Hotărârea nr. 114/2020

Hotarirea Nr.114 din 06-03-2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înscris în CF nr. 305546 Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 114 din 6 martie 2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înscris în CF nr. 305546 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de admitere înregistrat cu nr. 14765/26.02.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 14766/M4/26.02.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Luând în considerare solicitarea Consiliului Județean Arad, Direcția Tehnică - Investiții, Serviciului Administrare Domeniul Public și Privat înregistrată cu nr. 9098/07.02.2020,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 305546 Arad,

Ținând cont de prevederile art. 26 alin. (8) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 23 lit. g) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 18 voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă apartamentarea imobilului situat in Municipiul Arad - Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înscris în CF nr. 305546 Arad, nr. cad. 305546, cu păstrarea terenului aferent imobilului în proprietatea Municipiului Arad, iar a celor 4 corpuri de clădire în proprietatea S.C. Compania de Apă Arad, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L cu anexele 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • 1. - Corpul I se apartamentează astfel:

  • - Apartamentul nr. 1- compus din subsol, 4 holuri, casa scării, arhivă, sală de mese și 8 birouri cu o suprafață utilă de 335 mp, cota de teren 289/2068 mp, în administrarea Companiei de Apă Arad.

  • - Apartamentul nr. 2 - compus din 3 puncte termice, Anexă PT, cameră operator și Wc, cu o suprafață utilă de 167 mp cota de teren 144/2068 mp în administrarea C.E.T. Arad.

  • 2. - Celelalte 3 corpuri de clădire de la adresa menționată la art.1 rămân neschimbate, nefiind supuse apartamentării:

-Corpul C2 - Corp Administrativ - Compania de Apă Arad, în proprietate și în administrare -cotă de teren de 762/2068 mp,

-Corpul C3 - Corp Administrativ - Compania de Apă Arad - în proprietate și în administrare, cotă de teren de 564/2068 mp,

-Corpul C4 - Magazie Arhivă - Compania de Apă Arad - în proprietate și în administrare, cotă de teren de 309/2068 mp.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 6.03.2020

UAT-ARAD


Carte funciara colectiva Nr.305546

Descrierea condominiului

Adresa construcției: Loc. Arad, Str. Sabin Dragoi, nr. 2-4, Nr.cadastral: 305546

Foaia colectiva


Suprafața construita la sol C1: 224 mp Suprafața construita la sol C2: 394 mp Suprafața construita la sol C3:292 mp Suprafața construita la sol C4:160 mp


Suprafața totala construita: 1070 mp Suprafața totala construita desfasurata: 2498 mp ________________Suprafața totala teren: 2068 mp

Nr tron son

Scara

Nivel

Nr.ap.

Cod unitate individuala (UI)

Număr CF individuala

Componenta apart.

Suprafața totala utila UI -Suap-

Cota parte indiviza

Cota parte teren aferent UI (mp)

Cota parte teren aferent construcțiilor

Observații

C1

S+P

+1E

1

8 Birouri, 1 Subsol, 4 Holuri,

1 Casa scării, 1 Arhiva, 1 Sala de mese

335

47

289/433

433/2068

COMPANIA DE APA ARAD

P

2

3 Punct termic, 1 Anexa PT, 1 Camera operator, 1 WC

167

23

144/433

C.E.TARAD

C2

P+2

-

-

-

Corp administrativ

-

-

-

762/2068

COMPANIA DE APA ARAD

C3

P+1

-

-

-

Corp administrativ

-

-

-

564/2068

COMPANIA DE APA ARAD

C4

P

-

-

-

Magazie Arhiva

-

-

-

309/2068

COMPANIA DE APA ARAD

TOTAL

502

70

433/433

2068/2068

Parti comunerTerenul construit si neconstruit, fundațiile, zidurile, acoperișul,rețele apa-canal, gaz, curent.

Recepționat


ROMANIA

PROIECT

Avizat:

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

Nr. 96/28.02.2020

SECRETAR GENERAL

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R A R E A Nr.

Lilioara Stepanescu

din                   2020

cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înscris în CF nr. 305546 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de admitere înregistrat cu nr. 14765/26.02.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 14766/M4/26.02.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Luând în considerare solicitarea Consiliului Județean Arad, Direcția Tehnică - Investiții, Serviciului Administrare Domeniul Public și Privat înregistrată cu nr. 9098/07.02.2020,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 305546 Arad,

Ținând cont de prevederile art. 26 alin. (8) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 23 lit. g) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă apartamentarea imobilului situat in Municipiul Arad - Str. Sabin Drăgoi, nr. 24, înscris în CF nr. 305546 Arad, nr. cad. 305546, cu păstrarea terenului aferent imobilului în proprietatea Municipiului Arad, iar a celor 4 corpuri de clădire în proprietatea S.C. Compania de Apă Arad, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L cu anexele 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • 1. - Corpul I se apartamentează astfel:

  • - Apartamentul nr. 1- compus din subsol, 4 holuri, casa scării, arhivă, sală de mese și 8 birouri cu o suprafață utilă de 335 mp, cota de teren 289/2068 mp, în administrarea Companiei de Apă Arad.

  • - Apartamentul nr. 2 - compus din 3 puncte termice, Anexă PT, cameră operator și Wc, cu o suprafață utilă de 167 mp cota de teren 144/2068 mp în administrarea C.E.T. Arad.

  • 2. - Celelalte 3 corpuri de clădire de la adresa menționată la art.1 rămân neschimbate, nefiind supuse apartamentării:

-Corpul C2 - Corp Administrativ - Compania de Apă Arad, în proprietate și în administrare - cotă de teren de 762/2068 mp,

-Corpul C3 - Corp Administrativ - Compania de Apă Arad - în proprietate și în administrare, cotă de teren de 564/2068 mp,

-Corpul C4 - Magazie Arhivă - Compania de Apă Arad - în proprietate și în administrare, cotă de teren de 309/2068 mp.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact. A.T./A.T.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 14765/26.02.2020

REFERAT DE ADMITERE

Având în vedere cererea Consiliului Județean Arad, Direcția Tehnică -Investiții, Serviciului Administrare Domeniul Public și Privat înregistrată cu nr. 9098/07.02.2020 referitoare la imobilul situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înscris în CF nr. 305546 Arad, nr. cad. 305546, în suprafața de 2068 mp - teren aferent imobil proprietatea Municipiului Arad, iar cele 4 corpuri de clădire se află în proprietatea S.C. Compania de Apă, - este necesară apartamentarea acestuia conform documentației cadastrale întocmite de S.C. DATCAD S.R.L., propun adoptarea unui proiect de hotărâre în acest sens.

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. ad. 14766/M4/26.02.2020

RAPORT

Cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4 - înscris în CF nr. 305546 Arad -

Având în vedere solicitarea Consiliului Județean Arad, Direcția Tehnică - Investiții, Serviciului Administrare Domeniul Public și Privat înregistrată cu nr. 9098/07.02.2020 este necesară promovarea unei lucrări de apartamentare a imobilului situat în Str. Sabin Drăgoi, nr. 24, înscris în CF nr. 305546 Arad, nr. cad. 305546, în suprafața de 2068 mp, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. DATCAD S.R.L.

Menționăm faptul că terenul aferent imobilului este în proprietatea Municipiului Arad iar cele 4 corpuri de clădire se află în proprietatea S.C. Compania de Apă Arad - conform act administrativ nr. 11507/A2/03.06.2010, și a înscrisurilor din cartea funciară nr. 305546 Arad, poziția B4, încheierea de carte funciară nr. 45581/21.06.2010.

În momentul de față imobilul situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4 este compus din teren în suprafață de 2.068 mp și 4 corpuri de clădire, cu suprafața construită la sol: C1 = 224 mp, C2 = 394 mp, C3 = 292 mp, C4 = 160 mp.

În vederea reglementării situației folosinței faptice, propunem apartamentarea corpului C1 după cum urmează:

  • - Apartamentul nr. 1- compus din subsol, 4 holuri, casa scării, arhivă, sală de mese și 8 birouri cu o suprafață utilă de 335 mp, cota de teren 289/2068 mp, în administrarea Companiei de Apă Arad.

  • - Apartamentul nr. 2 - compus din 3 puncte termice, Anexă PT, cameră operator și WC, cu o suprafață utilă de 167 mp cota de teren 144/2068 mp în administrarea C.E.T. Arad.

Menționăm faptul că cele 3 corpuri de clădire rămân neschimbate:

-Corpul C2 - Corp Administrativ - Compania de Apă Arad - cotă teren de 762/2068 mp, -Corpul C3 - Corp Administrativ - Compania de Apă Arad - cotă teren de 564/2068 mp, -Corpul C4 - Magazie Arhivă - Compania de Apă Arad - cotă teren de 309/2068 mp.

Având in vedere aceste considerente propunem apartamentarea imobilului din Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înscris în cartea funciară nr. 305546 Arad, conform documentației cadastrale întocmită de S.C. DATCAD S.R.L.- conform anexelor de la 1 - 4.

DIRECTOR EXECUTIV, Cj. Ștefan Szuchanszki


ȘEF BIROU, Arh. Alina Daniela Toma


Avizat juridic,