Hotărârea nr. 119/2020

Hotarirea Nr.119 din 20-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 154 din 20 martie 2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 20729/16.03.2020,

Analizând Raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 20728/16.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 20353/16.03.2020,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție și transferuri pentru acoperirea pierderilor,

vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

Art. 4. Conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societîți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020


/£<//£ as

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA.

310169 Arad, Bd.Iulîu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788

email: contact@cctharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO26176052 ContIBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911


TUV

AUSTRIA


SYSTEM CERTIFIED


ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHS AS 18001:2007


■..Z» HuNiCli’IUL'j; aTÂJ


Către,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD


Referitor la: BVC 2020 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

Va transmitem spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli, Programul de investiții avizate in ședința Consiliului de Administrație al SC CET HIDROCARBURI SA Arad conform Deciziei CA nr. 2/13.03.2020.

Anexam:

-Decizia 2/13.03.2020 a Consiliului de Administrație al SC CET Hidrocarburi SA Arad;

-Anexelel-5 privind BVC 2020 cf Ordin 3818/ 30.12.2019 si fundamentare CA al CET

Hidrocarburi nr. 1099/10.03.2020;

-Lista dotatii CET Hidrocarburi 1001/04.03.2020

-Program investiții 2019 CET Hidrocarburi 1002/04.03.2020

-Raport control CFG nr. 369/10.03.2020;

-Program achiziții;

-Consultare Sindicate CET Hidrocarburi;

Cu stima,> 2
C-E-T.   &

hidrocarburi ° tor S.A. 5 C.U.I RO2617W52 J02/1141/20GS

Contabftșef ec. Uivărășu


MartaSC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL lULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat 2019

Propuneri an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=0/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

fl

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5

1

108,011

90,677

0.84

91,130

91,586

1.01

1.01

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

108,010

90,676

0.84

91,129

91,585

1.01

1.01

a)

subvenții, ci. prevederilor legale în vigoare

3

28,636

18,817

0.66

18,911

19,005

1.01

1.01

b)

transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare acoperire pierderi

4

28,707

15,200

0.53

15,276

15,352

1.01

1.01

2

Venituri financiare

5

1

1

1.00

1

1

1.01

1.01

II

CHELTUIELI TOTALE {Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

96,517

90,608

0.94

90,781

91,145

1.00

1.00

1

Cheltuieli de exploatare(rd7=rd0+rd9+rd1O+rd18), din care:

7

96,515

90,608

0.94

90,781

91,145

1.00

1.00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

74,977

69,368

0.93

69,715

70,064

1.01

1.01

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

3,902

2,624

0.67

2,637

2,650

1.01

1.01

C.

cheltuieli cu personalul(r10=r11+r14+r16+r17), din care:

10

16,963

18,096

1.07

17,906

17,906

0.99

1.00

CO

Cheltuieli de natură salarială(m=Rd.12+Rd.13)

11

16,001

16,762

1.05

16,846

16,846

1.01

1.00

C1

ch. cu salariile

12

14,847

15,392

1.04

15,469

15,469

1.01

1.00

C2

bonusuri

13

1,154

1,370

1.19

1,377

1,377

1.01

1.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

279

279

279

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

393

425

1.08

427

427

1.01

1.00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legate

17

569

630

1.11

633

633

1.01

1.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

673

520

0.77

523

525

1.01

1.01

2

Cheltuieli financiare

19

2

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/plerdoro)(r20=r1-r8)

20

11,494

69

0.01

349

441

5.09

1.26

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT

21

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

5

ALTE ELEMENTE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

INDICATORI

^1

Propuneri an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

r ' Ni\.

Preliminat 2019

( } ttis

10=8/7

0

1

2

3

4

5

7

8

9

10

V

PROFIT/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (R26=R20-R21-R22+R23-R24-R25) din care:

26

11,494

69

0,01

349

441

5.09

1.26

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

29

11,494

69

0.01

349

441

5.09

1.26

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanfate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (r32=r26-(r27tar31)>=0

32

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE» din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c}

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

244

14,632

500

500

1

Alocații de la buget

47

0

INDICATOR!

Nr. rd.

Preliminat 2019

Propuneri an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=715

10=8/7

0

1

2

2

4

5

6-5/4

7

a

9

10

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

55

14,632

500

500

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

49

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

280

291

1.04

291

291

1.00

1.00

2

Nr.medlu de salariat! total

51

291

291

1.00

291

291

1.00

1.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariată (r52=r151 anexa2)

52

4,511

4,728

1.05

4,904

4,904

1.04

1.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(rS3=r152 anexa 2)          fara

tichete si fasc

53

4,419

4,408

0.9975

3,261

3,261

0.7399

1

S

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

371

312

0.84

313

315

1 01

1.01

6

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu recalculata cf L bugetului de stat

55

7

Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse flnite/persoana)

56

571

588

1.03

713

713

1.21

1.00

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57= r6/Rd.1x1000)

57

894

999

1.12

999

998

1.00

1.00

8

Plăti restante

58

22.051

27,500

1.25

30,000

30,000

1.09

1.00

9

Creanțe restante

59

10,590

17,500

1.65

12000

12000

069

1.00


SA FIE <= CU R46
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

2018 Realizat

2019

2020

c 6d/c 5

c 5/c 3a

Aprobat

Preliminat

TRIM f

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

AN

0

1

2

3

4

5

6a

6b

6c

6d

6e

7

8

1.

VENITURI TOTALE (R1=Rd.2+Rd.22)

1

85,077

99,889

108,011

43,293

12,548

7,451

27,385

90,677

0.84

1.27

1

Venituri totale din exploatare (R2=Rd.3+Rd.8+Rd.94-Rd.12+Rd.13+Rd,14), dîn care:

2

85,074

99,888

108,010

43,293

12,548

7,451

27,384

90,676

0.84

1.27

a)

din producția vândută (R3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

51,671

62,426

50,416

27,961

7,189

3,513

17,697

56,359

1.12

0.98

a1)

din vânzarea produselor

4

44,542

55,199

43,959

26,029

1.675

15,790

48.647

1.11

0.99

a2)

din servicii prestate

5

1,379

1,450

1,374

363

363

363

363

1,450

1.06

1.00

a3)

din redevențe și chirii

6

541

100

137

25

25

25

25

100

0.73

0.25

a4)

alte venituri

7

5,209

5,677

4,946

1,544

1,649

1,450

1,520

6,162

1.25

0.95

b)

din vânzarea mărfurilor

8

63

50

5

13

13

13

13

50

10.00

0.08

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (R9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

33,084

37,162

57,343

15,258

5,284

3,863

9,612

34,017

0.59

1.73

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

10,365

30,294

28,636

9,758

2,284

863

5,912

18.817

0.66

2.76

c2

transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare- acop pierderi

11

22,719

6,868

28,707

$.500

3,000

3.000

3,700

15,200

0.53

1.26

«■)

din producția de imobilizări

12

a)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd,21), din care:

14

256

250

246

63

63

63

63

250

1.02

0.96

f1)

din amenzi și penalități

15

256

250

246

63

63

63

63

250

1.02

0.96

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17-i-Rd.18), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

M)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

3

1

1

0

0

0

1

1

1.00

0.33

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din Investiții financiare

24

INDICATORI              ■ '

Nn rd.

%

%

2018

Realizat

2019

2020

c6d/c5

c 5/c 3a

Aprobat

Preliminat

"tHim i

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

AN

0

1

2

3

4

5

6a

6b

6c

6d

6e

7

8

c)

din diferente de curs

25

d)

din dobânzi

26

3

1

1

0

0

0

1

*"      1

1.00

0.33

e)

alte venituri financiare

27

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.13O)

28

90,604

99,855

96,517

36,238

16,116

11,900

26,076

90.608

0.94

1.07

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

90,603

99,855

96,515

36,238

16,116

11,900

26,076

90,608

0.94

1.07

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31-i-Rd.39-t-Rd.45), din care:

30

70,653

77,263

74,977

30,997

10,876

6,660

20,836

69,368

0.93

1.06

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

68,702

74,424

73,136

30,235

10,113

5,897

20,026

66,272

0.91

1.06

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

58,089

63,195

61,172

26,717

7,076

3,388

17,183

54,363

0.89

1.05

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

1,233

1,202

1,391

328

328

328

328

1,312

0.94

1.13

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb,alte

34

969

825

1,003

211

211

211

211

843

0.84

1.04

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

129

150

147

41

41

41

41

165

1.12

1.14

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

105

365

144

97

97

97

97

387

2.69

1.37

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

9,095

9,662

10,282

3,093

2,613

2,085

2,419

10,210

0.99

1.13

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

180

147

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

588

936

426

236

236

236

236

945

2.22

0.72

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

552

850

379

213

213

213

213

850

2.24

0.69

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.42-t-Rd.43) din care:

41

17

20

18

5

5

5

5

20

1.11

1.06

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

- către operatori cu capital privat

43

17

20

18

5

5

5

5

20

1.11

1.06

c)

prime de asigurare

44

19

66

29

19

19

19

19

75

2.59

1.53

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

1,363

1,903

1,415

526

526

526

573

2,151

1.52

1.04

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

23

55

161

39

39

39

39

155

0.96

7.00

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

4

0

69

0

0

0

0

0

17.25

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

49

20

75

23

19

19

19

19

75

3.26

1.15

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

9

33

11

8

8

8

8

33

3.00

1.22

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

C2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

11

42

12

11

11

11

11

42

3.50

1.09

INDICATORI

Nr.

rd.

0

1

2

- tlchete cadou ptr. cheltuieli de reclamă șl publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

■ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical medical si sanatate

57

d2)

ch. de sponsorizare in domeniul educație,invatamant, social si sport, din care:

58

pentru cluburile sportive

59

d3)

ch de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

- cheltuieli cu diurna (Rd.64-t-Rd.65), din care:

63

-interna

64

-externa

65

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

>1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale șl necorporale (cadastru), din care:

72

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

j)

alte cheltuieli(eval,bil

en,studii,psi,pm,ssm,arh,legis,alarma,nedecl,tuv,apmarcat,rogv,deratizare,ve rif contoare)

77

%

%

2018

Realizat

2019

2020

C 6d/c 5

c 5/c 3a

Aprobat

Preliminat

tRim 1

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

AN

3

4

S

6a

6b

6c

6d

6e

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

281

287

354

102

102

102

102

409

1.16

1.26

28

31

24

8

8

8

8

31

1.29

0.86

28

31

24

8

8

8

8

31

1.29

0.86

28

31

24

8

8

8

8

31

1.29

0.86

108

122

112

31

31

31

31

122

1.09

1.04

42

70

43

18

18

18

18

70

1.63

1.02

449

624

443

144

144

144

191

624

1.41

0.99

293

400

303

100

100

100

100

400

1.32

1.03

147

147

133

37

37

37

37

147

1.11

0.90

9

30

7

8

8

8

8

30

4.29

0.78

0

47

47

47

#DIW0!

412

638

255

166

166

166

166

665

2.61

0.62

INDICATORI             /

Nr. rd.

0

1

2

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

a)

ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

c)

ch. cu taxa de licență

81

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.67+ Rd.91)

66

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

a) salarii de bază

88

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

c) alte bonificații (conform CCM)/maj sal minim

90

C2

Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

• tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

b) tichete de masă;

95

c) vouchere de vacantă/maiorare tichete masa;

96

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anut precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

c) cheltuieli de natură salarială aferente creșterii reglementate a valorii tichetelor de masa sau a altor drepturi prevăzute in CCM

102

%

%

2018 Realizat

2019

2020

c 6d/c 5

c 51c 3a

Aprobat

Preliminat

TFfÎM 1

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

AN

3

4

5

6a

6b

6c

6d

6e

7

8

339

4,350

3,902

656

656

656

656

2,624

0.67

11.51

70

3,588

3,588

293

293

293

293

1,173

0.33

51.26

16

393

50

31

31

31

31

125

2.51

36

75

40

271

271

271

271

1,083

27.06

1.11

217

294

224

61

61

61

61

243

1.08

1.03

15,837

17,723

16,963

4,454

4,454

4,454

4,454

18,096

1.07

1.07

14,999

16,762

16,001

4,191

4,191

4,191

4,191

16,762

1.05

1.07

13,907

15,292

14,847

3,848

3,848

3,848

3,848

15,392

1.04

1.07

12,407

14,662

14,532

3,750

3,750

3,750

3,750

15,000

1.03

1.17

1,500

292

100

73

73

73

73

292

2.91

0.07

338

215

25

25

25

25

100

1,092

1,470

1,154

343

343

343

343

1,370

1.19

1.06

232

531

248

75

75

75

75

300

1.21

1.07

860

939

906

268

268

268

268

1,070

1.18

1.05

0

0

0

0

0

0

0

279

0.00

0.00

279

INDICATORI

Nr. rd.

0

1

2

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.1l0+ Rd.111), din care:

103

a) pentru directori/directorat

104

-componenta fixă

105

-componenta variabilă

106

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:

107

-componenta fixă

108

-componenta variabilă

109

c) pentru cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119-i-Rd.120+Rd,121), din care:

113

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115-t-Rd.116), din care:

114

- către bugetul general consolidat

115

- către alți creditori

116

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)

alte cheltuielii en el pens, desp rețele, pierderi din creanțe)

119

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:

121

0L_

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

fi.i)

-provizioane privind participarea la profit a salarlaților

123

fi .2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.127-t-Rd.128-t-Rd.129), din care:

126

- din participarea salariaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

-venituri din alte provizioane

129

2

Cheltuieli financiare (Rd.131-t-Rd.134t-Rd.137), din care:

130

%

%

2018 Realizat

2019

2020

c 6d/c 5

c 5/c 3a

Aprobat

Preliminat

TrfÎM f

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

AN

3

4

5

6a

6b

6c

6d

6e

7

6

331

423

393

106

106

106

106

425

1.08

1.19

132

162

162

41

41

41

41

164

1.01

1.23

132

162

162

41

41

41

41

164

1.01

1.23

199

261

231

65

65

65

65

261

1.13

1.16

199

261

231

65

65

65

65

261

1.13

1.16

0

507

538

569

158

158

158

158

630

1.11

1.12

3.774

520

673

130

130

130

130

520

0.77

0.18

2,702

0

276

0

0

0

0

0

0.00

0.10

28

17

0.00

0.61

2,674

259

0.00

0.10

78

280

153

68

68

68

68

270

1.76

1.96

994

240

244

63

63

63

63

250

1.02

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0.00

2.00

INDICATORI

0

1

2

a)

cheltuieli privind dobânzile din care:

al)

aferente creditelor pentru investiții

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

b1)

aferente creditelor pentru investiții

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

c)

alte cheltuieli financiare

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.1-Rd.28)

venituri neimpozabile

cheltuieli nedeductibile fiscal

IV

IMPOZIT PE PROFIT

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)

a)

venituri din subvenții si transferuri

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii si a rezultatului brut .cf. Leali anuale a bocetului de stat

2

Cheltuieli totale din exploatare (r29)din care:

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in caicul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de slat

3

Cheltuieli de natura salariata (Rd.86)

4

Nr. de personal proqnozat la finele anului

5

Nr.mediu de salariați

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deternlnat pe baza cheltuielilor cu de natura salariata [(rd 147/rd 149J/12"1000 total ch salfincl FASC si tichete)

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat [(R147-R92-R97)/R149]/12*1000 (salarii totale- fasc)

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu de natura salariata recalculat cf OG26/2013 si L anuale a bugetului de stat fara tichete sl FASC R86/R148/12*1000

7

a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii Bugetului de stat

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 149

Nr. rd.

%

%

201B

Realizat

2019

2020

c 6d/c 5

c 51c 3a

Aprobat

Preliminat

'sJJ'mi

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

AN

3

4

5

6a

6b

6c

6d

6e

7

8

131

0

0

0

0

0

0

0

0

132

133

134

1

0

2

0

0

0

0

0

0.00

2.00

135

1

2

136

137

138

-5,527

34

11,494

7,056

-3,568

-4,449

1,309

69

0.01

-2.08

139

140

141

141

142

85,074

99,888

108,010

43,293

12,548

7,451

27,384

90,676

0.84

1.27

143

33,084

37,162

57,343

15,258

5,284

3,863

9,612

34,017

0.59

1.73

144

145

90,603

99,855

96,515

36,238

16,116

11,900

26,076

90,608

1

1

146

147

14,999

16,762

16,001

4,191

4,191

4,191

4,191

16,762

1.05

1.07

148

289

291

280

“291

291

291

291

291

1.04

0.97

149

285

291

291

291

291

291

291

291

1.00

1.02

150

4,386

4,800

4,582

X

X

X

X

4,800

1.05

1.04

151

4,318

4,648

4,511

X

X

X

X

4,714

1.05

1.04

152

4,010

4,379

4,419

X

X

X

X

4,408

1.00

1.10

153

299

343

371

X

X

X

X

312

0.84

1.24

154

299

343

371

X

X

X

X

312

0.84

1.24

155

656

651

571

X

X

X

X

588

1.03

0.87

INDICATOR)

Nn rd.

%

%

2018 Realizat

2019

2020

c6dic5

c5/c3a

Aprobat

Preliminat

TRIM 1

TR1MII

TRIM IU

TRIM IV

AN

0

1

2

3

4

5

6a

6b

6c

6d

6e

7

8

d)

Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice, din care:

156

X

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

187,063

183,951

166,066

X

X

X

X

171,144

1.03

0.89

- preț mediu (p)

158

294

488

437

X

X

X

X

394

0.90

1.49

- valoare=QPF x p

159

54,907

85,493

72,595

X

X

X

X

67.464

0.93

1.32

- pondere In venituri totale de exploatare - Rd.157/Rd.2

160

64.54%

85.59%

67.21%

X

X

X

X

74.40%

1.11

1.04

8

Plăți restante

161

11,100

28,500

22,051

27,500

1.25

1.99

9

Creanțe restante, din care:

162

10,307

18,000

10,590

17,500

1.65

1.03

- de (a operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

91

1,000

95

1,000

- de la operatori cu capital privat

164

1,896

15,000

10,313

15,000

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entitâti

167

1,320

2,000

182

1,500

10

Credite pt finanțarea activitatii curente             (sold ramas de

rambursați

168

11

Redistribuiri / distribuiri totale cf OUG 29/2017

169

afle rezerve

170

rezultatul reportat

171

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052

Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale


FINANCIAR CONTABIL


mii lei

Nr Crt

INDICATORI

2018

4=3/2

2019

7=fi/S

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:

87.826

85.077

0.97

99,889

108,011

1.08

1

Venituri din exploatare \ sume primite de la bugetul de stat (s-au primit de la BL)

87.823

85,074

0.97

99.888

108,010

1.08

2.

Venituri financiare

3

3

1.00

1

1

1.00

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL lULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

34890

244

14632

500

500

1

Surse proprii, din care:

240

244

250

300

400

a) - amortizare

240

244

250

300

400

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

b) - externe

4

Alte surse, din care:

34,650

0

14,382

200

100

- SURSE DE LA BL SAU BS

0

0

-ATRASE

34,650

14,382

200

100

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

34890

55

14632

500

500

1

Investiții în curs, din care:

40

0

40

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

40

0

40

0

0

II.A.5

Instalații de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT Pasaj, PT2'

40

0

40

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

34263

0

14030

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

654

0

729

0

0

ILA.1

Modernizare instalații de pompare termoficare primara cu convertizoare de frecventa

450

0

450

ll.A.2

Instalație fixa de stins incendiu pentru rezervoare păcură

50

0

50

0

0

II.A.3

Implementare program informatic gestiune stocuri

20

0

20

0

0

II.A.6

Modernizare parc contoare

84

0

84

0

0

ILB.1

Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi

25

0

100

0

0

II.B.2

Proiectare instalație fixa de stins incendiu cu spuma aeromecanica

25

0

25

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

33609

0

13301

0

0

1.1

Reabilitarea rețelei de transport și dîstibuțiea energiei termice și transformarea PT din cartierul Aradul Nou

33329

0

12044

0

0

I.2

Modernizare rețele termice aferente punctelor termice , PT5Gradiste, PT2Lac.PT4Macul Roșu, PT Pasaj,PT6V.PTO Terezia

250

0

1000

I.3

S.F. - Instalarea unei unități de producere combinată de căldură și en. electrică cu acumulator de 3.000 mc.

0

0

127

0

0

I.4

DALI -înlocuire cazane pe gaz 2x58 MW

0

0

100

0

0

II.A.4

Modernizare sistem teletransmisie prin comanda dela distanta: PT 1Gara,PT 5zona 3,PT 9,PT 10,PT 6V,PT Lic.lnd.

30

0

30

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

587

55

562

500

■500

Dotări (imobilizări necorporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

b)- externe

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL lULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052

Anexa nr.S

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt

Măsuri

Termen de realizare

an 2019

an 2020

an 2021

an 2022

Preliminat /realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11,494

22,051

13808

27500

-30000

Pctl

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

X

X

0

-30,000

0

•30,000

recunoașterea prețului real

imediat

X

X

-15200

acoperire plerderian curent

imediat

X

X

-15,200

-15200

acoperire pierderi ani anteriori

imediat

X

X

-13808

-13808

X

X

TOTAL Pct I

X

X

-44208

-29,008

0

-30000

0

-30000

Pct II

Cauze care diminuează efectul

1

preț gaz /garanții

X

X

-1869

-1869

2

reducere pierderi tehn cu 20%

X

X

-13691

-13691

3

diminuare preț et prin reducere preț gaz

X

X

-1869

-1869

TOTAL Pct II

X

X

-17429

-17429

0

0

0

0

Pct III

TOTAL GENERAL Pct I + PctK^

11 4.24;

i '

^-30,400

-1.505

0

-30000

0

-30000

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


- PROIECT -


AVIZAT

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Nr. 130/16.03.2020 H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 20729/16.03.2020,

Analizând Raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 20728/16.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 20353/16.03.2020,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție și transferuri pentru acoperirea pierderilor, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

Art. 4. Conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR


Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă

Serviciul Societăți Comerciale

Red./Dact. C.M.

Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 20729 din 16.03.2020

În temeiul art. 136, alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CETHidrocarburi S.A. Arad, pentru anul 2020””, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi legale:

  • - art. 6, alin. (1), din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pentru anul 2020;

- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

  • - art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

Având în vedere proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 20353/16.03.2020,

PROPUN

Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR, Calin BIBARȚ

Primăria Municipiului Arad

Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă

Serviciul Societăți Comerciale

Nr. 20728/16.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa nr. 1185/13.03.2020 a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20353/16.03.2020, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad (Anexa 1) este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora,

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale,

Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,

Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2020, în forma prezentată spre aprobare, a fost supus controlului financiar de gestiune și a fost avizat de către Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 2/13.03.2020.

Nota de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2020 este însoțită de Lista de dotații pentru anul 2020, Programul de investiții pentru anul 2020, Programul de achiziții pentru anul 2020, precum și adresa emisă de către sindicatul „SLI Energia” Arad, ca dovadă a consultării prealabile a acestuia cu privire la structura bugetului.

2. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic nu prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020, față de nivelul programat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, în valoare de 16.762,00 mii lei.

Câștigul mediu lunar pe salariat în anul 2020, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii bugetului de stat, este de 4714,00 lei, față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2019 de 4.511,00 lei, înregistrandu-se, astfel, un indice de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat de 4,50 %.

Productivitatea muncii planificată pentru anul 2020 este de 312,00 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2019 de 371,00 mii lei/persoană, înregistrându-se astfel un indice de scădere a productivității muncii de 15,90 %.

Plățile restante prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020 sunt de 27.500,00 mii lei, față de nivelul realizat în anul 2019 de 22.051,00 mii lei, înregistrându-se, astfel, o creștere de 24,71 %.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de 90.677,00 mii lei, față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2019, în cuantum de 108.011,00 mii lei, înregistrându-se o scădere cu 16,05 %.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de 90.608,00 mii lei, față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2019, în cuantum de 96.517,00 mii lei, înregistrându-se o scădere cu 6,12 %, mai mică decât cea a veniturilor totale.

Rezultatul brut prevăzut pentru anul 2020 este în cuantum de 69,00 mii lei, față de nivelul realizat în anul 2019, în cunatum de 11.494,00 mii lei, înregistrându-se, astfel, o scădere cu 99,40 %.

Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local al energiei termice facturate populație, în valoare de 18.817,00 mii lei, și cele pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, în valoare de 15.200,00 mii lei, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv,            Șef Serviciu,                  Consilier,

Barbura Eliza          Neamțiu Corneliu          Mețcas Cristian

Vizat, Serviciul Juridic, Contencios