Hotărârea nr. 124/2020

Hotarirea Nr.124 din 20-03-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 124 din 20 martie 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 19299/11.03.2020,

Analizând Raportul comun al Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnice și Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr. 19296/11.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adresele S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrate la Primăria Municipiului Arad sub nr. 75063/01.10.2019, respectiv nr. 16367/03.03.2020, prin care solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

Ținând seama de prevederile Deciziei nr. 11/20.09.2019 a Consiliului de Administrație de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin procedura de casare a unor bunuri publice concesionate,

În conformitate cu prevederile art. 1 și art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, cu modificările și completările ulterioare

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 473/11.09.2019 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Termoficare în Arad - Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou”,

În conformitate cu prevederile art. 15 lit. b), din Contractul de mandat cu reprezentare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 313/2018,

Ținând seama de prevederile art. 8 alin. (1) lit. q) din Contractul nr. 77559/2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Arad a 1.660 de metri liniari, în valoare de 129.451,51 lei, din lungimea totală de 16.176 ml a Magistralei II de Termoficare Apă Fierbinte, număr de inventar - 36004518, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificarii și casării.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe scoaterea din funcțiune, valorificarea si casarea a 1.660 de metri liniari din lungimea totală de 16.176 ml a Magistralei II de Termoficare Apă Fierbinte, număr de inventar - 36004518.

Art. 3 (1) Valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1, se va efectua de către operatorul de termoficare S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Sumele ce urmează să fie încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 constituie venituri ale bugetului local.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Patrimoniu și Direcția Economică și se va comunica tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

Avizat

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 115/11.03.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale

Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 19299/11.03.2020,

Analizând Raportul comun al Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnice și Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr. 19296/11.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adresele S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrate la Primăria Municipiului Arad sub nr. 75063/01.10.2019, respectiv nr. 16367/03.03.2020, prin care solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

Ținând seama de prevederile Deciziei nr. 11/20.09.2019 a Consiliului de Administrație de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin procedura de casare a unor bunuri publice concesionate,

În conformitate cu prevederile art. 1 și art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, cu modificările și completările ulterioare

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 473/11.09.2019 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Termoficare în Arad - Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou”,

În conformitate cu prevederile art. 15, lit. b), din Contractul de mandat cu reprezentare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 313/2018,

Ținând seama de prevederile art. 8, alin. (1), lit. q) din Contractul nr. 77559/2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Arad,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Arad a 1.660 de metri liniari, în valoare de 129.451,51 lei, din lungimea totală de 16.176 ml a Magistralei II de Termoficare Apă Fierbinte, număr de inventar - 36004518, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificarii și casării.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe scoaterea din funcțiune, valorificarea si casarea a 1.660 de metri liniari din lungimea totală de 16.176 ml a Magistralei II de Termoficare Apă Fierbinte, număr de inventar - 36004518.

Art.3 (1) Valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1, se va efectua de către operatorul de termoficare S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Sumele ce urmează să fie încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 constituie venituri ale bugetului local.

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Patrimoniu și Direcția Economică și se va comunica tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr./_________________

În temeiul art. 136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresele S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrate la Primăria Municipiului Arad sub nr. 75063/01.10.2019, respectiv nr. 16367/03.03.2020, prin care solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

În conformitate cu prevederile art. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 473/11.09.2019 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea proiectului “Termoficare în Arad - Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou” și cele ale Contractului nr. 77559/2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Arad,

PROPUN:

  • 1. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Arad a 1.660 de metri liniari din lungimea totală de 16.176 ml a Magistralei II de Termoficare Apă Fierbinte, număr de inventar - 36004518, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificarii și casării.

  • 2. Acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor prevăzute la pct. 1.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

Primăria Municipiului Arad

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Direcția Tehnică

Serviciul Investiții

Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă

Serviciul Societăți Comerciale

Nr./___________________

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Arad sub nr. 75063/01.10.2019, respectiv nr. 16367/03.03.2020, S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad solicită acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Arad în A.G.A. la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru scoaterea din funcțiune și valorificarea prin procedura de casare a unor bunuri publice concesionate.

Din analiza documentației transmise de către operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 473/11.09.2019, privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea proiectului “Termoficare în Arad - Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou ”, doar pentru Magistrala II de Termoficare Apă Fierbinte. Astfel, între S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. și S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, s-a încheiat procesul verbal de predare-primire a bucăților de conductă uzată nr. 1702/24.10.2019 pentru 1.660 de metri liniari din lungimea totală de 16.176 ml a Magistralei II de Termoficare Apă Fierbinte, număr de inventar - 36004518.

Ținând seama de Decizia nr. 11/20.09.2019 a Consiliului de Administrație de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificare prin procedura de casare a unor bunuri publice concesionate,

În conformitate cu prevederile art. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale,

și ale art. 8, alin. (1), lit. q, din Contractul nr. 77559/2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Arad,

PROPUNEM

  • 1. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Arad a 1.660 de metri liniari din lungimea totală de 16.176 ml a Magistralei II de Termoficare Apă Fierbinte, număr de inventar - 36004518, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificarii și casării.

  • 2. Acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor prevăzute la pct. 1.

Director Executiv

Szuchansky Ștefan

Director Executiv Portaru Elena

Șef Serviciu

Balaș Mihaela


Șef Serviciu Giurgiu Lucia


Director Executiv Barbura Eliza


Șef Serviciu

Neamțiu Corneliu


Consilier

Mețcas Cristian


Vizat

Serviciul Juridic, Contencios