Hotărârea nr. 117/2020

Hotarirea Nr.117 din 12-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 12 martie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 117 din 12 martie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 12 martie 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 442 din 11.03.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică extraordinară de îndată, în ziua de joi, 12 martie 2020,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 12 martie 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 12.03.2020

Anexa la Hotărârea nr. 117/12.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

  • 1. Proiect de hotărâre nr. 114/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generală Poliția Locală Arad și Direcției de Asistență Socială Arad - inițiativa primarului.

  • 2. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 12.03.2020

Cod PMA -S4-02