Hotărârea nr. 116/2020

Hotarirea Nr.116 din 06-03-2020 Privind dezlipirea imobilului proprietatea Municipiului Arad domeniu public, situat în Municipiul Arad, Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN - înscris în CF nr. 353728 Arad

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 116 din 6 martie 2020 Privind dezlipirea imobilului proprietatea Municipiului Arad

- domeniu public, situat în Municipiul Arad, Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN - înscris în CF nr. 353728 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 16086/02.03.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 16088/02.03.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 562/2019 privind prima înscriere și rectificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Pădurii - înscris în CF nr. 347709 Arad,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 353728 Arad,

Luând în considerare Certificatul de urbanism nr. 233/12.02.2020,

Ținând cont de prevederile art. 23 lit. e) și art. 132 alin. (1) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 879 alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenti din totalul de 22),

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN, înscris în CF nr. 353728 Arad, conform documentației cadastrale întocmită de S.C. Digital Mapping S.R.L., cu anexele 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - lot 1 - în suprafața de 13.729 mp,

 • - lot 2 - în suprafața de 927 mp - teren aferent accesului la Penitenciar Arad,

 • - lot 3 - în suprafața de 8.038 mp.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                      Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 6.03.2020

ROMÂNIA

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 100/02.03.2020

HOTĂRÂREA Nr.__

din..2020

Privind dezlipirea imobilului proprietatea Municipiului Arad

- domeniu public, situat în Municipiul Arad, Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN

- înscris în CF nr. 353728 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 16086/02.03.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 16088/02.03.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 562/2019 prima înscriere și rectificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Pădurii - înscris în CF nr. 347709 Arad,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 353728 Arad,

Luând în considerare Certificatul de urbanism nr. 233/12.02.2020,

Ținând cont de prevederile art. 23 lit. e) și art. 132 alin. (1) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 879 alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN, înscris în CF nr. 353728 Arad, conform documentației cadastrale întocmită de S.C. Digital Mapping S.R.L., cu anexele 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - lot 1 - în suprafața de 13.729 mp

 • - lot 2 - în suprafața de 927 mp - teren aferent accesului la Penitenciar Arad

 • - lot 3 - în suprafața de  8.038 mp.

Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL,

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact. A.T./A.T.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr._______________

REFERA T DE APROBARE

Având în vedere necesitatea reglementării situației juridice a imobilului a imobilului situat în Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN, înscris în CF nr. 353728 Arad, CF vechi nr. 53408 Arad, cu nr. top. 7439/6684/4/b/1/a/1/1/1/1/1/1/2/1/b/2, 7439/6684/4/b/1/a/2/2,        7439/6684/4/b/1/a/1/1/1/3/b/2,        7439/6684/4/a/2/2,

7439/6684/4/a/1/2, 7439/6684/4/b/3/2, 7439/6684/4/b/2/2/2 aflat în proprietatea publică a Municipiului Arad asupra căruia se află notat la poziția C1 - Sarcini, contractul de concesiune nr. 7/01.01.2001 emis de către Consiliul Local al Municipiului Arad în favoarea S.C. Târguri, Oboare și Piețe S.A. și ținând cont de faptul că în momentul de față în CF nr. 353728 Arad este cuprinsă și o suprafață de teren care are destinația de teritoriu de stradă, propun adoptarea unui proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului antemenționat conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L. după cum urmeză:

 • - lot 1 - în suprafața de 13.729 mp,

 • - lot 2 - în suprafața de 927 mp - teren aferent accesului la Penitenciar Arad,

 • - lot 3 - în suprafața de 8038 mp.

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr.______________________

RAPORT

Privind dezlipirea imobilului proprietatea Municipiului Arad - domeniu public situat în Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN

- înscris în CF nr. 353728 Arad -

Având în vedere necesitatea reglementării situației juridice a imobilului situat în Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN, înscris în CF nr. 353728 Arad, CF vechi nr. 53408 Arad, cu nr. top. 7439/6684/4/b/1/a/1/1/1/1/1/1/2/1/b/2,    7439/6684/4/b/1/a/2/2,

7439/6684/4/b/1/a/1/1/1/3/b/2,  7439/6684/4/a/2/2,  7439/6684/4/a/1/2,  7439/6684/4/b/3/2,

7439/6684/4/b/2/2/2 aflat în proprietatea publică a Municipiului Arad asupra căruia se află notat la poziția C1 - Sarcini, contractul de concesiune nr. 7/01.01.2001 emis de către Consiliul Local al Municipiului Arad în favoarea S.C. Târguri, Oboare și Piețe S.A.

Astfel se dorește realizarea unei lucrări cadastrale de dezlipire în vederea clarificării folosinței faptice a imobilului sus menționat prin prelungirea străzii Căpitan Ignat cu porțiunea prin care se relizează momentan accesul la Penitenciarul Arad și la alte întreprinderi din zona respectivă.

Prin urmare în acest sens sa realizat lucrarea de identificare a imobilului precum și actualizarea datelor cadastrale ale construcției prin prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, conform documentației întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L. Astfel prin Hotărârea Consiliului Local nr. 562/2019 s-a rectificat suprafața terenului de la 21.715 mp la 22.694 mp.

Ținând cont de faptul că în momentul de față în CF nr. 353728 Arad este cuprinsă și o suprafață de teren care are destinația de teritoriu de stradă se dezlipește imobilul mai sus menționat în 3 loturi conform lucrării cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L. astfel:

 • - lot 1 - în suprafața de 13.729 mp,

 • - lot 2 - în suprafața de 927 mp - teren aferent accesului la Penitenciar Arad,

 • - lot 3 - în suprafața de 8038 mp.

ȘEF BIROU,

DIRECTOR EXECUTIV, Cj. Ștefan Szuchanszki


Arh. Alina Daniela Toma


Avizat juridic,