Hotărârea nr. 125/2020

Hotarirea Nr.125 din 20-03-2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 – 2020, cu modificările și completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 125 din 20 martie 2020

pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 17516/05.03.2020,

Analizând Raportul de specialitate nr. 17519/05.03.2020 al Serviciului Învățământ, Sănătate din cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În considerarea prevederilor art. 82 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019 - 2020 și ale Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020, modificată prin Hotărârea nr. 56/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținându-se cont de solicitarea primită din partea, Liceului Tehnologic de Transporturi Auto ,,Henri Coandă” Arad, nr. 14637/26.02.2020, cu privire la modificarea numărului burselor de merit,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Hotărârea nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020, modificată prin Hotărârea nr. 56/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad, se modifică după cum urmează:

 • 1. Lit. b) din art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„b) Burse de merit: 7036”

 • 2. Nr. Crt. 19 din anexă se modifică în sensul majorării numărului total de la 8 burse de merit la 11 burse de merit.

 • 3. Numărul total burse alocate Liceului Tehnologic de Transporturi Auto ,,Henri Coandă” Arad, se majorează de la 43 burse la 46 burse.

 • 4. Numărul total al burselor de merit din anexă se majorează de la 7033 la 7036 și numărul total al burselor din anexă se majorează de la 9219 la 9222.

Art. II. Toate celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad rămân nemodificate.

Art. III. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin direcțiile de specialitate și de către Liceul Tehnologic de Transporturi Auto ,,Henri Coandă” Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Invîțîmânt, Sănătate

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 104/05.03.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 17516/05.03.2020,

Analizând Raportul de specialitate nr. 17519/05.03.2020 al Serviciului Învățământ, Sănătate din cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În considerarea prevederilor art. 82 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019 - 2020 și ale Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020, modificată prin Hotărârea nr. 56/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținându-se cont de solicitarea primită din partea, Liceului Tehnologic de Transporturi Auto ,,Henri Coandă” Arad, nr. 14637/26.02.2020, cu privire la modificarea numărului burselor de merit,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Hotărârea nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020, modificată prin Hotărârea nr. 56/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad, se modifică după cum urmează:

 • 5.  Lit. b) din art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„b) Burse de merit: 7036”

 • 6.  Nr. Crt. 19 din anexă se modifică în sensul majorării numărului total de la 8 burse de merit la 11 burse de merit.

 • 7.  Numărul total burse alocate Liceului Tehnologic de Transporturi Auto ,,Henri Coandă” Arad, se majorează de la 43 burse la 46 burse.

 • 8.  Numărul total al burselor de merit din anexă se majorează de la 7033 la 7036 și numărul total al burselor din anexă se majorează de la 9219 la 9222.

Art. II. Toate celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad rămân nemodificate.

Art. III. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin direcțiile de specialitate și de către Liceul Tehnologic de Transporturi Auto ,,Henri Coandă” Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 SECRETAR GENERAL

Serviciul Învățământ, Sănătate                                                                        Cod.PMA-S4-01

Red./Dact. Bătrîn loan

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 17516 din 05.03.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, ale art. 37 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin HCLM 216/2016 îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea nufărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019 - 2020 și ale Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

În considerarea prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 potrivit căruia: „Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli.. .d) cheltuieli cu bursele elevilor.”

Conform prevederilor art. 82 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

În considerarea solicitării formulate de către Liceul Tehnologic de Transporturi Auto ,,Henri Coandă” Arad, cu privire la modificarea numărului burselor de merit.

P R O P U N

Modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 17519/05.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 17516/05.03.2020 al domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, având ca obiect:

modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020, cu modificările și completările ulterioare

Considerente juridice

 • - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Hotărârea Guvernului nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019 - 2020.

 • - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Considerente tehnice și economice

Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu, respectiv burse de ajutor social, iar cuantumul și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local.

Lista elevilor care beneficiază de burse de merit, de burse de studiu, respectiv burse de ajutor social, este actualizată semestrial în funcție de modificările apărute în situația școlară a elevilor, respectiv în veniturile nete ale familiei pentru beneficiarii burselor de studiu și ajutor social.

Solicitarea venită din partea, Liceului Tehnologic de Transporturi Auto ,,Henri Coandă” Arad, nr. 14637/26.02.2020, cu privire la majorarea numărului burselor de merit cu 3 ca urmare a reanalizării dosarelor depuse.

Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație în bugetul Municipiului Arad,

Având în vedere cele expuse mai sus:

 • I.  Modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind

stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020, modificată prin Hotărârea nr. 56/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad, după cum urmează:

 • 1.  Lit. b) din art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„b) Burse de merit: 7036”

 • 2. Nr. Crt. 19 din anexă se modifică în sensul majorării numărului total de la 8 burse de merit la 11 burse de merit.

 • 3. Numărul total burse alocate Liceului Tehnologic de Transporturi Auto ,,Henri Coandă” Arad, se majorează de la 43 burse la 46 burse.

 • 4. Numărul total al burselor d emerit din anexă se majorează de la 7033 la 7036 și numărul total al burselor din anexă se majorează de la 9219 la 9222.

 • II. Celelalte categorii de burse acordate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din

Municipiul Arad rămân nemodificate.

Director Executiv, Eliza Barbura

Director Executiv

Claudia Grozavu


Șef Serviciu, Ioan Bătrîn


Șef Serviciu, Olimpia Stoica

Viza Serviciului Juridic, contencios Nume și prenume

Semnătura__________________