Hotărârea nr. 123/2020

Hotarirea Nr.123 din 10-03-2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 123 din 20 martie 2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 18926/10.03.2020,

Analizând raportul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă - Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat cu nr. 18925/10.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC Gospodărirea Comunală SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 15558/28.02.2020,

Având în vedere Hotărârea nr. 1/2020 a Adunării Generale a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală SA Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. Gospodărirea Comunală SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Gospodărirea Comunală SA Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Gospodărirea Comunală SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

Cod PMA -S4-02


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

ANEXA 1


OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.161

COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

pe anul 2020

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Propuneri an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

% 7/5

% 8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9=7/5*100

10=8/7*100

I

VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5)

1

11.047

9.835

90

8.445

9.289

85

110

1

Venituri totale din exploatare,din care:

2

11.046

9.834

90

8.444

9.288

85

110

a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0

0

0

0

0

b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare

4

1

0

0

0

0

0

0

2

Venituri financiare

5

1

1

100

1

1

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.6=8+9+10+18)

6

10.481

9.815

95

7.932

8.725

80

110

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

7

10.479

9.815

94

7.932

8.725

80

110

A.cheltuieli cu bunuri și servicii

8

2.593

2.529

94

2.023

2.226

B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

242

241

100

193

212

Nr. crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Propuneri an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

% 7/5

% 8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9=7/5*100

10=8/7*100

C .cheltuieli cu personalul,(rd.11+14+16+17) din care:

10

6.778

6.195

91

4.956

5.452

80

110

C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.12+13)

11

6.294

5.619

90

4.552

5.007

80

110

C1 ch. cu salariile

12

5.736

5.100

89

4.080

4.488

80

110

C2 bonusuri

13

558

519

106

472

519

80

110

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor

15

0

0

0

0

0

0

0

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

329

377

115

302

332

80

110

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

155

128

83

102

113

80

110

D.alte cheltuieli de exploatare

18

866

950

110

760

836

80

110

2

Cheltuieli financiare

19

2

0

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

566

20

4

513

564

2.568

110

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT

21

157

3

2

82

90

2.568

110

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

0

0

0

0

0

0

0

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

Nr. crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Propuneri an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

% 7/5

% 8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9=7/5*100

10=8/7*100

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

26

409

17

4

431

474

2.568

110

1

Rezerve legale

27

0

0

0

0

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege

28

0

0

0

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

0

0

0

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe

30

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

0

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

409

17

4

431

474

2.568

110

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar

33

0

0

0

0

0

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

204

8

0

215

237

0

0

a)- dividende cuvenite bugetuluide stat

35

0

0

0

0

0

0

0

b)- dividende cuvenite bugetului local

36

204

8

0

215

237

0

0

Nr. crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Propuneri an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

% 7/5

% 8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9=7/5*100

10=8/7*100

c)- dividende cuvenite altor acționari

37

0

0

0

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 -Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

204

8

0

215

237

2.568

110

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

0

0

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

40

0

0

0

0

0

0

0

a)cheltuieli materiale

41

0

0

0

0

0

0

0

b)cheltuieli cu salariile

42

0

0

0

0

0

0

0

c)cheltuieli privind prestările de servicii

43

0

0

0

0

0

0

0

d)cheltuieli cu reclamă și reclamă și publicitate

44

0

0

0

0

0

0

0

e)alte cheltuieli

45

0

0

0

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

1.083

1.058

98

980

1.020

93

104

1

Alocații de la buget

47

0

100

0

0

0

0

0

alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori

48

0

100

0

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

1.055

1.056

100

373

0

72

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

151

115

76

150

160

130

107

2

Nr. mediu de salariați total

51

155

120

77_

140

145

117

104

Nr. crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Propuneri an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

% 7/5

% 8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9=7/5*100

10=8/7*100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)

52

3.384

3.902

117

2.710

2.878

69

106

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

53

3.384

3.902

117

2.710

2.878

69

106

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.51)

54

71

83

116

60

65

73

108

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

0

0

0

0

0

0

0

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

0

0

0

0

0

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.1)x1000)

57

949

998

105

939

939

94

100

9

Plăți restante

58

0

0

0

0

0

0

0

10

Creanțe restante

59

0

0

0

0

0

0

0

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

PRESEDINDE CA Ing. ILIE OVIDIU


DIRECTOR GENERAL


CIUL TIBERIU NICOLAE


SC Exconta PGB Consulting SRL Polyanki Tiberiu


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

ANEXA 2


SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61

COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2020

mii lei

Nr. Crt.

INDICATORI

NR.

RD.

Realizat 2018

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020

% 6/5

% 5/3a

Aprobat

Realizat

din care:

cf. Hclm nr./ 2019

cf.

Hotărârii

C.A.

Trim.I

Trim.II

Trim.III

AN

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7=6/5*10 0

8=5/3a*

100

I.

VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 )

1

7.952

11.212

11.212

11.047

2.459

4.917

7.376

9.835

89

139

1

Venituri totale din exploatare (Rd. 3 +Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:

2

7.951

11.210

11.210

11.046

2.459

4.917

7.376

9.834

89

139

a)

din producția vândută(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care:

3

7.938

11.174

11.174

10.917

2.306

4.612

6.918

9.224

84

138

a1)din vânzarea produselor

4

0

0

0

1

24

48

72

96

11.429

0

a2)din servicii prestate

5

6624

9.988

9.988

9735

1.938

3.875

5.813

7.750

80

147

a3)din redevențe și chirii

6

1179

1.032

1.032

1058

267

533

800

1.066

101

90

a4)alte venituri

7

135

154

154

122

78

156

234

312

255

91

b)

din vânzarea mărfurilor

8

4

6

6

4

3

5

8

10

250

100

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:

9

0

0

0

0

83

165

248

330

0

0

ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

83

165

248

330

0

0

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

f)

alte venituri din exploatare (Rd. 15 +Rd. 16 + Rd. 19 +Rd. 20 + Rd. 21),din care:

14

9

30

30

113

68

135

203

270

239

1.256

fi)din amenzi și penalități

15

1

0

0

5

0

0

0

0

0

500

f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), Din care:

16

0

0

0

10

0

0

0

- active corporale

17

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f3)din subvenții pentru investiții (DALI)

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f4)din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f5)alte venituri

21

8

30

30

98

68

135

203

270

276

1.225

2

Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27), din care:

22

1

2

2

1

0

0

0

1

100

100

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

din dobânzi

26

1

2

2

1

0

0

0

0

0

100

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

II

28

6.888

11.147

11.147

10.481

2.473

4.908

7.343

9.815

94

152

1

29

6.888

11.147

11.147

10.479

2.473

4.908

7.343

9.815

94

152

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.31+39+45), in care:

30

1.743

3.105

3.105

2.593

674

1.298

1.920

2.429

94

149

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd.

32 + Rd. 37 +Rd. 38 + Rd. 36), din care:

31

1.080

2.107

2.107

1.693

388

766

1.133

1.499

89

157

a)

cheltuieli cu materiile prime , consumabile , mat.intretinere

32

515

1.818

1.818

1.497

195

384

574

758

51

291

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

389

0

0

0

142

284

426

568

0

0

b1) cheltuieli cu piesele de schimb

34

119

170

170

169

34

67

101

134

79

142

b2) cheltuieli cu combustibilii

35

270

400

400

380

109

217

326

434

114

141

c)

cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar

36

81

145

145

129

30

55

70

88

68

159

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

92

120

120

64

18

35

53

70

109

70

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

3

24

24

2

4

8

11

15

750

67

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40 + Rd. 41+ Rd. 44), din care:

39

139

411

411

319

77

135

212

266

83

229

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (PSI , auto

40

5

233

233

173

36

71

107

142

82

3.460

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd. 42 +Rd. 43) din care:

41

95

94

94

49

11

22

33

44

90

52

bl)- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

95

94

94

49

10

20

30

40

82

52

b2)- către operatori cu capital privat toalete ecologice- alte chirii

43

0

0

1

2

3

4

0

0

c)

prime de asigurare

44

39

84

84

57

30

42

72

80

140

146

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77) ,din care:

45

524

587

587

438

184

348

500

664

152

84

a)

cheltuieli cu colaboratorii - medicina muncii

46

184

0

0

0

4

8

11

15

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

219

240

240

211

113

206

289

383

182

96

b1)cheltuieli privind consultanța juridică si contabila

48

219

193

193

173

103

196

279

373

216

79

c)

cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.51+53)

49

41

52

52

52

12

25

37

49

94

127

c1)cheltuieli de protocol, din care:

50

52

52

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

41

0

0

52

12

25

37

49

94

127

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ch. de promovare a produselor

55

41

0

0

52

12

25

37

49

94

127

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care:

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d1)ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d2)ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d3)- pentru cluburile sportive

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri , deseuri și persoane

61

24

99

99

71

13

25

38

50

70

296

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

2

20

20

0

3

5

8

10

0

0

cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65),din care:

63

0

6

6

0

3

5

8

10

0

0

internă

64

0

6

6

0

3

5

8

10

0

0

externă

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

22

50

50

25

8

15

23

30

120

114

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

11

19

19

18

3

6

9

12

67

164

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

21

70

70

21

17

33

49

65

310

100

i1)cheltuieli de asigurare și pază

69

0

34

34

0

5

9

14

18

0

0

i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

8

11

11

8

5

11

16

21

263

100

i3)cheltuieli cu pregătirea profesională

71

10

10

3

5

8

10

0

0

i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

13

5

5

13

4

8

12

16

123

100

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.

OUG nr.109/2011

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0

10

10

0

0

0

0

0

0

0

j)

alte cheltuieli (arhivare catering , gestionare puturi , DALI)

77

0

40

40

40

13

26

37

50

125

0

B)

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:

78

183

276

276

242

52

95

171

241

100

132

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

0

0

0

0

0

25

50

75

0

0

c)

ch. cu taxa de licență

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0

0

0

0

1

3

4

5

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0

0

0

0

1

3

4

5

0

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

183

276

276

242

49

65

113

156

64

132

C.

Cheltuieli cu personalul(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103 + Rd. 112), din care:

85

4.686

6.791

6.791

6.778

1.510

3.040

4.540

6.195

91

145

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87 + Rd. 91)

86

4.299

6.253

6.253

6.294

1.390

2.780

4.170

5.619

89

146

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 88), din care:

87

3.840

5.614

5.614

5.736

1.275

2.550

3.825

5.100

89

149

a) salarii de bază

88

3840

5614

5614

5736

1.275

2.550

3.825

5.100

89

149

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+

Rd.97+ Rd.98), din care:

91

377

639

639

558

120

260

370

519

93

148

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

82

0

0

0

40

40

40

80

0

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

82

0

0

0

40

40

40

80

0

0

b) tichete de masă;

95

295

639

639

558

110

220

330

439

79

189

c) vouchere de vacanță;

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 100), din care:

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 104 +Rd. 107 + Rd. 110 +Rd. 111), din care:

103

258

380

380

329

115

230

345

450

137

128

a) pentru directori/directorat

104

131

186

186

174

51

102

153

194

111

133

- componenta fixă

105

131

186

186

174

51

102

153

194

111

133

- componenta variabilă

106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

127

194

194

155

64

128

192

256

165

122

- componenta fixă

108

127

194

194

155

64

128

192

256

165

122

- componenta variabilă

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

129

158

158

155

128

83

120

D.

Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 +117 +118 + Rd. 119 + Rd. 120 +rd. 121 ), din care:

113

276

985

985

866

238

475

713

950

110

314

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+ Rd. 115), din care:

114

7

15

15

42

0

0

0

0

600

către bugetul general consolidat

115

7

15

15

42

0

0

0

0

600

către alți creditori

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0

0

0

6

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

269

970

970

880

238

475

713

950

108

327

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122 - Rd.

125), din care:

121

0

0

0

-64

0

0

0

0

0

0

f1)cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0

0

0

-64

0

0

0

0

0

0

f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f2.1din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 127), din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare(Rd. 131 + Rd. 134 +Rd. 137), din care:

130

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a1)aferente creditelor pentru investiții

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)aferente creditelor pentru investiții

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

137

0

0

0

2

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 28)

138

1.064

65

65

567

-14

9

33

20

3

53

venituri neimpozabile

139

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0

0

0

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

141

33

10

10

171

0

1

5

3

2

518

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)

142

7.951

11.210

11.210

11.046

2.459

4.917

7.376

9.834

89

139

a)

venituri din subvenții și transferuri

143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)

145

6.888

11.147

11.147

10.478

2.473

4.908

7.343

9.815

94

152

a)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli cu salariile (Rd. 86) din care :**)

147

4.299

6.253

6.253

6.294

1.390

2.780

4.170

5.619

89

146

a)

salarii de bază

147 a)

3.840

5.614

5.614

5.736

1.275

2.550

3.825

5.100

89

149

b)

tichete cadou

147 b)

82

0

0

0

38

75

113

150

0

0

c)

tichete de masă;

147 c)

295

639

639

558

110

220

330

440

79

189

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

93

180

180

151

115

76

162

5

Nr. mediu de salariați

149

91

160

160

155

120

77

170

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153]/12*1000

150

3.862

3.145

3.145

3.384

x

x

x

3.902

115

88

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000

151

3.862

3.145

3.145

3.384

x

x

x

3.902

115

88

belșugul muuiu iunai pe saiaiiai (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat

152

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)

153

87

70

70

71

x

x

x

83

116

82

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat

154

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149

155

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

c1)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:

156

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

- preț mediu (p)

158

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

- valoare = QPF x p

159

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159 /Rd.2

160

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

8

Plăți restante

161

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

9

Creanțe restante,din care:

162

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

- de la operatori cu capital privat

164

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

- de la bugetul de stat

165

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

- de la bugetul local

166

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

- de la alte entități

167

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

11

Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din care:

169

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

- alte rezerve

170

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

- rezultatul reportat

171

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

*) în limita prevăzuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

PRESEDINDE CA Ing. ILIE OVIDIU


DIRECTOR GENERAL

CIUL TIBERIU NICOLAE


EXCONTA PGB CONSULTING

Polyanki Tiberiu


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

ANEXA 3


SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61

COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

PREȘEDINTE CA

Ing. ILIE OVIDIU


DIRECTOR GENERAL CIUL TIBERIU NICOLAE


mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an N - 2

% 4=3/2

Prevederi an p

1 )

recedent ( N-

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4=3/2*10 0

5

6

7=6/5*10 0

I

Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care:

9.619

7.952

82,67%

11.212

11.047

98,87%

1

Venituri din exploatare*

9.618

7.951

82,67%

11.210

11.046

98,88%

2

Venituri financiare

1

1

100,00%

2

1

50,00%

* Veniturile totale și din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

SC Exconta PGB Consulting SRL

Polyanki Tiberiu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

ANEXA 4


OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61 COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

NR. CRT.

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent(N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent

An N+1

An N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1.098

1.083

1.058

980

1.020

1

Surse proprii, din care:

998

1.083

958

980

1.020

a) - amortizare

791

880

950

600

600

b) - profit

207

203

8

380

420

2

Alocații de la buget

0

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

b) - externe

0

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

100

0

100

0

0

transferuri de la bugetul local pentru investitii

100

0

100

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1.098

1.055

1.056

373

0

NR. CRT.

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent(N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent

An N+1

An N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Investiții în curs, din care:

0

22

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:

0

22

0

0

0

REPARAȚII SI MODERNIZĂRI MORGA

0

22

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

721

657

185

113

0

a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:

681

657

0

0

0

CLĂDIRI

130

MIJLOACE DE TRANSPORT

0

532

0

0

0

UTILAJE

551

125

0

0

0

NR. CRT.

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent(N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent

An N+1

An N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

40

0

185

113

0

Sistem de control al parcarilor in cimitire ticketing

0

0

100

34

Echipament Tiketing P.O.S.

0

0

15

15

- Aplicatie informatica baza de date cimitire

40

0

70

64

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

320

258

430

170

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

220

258

260

100

0

NR. CRT.

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent(N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent

An N+1

An N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Reparație padocuri pentru câini, alei, scurgeri, platforme betonate

90

100

0

0

Reabilitare sediu, acoperiș, fațade, împrejmuire

130

122

30

100

0

Construcție padocuri noi

0

136

80

0

0

Diverse alte lucrări de finisare a constructiilor , lucrari electrice , gaz

0

0

40

0

0

Instalalare sistem de supraveghere video , antiefractie si antiincendiu

0

0

10

20

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

100

0

170

70

0

Reparație și modernizare clădiri și garduri de la cimitire

0

0

70

70

0

DALI - reabilitare capela funerara si imprejmuire cimitir Gai

60

0

60

0

0

DALI - reabilitare imprejmuire cimitir Muresel

40

0

40

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

NR. CRT.

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent(N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent

An N+1

An N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) :

57

118

441

90

0

Achiziție autoturisme și autospeciale leasing financiar

0

90

45

0

0

Echipament informatic și copiatoare (terminale informatice)

0

28

15

0

0

Capace metalice frigorifice

0

0

20

0

0

centrală termică, gaz

0

0

5

15

0

Achizitie motocoasă / trimmer (4buc)

0

0

6

0

0

Aspirator - 1 buc

0

0

2

0

0

Suflantă cu motor termic - 2buc

0

0

3

0

0

Motofoarfecă 2 buc

0

0

4

0

0

Motofierăstrău mecanic (drujbă) - 2 buc

0

0

6

0

0

Incinerator deșeu animal

0

0

10

75

0

NR. CRT.

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent(N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent

An N+1

An N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Atomizor cu motor pentru tratamente arbori, arbuști 2 buc

0

0

5

0

0

Achiziție autoutilitară cu tracțiune integrală

0

0

15

0

0

Achiziție 2 autovehicule tip furgonetă pentru transport mărfuri/utilaje în sistem leasing financiar 2020 x 12 rate

0

0

40

0

0

Achiziție 2 autovehicule tip break pentru transport tesa și CC în sistem leasing financiar 2020 x 12 rate

0

0

40

0

0

Achizitie autoturisme si autospeciale - 1 buc (transport caini) 2 buc( masiuni mortuare) leasing financiar -15/20% avans rate 2020 x 13

0

0

45

0

0

Achizitie autoutilitare cu cabina dubla si bena basculanta 2 buc ( autovehicule cu utilizare speciala noi si SH ) autoutilitare cu cabina simpla si bena basculanta 2 buc 15/20% avans , valoare totala 48 rate = 128.000 eur rate 2020x 13

0

0

140

0

0

Achiziție autoplatformă autoscara (Autovehicule noi sa SH cu utilizare speciala)

0

0

40

0

0

NR. CRT.

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent(N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent

An N+1

An N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

b) - externe

0

0

0

0

0

ANEXA 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-1)

An curent (N)

An N+1

An N+2

Preliminat/ Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Plăți

Rezultat brut restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5         6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 . . .

X

X

2

Măsura 2 . . .

X

X

Măsura n . . .

X

X

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1 . . .

X

X

2

Cauza 2 . . .

X

X

Cauza n . . .

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

PRESEDINDE CA Ing. ILIE OVIDIU


DIRECTOR GENERAL CIUL TIBERIU NICOLAE

EXCONTA PGB CONSULTING

Polyanki Tiberiu


PRESEDINDE CA

Ing. ILIE OVIDIU


DIRECTOR GENERAL CIUL TIBERIU NICOLAE


EXCONTA PGB CONSULTING

Polyanki Tiberiu


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


- PROIECT -


AVIZAT

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Nr. 111/10.03.2020

H O T Ă R Â R E A nr. din                     2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 18926/10.03.2020,

Analizând raportul Direcției Autorizare și Guvernantă Corporativă - Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat cu nr. 18925/10.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC Gospodărirea Comunală SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 15558/28.02.2020,

Avand în vedere Hotărârea nr. 1/2020 a Adunării Generale a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală SA Arad,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. Gospodărirea Comunală SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Gospodărirea Comunală SA Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Gospodărirea Comunală SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare.

’                          SECRETAR GENERAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Serviciul Societăți Comerciale Red./Dact. C.N./C.N.

PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 18926/10.03.2020

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC GOSPODĂRIREA COMUNALA SA ARAD pentru anul 2020", în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de solicitarea S.C. Gospodarirea Comunala SA Arad înregistrată la Primaria Municipiului Arad cu nr. 15558/28.02.2020, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

În baza prevederilor art. 6, lin. (3) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala SA Arad, pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

Primăria Municipiului Arad

Direcția Autorizare si Guvernanta Corporativa

Serviciul Societăți comerciale

Nr.18925/10.03.2020

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 968/2020 inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 15558/28.02.2020 a SC Gospodarirea Comunala SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

  • 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala SA Arad pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818 din 30 decembrie 2019

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala SA Arad - anexa nr. 1 este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nota de fundamentare in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale - Avizul nr. 919/26.02.2020

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Raportului nr. 920/26.02.2020

  • 2. Referitor la obiectivele de politica salariala, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic nu prevede majorarea cheltuielilor de natura salariala in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, fata de nivelul programat in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, aprobat.

Veniturile totale prevazute pentru anul 2020 sunt in cuantum de 9.835 mii lei, fata de veniturile totale realizate in anul 2019 in cuantum de 11.047 mii lei, inregistrandu-se o reducere de 10,97 %.

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2020 sunt in cuantum de 9.815 mii lei, fata de cheltuielile totale realizate in anul 2019 in cuantum de 10.481 mii lei, inregistrandu-se o reducere de 6,35 %.

Operatorul economic nu a realizat plati restante in anul 2019. Pentru anul 2020 nu programeaza plati restante.

Operatorul economic a realizat in anul 2019 un profit de 566 mii lei, peste nivelul programat de 65 mii lei. Pentru anul 2020 isi propune un rezultat brut de 20 mii lei.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020, in cuantum de 5.619 mii lei, inregistreaza fata de nivelul cheltuielilor de natura salariala aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, in cuantum de 6.253 mii lei, o reducere de 10,14 %.

Numărul mediu de salariati estimat pentru anul 2020 este de 120 persoane, fata de numărul mediu de 155 de salariati, realizat in anul 2019.

Castigul mediu lunar pe salariat in anul 2020, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii bugetului de stat, este de 3.902 lei, fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat in anul 2019 de 3.384 lei, inregistrandu-se astfel o creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat de 15,31 %.

Aceasta crestere este justificata de o majorare a venitului mediu brut/salariat, negociata cu organizatiile sindicale, cu un procent de 15% si cresterea valorii bonurilor de masa.

Productivitatea muncii planificata pentru anul 2020 este de 83 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii realizata in anul 2019 de 71 mii lei/persoana, inregistrandu-se astfel o crestere a productivitatii muncii de 16,90 %.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala SA Arad pentru anul 2020, în forma prezentată spre aprobare a fost aprobat de către adunarea generala a actionarilor prin Hotararea nr. 1 din data de 27.02.2020.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala SA Arad pentru anul 2020, in forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv,              Șef Serviciu,                  Consilier,

Barbura Eliza            Neamțiu Corneliu            luhasz Luminita

Vizat,

Serviciu Juridic, contencios