Hotărârea nr. 11/2020

Hotarirea Nr.11 din 16-01-2020 privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ de stat si particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 11 din 16 ianuarie 2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1456/10.01.2020,

Analizând Raportul de specialitate nr. 1457/10.01.2020 al Serviciului Învățământ, Sănătate din cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului Local al Municipiului Arad,

În baza prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5090/19.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 și ale Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar,

În considerarea adresei nr. 3006/19.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 89662/ 20.11.2019, Inspectoratul Școlar Județean Arad solicită transmiterea proiectului privind rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021,

Având în vedere adresa nr. 700/25.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 91196/ 25.11.2019, din partea Grădiniței cu Program Prelungit "Mary Poppins Kindergarten" Arad, str. Dosoftei, nr. 14 prin care solicită scoaterea din rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate/ autorizate din Municipiul Arad, începând cu anul școlar 2020 - 2021,

Analizând adresa nr. 92819/02.12.2019 din partea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, Str. Tisești, nr. 137, Jud. Bacău - Unitate cu personalitate Juridică pentru includerea în rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2020-2021, a unității arondate - Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare - Secția Arad, nivel de școlarizare POS, Str. Nicolae Grigorescu, nr. 8 și adresa nr. 94287/05.12.2019, din partea Colegiului "Csiky Gergely" Arad, pentru includerea în rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2020-2021, a imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Ceaikovsky, nr. 36-38, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara, cu destinația de internat și cantină,

În conformitate cu Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Arad, exprimat prin adresa nr. 3332/1/ 13.12.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 276/06.01.2020, cu anexele aferente,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14) art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1: Se aprobă Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2020-2021, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

Anexa nr. 1 - unități de învățământ preuniversitar de stat acreditate;

Anexa nr. 2 - unități de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate;

Anexa nr. 3 - unități de învățământ pentru activități extrașcolare și cluburi sportive.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Învățământ, Sănătate

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 16.01.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


Nr. 14/10.01.2020


CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. din 2020

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1456/10.01.2020,

Analizând Raportul de specialitate nr. 1457/10.01.2020 al Serviciului Învățământ, Sănătate din cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului Local al Municipiului Arad,

În baza prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5090/19.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 și ale Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar,

În considerarea adresei nr. 3006/19.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 89662/ 20.11.2019, Inspectoratul Școlar Județean Arad solicită transmiterea proiectului privind rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021,

Având în vedere adresa nr. 700/25.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 91196/ 25.11.2019, din partea Grădiniței cu Program Prelungit "Mary Poppins Kindergarten" Arad, str. Dosoftei, nr. 14 prin care solicită scoaterea din rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate/ autorizate din Municipiul Arad, începând cu anul școlar 2020 - 2021,

Analizând adresa nr. 92819/02.12.2019 din partea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, Str. Tisești, nr. 137, Jud. Bacău - Unitate cu personalitate Juridică pentru includerea în rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2020-2021, a unității arondate - Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare - Secția Arad, nivel de școlarizare POS, Str. Nicolae Grigorescu, nr. 8 și adresa nr. 94287/05.12.2019, din partea Colegiului "Csiky Gergely" Arad, pentru includerea în rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad, pentru anul școlar 20202021, a imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Ceaikovsky, nr. 36-38, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara, cu destinația de internat și cantină,

În conformitate cu Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Arad, exprimat prin adresa nr. 3332/1/ 13.12.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 276/06.01.2020, cu anexele aferente,

În temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14) art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1: Se aprobă Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2020-2021, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

Anexa nr. 1 - unități de învățământ preuniversitar de stat acreditate;

Anexa nr. 2 - unități de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate;

Anexa nr. 3 - unități de învățământ pentru activități extrașcolare și cluburi sportive.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Serviciul Învățământ, Sănătate Cod.PMA-S4-01

Red./Dact. Bătrîn Ioan

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 1456/10.01.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, ale art. 37 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin HCLM 216/2016 îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile art. 61 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar și ale Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5090/19.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021,

P R O P U N

Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2020-2021, în forma prezentată în anexele la proiectul de hotărâre.

P R I M A R, CĂLIN BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA AUTORIZARE SI GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Serviciul Învățământ, Sănătate

Nr. 1457/10.01.2020

Raport de Specialitate

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1456/10.01.2020 a domnului Călin Bibarț Primarul Municipiului Arad, prin care se propune

Obiect: aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad propusă pentru anul școlar 2020 - 2021,

Considerații juridice:

  • - Prevederile art. 19 și ale art. 61 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile Ordinului nr. 5090/19.08.2019 al Ministrului Educației Naționale, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;

  • - Prevederile Ordinului nr. 6564/13.12.2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar.

Considerente tehnice și generale:

Prin adresa nr. 3006/19.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 89662/ 20.11.2019, Inspectoratul Școlar Județean Arad solicită transmiterea proiectului privind rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 20202021.

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public din cadrul Direcției Patrimoniu prin adresa nr. ad. 89951/22.11.2019, ne comunică unele modificări privind sediile principale și secundare în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Arad.

Prin adresa nr. 700/25.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 91196/ 25.11.2019 Grădinița cu Program Prelungit "Mary Poppins Kindergarten" Arad, str. Dosoftei, nr. 14 solicită scoaterea din rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate/ autorizate din Municipiul Arad începând cu anul școlar 2020 - 2021.

Adresa nr. 92819/02.12.2019, din partea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, Str. Tisești, nr. 137, Jud. Bacău-Unitate cu personalitate Juridică pentru includerea în rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2020-2021, a unității arondate - Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare - Secția Arad, nivel de școlarizare POS, Str. Nicolae Grigorescu, nr. 8 și adresa nr. 4287/05.12.2019, din partea Colegiului "Csiky Gergely" Arad, pentru includerea în rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2020-2021, a imobilului situat în Municipiul Arad, Str.

Ceaikovsky, nr. 36-38, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara, cu destinația de internat și cantină.

Prin Adresa nr. 89662/09.12.2019, Primăria Municipiului Arad a transmis către Inspectoratul Școlar Județean Arad propunerea privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2020-2021 din Municipiul Arad, pentru emiterea avizului conform.

Inspectoratul Școlar Județean Arad, prin adresa nr. 3332/1/13.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 276/06.01.2020, a emis avizul conform pentru Rețeaua Școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Arad, pentru anul școlar 2020-2021, conform anexelor.

În considerarea celor de mai sus,

Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021 conform anexelor la proiectul de hotărâre astfel:

-Anexa nr. 1 - unități de învățământpreuniversitar de stat acreditate;

-Anexa nr. 2 - unități de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate;

-Anexa nr. 3 - unități de învățământ pentru activități extrașcolare și cluburi sportive.

Director Executiv,

Șef Serviciu,

Ioan BĂTRÎN


Eliza BARBURA

Viza Serviciului Juridic, contencios

Nume și prenume_______________________

Semnătura

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020- 2021

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Niveluri de învățământ/ Adresa /Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-niveluri de învățământ /Adresa/ Nr. telefon/fax/e-mail/

Sedii Secundare

Observații

1

COLEGIUL NAȚIONAL "MOISE NICOARĂ" ARAD (GIM;LIC TEO;COL NAT)

Arad, Piața Margareta Bibici nr. 1, cod 310126

tel: 0257-280598; fax: 0257-214190; cnmnicoara@yahoo.co.uk;

cnmnicoara@gmail.com

2

COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD (PRI;GIM;LIC TEO;COL NAT)

Arad, B-dul Dragalina, nr. 6, cod 310132

tel:0257-280937; fax:0257-281785; cngbirta@yahoo.com

3

COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE GOLDIȘ" ARAD (PRI;GIM;LIC TEO; COL NAT)

Arad, Calea Victoriei nr. 1-3, cod 310158

tel/fax: 0257-230335; tel/fax: 0257-270282; cnvga@yahoo.ro

Str. St. Augustin Doinaș nr. 33-37

4

COLEGIUL DE ARTE "SABIN DRĂGOI" ARAD (PRI;GIM;LIC VOC;COL)

Arad, B-dul Revoluției nr. 20, cod 310144 tel/fax: 0257-281645; liceulsabindragoi@yahoo.com

5

COLEGIUL NATIONAL "PREPARANDIA-DIMITRIE TICHINDEAL" ARAD (PRI;GIM;LIC VOC;LIC TEO,COL NAT)

Arad, B-dul Gen. Dragalina, nr. 5-7, cod 310125

tel: 0357-426740; tel/fax:0257-281533; 0257/281428; lpedarad@yahoo.com

Str. Lucian Blaga nr. 9

6

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" ARAD (LIC TEH; PROF; POS,)

Arad, B-dul Decebal nr. 31/A, cod 310124 tel: 0257-281437; fax: 0257-281773; licvlaicu @yahoo.com

7

LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ARAD (PRI;GIM;LIC TEH;PROF;POS)

Arad, Str. Ioan Fluieraș nr. 10 C, cod 310426

tel/fax: 0257-275126; tel/fax: 0257-243066; colteharad@yahoo.com

Str. Hațeg nr. 3

8

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD (LIC TEH; LIC TEO)

Arad, Str. Lucian Blaga nr. 15, cod 310023

tel/fax: 0257-281547; ind_alimarad2005@yahoo.com

Str. Steagului nr. 91

9

COLEGIUL "CSIKY GERGELY" ARAD (PRI;GIM;LIC TEH;LIC TEO;PROF;COL)

Arad, Str. Vârful cu Dor nr. 22, cod 310085

tel: 0257-210002; fax:0257-210151; csikyg@yahoo.com

Internat și cantină str. Ceaikovsky nr. 36-38 proprietatea Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara

9.1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"KINCSKERESO"/PRE

Arad, Str. Andrei Șaguna, nr. 86

tel: 0257-280029; aradikincskereso@yahoo.com

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Niveluri de învățământ/ Adresa /Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-niveluri de învățământ /Adresa/ Nr. telefon/fax/e-mail/

Sedii Secundare

Observații

10

COLEGIUL ECONOMIC ARAD (LIC TEH;PROF;COL)

Arad, P-ța G. Enescu, nr. 2, cod 310131 tel/fax:0257-281529; colecoarad@yahoo.com

11

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "ALEXA POPOVICI" ARAD (PRE, PRI;GIM;LIC TEO;LIC VOC)

Arad, Str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19, cod 310177

tel: 0257-250751; fax: 0257-251896; secretariat@ltb-arad.ro, ltb@rdsar.ro

Str. Dorobanți nr. 23-25

B-dul Iuliu Maniu nr. 20

12

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD (LIC VOC;LIC TEO)

Arad, Str. Petru Rareș, nr. 7, cod 310210 tel/fax: 0357-408317; lic_penticostal@yahoo.com

13

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD (LIC VOC)

Arad, Str. Academia Teologică, nr. 11-13, cod 310096 tel/fax: 0257-285292; seminort@yahoo.com

14

LICEUL TEORETIC "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ARAD (PRI;GIM;LIC TEO)

Arad, Str. Posada nr. 19, cod 310245

tel/fax: 0257-286402; secretariat@ltamg.ro

Calea Timișorii nr. 29-31

Calea Timișorii nr. 67

Str. Spartacus nr. 1

14.1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 15/PRE Arad, Str. Popa Șapcă, nr. 1, tel: 0257-278608

15

LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ARAD (PRI;PRI SP;GIM; LIC TEH;LIC TEO)

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. 39-41, cod 310169

tel/fax: 0257-253968; tel/fax: 0257-231474, tel/fax: 0257-228378

secretariat_maniu@yahoo.com; liceul@iuliu-maniu.ro

Str. Udrea nr. 22

16

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI "CAIUS IACOB" ARAD (LIC TEH;PROF)

Arad, Piața Caius Iacob nr.1, cod 310137

tel/fax: 0257-212383; lic.caiusiacob@gmail.com

17

LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MOLDOVAN" ARAD (LIC TEH,PROF)

Arad, Calea Timișorii, nr. 29-31, cod: 310253, tel/fax: 0257-287238; liceulforestier@gmail.com

Calea Timișorii, nr. 20

18

LICEUL TEHNOLOGIC "FRANCISC NEUMAN" ARAD (PRI;GIM ;LIC TEH; PROF)

Arad, Str. Sava Tekelija nr. 1, cod 310096

tel: 0257-281942; fax: 0257-280887; textilneuman@yahoo.com,

liceulneumanarad@gmail.com

Str.Ciocârliei, nr. 27

Internat Str. Labirint nr. 6

19

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO "HENRI COANDĂ" ARAD (LIC TEH, PROF, POS)

Arad, Str. Mărășești, nr. 34, cod 310032, tel: 0257-280351,

fax: 0257-255257; liccoanda@yahoo.com

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Niveluri de învățământ/ Adresa /Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-niveluri de învățământ /Adresa/ Nr. telefon/fax/e-mail/

Sedii Secundare

Observații

20

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD (PRI;GIM;SP;LIC VOC)

Arad, Str. Independenței, nr. 3, cod 310465 tel/fax: 0357-409916; lps_css2003@yahoo.com

Str. Grădinarilor nr. 1-15

20.1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 /PRE Arad, Str. Independenței nr. 5

20.2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 7 /PRE Arad, Str. Grădinarilor nr. 1-15

20.3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8/PRE Arad, Str. Anton Pann, nr 32-34, tel: 0257-274847

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" ARAD (PRI;GIM)

Arad, Str. Episcopiei, nr. 40-42, cod 310023

tel: 0257-280916; fax: 0257-467280;

scoalagenerala_mihaieminescu@yahoo.com

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOSIF MOLDOVAN" ARAD (PRI;GIM)

Arad, Str. Oituz, nr. 108-114, cod 310046 tel/fax: 0257-280091; generala 3 arad@yahoo.com

Str. Condurașilor nr. 48-50 Str. Ep. R. Ciorogariu nr. 18/22

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA" ARAD (PRI;GIM)

Arad, Str. Mioriței, nr. 9/A, cod 310275 tel/fax: 0257-262762; scoala12arad@yahoo.com

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ARON COTRUȘ" ARAD (PRI;GIM)

Arad, Str. Petru Rareș, nr. 20, cod 310206 tel/fax: 0257-212500; aroncotrus@gmail.com

Str. Ardealului nr. 8

Str. Petru Rareș nr. 21

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM NICOLAE" ARAD (PRI;GIM)

Arad, Str. Steagului, nr. 29, cod 310262 tel/fax: 0257-288090; generala7arad@gmail.com

25.1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 21/PRE Arad, Str. Frumoasă nr. 22, tel: 0357-412277

25.2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 22 /PRE Arad, Str. Pescăruș nr. 22, tel: 0357-439992

25.3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "MĂMĂRUTA" /PRE

Arad, Str. Frunzei nr. 2/4, tel: 0357-802609

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ILARION FELEA" ARAD (PRI;GIM)

Arad, Str. Ilarion Felea, nr. 7-13, cod 310430 tel/fax: 0257-349716; tel: 0357-804948; scifeleaarad@gmail.com

Str. Ilarion Felea nr. 15

26.1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3/PRE Arad, Str. Ilarion Felea, nr. 7-13

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" ARAD (PRI;GIM)

Arad, Str. Poetului, nr. 89/A, cod 310369 tel/fax: 0257-349404; scoalanr11_nbalcescu@yahoo.com

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Niveluri de învățământ/ Adresa /Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-niveluri de învățământ /Adresa/ Nr. telefon/fax/e-mail/

Sedii Secundare

Observații

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ARAD (PRI;GIM; GIM SP)

Arad, Str. Vasile Conta, nr. 2B, cod 310422 tel/fax: 0357-407085; avramiancu18@yahoo.com

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU" ARAD (PRI;GIM)

Arad, Str. Fulgerului, nr. 2-4, cod 310346 tel/fax: 0357-442060; tel: 0357-413294; scoalaaurelvlaicu@yahoo.com

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CAIUS IACOB" ARAD (PRI, GIM)

Arad, Str. Nucet, nr. 3, cod 310311, tel/fax: 0257-368888 gimnazialacaiusiacob@yahoo.com/

31

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ARAD (POS)

Arad, Calea Victoriei nr. 1-3, cod 310158 tel/fax: 0257-281497; sanpostliceal@yahoo.com

finanțare buget autofinanțare

32

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 ARAD (PRE) Arad, Str. Patria, nr. 2-4, cod 310106

tel: 0257-281965; gradinita_pp14@yahoo.com

32.1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 6 /PRE Arad, Str. Ogorului, nr. 14, tel: 0357-807800

32.2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 26 /PRE Arad, Str. Memorandului nr. 2

32.3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 /PRE Arad, Str. Timișorii, nr. 94, tel. 0257-286026

33

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 ARAD (PRE)

Arad, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 20-22, cod 310010 tel/fax: 0357-480420; 0257-231752; gradinitapp1@yahoo.com

33.1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15/PRE Arad, Str. Avrig nr. 21-23; tel: 0257-252562 gradinitapp15@yahoo.com

33.2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22/PRE Arad, Str. Voluntarilor, nr. 2/B, tel: 0257-270541

34

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ELEFĂNȚELUL ALFA" ARAD (PRE)

Arad, Str. Condurașilor, nr.13, cod 310070

tel/fax: 0257-281426; gradinita_pp_9@yahoo.com

34.1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 /PRE Arad, Str. Grigore Alexandrescu nr 14,

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Niveluri de învățământ/ Adresa /Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-niveluri de învățământ /Adresa/ Nr. telefon/fax/e-mail/

Sedii Secundare

Observații

tel: 0257-281426

34.2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2/PRE Arad, Str. Academia Teologică nr. 8-10 tel/fax: 0257-281849; gradinitapp2arad@yahoo.com

35

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PITICOT" ARAD (PRE)

Arad, Str. Griviței, nr. 17, cod 310040 tel/fax: 0357-425020; gradinita19arad@yahoo.com

35.1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 12 /PRE Arad, Str. Rodnei nr. 3

35.2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 24 /PRE Arad, Str. Liviu Rebreanu, nr. 14-16, tel: 0257-280926

35.3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 29 /PRE Arad, Calea Bodrogului, nr. 32

36

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "FURNICUȚA" ARAD (PRE)

Arad, Str. Constantin Brâncuși, nr. 60/A, cod 310389 tel: 0257-274448; fax: 0357-412940; gradinitapp10arad@yahoo.com

37

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 11 ARAD (PRE) Arad, Str. Crasna, nr. 44, cod 310187

tel/fax: 0357-428490; gradpp11_arad@yahoo.com

37.1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "MUGUREL"/PRE

Arad, Str. Petru Rares, nr. 20, tel/fax: 0357-801820

37.2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 /PRE Arad, Str. Ardealului, nr. 9-11, tel: 0257-235318

38

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CURCUBEUL COPIILOR" ARAD (PRE)

Arad, Str. Simion Balint, nr. 9/A, cod 310019

tel: 0257-257486; fax: 0257-213272; gradinitapp20@yahoo.com

38.1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 /PRE Arad, Str. Dr. I. Georgescu nr. 7, tel: 0257-281205; gradinitapp13arad@yahoo.com

39

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "GRĂDINIȚA PRIETENIEI" ARAD (PRE)

Arad, Str. Predeal, nr. 3, cod 310377

tel: 0257-349939; fax: 0357-425100; gradinitapp16arad@yahoo.com

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Niveluri de învățământ/ Adresa /Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-niveluri de învățământ /Adresa/ Nr. telefon/fax/e-mail/

Sedii Secundare

Observații

40

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PALATUL FERMECAT" ARAD (PRE)

Arad, Str. Poetului, nr. 89/B cod 310369

tel/fax: 0257-349610; gradinitapp17arad@yahoo.com

40.1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8 /PRE

Arad, Str. Poetului nr. 72

40.2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL NR. 2 /PRE Arad, Str. Izoi, nr. 1, tel/fax:0257-270480, gradinitaps2@yahoo.com

41

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA PITICILOR" ARAD (PRE)

Arad, Calea Radnei, nr. 248, cod 310292

tel/fax: 0257-219939; gradinitapp18arad@yahoo.com

41.1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 11 /PRE Arad, Str. Renasterii nr. 9 , tel: 0357-803077

41.2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7/PRE Arad, Calea Radnei nr. 143, tel: 0257-262933

41.3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEL" /PRE

Arad, Str. Fabius, nr. 8, tel: 0357-427677, fax: 0357

805075; gradinitapn18arad@yahoo.com

Calea Radnei, nr. 120

42

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARAD

Arad, Str. Mucius Scaevola nr. 9, cod 310100

tel/fax: 0257/214570; cjrae_arad@yahoo.com

43

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ARAD (PRE;PRI;GIM/SPE)

Arad, Str. Căpitan Ignat nr. 10, cod 310054

tel: 0257-280291; fax:0257-280301; scspeciala_arad@yahoo.com

învățământ special

44

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENTILOR DE PENITENCIARE Tîrgu ocnA (POS)

Tîrgu Ocna, Str. Tisesti, nr. 137, Jud. Bacău, tel: 0234-344149, fax: 0234-344153, smaptgocna@anp.gov.ro

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENTILOR DE PENITENCIARE-Secția Arad (POS)

Arad, Str. Nicolae Grigorescu, nr. 8

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate pentru anul școlar 2020 - 2021

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Niveluri de învățământ/Adresa/ nr. telefon/fax/e-mail/

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)- Niveluri de învățământ/ Adresa/ nr. telefon/fax/e-mail/

Observații

1

Asociația Creștină de Caritate "Gosen" Arad

Grădinița Gosen Arad, /PRE Calea Aurel Vlaicu nr. 121-125, tel: 0257- 272477 e-mail:gradinitagosen@yahoo.com

2

Grădinița cu program prelungit "Bambi" Arad, /PRE, Str. Ion Rațiu nr. 14, tel. 0257-257187 e-mail:gradinitabambi2004@gmail.com

3

Grădinița cu program prelungit "Little Star" Arad, /PRE, Str. Andrei Șaguna nr. 152, tel: 0724-467423

4

Școala Specială "Rază de Soare" Arad, /PRE, PRI, GIM / SPE

Str. Diogene nr. 12, tel: 0257-214805, e-mail:razadesoarerce@yahoo.com

5

Colegiul Particular "Vasile Goldiș" Arad, /COL, LIC TEO, LIC

TEH, PROF, POS, Str. Feleacului nr. 1, tel/fax: 0257-256394, e-mail:cpvgarad@yahoo.com

6

Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" Arad, /PROF Str. Emil Gârleanu, nr. 1, tel: 0257-280967, fax:0257-280995 e-mail:spiruharetarad@yahoo.com

7

Școala Posticeală FEG Arad,/ POS B-dul Revoluției, nr. 77 tel: 0760-663937, e-mail: scoala fegarad@yahoo.com

8

Școala Postliceală "Theos Speranța" Arad, /POS

Str. Măgurei, nr. 10, tel/fax: 0357-423080, e-mail:gh mot@yahoo.com

9

Școala Profesională "Astra" Arad,/PROF, POS

Str. Petru Rareș nr. 1-3, tel: 0257-250041, fax: 0257-250043

10

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici" Arad, /PRE

Str. Bucegi, nr. 1, tel: 0722-311040, e -mail:adinaleucuta@yahoo .com

11

Grădinița cu Program Prelungit "Toys Story" Arad, /PRE Calea Timișorii nr. 6, tel: 0357-414136, 0749-146904

12

Școala "Sfântul Ierarh Nicolae" Arad, /PRI

Str. Petru Rareș nr. 4, tel: 0357-411411, 0730-112752

e-mail:secretariat@scoalaortodoxaarad.ro

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Niveluri de învățământ/Adresa/ nr. telefon/fax/e-mail/

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)- Niveluri de învățământ/ Adresa/ nr. telefon/fax/e-mail/

Observații

13

Asociația "Efremia" Arad

Grădinița Creștin Ortodoxă "Efremia" Arad, /PRE

Str. Inului, nr. 2, tel: 0736/050530

14

S.C. Bimbo Evenimente S.R.L. Arad, Str. Postavului, nr. 2, bl. S 4

2, sc. D, et. 4, ap. 15

Grădinița cu program prelungit "Căsuța Copilăriei", Arad,/PRE,

Calea Timișorii, nr. 74, tel: 0735-616700, fax:0357-410759, e-mail:contact@casutacopilariei.ro; georgianaelena.tentea@gmail.com bimbopartyarad@yahoo.com

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Rețeaua școlară a unităților de învățământ pentru activități extrașcolare pentru anul școlar 2020-2021 în vederea includerii acestora în rețeaua școlară a municipiului Arad

Nr .crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică- Niveluri de învățământ/ Adresa/ Nr. telefon/fax/e-mail/

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-niveluri de învățământ/ Adresa/ Nr. telefon/fax/e-mail

Observații

1

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "GLORIA" ARAD

Arad, Str. Ion Rusu Șirianu, nr.6, cod 310035, tel/fax: 0257-280250,

e-mail: css gloria arad@yahoo.com,

2

PALATUL COPIILOR ARAD

Arad, B-dul Revoluției, nr. 69, cod 310130, tel/fax: 0257-255508,

e-mail: palatulcopiilor2001@yahoo.com/

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU