Hotărârea nr. 126/2020

Hotarirea Nr.126 din 20-03-2020 privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 2020 către unele asociații și organisme la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 126 din 20 martie 2020 privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 2020 către unele asociații și organisme la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 17496/05.03.2020,

Analizând Raportul comun al Direcției Comunicare, Direcției Economice, înregistrat sub nr.17325/04.03.2020,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

Hotărârea nr. 98/2003 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aderarea Consiliului Local al Municipiului Arad la Alianța Orașelor Europene de Cultură - AVEC,

Hotărârea nr. 66/2008 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind asocierea Municipiului Arad în Asociația ”Automotivest”,

Hotărârea nr. 86/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind asocierea, ca membru fondator, a Municipiului Arad în Asociația ”Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC) - Regiunea Vest Romania”,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1) și (3) lit. f) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/20019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă plata cotizației de membru aferente anului 2020 către Alianța Orașelor Europene de Cultură - AVEC în valoare de 4.500 lei, la care se adaugă comisioanele bancare aferente (aproximativ 50 EURO).

Art. 2. Se aprobă plata cotizației de membru aferente anului 2020, către Asociația ”Automotivest”, în valoare de 1.500 de lei.

Art. 3. Se aprobă plata cotizației de membru aferente anului 2020 către Asociația ”Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC) - Regiunea Vest Romania” care este de 5.000 de lei.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                      Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Direcția Comunicare

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

ROMÂNIA


- PROIECT -


AVIZAT


JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD


p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

CONSILIUL LOCAL

Nr. 105/05.03.2020

H O T Ă R Â R E A nr. din 2020

privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 2020

către unele asociații și organisme la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 17496/05.03.2020,

Analizând Raportul comun al Direcției Comunicare, Direcției Economice, înregistrat sub nr.17325/04.03.2020,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

Hotărârea nr. 98/2003 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aderarea

Consiliului Local al Municipiului Arad la Alianța Orașelor Europene de Cultură - AVEC,

Hotărârea nr. 66/2008 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind asocierea

Municipiului Arad în Asociația ”Automotivest”,

Hotărârea nr. 86/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind asocierea, ca membru fondator, a Municipiului Arad în Asociația ”Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC) - Regiunea Vest Romania”,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1) și (3) lit. f) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/20019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă plata cotizației de membru aferente anului 2020 către Alianța Orașelor Europene de Cultură - AVEC în valoare de 4.500 lei, la care se adaugă comisioanele bancare aferente (aproximativ 50 EURO).

Art. 2. Se aprobă plata cotizației de membru aferente anului 2020, către Asociația ”Automotivest”, în valoare de 1.500 de lei.

Art. 3. Se aprobă plata cotizației de membru aferente anului 2020 către Asociația ”Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC) - Regiunea Vest Romania” care este de 5.000 de lei.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Cod: PMA-S4-01

Direcția Comunicare, Direcția Economice Red./Dact. E.S.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.

REFERAT DE APROBARE

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad,

  • - având în vedere raportul serviciului de specialitate nr.

  • - ținând cont de beneficiile participării Municipiului Arad la activitățile diferitelor asociații și organisme, precum și la necesitatea de a dezvolta noi parteneriate în beneficiul orașului nostru,

PROPUN

Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 2020 către unele asociații și organisme la care Municipiul Arad deține calitatea de membru, respectiv:

  • - Alianța Orașelor Europene de Cultură - AVEC

  • - Asociația „AutomotiVEST”,

  • - Asociația ”Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC) - Regiunea Vest Romania”

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA COMUNICARE

Serviciul Relații Externe, Protocol DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr.

RAPORT

referitor la aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 2020 către unele asociații și organisme la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

În decursul anilor, Municipiul Arad a aderat la diferite organizații, rețele, asociații în scopul de a colabora, de a dezvolta parteneriate și de a avea schimburi de experiență cu alte orașe europene, precum și pentru a obține o vizibilitate internațională. Calitatea de membru al Municipiului Arad în aceste organisme este condiționată însă de plata cotizației anuale, plată care trebuie aprobată printr-o nouă hotărâre a Consiliului Local la începutul fiecărui an.

În continuare vă prezentăm pe scurt organismele față de care Municipiul Arad are obligația de a plăti cotizația de membru pentru anul 2020.

a) Aderarea Municipiului Arad la Alianța Orașelor Europene de Cultură - AVEC și plata cotizației de membru au fost aprobate prin HCLM nr. 98 din 1 aprilie 2003.

Obiectivul principal al AVEC a fost, la început, crearea unei rețele pentru schimbul de experiențe și bune practici în domeniul consolidării patrimoniului, atât la nivel local, cât și la nivel interregional. Rețeaua a fost creată în 1997 de cinci orașe europene: Pecs (Ungaria) - în prezent oraș înfrățit cu Aradul -, Olomouc (Cehia), Tours (Franța), Tolede (Spania) și orașul italian Cosenza.

Membrii alianței au căzut de acord ca împreună să facă patrimoniul un motor al dezvoltării durabile, să se implice reciproc într-o abordare calitativă, integrând armonios inovația in ceea ce există deja la nivelul fiecărui teritoriu și contribuind, astfel, la succesul economic al orașelor membre.

AVEC este o rețea europeană de colectivități teritoriale istorice. Municipiul Arad, ca membru al alianței colaborează în vederea promovării patrimoniului cultural ca motor al dezvoltării economice, sociale și culturale, ducând la o dezvoltare durabilă.

Unul dintre beneficiile participării Municipiului Arad la activitățile alianței este posibilitatea de a colabora și de a avea schimburi de experiență cu alte orașe europene în scopul integrării noilor tehnologii în ceea ce există deja, pentru o dezvoltare durabilă a patrimoniului istoric și cultural. Un alt beneficiu ar fi transformarea patrimoniului local într-o forță motrică pentru dezvoltarea economică, culturală și socială a orașelor și teritoriilor în spiritul cartei semnate de fiecare membru. Membrii rețelei își propun să contribuie la creșterea economică a teritoriilor lor și să transforme rețeaua într-o referință patrimonială pe termen lung, obținând o vizibilitate internațională.

La sfârșitul lunii februarie al acestui an a avut loc la Birgu (Malta) întrunirea Adunării generale și a Consiliului de administrație al asociației AVEC, eveniment la care a fost invitat și municipiul Arad. În cadrul acestei întâlniri membrii organizației au purtat discuții pe marginea strategiei 2020 a rețelei AVEC, respectiv a potențialelor proiecte derulate de orașele membre sau de Ministerul Afacerilor Externe francez (convenție trienală).

Tot în cadrul evenimentului a avut loc un grup de discuții cu tema „Turismul și mediul înconjurător: între conservare și dezvoltare”. Orașele participante la acest seminar au avut oportunitatea să-și împărtășească experiențele și bunele practici în ceea ce privește patrimoniul cultural, precum și alte teme de interes general.

Contribuția Municipiului Arad pentru anul 2020 către acest organism este de 4.500 lei, la care se adaugă comisioanele bancare aferente (aproximativ 50 EURO).

b) Asocierea ca membru a Municipiului Arad în Asociația „AutomotiVEST” persoană juridică română, asociație nonguvernamentală, apolitică, non-profit, a fost aprobată prin HCLM nr. 66 din 31 martie 2008.

Membrii fondatori ai acestei asociații sunt: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Universitatea Politehnică Timișoara, Primăria Municipiului Timișoara, Primăria Municipiului Arad, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timișoara, SC Inteliform SRL, SC Interpart Production SRL, SC Neferprod SRL.

Sediul Asociației Automotivest este în Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, județul Timiș.

Asociația Automotivest are ca obiectiv general creșterea competitivității întreprinderilor din rețea prin organizarea unui cadru profesional de realizare și furnizare de servicii suport.

Pentru realizarea atribuțiunilor prevăzute in Statut, Asociația Automotivest colaborează cu autorități ale administrației publice centrale și locale, instituții, organisme, societăți comerciale, institute de cercetare, universități și alte persoane juridice și fizice din țară și străinătate interesate în dezvoltarea economică, socială și culturală.

Contribuția Municipiului Arad pentru anul 2020 către acest organism este de 1.500 lei.

c) Asocierea, ca membru fondator a Municipiului Arad în Asociația ”Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC) - Regiunea Vest Romania” , persoană juridică română, asociație nonguvernamentală, apolitică, non-profit, a fost aprobată prin Hotărârea nr. 86 din 28 aprilie 2011.

Asociația a fost înființată la inițiativa unui număr de 26 de membri fondatori, organizații publice și private care acționează în sectorul TIC regional, și anume: consilii județene și primării, universități, întreprinderi de diferite dimensiuni, românești și multinaționale, structuri de suport pentru afaceri.

Scopul principal al asociației, conform statutului (Anexa la Hotărârea nr. 86/28.04.2011), îl reprezintă derularea de servicii și activități care vizează promovarea și susținerea întreprinderilor regionale TIC drept actori pe piața globală, generatori de produse proprii, sub un brand regional puternic. Asociația va acționa în vederea atingerii unor obiective de dezvoltare ale sectorului TIC în Regiunea de Vest. Sediul asociației se află în Timișoara, Str. Proclamația de la Timișoara nr. 5. Asociația poate deschide filiale cu respectarea prevederilor legale.

Din Asociația ”Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor - Regiunea Vest Romania” mai fac parte printre altele: Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Consiliul Județean Arad, Consiliul Județean Timiș, Primăria Municipiului Timișoara, Primăria Municipiului Deva, Consiliul Județean Caraș-Severin etc.

Președintele asociației este Sorin Maxim, Director General ADR Vest.

Începând cu luna august 2019, Regiunea Vest face parte dintr-un parteneriat internațional coordonat de Rețeaua ERNACT din Irlanda - DIGITAL REGIONS -, alături de alte 7 regiuni europene: Oberfranken (DE), Slovenia (SI), Espace Mittelland/Canton of Bern (CH), BMW (IE), Centro (PT), Cantabria (ES), Vama (BG).

Contribuția Municipiului Arad pentru anul 2020 către acest organism este de 5.000 lei.

Sumele sunt prevăzute în bugetul local pe anul 2020 al Municipiului Arad, la Capitolul 51.02 Autorități Publice și Acțiuni Externe.

Față de cele menționate, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre privind plata cotizațiilor ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 către organismele mai sus menționate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Eliza Barbura


DIRECTOR EXECUTIV,

Claudia Grozavu


ȘEF SERVICIU

Consuela Avram

Întocmit: Emilia Solya - consilier Serviciul Relații Externe, Protocol