Hotărârea nr. 122/2020

Hotarirea Nr.122 din 20-03-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 122 din 20 martie 2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 17378/04.03.2020,

Analizând raportul Direcției Autorizare și Guvernață Corporativă, Serviciului Societăți Comerciale înregistrat sub nr. 17376/04.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) și art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând cont de adresa SC. Compania de Transport Public S.A. Arad nr. 1704/2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 14128/2020 prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad și ale Hotărârii nr. 596/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind avizarea caietului de sarcini și regulamentul serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Transport Public Arad și aprobarea documentației de delegare a serviciului prin atribuire directă către SC Compania de Transport Public SA Arad,

Având în vedere prevederile Deciziei Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad nr. 39/18.02.2020,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

Cod PMA -S4-02


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 1


Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD

Sediul/Adresa: ARAD ,Calea Victoriei nr 35b-37

Cod unic de înregistrare: RO 1708600

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2020

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat an precedent

Propuneri an curent

%

Estimări an

Estimări an

%

2019

2020

2021

2022

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 )

1

45.825,00

57.150,00

124,71

57.892,95

58.178,70

101,30

100,49

1

Venituri din exploatare ,din care

2

45.825,00

57.150,00

124,71

57.892,95

58.178,70

101,30

100,49

a )

subventii, cf. prevederilor legale in vigoare

3

26.481,00

35.500,00

134,06

35.961,50

36.139,00

101,30

100,49

b )

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd. 7 + Rd. 19 )

6

45.637,00

56.841,00

124,55

57.377,33

57.660,54

100,94

100,49

1

Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care:

7

45.510,00

56.686,00

124,56

57.220,32

57.502,75

100,94

100,49

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

12.004,00

16.350,00

136,20

16.562,55

16.644,30

101,30

100,49

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

2.347,00

5.080,00

216,45

5.146,04

5.171,44

101,30

100,49

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= Rd. 11+ Rd. 14 + Rd. 16+ Rd. 17 )din care:

10

29.437,00

32.921,00

111,84

33.146,37

33.309,98

100,68

100,49

C0

Cheltuieli de natura salariala ( Rd.11 =Rd.12+ Rd.13 )

11

28.284,00

31.406,00

111,04

31.814,28

31.971,31

101,30

100,49

C1

ch. cu salariile

12

26.191,00

28.676,00

109,49

29.048,79

29.192,17

101,30

100,49

C2

bonusuri

13

2.093,00

2.730,00

130,43

2.765,49

2.779,14

101,30

100,49

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

434,00

662,00

152,53

670,61

673,92

101,30

100,49

C5

cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

17

593,00

653,00

110,12

661,49

664,75

101,30

100,49

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

1.722,00

2.335,00

135,60

2.365,36

2.377,03

101,30

100,49

2

Cheltuieli financiare

19

127,00

155,00

122,05

157,02

157,79

101,30

100,49

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat an precedent

Propuneri an curent

%

Estimări an

Estimări an

%

2019

2020

2021

2022

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)( Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

188,00

309,00

164,36

515,62

518,16

166,87

100,49

IV

1

2

3

4

5

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

39,00

30,00

76,92

30,99

30,84

103,30

99,52

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din impozitul pe profit amanat

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozitul specific unor activitati

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

PROFITUL /PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE( Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:

26

149,00

279,00

187,25

484,63

487,32

173,70

100,56

1

Rezerve legale

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și31( Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0.

32

149,00

279,00

187,25

484,63

487,32

173,70

100,56

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

- dividende cuvenite altor actionari

37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

149,00

279,00

187,25

484,63

487,32

173,70

100,56

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

Propuneri an curent

%

Estimări an

Estimări an

%

2019

2020

2021

2022

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

1.240,00

2.300,00

185,48

750,00

800,00

32,61

106,67

1

Alocații de la buget

47

51,00

1.600,00

3.137,25

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

alocații bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

246,00

2.300,00

934,96

750,00

800,00

32,61

106,67

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

577

625

108,32

600

600

96,00

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

51

587

633

107,84

625

625

98,74

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *_)

52

4.015,33

4.134,54

102,97

3.873,17

3.892,29

93,68

100,49

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat * *)

53

3.974,73

4.095,05

103,03

3.873,17

3.892,29

94,58

100,49

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)

54

78,07

90,28

115,65

92,63

93,09

102,60

100,49

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoanal mediu recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat _* *)

55

32,95

34,20

103,79

35,09

35,26

102,60

100,48

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană)

56

0,00

0,00

0,00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000

57

995,90

994,59

99,87

991,09

991,09

99,65

100,00

9

Plăți restante

58

2.536,00

1.500,00

59,15

1.500,00

1.500,00

100,00

100,00

10

Creanțe restante

59

5.621,00

1.500,00

26,69

1.500,00

1.500,00

100,00

100,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godja Claudiu Petru

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Mateut Angelica


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 2


Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD Sediul/Adresa: ARAD ,Calea Victoriei nr 35b-37

Cod unic de înregistrare: RO 1708600

Detalierea indicatorilor economico-financiariprevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent

2019

Propuneri an curent

2020

%

7=6d/5

%

8=5/3a

Aprobat

Preliminat /

Realizat 2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Conform

HCLM

Conform

Hotararii C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5=5a+5b

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd. 2+Rd. 22)

1

39.025,00

48.919,00

48.919,00

45.825,00

13.810,00

26.570,00

40.150,00

57.150,00

124,71

117,42

1

Venituri din exploatare

(Rd.2=Rd. 3+Rd.8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14),din care:

2

39.025,00

48.919,00

48.919,00

45.825,00

13.810,00

26.570,00

40.150,00

57.150,00

124,71

117,42

a)

din producția vânduta

(Rd.3=Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:

3

20.762,00

23.180,00

23.180,00

17.134,00

5.000,00

8.900,00

13.650,00

20.100,00

117,31

82,53

a1)

din vânzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

20.244,00

22.500,00

22.500,00

16.524,00

4.850,00

8.600,00

13.200,00

19.500,00

118,01

81,62

a3)

din redevente si chirii

6

130,00

180,00

180,00

223,00

50,00

100,00

150,00

200,00

89,69

171,54

a4)

alte venituri

7

388,00

500,00

500,00

387,00

100,00

200,00

300,00

400,00

103,36

99,74

b)

din vânzarea mărfurilor

8

29,00

30,00

30,00

34,00

10,00

20,00

30,00

50,00

147,06

117,24

c)

din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10+Rd. 11), din care:

9

16.632,00

23.370,00

23.370,00

26.481,00

8.500,00

17.000,00

25.500,00

35.500,00

134,06

159,22

c1

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

10

16.632,00

23.370,00

23.370,00

26.481,00

8.500,00

17.000,00

25.500,00

35.500,00

134,06

159,22

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din productia de imobilizări

12

243,00

270,00

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului productiei în curs de executie

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

alte venituri din exploatare

(Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care:

14

1.359,00

2.069,00

2.069,00

2.176,00

300,00

650,00

970,00

1.500,00

68,93

160,12

f1)

din amenzi si penalităti

15

50,00

0,00

0,00

f2)

din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16= Rd. 17+Rd. 18), din care:

16

0,00

569,00

569,00

537,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active corporale

17

0,00

569,00

569,00

537,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

2019

2020

7=6d/5

8=5/3a

Aprobat

Preliminat /

Realizat 2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Conform

HCLM

Conform

Hotararii C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5=5a+5b

6a

6b

6c

6d

7

8

- active necorporale

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f3)

din subventii pentru investitii

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

1.359,00

1.500,00

1.500,00

1.589,00

300,00

650,00

970,00

1.500,00

94,40

116,92

2

Venituri financiare

(Rd.22=Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

din imobilizări financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din diferente de curs

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi

26

0,00

0,00

e)

alte venituri - financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29+Rd. 130)

28

41.965,00

48.817,00

48.817,00

45.637,00

13.784,00

26.518,00

39.972,00

56.841,00

124,55

108,75

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.29=Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care:

29

41.864,00

48.712,00

48.712,00

45.510,00

13.759,00

26.468,00

39.972,00

56.686,00

124,56

108,71

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii

(Rd.30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care:

30

11.277,00

14.878,00

14.878,00

12.004,00

4.046,00

7.694,00

11.481,00

16.350,00

136,20

106,45

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care:

31

9.470,00

11.846,00

11.846,00

9.836,00

3.360,00

6.305,00

9.379,00

13.339,00

135,61

103,86

a)

cheltuieli cu materiile prime ( MAT CONSUMABILE )

32

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

5.660,00

7.250,00

7.250,00

5.365,00

1.800,00

3.700,00

5.450,00

7.916,00

147,55

94,79

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

1.493,00

2.154,00

2.154,00

1.091,00

750,00

1.500,00

2.150,00

2.834,00

259,76

73,07

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

4167

5.096,00

5.096,00

4.274,00

1.050,00

2.200,00

3.300,00

5.082,00

118,91

102,57

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

110

210,00

210,00

118,00

50,00

85,00

124,00

333,00

282,20

107,27

d)

cheltuieli privind energia si apa

37

3671

4.386,00

4.386,00

4.319,00

1.500,00

2.500,00

3.775,00

5.045,00

116,81

117,65

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

29,00

0,00

0,00

34,00

10,00

20,00

30,00

45,00

132,35

117,24

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.

40+Rd. 41+Rd.44), din care:

39

770,00

1.837,00

1.837,00

880,00

384,00

770,00

1.155,00

1.603,00

182,16

114,29

a)

cheltuieli cu întretinerea si reparatiile

40

157

1.032,00

1.032,00

267,00

200,00

400,00

600,00

871,00

326,22

170,06

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd. 42+Rd. 43) din care:

41

208,00

286,00

286,00

192,00

55,00

110,00

165,00

213,00

110,94

92,31

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

2019

2020

7=6d/5

8=5/3a

Aprobat

Preliminat /

Realizat 2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Conform

HCLM

Conform

Hotararii C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5=5a+5b

6a

6b

6c

6d

7

8

b2)

- către operatori cu capital privat

43

208,00

286,00

286,00

192,00

55,00

110,00

165,00

213,00

110,94

92,31

c)

prime de asigurare

44

405

519,00

519,00

421,00

129,00

260,00

390,00

519,00

123,28

103,95

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

(Rd.45=Rd. 46+Rd. 47+Rd. 49+Rd. 56+Rd. 61+Rd. 62+ Rd.

66+Rd. 67+Rd. 68+ Rd.77), din care:

45

1.037,00

1.195,00

1.195,00

1.288,00

302,00

619,00

947,00

1.408,00

109,32

124,20

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

47

68,00

70,00

70,00

65,00

15,00

30,00

45,00

70,00

107,69

95,59

b1)

cheltuieli privind consultanta juridică

48

68

70,00

70,00

65,00

15,00

30,00

45,00

70,00

107,69

95,59

c)

cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:

49

0,00

28,00

28,00

0,00

4,00

7,00

11,00

35,00

0,00

0,00

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

0,00

0,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

52

28,00

28,00

4,00

7,00

11,00

35,00

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- ch. de promovare a produselor

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015

(Rd.56=Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60), din care:

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant,social si sport, din care :

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d3)

- pentru cluburile sportive

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati

60

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

61

38

15,00

15,00

40,00

2,00

5,00

10,00

17,00

42,50

105,26

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

81

85,00

85,00

96,00

10,00

35,00

55,00

100,00

104,17

118,52

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd. 64+Rd. 65), din care:

63

0,00

85,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- internă

64

0,00

70,00

70,00

0,00

10,00

25,00

40,00

70,00

0,00

0,00

- externă

65

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

10,00

15,00

30,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

2019

2020

7=6d/5

8=5/3a

Aprobat

Preliminat /

Realizat 2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Conform

HCLM

Conform

Hotararii C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5=5a+5b

6a

6b

6c

6d

7

8

g)

cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

66

103,00

61,00

61,00

103,00

13,00

27,00

39,00

55,00

53,40

100,00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

67

61,00

75,00

75,00

55,00

15,00

30,00

45,00

75,00

136,36

90,16

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

68

314,00

587,00

587,00

555,00

178,00

360,00

542,00

734,00

132,25

176,75

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

69

118,00

394,00

394,00

360,00

94,00

194,00

294,00

382,00

106,11

305,08

i2)

cheltuieli privind întretinerea si functionarea tehnicii de calcul

70

149,00

171,00

171,00

147,00

63,00

125,00

188,00

254,00

172,79

98,66

i3)

cheltuieli cu pregatirea profesionala

71

24,00

16,00

16,00

18,00

5,00

8,00

11,00

32,00

177,78

75,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:

72

0,00

5,00

5,00

0,00

14,00

28,00

42,00

56,00

0,00

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011__________________________________________

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte

76

23,00

1,00

1,00

30,00

2,00

5,00

7,00

10,00

33,33

130,43

J)

alte cheltuieli

77

372

274,00

274,00

374,00

65,00

125,00

200,00

322,00

86,10

100,54

b. Cheltuieli cu impozite, taxe si vaisaniiiite asimilate (Rd.78=Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+ Rd. 83+Rd.

78

2.352,00

2.327,00

2.327,00

2.347,00

995,00

1.790,00

2.735,00

5.080,00

216,45

99,79

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

80

1.062,00

1.117,00

1.117,00

1.100,00

625,00

1.250,00

1.875,00

3.500,00

318,18

103,58

c)

ch. cu taxa de licenta

81

101,00

110,00

110,00

55,00

20,00

40,00

60,00

80,00

145,45

54,46

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

84

1189

1.100,00

1.100,00

1.192,00

350,00

500,00

800,00

1.500,00

125,84

100,25

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.85=Rd. 86+Rd.99+Rd. 103+Rd. 112) din care:

85

25.748,00

29.507,00

29.507,00

29.437,00

8.128,00

15.800,00

23.982,00

32.921,00

111,84

114,33

C0

Cheltuieli de natura salariala ( Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91)

86

24.956,00

28.444,00

28.444,00

28.284,00

7.800,00

15.150,00

23.002,00

31.406,00

111,04

113,34

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.8 7 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90),----

din care:

87

23.255,00

26.144,00

26.144,00

26.191,00

7.150,00

14.000,00

21.252,00

28.676,00

109,49

112,63

a) salarii de baza

88

15320

17.200,00

17.200,00

16.944,00

4.450,00

8.700,00

13.200,00

17.741,00

104,70

110,60

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

2019

2020

7=6d/5

8=5/3a

Aprobat

Preliminat /

Realizat 2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Conform

HCLM

Conform

Hotararii C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5-5a+5b

ba

bb

bc

bd

7

8

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

7935

8.944,00

8.944,00

9.247,00

2.700,00

5.300,00

8.052,00

10.935,00

118,25

116,53

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0,00

0,00

C2

BoillISlIII (RU.91- Rd. 92+Rd. 95+Rd. 9b+Rd. 9 7 + Rd. 98),---

din care-----------------------------------------------

91

1.701,00

2.300,00

2.300,00

2.093,00

650,00

1.150,00

1.750,00

2.730,00

130,43

123,05

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

92

292

300,00

300,00

286,00

50,00

150,00

225,00

300,00

104,90

97,95

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masă;

95

1409

2.000,00

2.000,00

1.807,00

600,00

1.000,00

1.525,00

2.430,00

134,48

128,25

c) vouchere de vacantă;

9b

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.99 -Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102), din care:

99

0,00

0,00

0,00

12b,00

0,00

0,00

0,00

200,00

158,73

0,00

a) ch. cu plătile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

101

0,00

0,00

0,00

12b,00

0,00

0,00

0,00

200,00

158,73

0,00

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

(Rd.103 - Rd. 104+Rd. 107+Rd. 110+ Rd. 111), din care:

103

263,00

470,00

470,00

434,00

165,00

331,00

496,00

662,00

152,53

165,02

a) pentru directori/directorat

104

108,00

250,00

250,00

248,00

78,00

156,00

234,00

312,00

125,81

229,63

- componenta fixa

105

108

250,00

250,00

248,00

78,00

156,00

234,00

312,00

125,81

229,63

- componenta variabila

10b

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pe

su ra

ntru consiliul de administratie/consiliul de ve here

107

155,00

220,00

220,00

186,00

87,00

175,00

262,00

350,00

188,17

120,00

- componenta fixa

108

155

220,00

220,00

186,00

87,00

175,00

262,00

350,00

188,17

120,00

- componenta variabila

109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

2019

2020

7=6d/5

8=5/3a

Aprobat

Preliminat /

Realizat 2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Conform

HCLM

Conform

Hotararii C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5=5a+5b

6a

6b

6c

6d

/

8

c) pentru AGA si cenzori

110

0,00

0,00

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

112

529,00

593,00

593,00

593,00

163,00

319,00

484,00

653,00

110,12

112,10

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.113 = Rd. 114+RU. 11/+RU. 11O+RU. 119+RU. 120+RU. 121), Uiți

113

2.487,00

2.000,00

2.000,00

1.722,00

590,00

1.184,00

1.774,00

2.335,00

135,60

69,24

a)

cheltuieli cu majorări si penalităti (Rd. 114 = Rd. 115+Rd. 116), din care;

114

148,00

152,00

152,00

281,00

65,00

130,00

195,00

285,00

101,42

189,86

- către bugetul general consolidat

115

48,00

100,00

100,00

103,00

25,00

50,00

/5,00

125,00

121,36

214,58

- către alti creditori

116

100,00

52,00

52,00

1/8,00

40,00

80,00

120,00

160,00

89,89

178,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

11/

8,00

48,00

48,00

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

50,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

119

1.063,00

1.100,00

1.100,00

1.300,00

350,00

/00,00

1.050,00

1.350,00

103,85

122,30

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

120

589,00

700,00

700,00

651,00

175,00

350,00

525,00

700,00

107,53

110,53

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd. 122 - Rd. 125), din care:

121

6/9,00

0,00

0,00

-514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

122

6/9,00

0,00

0,00

-514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.1)

provizioane privind participarea la profit a salariatiilor

123

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.2)

provizioane in legatura cu contractul de mandat

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.126= Rd. 12/+Rd. 128+Rd. 129), din care:

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din participarea salariatilor la profit

12/

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

venituri din alte provizioane

129

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare

(Rd.130 = Rd. 131+Rd. 134+RU. 137), din care:

130

101,00

105,00

105,00

127,00

25,00

50,00

0,00

155,00

107,53

125,74

a)

cheltuieli privind dobânzile

, din care:

131

98,00

100,00

100,00

124,00

25,00

50,00

0,00

150,00

107,53

126,53

a1) | aferente creditelor pentru investitii

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

2019

2020

7=6d/5

8=5/3a

Aprobat

Preliminat /

Realizat 2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Conform

HCLM

Conform

Hotararii C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5=5a+5b

6a

6b

6c

6d

7

8

a2) | aferente creditelor pentru activitatea curenta

133

98,00

100,00

100,00

124,00

25,00

50,00

75,00

150,00

120,97

126,53

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar

din care:

134

3,00

5,00

5,00

3,00

0,00

0,00

0,00

5,00

107,53

100,00

b1)

aferente creditelor pentru investitii

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

136

3,00

5,00

5,00

3,00

0,00

0,00

0,00

5,00

166,67

100,00

c)

alte cheltuieli financiare

137

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZU]

(Rd.138 =

^TATUL BRUT (profit/pierdere) Rd. 1 - Rd. 28)

138

-2.940,00

102,00

102,00

188,00

26,00

52,00

178,00

309,00

164,36

-6,39

venituri neimpozabile

139

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

141

20,00

20,00

39,00

0,00

14,00

30,00

30,00

76,92

0,00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare din care : ( Rd.2)

142

39.025,00

48.919,00

48.919,00

45.825,00

13.810,00

26.570,00

40.150,00

57.150,00

124,71

117,42

a)

- venituri din subventii si transferuri

143

16.632,00

23.370,00

23.370,00

26.481,00

8.500,00

17.000,00

25.500,00

35.500,00

134,06

159,22

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale

144

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care : ( Rd. 29 )

145

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli de natura salariala ( Rd. 86 ), din care : **'

147

24.956,00

28.444,00

28.444,00

28.284,00

7.800,00

15.150,00

23.002,00

31.406,00

111,04

113,34

a)

- sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor

l       tă i

147a)

0,00

0,00

b)

- sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul

147b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_c)

- sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii;

147c)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

2019

2020

7=6d/5

8=5/3a

Aprobat

Preliminat /

Realizat 2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Conform

HCLM

Conform

Hotararii C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5=5a+5b

6a

6b

6c

6d

7

8

Cheltuieli cu salariile ( Rd. 87 )

23.255,00

26.144,00

26.144,00

26.191,00

7.150,00

14.000,00

21.252,00

28.676,00

109,49

112,63

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

587,00

631,00

631,00

577,00

630,00

640,00

640,00

625,00

108,32

98,30

5

Nr. mediu de salariati

149

599,00

622,00

622,00

587,00

620,00

625,00

627,00

633,00

107,84

98,00

6

a)

Câstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ( Rd.147) / Rd.149)/12*1000

150

3.471,90

3.810,83

3.810,83

4.015,33

1.048,39

2.020,00

3.057,15

4.134,54

102,97

115,65

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013[(Rd.147-Rd. 92 *-Rd. 97)/Rd.149]/12*1000

151

3.431,27

3.770,63

3.770,63

3.974,73

1.041,67

2.000,00

3.027,25

4.095,05

103,03

115,84

c)

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

3.431,27

3.770,63

3.770,63

3.974,73

1.041,67

2.000,00

3.027,25

4.095,05

103,03

115,84

7

a)

Productivitatea muncii în unitâti valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoanâ) (Rd. 2/Rd. 149)

153

65,15

78,65

78,65

78,07

22,27

42,51

64,04

90,28

115,65

119,83

b)

Productivitatea muncii în unitâti valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anauale a bugetului de stat

154

36,98

40,64

40,64

32,95

8,56

15,31

23,37

34,20

103,79

89,12

c )

Productivitatea muncii în unitâti fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite / persoana )

155

0,00

0,00

c1)

Elemente de calcul a productivitâtii muncii in unitâti fizice din care

156

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cantitate de produse finite ( QPF)

157

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pret mediu (p)

158

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- valoare=QPFxp

159

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.

161/Rd 2______________________________________

160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Plati restante

161

4.076,00

550,00

550,00

2.536,00

1.000,00

750,00

850,00

1.500,00

59,15

62,22

9

Creante restante, din care :

162

4.440,00

1.500,00

1.500,00

5.621,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

26,69

126,60

- de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat

163

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la operatori cu capital privat

164

738,00

1.000,00

1.000,00

738,00

600,00

600,00

700,00

1.000,00

135,50

100,00

- de la bugetul de stat

165

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la bugetul local

166

3.702,00

500,00

500,00

3.702,00

900,00

900,00

800,00

500,00

13,51

100,00

- de la alte entitati

167

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Credite pentru finantarea activitatii curente ( soldul ramas de rambursat )

168

2.100,00

1.600,00

1.600,00

2.517,00

2.100,00

3.100,00

2.350,00

1.600,00

63,57

119,86

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat 2018

2019

2020

7=6d/5

8=5/3a

Aprobat

Preliminat /

Realizat 2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Conform HCLM

Conform

Hotararii C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5=5a+5b

6a

6b

6c

6d

7

8

11

Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:

169

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte rezerve

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- rezultatul reportat

171

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nota: *) in limita prevăzuta la art 25 alin ( 3) lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,                                                         CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Godja Claudiu Petru                                                                                     Mateut Angelica

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 3


Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD

Sediul/Adresa: ARAD ,Calea Victoriei nr 35b-37

Cod unic de înregistrare: RO 1708600

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.

INDICATORI

Prevederi an 2018

%

Prevederi an precedent

2019

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3) , din care :

22.800,00

22.393,00

98

25.549,00

19.344,00

76

1

Venituri din exploatare

22.800,00

22.393,00

98

25.549,00

19.344,00

76

2

Venituri financiare

#DIV/0!

0,00

#DIV/0!

3

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godja Claudiu Petru

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -CONTABIL Mateut Angelica

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 4


Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD SA

Sediul/Adresa: ARAD Calea Victoriei nr. 35b-37

Cod unic de înregistrare: RO 1708600

Programul de investiții, dotari si sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investitiei

An precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat / Preliminat

an curent

2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

1.719,00

1.240,00

2.300,00

750,00

800,00

1

Surse proprii, din care:

700,00

1.240,00

2.300,00

750,00

800,00

a) - amortizare

700,00

651,00

700,00

750,00

800,00

b) - profit

2

Alocații de la buget

450,00

51,00

1.600,00

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Alte surse, din care:

569,00

538,00

0,00

0,00

0,00

vanzare cladiri

569,00

538,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire sursă)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1.719,00

246,00

2.300,00

750,00

800,00

1

Investitii în curs, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unitatii administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitati administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

3

0,00

0,00

0,00

2

Investitii noi, din care:

1.369,00

246,00

800,00

750,00

800,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

1.269,00

195,00

700,00

750,00

800,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitâtii administrativ teritoriale:

100,00

51,00

100,00

0,00

0,00

achiziție si montaj Statie reincarcare pentru autovehicole electrice (autobuze )-in garajul SC C CTP Arad (1 buc. Cu 10 prize )

31.12.2

020

51,00

100,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitâtii administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitâtii administrativ teritoriale:

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

3

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Investitii efectuate la imobilizârile corporale existente (modernizâri), din care:

350,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitâtii administrativ teritoriale:

350,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

Refractie linie cale tramvai si a retelei aeriene de contact trondon II Fat Frumos -bucla Fat Frumos ( proiectare)

350,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitâtii administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitâtii administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

3

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Dotâri (alte achizitii de imobilizâri corporale)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Rambursâri de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Godja Claudiu Petru


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Mateut Angelica

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 5


Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD

Sediul/Adresa: ARAD ,Calea Victoriei nr 35b-37

Cod unic de înregistrare: RO 1708600

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr.

crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

Preliminat / Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

188,00

0

309,00

0

515,62

0

518,16

0

1

Crestere numar abonati

X

X

1000

500

2

intensificare control

X

X

1227

1000

3

Alte măsuri

X

X

4

TOTAL Pct. I

188

2536

2.536,00

1500

515,62

1500

518,16

1500

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

crestere costuri exploatare

X

-1786

-2393

2

crestere costuri financiare

X

X

-22

3

Alte cauze

X

X

-750

4

TOTAL Pct. II

X

X

-2415

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

188

750

121

750

515,62

1500

518,16

1500

ROMANIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


- PROIECT -


AVIZAT


p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Nr. 103/05.03.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din                     2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 17378/04.03.2020,

Analizând raportul Direcției Autorizare și Guvernață Corporativă, Serviciului Societăți Comerciale înregistrat sub nr. 17376/04.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) și art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând cont de adresa SC. Compania de Transport Public S.A. Arad nr. 1704/2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 14128/2020 prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad și ale Hotărârii nr. 596/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind avizarea caietului de sarcini și regulamentul serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Transport Public Arad și aprobarea documentației de delegare a serviciului prin atribuire directă către SC Compania de Transport Public SA Arad,

Având în vedere prevederile Deciziei Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad nr. 39/18.02.2020,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Serviciul Societăți Comerciale Red./Dact. C.N./S.G.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 17378/04.03.2020

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, in adunarea generala de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de solicitarea S.C. Compania de Tranport public S.A Arad înregistrată la Primaria Municipiului Arad cu nr. 14128/25.02.2020, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC. Compania de Transport Public S.A Arad pentru anul 2020

Avand in vedere Decizia Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad nr. 39/18.02.2020, privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CTP SA Arad, pentru anul 2020

Propun adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, in adunarea generala de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020.

PRIMAR, Călin BIBARȚ

Primăria Municipiului Arad

Direcția Autorizare si Guvernanta Corporativa

Serviciul Societati Comerciale

Nr. 17376/04.03.2020

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ -Teritoriale Municipiul Arad, in adunarea generala de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020

Având în vedere adresa nr. 1704/2020 Înregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 14128/25.02.2020 a SC Compania de Transport Public SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

  • 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad - anexa nr. 1 -este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nota de fundamentare in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost supus controlului financair de gestiune.

  • 2. Referitor la obiectivele de politica salariala, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natura salariala in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, fata de nivelul programat in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, aprobat

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2020, art. 48 , alin. (1), lit. b) deoarece operatorul economic a depasit nivelul platilor restante programate si s-a incadrat in nivelul rezultatului brut programat, poate majora cheltuielile de natura salariala in limita indicelui de crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depasi 80% din indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, cu conditia:

  • -  sa asigure reducerea platilor restante cu minim 30% fata de nivelul realizat in anul 2019 si

  • -   mentinerea rezultatului brut realizat in anul 2019.

Veniturile totale prevazute pentru anul 2020, sunt in cuantum de 57.150 mii lei fata de nivelul veniturilor totale realizate in anul 2019 in cuantum de 45.825 mii lei, inregistrandu-se o crestere de 24,71 %.

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2020 sunt in cuantum de 56.841 mii lei fata de nivelul cheltuielilor totale realizate in anul 2019 in cuantum de 45.637 mii lei, inregistrandu-se o crestere de 24,55 %.

Conditiile privind reducerea platilor restante cu minim 30% fata de nivelul realizat in anul 2019 si mentinerea rezultatului realizat in anul 2019 in baza unui program care sa contina masuri concrete, cunatificabile si termene de realizare pentru intreg anul 2020, sunt respectate si anume:

Platile restante prevăzute in bugetul propus pentru anul 2020 sunt de 1.500 mii lei, fata de nivelul realizat in anul 2019 de 2.536 mii lei, asigurandu-se astfel o reducere de 40,85 %.

Rezultatul brut prevazut pentru anul 2020 in cuantum de 309 mii lei, fata de 188 mii lei realizat in anul 2019, in creștere cu 64,36 %.

Cu privire la condiția ca ponderea indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat sa nu depaseasca 80% din indicele de creștere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, mentionam ca aceasta este de 79,95 % mai mic decatpragul prevazut de lege, astfel:

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020, față de nivelul cheltuielilor cu salariile aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, sunt majorate cu 10,41 %, respectiv de la 28.444 mii lei la 31.406 mii lei.

Castigul mediu lunar pe salariat in anul 2020, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf Legii bugetului de stat, este de 4.095,05 lei, fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat in anul 2019 de 3.974,73 lei, inregistrandu-se astfel un indice de creștere a castigului mediu brut lunar pe salariat de 3,03 %.

Productivitatea muncii planificata pentru anul 2020 este de 34,20 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii realizata in anul 2019 de 32,95 mii lei/persoana, inregistrandu-se astfel un indice de creștere a productivitatii muncii de 3,79 %.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2020, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizata de către Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad prin DECIZIA nr. 39/18.02.2020,

Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu art. 6, alin. (3) din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Adoptarea proiectului de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, in adunarea generala de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad, in vederea aprobarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.

Director Executiv, Barbura Eliza


Șef Serviciu, Neamțiu Corneliu


Consilier, Gusita Sebastian


Vizat,

Serviciul Juridic, contencios

Numele și prenumele:

Semnătura:_________________________