene de Dezvoltare, Primăria Municipiului Arad - manager proiect;

 • 3. dna Portaru Elena, director executiv-Direcția Tehnică, Primăria Municipiului Arad -coordonator tehnic;

 • 4. dl. Muntean Sorin, șef serviciu - Serviciul Monitorizare Strategii, Primăria Municipiului Arad

 • - responsabil planificare strategică;

 • 5. dna Bociort Alina, consilier, Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public, Primăria Municipiului Arad - responsabil domeniu public;

 • 6. dl. Florescu Laurențiu, consilier, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, Primăria Municipiului Arad - responsabil tehnic;

 • 7. dna Chiș - Cohan Carmen, consilier, Serviciul Programe Europene de Dezvoltare, Primăria Municipiului Arad - responsabil comunicare;

 • 8. dna. Matzek Magda, consilier, Serviciul Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică, Primăria Municipiului Arad - responsabil financiar;

 • 9. dna Stan Florina, consilier juridic, Serviciul Juridic, Contencios, Primăria Municipiului Arad

 • - responsabil juridic;

 • 10.  dna Dudaș Adina, consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții publice, Primăria Municipiului Arad - responsabil achiziții publice;

 • 11. dna Florea Liliana, director executiv, Direcția Edilitară, Primăria Municipiului Arad -membru;

 • 12. dl Szuchanszki Ștefan, director executiv, Direcția Patrimoniu, Primăria Municipiului Arad -membru;

 • 13. dl Toma Adrian, director general, Direcția Generală Poliția Locală, Primăria Municipiului Arad - membru;

 • 14. dna Dinulescu Sandra, șef serviciu - Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, Primăria Municipiului Arad - membru;

 • 15. dna lucu Clementina, consilier, Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicții Terestre, Primăria Municipiului Arad - membru;

 • 16. dl. Boca Bogdan-Vlad, consilier local, Consiliul Local al Municipiului Arad - membru;

 • 17. un reprezentant al SC Recons SA Arad - membru;

 • 18. un reprezentant al SC Compania de Transport Public Arad SA - membru;

 • 19. un reprezentant al Cabinetelor medicale școlare, Primăria Municipiului Arad - membru;

 • 20. un reprezentant al Agenției de Dezvoltare Regională Vest - membru;

 • 21. un reprezentant al Inspectoratului Județean de Poliție Arad, Serviciul Rutier - membru;

 • 22. un reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului Arad - membru;

 • 23. un reprezentant al Asociației „Pro Urbe” Arad - membru;

 • 24. un reprezentant al Asociației Handicapaților Neuromotori din România - Filiala Arad -membru;

 • 25. un reprezentant al Asociației „Temerarii” Arad - membru;

 • 26. un reprezentant al Asociației „Experiența Multisport” Arad - membru;

 • 27. un reprezentant al Comitetului de părinți al Colegiului Național „Elena Ghiba Birta” -membru;

 • 28. un reprezentant al Comitetului de părinți al Colegiului Economic Arad - membru;

 • 29. dna Dumitrean Adina, consilier local, Consiliul Local al Municipiului Arad - membru.

Art. 3 Grupul Local URBACT Arad își va desfășura activitatea în relație cu activitățile proiectului Space4People, atât pe perioada implementării proiectului, precum și în perioada post-implementare, având drept scop principal realizarea obiectivelor și asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului, printr-o abordare participativă.

Art. 4 Principalele responsabilități ale Grupului Local URBACT Arad sunt următoarele:

 • - colaborare la realizarea unui Plan Integrat de Acțiune la nivel local, pornind de la analiza provocărilor privind spațiile pietonale și managementul parcărilor din municipiul Arad și identificarea unor posibile soluții pentru utilizarea eficientă și echitabilă a spațiului public;

 • - colaborare în cadrul Grupului Local URBACT Arad și cu membrii Rețelei de Planificare a Acțiunii URBACT Space4People, prin schimburi de bune practici și învățare reciprocă, în scopul integrării pe plan local a celor mai viabile soluții de mobilitate vizând spațiile pietonale și managementul parcărilor;

- participare la activitățile grupului și asigurarea vizibilității acestora prin promovarea măsurilor și rezultatelor în rândul comunității și al partenerilor naționali și internaționali.

Art. 5 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați, prin grija Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Programe Europene de Dezvoltare

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Nr . 108/9.03.2020


Avizat

p. SECRETAR GENERAL Sorin Contraș


H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind constituirea Grupului Local URBACT Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 18054/09.03.2020,

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.17707/05.03.2020 al Unității de Implementare a Proiectului Space4People,

Ținând seama de Hotărârea nr. 495/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea co-finanțării proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni - acronim Space4People” co-finanțat prin Programul URBACT III, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii”,

Văzând Contractul de subvenționare nr. 76570/04.10.2019, încheiat între Comisariatul General pentru Egalitatea Teritoriilor, Ministerul Coeziunii Teritoriilor și Relațiilor cu Colectivitățile Teritoriale și Orașul Bielefeld (Germania), în calitate de Partener Lider pentru Proiectul Space4People,

Luând în considerare prevederile Convenției comune nr. 5308/28.01.2020, încheiată între Partenerul Lider Orașul Bielefeld (Germania) și partenerii de proiect, printre care și Municipiul Arad;

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru Proiectul Space4People,

În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) și lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se constituie Grupul Local URBACT Arad - grup de colaborare pentru realizarea obiectivelor proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni” - acronim Space4People, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional URBACT III”.

Art. 2 Componența Grupului Local URBACT Arad este următoarea:

 • 1. dna Macra Claudia, Administrator Public, Primăria Municipiului Arad - coordonator proiect;

 • 2. dna Bocancios Laura, șef serviciu - Serviciul Programe Europene de Dezvoltare, Primăria Municipiului Arad - manager proiect;

 • 3. dna Portaru Elena, director executiv-Direcția Tehnică, Primăria Municipiului Arad -coordonator tehnic;

 • 4. dl. Muntean Sorin, șef serviciu - Serviciul Monitorizare Strategii, Primăria Municipiului Arad - responsabil planificare strategică;

 • 5. dna Bociort Alina, consilier, Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public, Primăria Municipiului Arad - responsabil domeniu public;

 • 6. dl. Florescu Laurențiu, consilier, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, Primăria Municipiului Arad - responsabil tehnic;

 • 7. dna Chiș - Cohan Carmen, consilier, Serviciul Programe Europene de Dezvoltare, Primăria Municipiului Arad - responsabil comunicare;

 • 8. dna. Matzek Magda, consilier, Serviciul Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică, Primăria Municipiului Arad - responsabil financiar;

 • 9. dna Stan Florina, consilier juridic, Serviciul Juridic, Contencios, Primăria Municipiului Arad

 • - responsabil juridic;

 • 10.  dna Dudaș Adina, consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții publice, Primăria Municipiului Arad - responsabil achiziții publice;

 • 11. dna Florea Liliana, director executiv, Direcția Edilitară, Primăria Municipiului Arad -membru;

 • 12. dl Szuchanszki Ștefan, director executiv, Direcția Patrimoniu, Primăria Municipiului Arad -membru;

 • 13. dl Toma Adrian, director general, Direcția Generală Poliția Locală, Primăria Municipiului Arad - membru;

 • 14. dna Dinulescu Sandra, șef serviciu - Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, Primăria Municipiului Arad - membru;

 • 15. dna Iucu Clementina, consilier, Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicții Terestre, Primăria Municipiului Arad - membru;

 • 16. dl. Boca Bogdan-Vlad, consilier local, Consiliul Local al Municipiului Arad - membru;

 • 17. un reprezentant al SC Recons SA Arad - membru;

 • 18. un reprezentant al SC Compania de Transport Public Arad SA - membru;

 • 19. un reprezentant al Cabinetelor medicale școlare, Primăria Municipiului Arad - membru;

 • 20. un reprezentant al Agenției de Dezvoltare Regională Vest - membru;

 • 21. un reprezentant al Inspectoratului Județean de Poliție Arad, Serviciul Rutier - membru;

 • 22. un reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului Arad - membru;

 • 23. un reprezentant al Asociației „Pro Urbe” Arad - membru;

 • 24. un reprezentant al Asociației Handicapaților Neuromotori din România - Filiala Arad -membru;

 • 25. un reprezentant al Asociației „Temerarii” Arad - membru;

 • 26. un reprezentant al Asociației „Experiența Multisport” Arad - membru;

 • 27. un reprezentant al Comitetului de părinți al Colegiului Național „Elena Ghiba Birta” -membru;

 • 28. un reprezentant al Comitetului de părinți al Colegiului Economic Arad - membru.

Art. 3 Grupul Local URBACT Arad își va desfășura activitatea în relație cu activitățile proiectului Space4People, atât pe perioada implementării proiectului, precum și în perioada post-implementare, având drept scop principal realizarea obiectivelor și asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului, printr-o abordare participativă.

Art. 4 Principalele responsabilități ale Grupului Local URBACT Arad sunt următoarele:

 • - colaborare la realizarea unui Plan Integrat de Acțiune la nivel local, pornind de la analiza provocărilor privind spațiile pietonale și managementul parcărilor din municipiul Arad și identificarea unor posibile soluții pentru utilizarea eficientă și echitabilă a spațiului public;

 • - colaborare în cadrul Grupului Local URBACT Arad și cu membrii Rețelei de Planificare a Acțiunii URBACT Space4People, prin schimburi de bune practici și învățare reciprocă, în scopul integrării pe plan local a celor mai viabile soluții de mobilitate vizând spațiile pietonale și managementul parcărilor;

 • - participare la activitățile grupului și asigurarea vizibilității acestora prin promovarea măsurilor și rezultatelor în rândul comunității și al partenerilor naționali și internaționali.

Art. 5 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați, prin grija Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


Red./Dact. L.B./L.B.

Cod:PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 18054/09.03.2020

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: constituirea Grupului Local URBACT Arad

REFERAT DE APROBARE

Municipiul Arad a implementat, în perioada 2 septembrie 2019 - 2 martie 2020, Faza I a proiectului Space4People - „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi, atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni.”, proiect co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin intermediul Programului Operațional URBACT III, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii.

Faza a II-a a proiectului este planificată pentru perioada 13 mai 2020 - 13 mai 2022.

Proiectul Space4People este cadrul de colaborare, prin schimburi de experiență și bune practici în domeniul mobilității, între zece orașe europene, printre care și Municipiul Arad, constituite într-o Rețea de Planificare a Acțiunii URBACT.

Pe plan local, fiecare oraș partener are obligația de a înființa un Grup Local URBACT, care să reunească părțile interesate relevante pentru problematica abordată, asigurându-se astfel participarea comunității la dezvoltarea și implementarea politicilor de dezvoltare urbană. Temele selectate de Municipiul Arad în cadrul proiectului sunt spațiile pietonale și managementul parcărilor

În prima fază a proiectului, Primăria Municipiului Arad a organizat patru întâlniri cu părțile interesate, în cadrul cărora au fost dezbătute propuneri de soluții pentru utilizarea mai eficientă a spațiului public, urmând ca în faza a doua a proiectului, aceste soluții să fie detaliate în cadrul unui Plan de Acțiune și testate în practică, tot în colaborare cu societatea civilă.

Astfel, propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri cu următorul obiect: constituirea Grupului Local URBACT Arad.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Unitatea de Implementare a Proiectului

Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni” - acronim Space4People

Nr. 17707/05.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 18054/09.03.2020 al domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad

Obiect: Propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: constituirea Grupului Local URBACT Arad.

Justificarea propunerii:

Municipiul Arad este unul din cei zece parteneri ai proiectului Space4People, co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin intermediul Programului Operațional URBACT III, Apelul „Rețele de planificare a acțiunii”.

Proiectul Space4People se desfășoară în două faze:

Faza 1: 2 septembrie 2019 - 2 martie 2020

Faza a II-a: mai 2020 - mai 2022

Participarea Municipiului Arad la proiect a fost aprobată prin Hotărârea nr. 495/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Contractul de subvenționare nr. 76570/04.10.2019 pentru proiect a fost încheiat între Comisariatul General pentru Egalitatea Teritoriilor, Ministerul Coeziunii Teritoriilor și Relațiilor cu Colectivitățile Teritoriale și Orașul Bielefeld (Germania), în calitate de Partener Lider pentru proiectul Space4People.

Între Orașul Bielefeld din Germania, în calitate de Partener Lider și ceilalți parteneri de proiect, printre care și Municipiul Arad, a fost semnată Convenția comună nr. 5308/28.01.2020.

Proiectul Space4People are în vedere utilizarea eficientă și echitabilă a resurselor de spațiu public existente la nivelul celor zece orașe europene participante, prin schimburi de experiență și transferul de cunoștințe între parteneri, pe de o parte și prin implicarea comunităților locale, pe de altă parte.

În cadrul proiectului, Municipiul Arad se concentrează pe două direcții de acțiune: extinderea spațiilor pietonale și eficientizarea managementului parcărilor. În prima fază a proiectului, au fost dezbătute cele două teme de interes și au fost identificate posibile soluții pentru a crea mai mult spațiu dedicat pietonilor și mijloacelor alternative de transport. În faza a doua a proiectului, soluțiile identificate urmează să fie detaliate în cadrul unui plan de acțiune, testate și implementate.

Implicarea comunității este o componentă esențială a proiectului, atât pe perioada implementării celor două faze, precum și în perioada post-implementare, având drept scop principal realizarea obiectivelor și asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului, printr-o abordare participativă. Convenția Comună nr. 5308/28.01.2020, încheiată între Partenerul Lider și partenerii de proiect, printre care și Municipiul Arad, prevede obligațiile partenerilor privind înființarea unor grupuri locale. Conform art. 4.2. lit. j), partenerii de proiect au obligația „să desemneze un Coordonator al Grupului Local URBACT responsabil pentru înființarea și funcționarea grupului respectiv”. De asemenea, art. 4.2.2, Implementarea proiectului, lit. b), precizează că partenerii se angajează „să înființeze un Grup Local URBACT care să contribuie la activitățile de proiect și să permită impactul acestor activități asupra politicilor locale”.

În Faza I, Primăria Municipiului Arad a organizat patru întâlniri între reprezentanții autorității locale și cei ai societății civile, după cum urmează:

 • 1. Workshop-ul „Străzi pentru oameni” (21 noiembrie 2019)

 • 2. Focus-grup Rețeaua pietonală și spațiile pietonale (18 februarie 2020)

 • 3. Focus-grup managementul parcărilor (18 februarie 2020)

 • 4. Conferința Grupului Local URBACT Arad și de finalizare a Fazei I a proiectului (28 februarie 2020);

În cadrul acestor întâlniri, au fost puse bazele colaborării dintre administrație și partenerii locali și, implicit, ale Grupului Local URBACT Arad.

În Faza I, Grupul a avut rolul de a discuta: principalele probleme și provocări identificate la nivelul rețelei pietonale și a parcărilor din municipiul Arad și de a analiza și prioritiza idei/proiecte pentru cele două direcții de acțiune.

În Faza a II-a , rolul Grupului Local URBACT va fi acela de a participa la procesul de elaborare a unui Plan de Acțiune pentru Arad și totodată de a testa și valida soluțiile propuse în Faza I.

Grupul Local URBACT Arad este constituit ca un grup de colaborare pentru realizarea obiectivelor proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni” - acronim Space4People, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional URBACT III”.

Grupul este principalul motor al procesului de planificare a unor măsuri locale pentru îmbunătățirea spațiului public.

Reprezentanți ai unor instituții și organizații relevante din Arad, care au participat la grupurile de dezbatere organizate de administrația locală, și-au exprimat acordul pentru a face parte din acest grup de lucru.

Rețeaua URBACT de Planificare a Acțiunii este cadrul de colaborare dintre orașele participante la proiectul Space4People: Bielefeld (Germania) Nazare (Portugalia), Valga (Estonia), Serres (Grecia), Panevezys (Lituania), Arad (România), Guia de Isora, (Spania), Turku (Finlanda), Saint-Germain-en-Laye (Franța) și Badalona (Spania).

Fată de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri cu următorul obiect: constituirea Grupului Local URBACT Arad.

Manager proiect, Laura Bocancios

Viza Serviciului Juridic-Contencios

Nume prenume______________

S emnătura_____________________

Red./Dact. L.B./L.B.