Hotărârea nr. 108/2020

Hotarirea Nr.108 din 06-03-2020 cu privire la aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investitie Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apă si apă uzată Grădiste Est

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 108 din 6 martie 2020 cu privire la aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiție "Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Grădiște Est”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 16.211 din 02.03.2020,

Analizând Raportul de specialitate nr. 16.212 din 02.03.2020 al Direcției Tehnice, Direcției Patrimoniu, Arhitect Șef,

Adresa nr. 16205/02.03.2020 a Companiei de Apă Arad SA,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Văzând prevederile art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. n), art.139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiție ”Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Grădiște Est”, pe terenurile delimitate de str. Cometei, sensul giratoriu DN 7 km 541+050, Uzina de Apă II, limita unității administrativ - teritoriale Municipiul Arad și Calea Radnei.

Art. 2. Investiția se realizează atât pe terenuri proprietate publică a Municipiului Arad, cât și pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice și juridice, care se vor supune exproprierii, în condițiile legii.

Art. 3. Documentațiile tehnico - economice, operațiunile de expropriere și execuția lucrărilor se finanțează din bugetul local și/sau alte surse atrase, în condițiile legii.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de direcțiile de specialitate ale Primăriei Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Direcția Tehnică

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 6.03.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


Avizat

SECRETAR GENERAL Stepanescu Lilioara


P R O I E C T

Nr. 101 din 2.03.2020

H O T Ă R Â R E A nr. din 2020

cu privire la aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiție "Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Grădiște Est”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 16.211 din 02.03.2020,

Analizând Raportul de specialitate nr. 16.212 din 02.03.2020 al Direcției Tehnice, Direcției Patrimoniu, Arhitect Șef,

Adresa nr. 16205/02.03.2020 a Companiei de Apă Arad SA,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Văzând prevederile art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 255/2010 privind  exproprierea

pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. n), art.139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiție ”Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Grădiște Est”, pe terenurile delimitate de str. Cometei, sensul giratoriu DN 7 km 541+050, Uzina de Apă II, limita unității administrativ - teritoriale Municipiul Arad și Calea Radnei.

Art. 2. Investiția se realizează atât pe terenuri proprietate publică a Muncipiului Arad, cât și pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice și juridice, care se vor supune exproprierii, în condițiile legii.

Art. 3. Documentațiile tehnico - economice, operațiunile de expropriere și execuția lucrărilor se finanțează din bugetul local și/sau alte surse atrase, în condițiile legii.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de direcțiile de specialitate ale Primăriei Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

GL/G.L.

Serviciul Investiții


SECRETAR GENERAL

PMA-S1-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 16.211 din 02.03.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Grădiște Est”, în susținerea căruia formulez următorul,

REFERAT DE APROBARE

În Municipiul Arad sistemul de alimentare cu apă și apă uzată are o utilizare îndelungată, capacitățile fiind extinse în general ca urmare a dezvoltării continue a orașului, atât în zonele vechilor așezări cât și în limita intravilanului sau a extravilanului.

Apa rece se furnizează prin mai multe uzine de apă dispuse pe raza municipiului, iar canalizarea este condusă și dirijată spre stațiile de epurare.

În zona de est a cartierului Grădiște funcționează Uzina de Apă 2.

Având în vedere vechimea unor trasee de conducte, precum și amplasarea acestora pe proprietăți private, este necesară intervenția pentru reabilitarea și extinderea sistemului, astfel încât să putem interveni asupra rețelelor și să asigurăm o funcționare continuă și de calitate superioară.

Date fiind cele prezentate propun:

Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind: aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiție "Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Grădiște Est".

PRIMAR, Bibarț Călin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

DIRECȚIA PATRIMONIU

ARHITECT ȘEF

Nr. 16.212 din 02.03.2020

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: Referatul de promovare înregistrat cu nr. 16.211 din 02.03.2020 a domnului Bibarț Călin, primarul municipiului Arad

Obiect :

Propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiție "Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Grădiște Est".

În Municipiul Arad sistemul de alimentare cu apă și apă uzată are o utilizare îndelungată, capacitățile fiind extinse în general ca urmare a dezvoltării continue a orașului, atât în zonele vechilor așezări cât și în limita intravilanului sau a extravilanului.

Apa rece se furnizează prin mai multe uzine de apă dispuse pe raza municipiului, iar canalizarea este condusă și dirijată spre stațiile de epurare.

În zona de est a cartierului Grădiște funcționează Uzina de Apă 2, a cărei rețele se întind pe terenurile delimitate de str. Cometei, sensul giratoriu DN 7 km 541+050, Uzina de Apă II, limita UAT Arad și Calea Radnei.

Pentru funcționarea în condiții optime a sistemului centralizat de apă și canalizare a municipiului Arad, este necesară realizarea unor lucrări de reabilitare și extindere a acestui sistem prin realizarea unui inel de legătură nou.

Menționăm că în acest inel de legătură se vor conecta și străzile noi apărute (Cometei, etc.), care vor deservi toată aria de populație din zona de est a municipiului Arad.

Totodată pe aceste terenuri intenționam să relocăm și conductele de apă uzată, care vor deservi și localitățile limitrofe, realizând un inel de centură apă potabilă și apă uzată a municipiului Arad. Acest inel de centură va putea deservi următoarele zone de dezvoltare din estul Aradului (zone industriale, zone de servicii, etc.).

Pe acest amplasament se vor monta rețele de apă cât și nodurile de intersecție aferente, iar pentru rețeaua de apă uzată, conductele de refulare câ și stațiile de pompare intermediare.

Investiția se va realiza pe terenuri care aparțin proprietății publice a Muncipiului Arad, dar și pe terenuri proprietate privată ce aparțin unor persoane fizice și /sau juridice. Pentru acestea din urmă va fi necesară realizarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii.

Față de cele de mai sus considerăm oportună adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiție "Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Grădiște Est"

DIRECTOR EXECUTIV,      DIRECTOR EXECUTIV,       ARHITECT ȘEF,

Portaru Elena                  Szuchanszki Ștefan               Drăgan Radu

VIZĂ JURIDICĂ,