Hotărârea nr. 12/2020

Hotarirea Nr.12 din 16-01-2020 modificarea organigramei si a statului de functii al Filarmonicii de Stat Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 12 din 16 ianuarie 2020

modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1515 din 10.01.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 1516 din 10.01.2020,

Ținând cont de adresa Filarmonicii de Stat Arad nr. 1794 din 30.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 99935 din 30.12.2019, prin care solicită aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad,

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (4), lit. b) pct. II cap. I anexa III din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care impun încadrarea în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din Ordonanța de Urgență a Guvernului. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,

Având în vedere faptul că numărul maxim de posturi admis pentru desfășurarea activității Filarmonicii de Stat Arad este de 119, acesta neputând fi depășit,

Ținând cont de prevederile Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit.

 • d), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad, astfel:

 • 1. se desființează funcția de execuție în regim contractual vacantă de artist liric - alt, grad profesional IA, nivelul studiilor S, din cadrul Formației Corale;

 • 2. se desființează funcția de execuție în regim contractual vacantă de artist liric - sopran, grad profesional IA, nivelul studiilor S, din cadrul Formației Corale;

 • 3. se înființează funcția de execuție în regim contractual vacantă de artist liric - sopran, grad profesional debutant, nivelul studiilor S, în cadrul Formației Corale;

 • 4. se desființează funcția de execuție în regim contractual vacantă de referent muzical, treaptă profesională I, nivelul studiilor M, din cadrul Compartimentului Coordonare Artistică;

 • 5. se reorganizează structura Serviciului Administrativ, în Biroul Administrativ, cu următoarea componență:

 • a) o funcție de conducere în regim contractual de șef birou, gradul II, nivelul studiilor S ocupată de către domnul Branc Emanuel;

 • b) două funcții de execuție în regim contractual de plasator, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G ocupate de către doamna Ionescu Laura-Elena și de către doamna Rațiu Olimpia, provenite din cadrul Formației Muncitori;

 • c) o funcție de execuție în regim contractual de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G ocupată de către domnul Marian Remus-Ioan, provenită din cadrul Formației Muncitori;

 • d) o funcție de execuție în regim contractual vacantă de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, treaptă profesională III, nivelul studiilor M/G, nou înființată;

 • e) o funcție de execuție în regim contractual vacantă de referent muzical, treaptă profesională I, nivelul studiilor M, nou înființată;

 • 6. se desființează compartimentul Formație Muncitori, personalul acestui compartiment fiind repartizat în cadrul Biroului Administrativ;

 • 7. Se înființează Serviciul Privat pentru Situații de Urgență în subordinea directă a managerului instituției de cultură cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

7.1 Serviciul Privat pentru Situații de Urgență are în componența sa 5 funcții de execuție de pompier, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G provenite din cadrul „Formației Pază-Pompieri” iar atribuțiile acestora vor fi exercitate astfel:

 • a) atribuțiile specifice funcției de Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență, astfel cum este prevăzută de Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019, cu modificările și completările ulterioare, vor fi exercitate de către domnul Budiu Dorin-Adrian, pompier, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G;

 • b) atribuțiile specifice funcției de Șef Compartiment pentru Prevenire, astfel cum este prevăzută de Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019, cu modificările și completările ulterioare, vor fi exercitate de către domnul Ionescu Florin, pompier, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G;

 • c) atribuțiile specifice funcției de Șef Formație de Intervenție, astfel cum este prevăzută de Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019, cu modificările și completările ulterioare, vor fi exercitate de către domnul Enache Sorinel, pompier, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G;

 • d) două funcții de execuție în regim contractual de pompier, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G ocupate de către domnul Agachi Gheorghiță și de către domnul Blage Marius;

 • 7.2. Atribuțiile specifice funcțiilor de Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență, Șef Compartiment pentru Prevenire, Șef Formație de Intervenție, Șef Echipă pentru Stingerea Incendiilor, Șef Echipă Specializată Căutare-Deblocare-Salvare-Evacuare, Specialist pentru Prevenire și Servant Pompier, prevăzute în Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, se vor exercita de personalul angajat al Filarmonicii de Stat Arad, încadrat pe alte funcții.

7.3 Atribuțiile aferente funcțiilor prevăzute la pct. 7.2 vor fi exercitate de către persoanele desemnate în acest scop prin decizia managerului instituției de cultură;

 • 8. numărul total de posturi al Filarmonicii de Stat Arad rămâne nemodificat (119 posturi);

 • 9. se desființează compartimentul Formație Pază-Pompieri, personalul acestui compartiment fiind repartizat în cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență.

Art. 2 Atribuțiile specifice ale funcțiilor prevăzute de Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență.

Art. 3 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii de Stat Arad se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Arad în cel mult 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad conform anexelor 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Filarmonica de Stat Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Resurse Umane

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 16.01.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA                    P R O I E C T                Avizat

JUDEȚUL ARAD                                  S E C R E T A R

GENERAL

MUNICIPIUL ARAD            Nr. 15/10.01.2020        Lilioara STEPANESCU

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din___________________________

modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1515 din 10.01.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 1516 din 10.01.2020,

Ținând cont de adresa Filarmonicii de Stat Arad nr. 1794 din 30.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 99935 din 30.12.2019, prin care solicită aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad,

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (4), lit. b) pct. II cap. I anexa III din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care impun încadrarea în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din Ordonanța de Urgență a Guvernului. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,

Având în vedere faptul că numărul maxim de posturi admis pentru desfășurarea activității Filarmonicii de Stat Arad este de 119, acesta neputând fi depășit;

Ținând cont de prevederile O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit.

 • d), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad, astfel:

 • 10.      se desființează funcția de execuție în regim contractual vacantă de artist liric - alt, grad profesional IA, nivelul studiilor S, din cadrul Formației Corale;

 • 11.      se desființează funcția de execuție în regim contractual vacantă de artist liric -sopran, grad profesional IA, nivelul studiilor S, din cadrul Formației Corale;

 • 12.      se înființează funcția de execuție în regim contractual vacantă de artist liric - sopran, grad profesional debutant, nivelul studiilor S, în cadrul Formației Corale;

 • 13.      se desființează funcția de execuție în regim contractual vacantă de referent muzical, treaptă profesională I, nivelul studiilor M, din cadrul Compartimentului Coordonare Artistică;

 • 14.      se reorganizează structura Serviciului Administrativ, în Biroul Administrativ, cu următoarea componență:

 • f) o funcție de conducere în regim contractual de șef birou, gradul II, nivelul studiilor S ocupată de către domnul Branc Emanuel;

 • g) două funcții de execuție în regim contractual de plasator, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G ocupate de către doamna lonescu Laura-Elena și de către doamna Rațiu Olimpia, provenite din cadrul Formației Muncitori;

 • h) o funcție de execuție în regim contractual de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G ocupată de către domnul Marian Remus-Ioan, provenită din cadrul Formației Muncitori;

 • i) o funcție de execuție în regim contractual vacantă de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, treaptă profesională III, nivelul studiilor M/G, nou înființată;

 • j) o funcție de execuție în regim contractual vacantă de referent muzical, treaptă profesională I, nivelul studiilor M, nou înființată;

 • 15.   se desființează compartimentul Formație Muncitori, personalul acestui compartiment fiind repartizat în cadrul Biroului Administrativ;

 • 16.   Se înființează Serviciul Privat pentru Situații de Urgență în subordinea directă a managerului instituției de cultură cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

7.2 Serviciul Privat pentru Situații de Urgență are în componența sa 5 funcții de execuție de pompier, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G provenite din cadrul „Formației Pază-Pompieri” iar atribuțiile acestora vor fi exercitate astfel:

 • e) atribuțiile specifice funcției de Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență, astfel cum este prevăzută de O.M.A.I. nr. 75/2019, cu modificările și completările ulterioare, vor fi exercitate de către domnul Budiu Dorin-Adrian, pompier, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G;

 • f) atribuțiile specifice funcției de Șef Compartiment pentru Prevenire, astfel cum este prevăzută de O.M.A.I. nr. 75/2019, cu modificările și completările ulterioare, vor fi exercitate de către domnul Ionescu Florin, pompier, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G;

 • g) atribuțiile specifice funcției de Șef Formație de Intervenție, astfel cum este prevăzută de O.M.A.I. nr. 75/2019, cu modificările și completările ulterioare, vor fi exercitate de către domnul Enache Sorinel, pompier, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G;

 • h) două funcții de execuție în regim contractual de pompier, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G ocupate de către domnul Agachi Gheorghiță și de către domnul Blage Marius;

 • 7.2. Atribuțiile specifice funcțiilor de Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență, Șef Compartiment pentru Prevenire, Șef Formație de Intervenție, Șef Echipă pentru Stingerea Incendiilor, Șef Echipă Specializată Căutare-Deblocare-Salvare-Evacuare, Specialist pentru Prevenire și Servant Pompier, prevăzute în O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, se vor exercita de personalul angajat al Filarmonicii de Stat Arad, încadrat pe alte funcții.

7.4 Atribuțiile aferente funcțiilor prevăzute la pct. 7.2 vor fi exercitate de către persoanele desemnate în acest scop prin decizia managerului instituției de cultură;

 • 17.  numărul total de posturi al Filarmonicii de Stat Arad rămâne nemodificat (119 posturi);

 • 18.  se desființează compartimentul Formație Pază-Pompieri, personalul acestui compartiment fiind repartizat în cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență;

Art. 2 Atribuțiile specifice ale funcțiilor prevăzute de O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență.

Art. 3 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii de Stat Arad se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Arad în cel mult 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad conform anexelor 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Filarmonica de Stat Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ               S E C R E T A R GENERAL

Red. Dac. A.B

Serviciul Resurse Umane Cod

PMA:


S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 1515 din 10.01.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), Secțiunea a 4-a, Cap. III, titlul V, Partea a III-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 37 din HCLM Arad nr. 216/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu următorul obiect: „modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE:

Ținând cont de :

 • - adresa Filarmonicii de Stat Arad nr. 1794 din 30.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 99935 în 30.12.2019, prin care solicită aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad;

 • - prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (4), lit. b) pct. II cap. I anexa III din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care impun încadrarea în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

 • - faptul că numărul maxim de posturi admis pentru desfășurarea activității Filarmonicii de Stat Arad este de 119, acesta neputând fi depășit;

 • - prevederile O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

P R I M A R

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETAR GENERAL

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. 1516 din 10.01.2020

R A P O R T

Referitor la :

 • - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1515 din 10.01.2020, a domnului Bibarț Călin -Primarul Municipiului Arad;

Obiectul: „ modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad”,

 • - adresa Filarmonicii de Stat Arad nr. 1794 din 30.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 99935 în 30.12.2019, prin care solicită aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad;

 • - prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (4), lit. b) pct. II cap. I anexa III din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care impun încadrarea în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

 • - faptul că numărul maxim de posturi admis pentru desfășurarea activității Filarmonicii de Stat Arad este de 119, acesta neputând fi depășit;

 • - prevederile O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNEM

 • (1) Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad, astfel:

 • a) desființarea funcției de execuție în regim contractual vacantă de artist liric - alt, grad profesional IA, nivelul studiilor S, din cadrul Formației Corale;

 • b) desființarea funcției de execuție în regim contractual vacantă de artist liric - sopran, grad

profesional IA, nivelul studiilor S, din cadrul Formației Corale;

 • c) desființarea funcției de execuție în regim contractual vacantă de artist liric - sopran, grad

profesional debutant, nivelul studiilor S, în cadrul Formației Corale;

 • d) desființarea funcției de execuție în regim contractual vacantă de referent muzical, treaptă profesională I, nivelul studiilor M, din cadrul Compartimentului Coordonare Artistică;

 • e) reorganizarea structurii Serviciului Administrativ, în Biroul Administrativ, cu următoarea componență:

 • k) o funcție de conducere în regim contractual de șef birou, gradul II, nivelul studiilor S ocupată de către domnul Branc Emanuel;

 • l) două funcții de execuție în regim contractual de plasator, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G ocupate de către doamna Ionescu Laura-Elena și de către doamna Rațiu Olimpia, provenite din cadrul Formației Muncitori;

 • m) o funcție de execuție în regim contractual de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, treaptă profesională I, nivelul studiilor M ocupată de către domnul Marian Remus-Ioan, provenită din cadrul Formației Muncitori;

 • n) o funcție de execuție în regim contractual vacantă de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, treaptă profesională III, nivelul studiilor M/G, nou înființată;

 • o) o funcție de execuție în regim contractual vacantă de referent muzical, treaptă profesională I, nivelul studiilor M, nou înființată;

 • f)  desființarea compartimentului Formație Muncitori, personalul acestui compartiment fiind repartizat în cadrul Biroului Administrativ;

 • g) înființarea Serviciului Privat pentru Situații de Urgență în subordinea directă a managerului instituției de cultură cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 1. Serviciul Privat pentru Situații de Urgență are în componența sa 5 funcții de execuție de pompier, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G provenite din cadrul „Formației Pază-Pompieri” iar atribuțiile acestora vor fi exercitate astfel:

 • i) atribuțiile specifice funcției de Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență, astfel cum este prevăzută de O.M.A.I. nr. 75/2019, cu modificările și completările ulterioare, vor fi exercitate de către domnul Budiu Dorin-Adrian, pompier, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G;

 • j) atribuțiile specifice funcției de Șef Compartiment pentru Prevenire, astfel cum este prevăzută de O.M.A.I. nr. 75/2019, cu modificările și completările ulterioare, vor fi exercitate de către domnul Ionescu Florin, pompier, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G;

 • k) atribuțiile specifice funcției de Șef Formație de Intervenție, astfel cum este prevăzută de O.M.A.I. nr. 75/2019, cu modificările și completările ulterioare, vor fi exercitate de către domnul Enache Sorinel, pompier, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G;

 • l) două funcții de execuție în regim contractual de pompier, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G ocupate de către domnul Agachi Gheorghiță și de către domnul Blage Marius;

 • 2. Atribuțiile specifice funcțiilor de Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență, Șef Compartiment pentru Prevenire, Șef Formație de Intervenție, Specialist pentru Prevenire, Șef Echipă pentru Stingerea Incendiilor, Șef Echipă Specializată Căutare-Deblocare-Salvare-Evacuare, Specialist pentru Prevenire și Servant Pompier, prevăzute în O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, se vor exercita de personalul angajat al Filarmonicii de Stat Arad, încadrat pe alte funcții.

 • 3. Atribuțiile aferente funcțiilor prevăzute la pct. 2 vor fi exercitate de către persoanele desemnate în acest scop prin decizia managerului instituției de cultură;

 • h) numărul total de posturi al Filarmonicii de Stat Arad rămâne nemodificat (119 posturi);

 • i) se desființează compartimentul Formație Pază-Pompieri, personalul acestui compartiment fiind repartizat în cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență;

 • (2) Atribuțiile specifice ale funcțiilor prevăzute de O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență.

 • (3) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii de Stat Arad se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Arad în cel mult 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

SECRETAR GENERAL

ȘEF SERVICIU

Adriana SOBARU


Lilioara STEPANESCU

Întocmit: Anca-Diana BĂȘCĂRĂU - consilier juridic - Serviciul Resurse Umane.

Structura SERVICIULUI PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ din cadrul Filarmonicii de Stat Arad

Conform Art 44 din ordinul nr.75/2019 alin(1), Functiile serviciului privat propriu care nu are in dotare autospeciala/autospeciale de stingere cu apa si spuma se exercita de personalul angajat al operatorului economic sau al institutiei, incadrat, de regula pe alte functii.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Filarmonica de Stat-ARAD STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Funcții de conducere

Specializare

Studii

Grad/ Treaptă

Nr. posturi

Funcții de conducere

1

Manager

Muzica

S

G II

1

2

Director

Muzica

S

G II

1

3

Șef birou administrativ

Studii superioare de lunga durata

S

G II

1

4

Șef birou economic, marketing, resurse umane

Contabilitate

S

G II

1

Funcții de execuție

1

Dirijor orchestră

Muzica

S

GP I A

1

2

Dirijor cor

Muzica

S

GP I A

1

3

Concert maestru

Muzica

S

GP IA

1

4

Solist instrumentist

Muzica

S

GP IA

5

5

Șef partidă

Muzica

S

GP IA

12

6

Artist instrumentist

Muzica

S

GP I A

19

7

Artist instrumentist

Muzica

S

GP I

3

8

Artist instrumentist

Muzica

S

GP II

8

9

Artist instrumentist

Muzica

S

Debutant

6

10

Artist liric

Muzica

S

GP I A

26

11

Artist liric

Muzica

S

GP I

6

12

Artist liric

Muzica

S

GP II

4

13

Corist

Muzica

S

GP II

1

14

Artist liric

Muzica

S

Debutant

5

15

Consultant artistic

Muzica

S

GP I A

1

16

Referent

Studii medii / generale

M

TP IA

1

17

Consilier juridic

Drept

S

GP IA

1

18

Referent muzical

Muzica

M

TP I

1

19

Inspector de specialitate

Contabilitate;Administratie publica

S

GP I

3

20

Inspector de specialitate

Contabilitate;Administratie publica

S

GP II

1

21

Muncitori cu activitate specifica

Studii medii / generale

M;G

TP I

1

22

Muncitori cu activitate specifica

Studii medii / generale

M;G

TP III

1

23

Plasatoare (Muncitori)

Studii medii / generale

M;G

TP I

2

24

Pompier

Studii medii / generale

M;G

TP I

5

Total

119

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Structura SERVICIULUI PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

din cadrul Filarmonicii de Stat AradMANAGER Doru Orban