Hotărârea nr. 106/2020

Hotarirea Nr.106 din 28-02-2020 privind aprobarea plătii cotizatiei aferente anului 2020 către Asociatia Municipiilor din România (AMR), organism la care Municipiul Arad detine calitatea de membru

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 106 din 28 februarie 2020 privind aprobarea plății cotizației aferente anului 2020 către Asociația Municipiilor din România (AMR), organism la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 14.718/26.02.2020,

Analizând Raportul comun al Direcției Comunicare, Direcției Economice, înregistrat sub nr. 14.707/26.02.2020,

Vizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale nr. 127/2002 privind Aderarea Municipiului Arad la Asociația Municipiilor din România (AMR),

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (9) lit. c), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), (3) lit. f) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/20019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă plata cotizației în suma de 88.423 lei pentru anul 2020 către Asociația Municipiilor din România (AMR), organism la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Direcția Comunicare, Direcția Economică

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

ROMÂNIA

P R O I E C T

Nr. 94/26.02.2020


Avizat p.SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea plății cotizației aferente anului 2020 către Asociația Municipiilor din România (AMR), organism la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 14.718/26.02.2020,

Analizând Raportul comun al Direcției Comunicare, Direcției Economice, înregistrat sub nr. 14.707/26.02.2020,

Vizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale nr. 127/2002 privind Aderarea Municipiului Arad la Asociația Municipiilor din România (AMR),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (9) lit. c), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), (3) lit. f) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/20019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă plata cotizației în suma de 88.423 lei pentru anul 2020 către Asociația Municipiilor din România (AMR), organism la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 14.718/26.02.2020

REFERAT DE APROBARE

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad,

  • -     având în vedere raportul serviciului de specialitate înregistrat cu nr. 14.707/26.02.2020,

  • - ținând cont de beneficiile participării Municipiului Arad la activitățile diferitelor asociații și organisme, precum și de utilitatea schimburilor de experiențe dezvoltate pe parcursul acestor întâlniri

  • - apreciind ca deosebit de importantă dezvoltarea relațiilor economice, culturale și administrative dintre municipiile membre ale unui organism și alte organizații naționale și internaționale; precum și dezvoltarea colaborării și parteneriatelor cu organizații interne și internațional

PROPUN

Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea plății cotizației de membru în Asociația

Municipiilor din România (AMR) ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020

PRIMAR,

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA COMUNICARE

Serviciul Relații Externe, Protocol DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 14.707/26.02.2020

RAPORT

referitor la aprobarea plății cotizației aferente anului 2020 către Asociația Municipiilor din România (AMR), organism la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

În decursul anilor, Municipiul Arad a aderat la diferite organizații, rețele, asociații în scopul de a colabora, de a dezvolta parteneriate și de a avea schimburi de experiență cu alte orașe europene, precum și pentru a obține o vizibilitate internațională. Calitatea de membru al Municipiului Arad în aceste organisme este condiționată însă de plata cotizației anuale, plată care trebuie aprobată printr-o nouă hotărâre a Consiliului Local la începutul fiecărui an.

Aderarea municipiului Arad la Asociația Municipiilor din România (AMR) a fost stabilită prin Hotărârea AGA nr. 127/2002

Asociația Municipiilor din România (AMR), a fost înființată în anul 1990. AMR este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică, constituită în vederea promovării și protejării intereselor comune ale autorităților administrației publice locale (APL), pentru soluționarea și gestionarea nevoilor publice în numele și pentru interesul colectivităților locale. AMR include în prezent 103 municipii - printre care și Aradul -precum și cele 6 sectoare ale Municipiului București, având 109 membri.

AMR este membru fondator al Federației Autorităților Locale din România (FALR).

Organismul este reprezentat în Comitetul Regiunilor (CoR), Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor (CEMR) și Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei (CPLRE).

AMR este de asemenea membru al Asociației Orașelor și Regiunilor Europene pentru Cultură “Les Rencontres” și al Asociației Agențiilor pentru Democrație Locală (ALDA).

Scopul organizației este îmbunătățirea cadrului normativ și organizatoric de desfășurare a activității autorităților publice, precum și dezvoltarea relațiilor economice, culturale și administrative dintre municipiile membre și organizațiile publice, private și non-guvernamentale, naționale și internaționale; dezvoltarea colaborării și parteneriatelor cu organizații interne și internaționale.

AMR are un birou de reprezentare pe lângă instituțiile Uniunii Europene (UE), la Bruxelles, care sprijină implicarea municipiilor în dialogul cu acestea în vederea promovării interesului general al AMR în procesul de elaborare și implementare a politicilor UE. Serviciile oferite membrilor de biroul AMR Bruxelles sunt: informarea cu privire la prioritățile politice ale UE, în special cele care au implicații la nivel local; sprijin în vederea dezvoltării parteneriatelor durabile cu autorități locale din Statele Membre UE; organizarea de misiuni și evenimente de promovare la Bruxelles, în colaborare cu municipiile membre interesate; furnizarea de asistență membrilor AMR din delegația României la CoR.

Primarul Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț, deține în momentul de față calitatea de membru în Comitetul Director al asociației.

În data de 15 ianuarie 2020 la sediul Ministerului Fondurilor Europene, a avut loc o nouă reuniune de lucru cu reprezentanții MFE și ai Comisiei Europene în legătură cu: cadrul instituțional propus pentru perioada 2021-2027, respectiv dezvoltarea urbană sustenabilă și elaborarea strategiilor urbane si regionale. La acest eveniment municipiul Arad a fost reprezentat de domnul primar Călin Bibarț.

Aradul a fost reprezentat în mai multe ocazii, cum ar fi și la evenimentul din data de 9 decembrie 2019, când a avut loc la București reuniunea Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România (AMR), în prezența Excelenței Sale, domnul KLAUS WERNER IOHANNIS, Președintele României și a domnului Ludovic ORBAN, Prim-ministrul României, precum miniștrii și alte oficialități. Participanții au purtat discuții consultative pe teme ce țin de performanța în administrația locală și de bugetele în baza cărora municipiile își pot dezvolta proiectele.

În perioada 11-12 aprilie 2019, la Arad, personalul autorităților publice locale din cadrul municipiilor din regiunea Vest a participat la Workshopul regional „Medierea - soluție alternativă în litigiile dintre cetățean și administrația publică”, organizat de AMR, în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice și Asociația Pro Medierea, în cadrul proiectului : „INFO-MEDIERE - relație eficientă administrație - cetățean folosind alternativa amiabilă și accesibilă a medierii în soluționarea litigiilor”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică referitoare la numărul populației din municipiul Arad și in conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a AMR nr. 219/06.11.2017, pentru anul 2020 cotizația de membru AMR pentru municipiul Arad este în suma de 88.423 lei.

Față de cele menționate, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației aferente anului 2020 către Asociația Municipiilor din România (AMR), organism la care Municipiul Arad deține calitatea de membru.

DIRECTOR EXECUTIV,

Eliza Barbura


DIRECTOR EXECUTIV,

Claudia Grozavu


ȘEF SERVICIU

Consuela Avram

Întocmit: Emilia Solya - consilier Serviciul Relații Externe, Protocol