Hotărârea nr. 120/2020

Hotarirea Nr.120 din 20-03-2020 privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 120 20 martie 2020 privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 21.401/10.03.2020,

Luând în considerare Raportul nr. 21.402/19.03.2020 al Secretarului General al Municipiului Arad și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 2 lit. e) și art. 50 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22), În temeiul prevederilor art. 123, art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (4) și art. 196 alin. (1), lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, se modifică după cum urmează:

  • 1. Art. 11A1 În situații exceptionale generate de starea de urgență, președintele de comisie are dreptul să procedeze la supunerea la vot a proiectelor de hotărâri prin convorbire telefonică cu aleșii locali. Convorbirea va fi redată la difuzorul exterior al telefonului, fiind înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la ședințele consiliului local și consemnată în procesul verbal al ședinței.

  • 2. Art. 32A1 (1) În situații exceptionale generate de starea de urgență, președintele de ședință are dreptul să procedeze la supunerea la vot a proiectelor de hotărâri prin convorbire telefonică cu aleșii locali. Convorbirea va fi redată la difuzorul exterior al telefonului, fiind înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la ședințele consiliului local și consemnată în procesul verbal al ședinței.

(2) Pentru situațiile mai sus menționate aleșii locali nu beneficiază de indemnizația de ședință.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020 rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Sercretar General al Municipiului Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020


ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 132 din 19.03.2020


Avizat p.SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDETUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 21.401/10.03.2020,

Luând în considerare Raportul nr. 21.402/19.03.2020 al Secretarului General al Municipiului Arad și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 2 lit. e) și art. 50 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020,

În temeiul prevederilor art. 123, art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (4) și art. 196 alin. (1), lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprob area Regulamentului de funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, se modifică după cum urmează:

  • 1. Art. 11A1 În situații exceptionale generate de starea de urgență, președintele de comisie are dreptul să procedeze la supunerea la vot a proiectelor de hotărâri prin convorbire telefonică cu aleșii locali. Convorbirea va fi redată la difuzorul exterior al telefonului, fiind înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la ședințele consiliului local și consemnată în procesul verbal al ședinței.

  • 2. Art. 32A1 (1) În situații exceptionale generate de starea de urgență, președintele de ședință are dreptul să procedeze la supunerea la vot a proiectelor de hotărâri prin convorbire telefonică cu aleșii locali. Convorbirea va fi redată la difuzorul exterior al telefonului, fiind înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la ședințele consiliului local și consemnată în procesul verbal al ședinței.

(2) Pentru situațiile mai sus menționate aleșii locali nu beneficiază de indemnizația de ședință.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 -2020 rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 21.401 din 19.03.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu următorul obiect: modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE:

Ținând seama de prevederile art. 2 lit. e) și art. 50 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prevederile Ordonanței de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 4 53/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020.

În considerarea acestor concluzii, propun aprobarea modificării Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETAR GENERAL

Nr. 21.402/19.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020

Având în vedere:

-obligativitatea autorităților administrației publice locale de adoptare a unor măsuri pentru evitarea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2,

- referatul de aprobare nr. 21.401/10.03.2020 al Primarului Municipiului Arad,

-prevederile art. 2 lit. e), art. 50 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

-prevederile Ordonanței de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

-prevederile Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016

  • - 2020,

P R O P U N E M:

  • - modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, după cum urmează:

  • 1. Art. 11A1 În situații exceptionale generate de starea de urgență, președintele de comisie are dreptul să procedeze la supunerea la vot a proiectelor de hotărâri prin convorbire telefonică cu aleșii locali. Convorbirea va fi redată la difuzorul exterior al telefonului, fiind înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la ședințele consiliului local și consemnată în procesul verbal al ședinței.

  • 2. Art. 32A1 (1) În situații exceptionale generate de starea de urgență, președintele de ședință are dreptul să procedeze la supunerea la vot a proiectelor de hotărâri prin convorbire telefonică cu aleșii locali. Convorbirea va fi redată la difuzorul exterior al telefonului, fiind înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la ședințele consiliului local și consemnată în procesul verbal al ședinței.

(2) Pentru situațiile mai sus menționate aleșii locali nu beneficiază de indemnizația de ședință.

  • 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020 rămân nemodificate.

p.SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ