Hotărârea nr. 118/2020

Hotarirea Nr.118 din 12-03-2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea si gestionarea situatiei de urgentă provocată de infectiile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Directiei Generală Politia Locală Arad si Directiei de Asistentă Socială Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 118 din 12 martie 2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generală Poliția Locală Arad și Direcției de Asistență Socială Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad exprimată în Referatul de aprobare nr. 19552/11.03.2020,

Analizând raportul comun nr. 19553 din 11.03.2020 al Direcției de Dezvoltare și Întreținere, Direcției Generale a Poliției Locale Arad, Direcției Tehnice - Serviciul Achiziții Publice, Direcției Economice și al Direcției de Asistență Socială Arad,

Văzând prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus,

Analizând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare declararea de către Organizația Mondială a Sănătății, în data de 30 ianuarie 2020, a stării de urgență pentru sănătatea publică la nivel internațional, din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan din Republica Populară Chineză și ținând cont de caracterul înalt contagios al virusului, care a provocat deja decesul unui număr mare de persoane pe teritoriul Republicii Populare Chineze, precum și faptul că zilnic sunt raportate cazuri de infectare cu Coronavirus în state din Uniunea Europeană,

Ținând cont de contagiozitatea extrem de înaltă a virusului, care nu poate fi ținută sub control în lipsa unor echipamente specializate de protecție pentru personal și pentru efectuarea transportului izolat al persoanelor afectate și luând în considerare recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, dispuse în cadrul reuniunii din data de 22 - 23 ianuarie 2020, în sensul că toate țările ar trebui să fie pregătite pentru gestionarea infecțiilor cu noul virus, inclusiv supravegherea activă, depistarea timpurie, izolarea și tratamentul cazurilor, urmărirea contactelor și prevenirea răspândirii continue a infecției,

În aplicarea Hotărârii nr. 1 din 11.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. c) și h), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă sumele necesare pentru achiziționarea materialelor sanitare de protecție (măști, mănuși chirurgicale) și dezinfectanților pentru mâini și suprafețe, în vederea limitării contagiozității virusului SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generală Poliția Locală Arad și Direcției de Asistență Socială Arad.

Art. 2. Se diminuează cu suma de 1.300 mii lei Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale și se majorează articolul 20.14 Protecția muncii, la următoarele capitole bugetare, astfel:

 • > Capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe” cu suma de 775 mii lei pentru Primăria Municipiului Arad”,

 • > Capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță națională” cu suma de 225 mii lei pentru Direcția Generală Poliția Locală Arad,

 • > Capitolul 68.02 “ Asigurări și asistență socială” cu suma de 300 mii lei pentru Direcția de Asistență Socială Arad.

Art. 3. Se aprobă atribuirea contractului de furnizare materiale sanitare de protecție și dezinfectanți pentru asigurarea stocului pentru situația de urgență declarată, prin procedura de negociere fără publicarea unui anunț, conform art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru instituțiile enumerate la art.1.

Art. 4. Contractul de furnizare se încheie pentru o perioadă de 3 (trei) luni.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Achiziții Publice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 12.03.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


Nr. 114 din 11.03.2020


A v i z a t

p. SECRETAR GENERAL Sorin Contraș


H O T Ă R Â R E A Nr. din                    2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generală Poliția Locală Arad și Direcției de Asistență Socială Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad exprimată în Referatul de aprobare nr.19552/11.03.2020,

Analizând raportul comun nr. 19553 din 11.03.2020 al Direcției de Dezvoltare și Întreținere, Direcției Generale a Poliției Locale Arad, Direcției Tehnice - Serviciul Achiziții Publice, Direcției Economice și al Direcției de Asistență Socială Arad,

Văzând prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus,

Analizând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare declararea de către Organizația Mondială a Sănătății, în data de 30 ianuarie 2020, a stării de urgență pentru sănătatea publică la nivel internațional, din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan din Republica Populară Chineză și ținând cont de caracterul înalt contagios al virusului, care a provocat deja decesul unui număr mare de persoane pe teritoriul Republicii Populare Chineze, precum și faptul că zilnic sunt raportate cazuri de infectare cu Coronavirus în state din Uniunea Europeană,

Ținând cont de contagiozitatea extrem de înaltă a virusului, care nu poate fi ținută sub control în lipsa unor echipamente specializate de protecție pentru personal și pentru efectuarea transportului izolat al persoanelor afectate și luând în considerare recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, dispuse în cadrul reuniunii din data de 22 - 23 ianuarie 2020, în sensul că toate țările ar trebui să fie pregătite pentru gestionarea infecțiilor cu noul virus, inclusiv supravegherea activă, depistarea timpurie, izolarea și tratamentul cazurilor, urmărirea contactelor și prevenirea răspândirii continue a infecției,

În aplicarea Hotărârii nr. 1 din 11.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. c) și h), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă sumele necesare pentru achiziționarea materialelor sanitare de protecție (măști, mănuși chirurgicale) și dezinfectanților pentru mâini și suprafețe, în vederea limitării contagiozității virusului SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generală Poliția Locală Arad și Direcției de Asistență Socială Arad.

Art. 2. Se diminuează cu suma de 1.300 mii lei Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale și se majorează articolul 20.14 Protecția muncii, la următoarele capitole bugetare, astfel:

 • > Capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe” cu suma de 775 mii lei pentru Primăria Municipiului Arad”,

 • > Capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță națională” cu suma de 225 mii lei pentru Direcția Generală Poliția Locală Arad,

 • > Capitolul 68.02 “ Asigurări și asistență socială” cu suma de 300 mii lei pentru Direcția de Asistență Socială Arad.

Art. 3. Se aprobă atribuirea contractului de furnizare materiale sanitare de protecție și dezinfectanți pentru asigurarea stocului pentru situația de urgență declarată, prin procedura de negociere fără publicarea unui anunț, conform art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru instituțiile enumerate la art.1.

Art. 4. Contractul de furnizare se încheie pentru o perioadă de 3 (trei) luni.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


Cod:PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 19552 /11.03.2020

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generală Poliția Locală Arad și Direcției de Asistență Socială Arad, în susținerea căruia formulez următorul :

Referat de aprobare

Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus SARS-CoV2, Hotărârea nr. 1/11.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului, Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.5 2/31.01.2020 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.71/19.02.2020 și prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice

PROPUN

Aprobarea sumelor necesare pentru achiziționarea materialelor sanitare de protecție (măști, mănuși chirurgicale) și dezinfectanților pentru mâini și suprafețe, în vederea limitării contagiozității virusului SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generală Poliția Locală Arad și Direcției de Asistență Socială Arad.

P R I M A R,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI ÎNTREȚINERE

DIRECȚIA GENERALĂ A POLIȚIEI LOCALE ARAD

direcȚia DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD

direcȚia economică

DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. 19.553/11.03.2020

R A P O R T COMUN al serviciilor de specialitate

Referitor la: referatul de aprobare nr. 19552/11.03.2020 a Primarului Municipiului Arad;

Obiect: propunerea de aprobare a unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu Coronavirus-ul SARS-CoV2 la Primăria Municipiului Arad, Direcția Generală Poliția Locală Arad și Direcția de Asistență Socială Arad

În vederea identificării și aplicării unor măsuri strict necesare pentru gestionarea situației create și prezentate mai sus, Primarul Municipiului Arad, în calitatea sa de Președinte, a convocat în ședință extraordinară Comitetul Local pentru Situații de Urgență în data de 11.03.2020, ora 17.’

Prin Hotărârea nr. 1/11.03.2020 Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad a hotărât luarea tuturor măsurilor necesare pentru limitarea contagiozității noului Coronavirus SARS-CoV2.

Astfel direcțiile de specialitate ale Primăriei Arad au solicitat prin referate nr. 6/11.03.2020 - Direcția Generală Poliția Locală Arad, nr. 19522/11.03.2020 - Direcția de Dezvoltare și Întreținere și nr. 19527/11.03.2020 - Direcția de Asistență Socială Arad, alocarea sumelor necesare și au stabilit necesarul de materiale sanitare de protecție și dezinfectanți.

Suma necesare este 1.300 mii lei se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, iar corespunzător se majorează articolul 20.14 Protecția muncii, la următoarele capitole bugetare, astfel:

 • > Capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe” cu suma de 775 mii lei pentru Primăria Municipiului Arad”

 • > Capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță național” cu suma de 225 mii lei pentru Direcția Generală Poliția Locală Arad;

 • > Capitolul 68.02 “ Asigurări și asistență social” cu suma de 300 mii lei pentru Direcția de Asistență Socială Arad;

Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus SARS-CoV2.

Declararea de către Organizația Mondială a Sănătății, în data de 30 ianuarie 2020, a stării de urgență pentru sănătatea publică la nivel internațional, din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan din Republica Populară Chineză și ținând cont de caracterul înalt contagios al virusului, care a provocat deja decesul unui număr mare de persoane pe teritoriul Republicii Populare Chineze, precum și faptul că zilnic sunt raportate cazuri de infectare cu Coronavirus în state din Uniunea Europeană.

Contagiozitatea extrem de înaltă a virusului, care nu poate fi ținută sub control în lipsa unor echipamente specializate de protecție pentru personal și pentru efectuarea transportului izolat al persoanelor afectate și luând în considerare recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, dispuse în cadrul reuniunii din data de 22 - 23 ianuarie 2020, în sensul că toate țările ar trebui să fie pregătite pentru gestionarea infecțiilor cu noul virus, inclusiv supravegherea activă, depistarea timpurie, izolarea și tratamentul cazurilor, urmărirea contactelor și prevenirea răspândirii continue a infecției.

Faptul că Primăria Municipiului Arad, Direcția Generală poliția Locală Arad și Direcția de Asistență Socială Arad au obligația conform art. 8 din Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus SARS-CoV2 să asigure la toalete materiale destinate igienei personale și să dezinfecteze în mod frecvent clanțele ușilor și alte suprafețe expuse, totodată în conformitate cu prevederile OUG 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, este necesară asigurarea stocurilor de urgență medicală în vederea prevenirii și limitării răspândirii noului Coronavirus-ul SARS-CoV2. Stocurile de urgență medicală la nivelul Primăria Municipiului Arad, la Direcția Generală Poliția Locală Arad și la Direcția de Asistență Socială Arad sunt: măsti de protecție, mănuși de unică folosință, dezinfectante TP1 pentru dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare și TP 2 pentru dezinfecția suprafețelor. Precizăm că materialele dezinfectante vor fi utilizate atât de către personalul instituțiilor menționate anterior cât și de către cetățenii care vin în contact cu aceștia.

Având în vedere faptul că o procedură concurențială stabilită în conformitate cu prev. art. 68 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare ar dura minim 30 zile și ținând cont de urgența privind achiziționarea materialului de protecție și dezinfecție se impune aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în condițiile stabilite la art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, fiind necesară asigurarea unor măsuri de prevenire și limitare a răspândirii Coronavirus-ului SARS-CoV2, în regim de urgență.

Luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgență a unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu Coronavirus-ul SARS-CoV2 de către Primăria Municipiului Arad, Direcția Generală Poliția Locala Arad și la Direcția de Asistență Socială Arad, poate avea consecințe nefavorabile asupra capabilității de pregătire a instituțiilor publice mai sus amintite, pentru gestionarea la nivel adecvat a infecțiilor cu noul virus, pentru a asigura instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru adecvat de desfășurare a activității, menite să asigure, în mod unitar și profesionist, apărarea vieții și sănătății angajaților și populației, pe timpul producerii situației de urgență,

PROPUNEM

 • 1.     Aprobarea sumelor necesare pentru achiziționarea materialelor sanitare de protecție (măști, mănuși chirurgicale) și dezinfectanților pentru mâini și suprafețe, în vederea limitării contagiozității virusului SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generală Poliția Locală Arad și Direcției de Asistență Socială Arad.

 • 2.     Diminuarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale cu suma de 1.300 mii lei și majorarea articolului 20.14 Protecția muncii, la următoarele capitole bugetare, astfel:

> Capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe” cu suma de 775 mii lei pentru Primăria Municipiului Arad”

 • > Capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță națională” cu suma de 225 mii lei pentru Direcția Generală Poliția Locală Arad;

 • > Capitolul 68.02 “ Asigurări și asistență socială” cu suma de 300 mii lei pentru Direcția de Asistență Socială Arad;

 • 3. Aprobarea atribuirii contractului de furnizare materiale sanitare și dezinfectanți pentru asigurarea stocului pentru situația de urgență declarată, prin procedura de negociere fără publicarea unui anunț, conform art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • 4. Contractul de furnizare se va încheia pentru o perioadă de 3 (trei) luni.

DIRECTOR DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD DIRECTOR EXECUTIV, Oana Pârvulescu                              loan Ignat

DIRECTOR GENERAL AL POLIȚIEI LOCALE ARAD Adrian Toma

DIRECTOR ECONOMIC, Claudia Grozavu

DIRECTOR EXECUTIV, Elena Portaru

ȘEF SERVICIU, Mihaela Nagy


ȘEF SERVICIU, Stoica Olimpia

Vizat Juridic,