Hotărârea nr. 127/2020

Hotarirea Nr.127 din 20-03-2020 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 127 din 20 martie 2020 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 18425/09.03.2020,

Analizând Raportul de specialitate comun al Serviciului Programe Europene de Dezvoltare din cadrul Direcției Tehnice și al Direcției Economice, înregistrat cu nr. 18578/09.03.2020,

Văzând Hotărârea nr. 457/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea aderării Municipiului Arad (România) la Rețeaua Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”,

Luând în considerare prevederile art. 37 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. (e), alin. (9) lit. (c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă plata cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”, în sumă de 5775 EUR.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Programe Europene de Dezvoltare

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


AVIZAT:

SECRETAR GENERAL, Lilioara Stepanescu


PROIECT

Nr. 109/10.03.2020


H O T Ă R Â R E A nr. din                   2020 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 18425/09.03.2020,

Analizând Raportul de specialitate comun al Serviciului Programe Europene de Dezvoltare din cadrul Direcției Tehnice și al Direcției Economice, înregistrat cu nr. 18578/09.03.2020,

Văzând Hotărârea nr. 457/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea aderării Municipiului Arad (România) la Rețeaua Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”,

Luând în considerare prevederile art. 37 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. (e), alin. (9) lit. (c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă plata cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”, în sumă de 5775 EUR.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Red./Dact

BL/BL SPED

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 18425/09.03.2020

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa promovării unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Municipiul Arad este membru al la Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport, începând cu luna ianuarie 2017, aderarea și plata cotizației anuale fiind aprobate prin Hotărârea nr. 457 din 20 decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

În calitate de membru al Rețelei Polis, Aradul beneficiază de acces la informații cu privire la ultimele evoluții ale politicilor și legislației privind transportul local și regional și mediul înconjurător, schimburi de experiență, posibilitatea de a colabora cu parteneri din alte țări la implementarea unor proiecte europene.

În anul 2019, ca membru al rețelei, Municipiul Arad a colaborat în calitate de partener la depunerea cererii de finanțare și implementarea proiectului „Politici sustenabile ca răspuns la tranziția din domeniul mobilității urbane” (acronim SPROUT, cod proiect 814910-2) prin Programul Horizon 2020. Municipiul Arad a fost reprezentat în anul 2019 la Adunarea Generală Anuală și la întâlnirea unui grup de lucru și, de asemenea, a semnat Declarația Orașelor privind Siguranța Rutieră lansată în data de 16 septembrie 2019 de Comisia Europeană și Alianța Globală a ONG-urilor pentru siguranța rutieră.

Obiectivele rețelei Polis răspund priorităților locale privind mobilitatea, în strânsă corelație cu obiectivelor legate de calitatea mediului, eficiență energetică, sănătate și bunăstare, stabilite în Strategia de dezvoltare a Municipiului Arad pentru perioada 2014-2030 (SIDU), Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2025 (PMUD), Strategia privind Transformarea în Oraș Verde a municipiului Arad - 2016 - 2025, Planul de Acțiune privind Energia Durabilă Arad (PAED) 2012 - 2020 ș.a.

Astfel, propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri cu următorul obiect: aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”.

PRIMAR, Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

Serviciul Programe Europene de Dezvoltare

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 18.578 /09.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 18.425/09.03.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad

Obiect: aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”.

Considerații generale:

Aderarea Municipiului Arad la Rețeaua POLIS - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport și plata cotizației de membru au fost aprobate prin Hotărârea nr. 457 din 20 decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad și validate de Secretariatul Rețelei Polis în data de 23 ianuarie 2017.

Plata cotizației pentru anul 2019 a fost aprobată prin Hotărârea nr. 95/28.02.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

În anul 2019, Municipiul Arad a participat la următoarele activități în cadrul rețelei Polis:

  • 1. Colaborare în calitate de partener la implementarea proiectului „Politici sustenabile ca răspuns la tranziția din domeniul mobilității urbane” (acronim SPROUT, cod proiect 814910-2), finanțat prin Programul Horizon 2020. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, începând cu luna septembrie 2019.

  • 2. Semnarea Declarației Orașelor privind Siguranța Rutieră, lansată de Comisia Europeană și Alianța Globală a ONG-urilor pentru siguranța rutieră (4.09.2019);

  • 3. Reprezentarea Municipiului Arad la Întâlnirea Grupului de lucru privind Parcările, organizată la Lille, Franța, în perioada 27 - 28 martie 2019.

  • 4. Reprezentarea Municipiului Arad la Adunarea Generală Anuală și Conferința Rețelei POLIS organizate la Bruxelles, în perioada 26 - 28 noiembrie 2019.

Considerații economice:

Cotizațiile de membru cu drepturi depline pentru orașe sunt următoarele, exprimate în euro:

Orașe cu o populație de sub 100,000 locuitori - 3.465

Orașe cu o populație între 100,000 și 299,999 locuitori - 5.775

Orașe cu o populație între 300,000 și 499,999 locuitori - 9.240

Orașe cu o populație între 500,000 și 999,999 locuitori - 10.395

Orașe cu o populație între 1,000,000 și 1,999,999 locuitori - 11.550

Orașe cu o populație între 2,000,000 și 2,999,999 locuitori - 12.705

Orașe cu o populație de peste 3,000,000 locuitori - 13.860

Plata cotizației anuale este o obligație asumată prin aderarea la rețea și o condiție a păstrării calității de membru.

Cotizațiile trebuie achitate în maxim patru luni de la data emiterii facturii, o reducere de 5% fiind acordată membrilor care își achită cotizația înainte de data de 30 aprilie a anului respectiv.

Fată de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri cu următorul obiect:

1. Aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”, în sumă de 5775 EUR.

Director executiv, Elena Portaru

Director executiv, Claudia Grozavu


Șef serviciu, Laura Bocancios

Viza Serviciului Juridic-Contencios

Nume prenume______________

S emnătura_____________________

Red./Dact.

LB/LB SPED