Hotărârea nr. 107/2020

Hotarirea Nr.107 din 06-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 107 din 6 martie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 363 din 02.03.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică extraordinară, în ziua de vineri, 6 martie 2020,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 6.03.2020

Anexa la Hotărârea nr. 107/06.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

O R D I N E D E Z I

  • 1.  Proiect de hotărâre nr. 101/2020 privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Grădiște Est” - inițiativa primarului.

  • 2.  Proiect de hotărâre nr. 92/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 22, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A Sc. I -B-dul Revoluției, nr. 73 - inițiativa primarului.

  • 3.  Proiect de hotărâre nr. 93/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, Strada Vasile Goldiș, nr. 1-3, sc. B, etaj III - inițiativa primarului.

  • 4.  Proiect de hotărâre nr. 95/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, str. Octavian Goga, nr. 3, etaj I -inițiativa primarului.

  • 5.  Proiect de hotărâre nr. 98/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, parter-inițiativa primarului.

  • 6.  Proiect de hotărâre nr. 99/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I -inițiativa primarului.

  • 7.  Proiect de hotărâre nr. 96/2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4 - înscris în CF nr. 305546 Arad - inițiativa primarului.

  • 8.  Proiect de hotărâre nr. 97/2020 cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad - inițiativa primarului.

  • 9.  Proiect de hotărâre nr. 100/2020 privind dezlipirea imobilului proprietatea Municipiului Arad - domeniu public, situat în Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN - înscris în CF nr. 353728 Arad - inițiativa primarului.

  • 10. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFARAILĂ                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 06.03.2020                                                                      Cod PMA -S4-02