Hotărârea nr. 105/2020

Hotarirea Nr.105 din 28-02-2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 105 din 28 februarie 2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 13.876/24.02.2020,

Analizând raportul nr. 13.879/24.02.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Potrivit adreselor Serviciului Investiții nr. 1345/2020 și nr. 4164/2020 privind propunerea de preluare în domeniul public a unor mijloace fixe,

Ținând seama de adresa Serviciului Financiar Contabilitate nr. 6029/2020 și adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat nr. ad. 6.029/2020,

Luând în considerare Hotărârea nr.33/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind schimbarea denumirii Filarmonica de Stat Arad în Filarmonica Arad,

În baza Hotărârii nr. 35/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Arad, în domeniul public al acestuia, a parcelei de teren situată pe str. Poetului nr. 118, cu suprafața de 18.017 mp, înscrisă în CF nr. 350049 Arad, având număr de inventar 3600492/1 și valoarea de 1.156.691,40 lei, cu destinația de Piață pentru depozitare și comercializare material lemnos.

ART. 3. Se aprobă trecerea unor mijloace fixe din inventarul domeniului public al Municipiului Arad și evidențierea acestora în inventarul bunurilor aflate în extravilanului municipiului - proprietatea privată a Municipiului Arad, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. Se îndreptă erorile materiale din titlul, cuprinsul și anexa Hotărârii nr. 35/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad, în sensul înlocuirii denumirii instituției din Filarmonica de Stat Arad, în Filarmonica Arad, corectării valorii de inventar a construcției, de la 35.864.906,25 lei, la 35.500.906,25 lei și modificării descrierii tehnice a Instrumentului muzical de tip orgă, din orgă cu 36 de fluiere și pedalier, în orgă cu 36 de registre și pedalier.

ART. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Investiții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 105/28.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Obiectivele de investiții realizate prin ordonatorul principal de credite

Nr. crt.

Denumire și adresa

Adresă

Valoare (lei)

1

Amenajare piața de lemne, Str. Poetului nr. 118

5.076.664,17

2

Adăposturi de călători amplasate în stațiile de tramvai:

Căpitan Ignat 1(Obor), 1 buc.

10.698

Căpitan Ignat 2(Obor), 1 buc.

10.698

Pomenirea 1, 1 buc.

10.698

Sere Grădiște, 1 buc.

10.698

Piața Gai, 1 buc.

10.698

Băile termale Gai (Bidi), 2 buc.

21.396

Făt Frumos, 3 buc.

32.094

3

Ștrandul Neptun Arad:

Tobogan tubulatură închisă de culoare roșie

180.345,80

Tobogan Gaura neagră+barcă zburătoare închisă de culoare albastră

683.906,49

Tobogan acvatic Serpentină, de culoare galbenă

541.697,70

4

Transport urban în Municipiul Arad — Etapa II Piața Romană-Ștefan cel Mare

Linie tramvai, 4.530 mcs.

22.266.702,80

Stații tramvai:

731.337,66

Romanilor 1

81.259,74

Romanilor 2

81.259,74

Traian 1

81.259,74

Traian 2

81.259,74

Ana Ipătescu 1

81.259,74

Ana Ipătescu 2

81.259,74

Caraimanul 1

81.259,74

Caraimanul 2

81.259,74

Autoservice 1

81.259,74

Drumuri carosabil, 36.977,55 mp (Calea Romanilor și Calea Timișorii)

11.235.685,04

Drumuri trotuare, 3.481,45 mp (Calea Romanilor și Calea Timișorii)

602.567,03

Stâlpi cu indicatoare triunghiulare, 51 buc. (308,99 lei/buc.)

15.758,49

Stâlpi cu indicatoare rectangulare, 84 buc. (330,39 lei/buc.)

27.752,76

Stâlpi cu indicatoare octogonale, 67 buc. (345,62 lei/buc.)

23.156,54

Sisteme de semaforizare, 11 intersecții:

2.185.274,36

Trecere str. Bistriței - Calea Romanilor

198.661,31

Trecerea str. Eroul Necunoscut - Calea Romanilor

198.661,31

Calea Romanilor, stația Traian (Olimp)

198.661,31

Intersecție Calea Timișorii - str. Tabacovici

198.661,31

Calea Timișorii, stația Ana Ipătescu

198.661,31

Trecere str. Cibinului - Calea Timișorii

198.661,31

Calea Timișorii, stația Caraiman

198.661,31

Calea Timișorii - trecere str. I. Lengyel

198.661,31

Calea Timișorii - trecere Liceul German

198.661,31

Calea Timișorii - trecere str. Ady Endre

198.661,31

Calea Timișorii , stația Ștefan cel Mare

198.661,26

Rețea alimentare 750 Vcc, 5.084 ml

1.266.853,70

Panou alimentare, 2 buc.

1.191.453,83

Stâlpi susținere fir contact, 114 buc.

1.969.227,29

Rețea de contact, 2.432,47 ml

2.365.246,43

5

Container cu destinație pentru cantină, Școala Gimnazială Ilarion Felea Sc= 180 mp

290.360

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 105/28.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Mijloace fixe cuprinse în domeniul public al Municipiului Arad, ce urmează a fi înregistrate în listele de inventar aferente proprietății private a Municipiului Arad, în extravilan

1. Canale de irigații

Nr. crt.

Denumire bunuri

Valoare inventar -lei-

1

HC 501, 4900 MP

4.841,92

2

HC 1250, 1510 MP

1.483,90

3

HC 1251, 7768 MP

7.718,08

4

HC 1213, 5506 MP

5.470,63

5

HC 1289, 3465 MP

3.423,91

6

HC 1217, 9823 MP

9.759,86

7

HC 1217/1, 969 MP

947,00

8

HC 480, 1608 MP

1.580,20

9

HC 1316, 5290 MP

5.256,02

10

HC 1323, 13920 MP

13.906,11

11

HC 1346, 1078 MP

1.059,35

12

HC 1347, 8462 MP

8.407,61

13

HC 268, 1524 MP

1.497,64

14

HC 413, 1876 MP

1.843,58

15

HC 412, 2470 MP

2.427,29

16

HC 424, 1401 MP

1.376,79

17

HC 406, 9171 MP

9.012,44

18

HC 415, 11467 MP

11.455,56

19

HC 425, 10156 MP

10.145,86

20

HC 270, 5736 MP

5.699,15

21

HC 369/1, 1105 MP

1.085,89

22

HC 395, 7404 MP

7.356,40

23

HC 886, 1504 MP

1.477,98

24

HC 884, 1889 MP

1.856,34

25

HC 377, 3874 MP

3.828,05

26

HC 1030, 11796 MP

11.784,21

27

HC 1023, 6353 MP

6.312,16

28

HC 1024, 3525 MP

3.483,22

29

HC 966, 14259 MP

14.244,76

30

HC 160, 2080 MP

2.044,05

31

HC 121, 7059 MP

7.013,61

32

HC 143, 931 MP

909,83

33

HC 139/1, 1140 MP

1.120,30

34

HC 979, 8765 MP

8.708,65

35

HC 139, 5597 MP

5.561,01

36

HC 123, 10270 MP

10.259,72

37

HC 952/1, 5186 MP

5.152,65

38

HC 988, 13689 MP

13.675,32

39

HC 141, 4444 MP

4.391,31

40

HC 112, 4432 MP

4.379,44

41

HC 938, 12487 MP

12.474,54

42

HC 119, 4661 MP

4.605,74

43

HC 937, 5657 MP

5.620,63

44

HC 911, 10331 MP

10.320,68

45

HC 894, 7044 MP

6.998,72

46

HC 131, 12638 MP

12.625,40

47

HC 44, 8939 MP

8.881,55

48

HC 40, 6629 MP

6.586,39

49

HC 42, 5905 MP

5.867,03

50

HC 30, 12261 MP

12.248,77

51

HC 28, 9117 MP

9.058,41

52

HC 6, 4277 MP

4.226,28

53

HC 1060, 9094 MP

9.035,56

54

HC 24, 9297 MP

9.237,23

55

HC 22, 6550 MP

6.507,88

56

HC 1061, 9044 MP

8.985,86

57

HC 21, 4912 MP

4.853,74

58

HC 10, 8631 MP

8.575,53

59

HC 9, 7321 MP

7.273,92

60

HC 497/2 MP

1.491,77

61

HC 8, 4349 MP

4.297,41

62

HC 7, 2319 MP

2.278,93

63

HC 6/1, 2419 MP

2.377,19

64

HC 1050, 1703 MP

1.673,56

65

HC 1052, 1354 MP

1.330,60

66

HC 1077, 7012 MP

6.966,93

67

HC 1076, 2097 MP

2.060,77

68

HC 1075, 3950 MP

3.903,14

69

HC 610, 794 MP

775,96

70

HC 59, 3330 MP

3.290,53

71

HC 213, 2549 MP

2.518,79

72

HC 1050, 798 MP

779,87

73

HC 214, 7310 MP

7.263,03

74

HC 82, 4865 MP

4.807,33

75

HC 523, 3700 MP

3.656,12

76

HC 81, 3374 MP

3.334,01

77

HC 215, 5600 MP

5.563,99

78

HC 61, 7006 MP

6.960,97

79

HC 80, 1927 MP

1.893,68

80

HC 85, 5547 MP

5.511,35

81

HC 202, 3493 MP

3.451,56

82

HC 192, 1482 MP

1.456,38

83

HC 216, 4258 MP

4.207,52

84

HC 172, 2409 MP

2.367,36

85

HC 195, 908 MP

887,38

86

HC 194, 1302 MP

1.279,51

87

HC 107/1, 1693 MP

1.663,74

88

HC 171, 1345 MP

1.321,75

89

HC 190, 4447 MP

4.394,25

90

HC 106, 1368 MP

1.344,34

91

HC 105, 1827 MP

1.795,43

92

HC 104, 679 MP

663,57

93

HC 201, 2212 MP

2.173,78

94

HC 156, 2452 MP

2.409,60

95

HC 189, 3387 MP

3.346,86

96

HC 157, 3282 MP

3.243,09

97

HC 107, 5767 MP

5.729,92

98

HC 639, 11578 MP

11.817,87

99

HC 637/1, 2312 MP

2.284,58

100

HC 637, 7411 MP

7.403,61

101

HC 642, 6957 MP

6.950,03

102

HC 811, 12711 MP

13.112,37

103

HC 640, 7797 MP

7.789,21

104

HC 787, 3659 MP

3.615,62

105

HC 615, 1469 MP

1.443,62

106

HC 861, 9020 MP

9.108,92

107

HC 793, 3289 MP

3.249,98

108

HC 479, 11860 MP

12.105,70

109

HC 793, 1415 MP

1.390,53

110

HC 828, 1518 MP

1.491,77

111

HC 880, 8256 MP

8.337,41

112

HC 857, 6148 MP

6.141,84

113

HC 882, 4384 MP

4.332,00

114

HC 497/35/1, 2375 MP

2.333,93

115

HC 811/1, 26379 MP

28.357,74

116

HC 775, 12373 MP

12.763,71

117

HC 881, 7366 MP

7.358,66

118

HC 810, 799 MP

780,85

119

HC 862, 1821 MP

1.789,52

120

HC 829, 2680 MP

2.648,22

121

HC 500, 9660 MP

9.860,16

122

HC 830, 3945 MP

3.898,21

123

HC 842, 779 MP

761,29

124

HC 811, 2879 MP

2.844,86

125

HC 776, 5827 MP

5.789,54

126

HC 831, 2405 MP

2.363,40

127

HC 804, 7224 MP

7.216,79

128

HC 809, 1323 MP

1.300,14

129

HC 843, 4897 MP

4.838,94

130

HC 806, 3820 MP

3.774,70

131

HC 832, 2080 MP

2.044,05

132

HC 807, 1744 MP

1.713,84

133

HC 580, 5204 MP

5.170,56

134

HC 844, 2582 MP

2.551,38

135

HC 497/3, 1968 MP

1.933,97

136

HC 775, 7957 MP

7.949,05

137

HC 775, 6072 MP

6.032,96

138

HC 845, 7364 MP

7.356,66

139

HC 497/38/1

1.144,85

140

HC 551/9, 5592 MP

6.765,57

141

HC 2192, 4632 MP

4.577,07

142

HC 2190, 3107 MP

3.070,14

143

HC 2193, 2048 MP

2.012,62

144

HC 2194, 1381 MP

1.357,14

145

HC 2191, 2895 MP

2.860,69

146

HC 466/4, 166 MP

162,23

147

HC 544, 2286 MP

2.246,47

148

HC 476, 4436 MP

4.383,40

149

HC 475, 1385 MP

1.361,05

150

HC 465/4, 1473 MP

1.447,53

151

HC 498, 607 MP

593,23

152

HC 466/2, 2395 MP

2.353,58

153

HC 497/48/4, 597 MP

583,45

154

HC 473/2, 2692 MP

2.660,09

155

HC 474, 4902 MP

4.043,46

156

HC 1678/2, 3475 MP

3.433,78

157

HC 511, 3584 MP

3.541,51

158

HC 1676, 81531 MP

86.761,51

159

HC 1680, 14789 MP

15.256,00

160

HC 1617/1, 4056 MP

4.007,89

161

HC1599, 8008 MP

8.086,96

162

HC 1688, 3592 MP

3.549,42

163

HC 1687, 1572 MP

1.544,81

164

HC 1687, 2944 MP

2.909,11

165

HC 1695, 7388 MP

7.380,63

166

HC 507, 1952 MP

1.918,27

167

HC 1726/2, 2442 MP

2.399,77

168

HC 506, 377 MP

368,44

169

HC 451/3, 279 MP

272,67

170

HC 473/1, 1895 MP

1.862,25

171

HC 661, 4019 MP

3.971,35

172

HC 660, 6571 MP

6.528,77

173

HC 674, 5533 MP

5.497,43

174

HC 733/2, 654 MP

639,16

175

HC 2170, 4465 MP

4.412,08

176

HC 733/1, 383 MP

374,31

177

HC 714/1, 2095 MP

2.058,76

178

HC 484, 9721 MP

9.816,86

179

HC 47/1, 3917 MP

3.870,55

180

HC 731/2, 5500 MP

5.464,62

181

HC 722/10, 11695 MP

11.937,29

182

HC 46/1, 2736 MP

2.703,57

183

HC 223, 1616 MP

1.588,07

184

HC 1161, 4365 MP

4.313,24

185

HC 47/2, 6501 MP

6.459,19

186

HC 224, 2715 MP

2.682,81

187

HC 222/1, 9433 MP

9.628,44

188

HC 233, 7571 MP

7.563,45

189

HC 1173, 22547 MP

23.748,62

190

HC 184/1, 2947 MP

2.912,04

191

HC 1095, 6683 MP

6.676,34

192

HC 220/2, 4314 MP

4.262,82

193

HC 243, 7785 MP

7.777,21

194

HC 184, 1303 MP

1.280,49

195

HC 245, 3124 MP

3.086,95

196

HC 1093, 2094 MP

2.057,79

197

HC 285, 2597 MP

2.566,19

198

HC 250, 2063 MP

2.027,33

199

HC 163, 2030 MP

1.994,92

200

HC 285, 4440 MP

4.387,36

201

HC 263, 5823 MP

5.785,58

202

HC 306, 11137 MP

11.488,69

203

HC 295, 4993 MP

4.933,82

204

HC 1103, 1577 MP

1.549,74

205

HC 326, 3000 MP

2.964,41

206

HC 297, 2738 MP

2.705,52

207

HC 312/1, 9674 MP

9.874,43

208

HC 302/4/7, 2254 MP

2.215,04

209

HC 296, 5314 MP

5.279,85

210

HC 277, 304 MP

297,08

211

HC 299/2, 5335 MP

5.300,70

212

HC 298, 3079 MP

3.042,49

213

HC 340, 6252 MP

6.211,82

214

HC 351, 3848 MP

3.802,35

215

HC 362, 1671 MP

1.642,13

216

HC 1094, 1941 MP

1.907,47

217

HC 354, 2054 MP

2.018,48

218

HC 355, 3084 MP

3.047,42

219

HC 357, 3224 MP

3.185,78

220

HC 1102, 3872 MP

3.826,09

221

HC 1101, 2295 MP

2.255,32

222

HC 1083, 3574 MP

3.531,64

223

HC 1120, 683 MP

667,48

224

HC 1119, 3838 MP

3.792,48

225

HC 1121, 2592 MP

2.561,25

226

HC 1570, 3092 MP

3.055,34

227

HC 1756, 2582 MP

2.551,38

228

HC 1145, 11897 MP

12.272,69

229

HC 1143, 1444 MP

1.419,03

230

HC 1462, 3042 MP

3.005,94

231

HC 1629, 550 MP

537,52

232

HC 1636, 4949 MP

4.890,33

233

HC 1634, 2921 MP

2.886,34

234

HC 1641, 12127 MP

12.509,93

235

HC 1147, 4517 MP

4.463,43

236

HC 1638, 6092 MP

25.052,63

237

HC 1338, 12851 MP

13.256,82

238

HC 1146, 2492 MP

2.448,90

239

HC 1617, 54103 MP

58.161,37

240

HC 1335, 3476 MP

3.434,80

241

HC 1638, 17 103 MP

18.107,36

242

HC 1616, 10028 MP

10.235,76

243

HC 1607, 4777 MP

4.720,36

244

HC 1675, 8744 MP

8.735,28

245

HC 1385, 41142 MP

43.781,41

246

HC 1591/4, 805 MP

786,72

247

HC 1366, 4739 MP

4.682,79

248

HC 1819/5/2/1, 1402 MP

1.377,77

249

HC 1149/1, 7706 MP

7.698,29

250

CN 1852/1/17/4, 283 MP

276,59

251

A 533/11, 6002 MP

7.341,86

252

CN 1435, 476 MP

465,18

253

HC 1450, 1433 MP

1.408,23

254

CN 1436, 532 MP

519,92

255

CN 1437, 2261 MP

2.221,93

256

HC 1452, 2341 MP

2.300,54

257

CN 1452, 2189 MP

2.151,15

258

CN 1482, 1406 MP

1.381,68

259

CN 1439, 2361 MP

2.320,19

260

CN 1486, 2697 MP

2.665,02

261

CN 1500, 1824 MP

1.792,45

262

CN 1515, 1848 MP

1.816,06

263

CN 1495, 2914 MP

2.879,45

264

CN 1494, 1144 MP

1.124,22

265

CN 1564/24, 340

332,29

266

CN 1494, 3506 MP

3.464,41

267

HCLM11/2016 - HC 1509/8, 195 MP

190,56

268

CN 1454, 2394 MP

2.352,60

269

CN 1525, 2825 MP

2.791,51

270

HC 1293, 11233 MP

11.465,74

271

HC 1232, 6374 MP

6.333,02

272

HC 1263/4, 4925 MP

4.866,59

273

1294, 5166 MP

5.132,77

274

HC 1260, 5383 MP

5.348,40

275

1295, 5375 MP

5.340,45

276

1230/16, 3150 MP

3.112,64

277

HC 1324, 2398 MP

2.356,56

278

HC 222/1, 1963 MP

1.929,07

279

HC 222/2, 6698 MP

6.654,95

280

HC 1295, 6652 MP

6.609,25

281

HC 1291, 7083 MP

7.037,48

282

HC 1259, 5695 MP

5.658,38

283

HC 217, 170693 MP

189.984,29

284

HC 169, 119476 MP

131.032,87

285

HC 142, 135860 MP

149.739,32

286

HC 811, 112614 MP

123.507,08

287

HC 648, 162606 MP

180.100,48

288

HC 1483, 153075 MP

169.544,08

289

HC 1606/5, 1318 MP

1.295,21

290

HC 1606/6, 9696 MP

9.896,88

291

HC 1235, 8998 MP

9.184,41

292

HC 1277/4, 7665 MP

7.657,35

293

HC 1297, 11746 MP

11.989,35

294

HC 1290, 9222 MP

9.413,07

2. Drumuri agricole

Nr. crt.

Denumire bunuri

Valoare inventar -lei-

1

DRUM DE EXPLOATARE DE1/6 - 3539 MP

3.497,05

2

DRUM DE EXPLOATARE DC1298/2 - 465 MP

454,43

3

DRUM DE EXPLOATARE DE1282/20 - 4568 MP

4.513,85

4

DRUM DE EXPLOATARE DE1218/1 - 2165 MP

2.127,59

5

DRUM DE EXPLOATARE DE1287 - 1699 MP

1.669,65

6

DRUM DE EXPLOATARE DE1318/2 - 226 MP

220,88

7

DRUM DE EXPLOATARE DE34/7 - 654 MP

639,16

8

DRUM DE EXPLOATARE DE34/6 - 675 MP

659,65

9

DRUM DE EXPLOATARE DE34/5 - 630 MP

615,68

10

DRUM DE EXPLOATARE DE3/2 - 5522 MP

5.486,50

11

DRUM DE EXPLOATARE DE34/4 - 642 MP

627,42

12

DRUM DE EXPLOATARE DE34/3 - 650 MP

635,24

13

DRUM DE EXPLOATARE DE34/2 - 616 MP

601,99

14

DRUM DE EXPLOATARE DE34/1 - 262 MP

256,05

15

DRUM DE EXPLOATARE DE34 - 348 MP

340,07

16

DRUM DE EXPLOATARE DE1062/1 - 3183 MP

3.145,28

17

DRUM DE EXPLOATARE DE20 - 4154 MP

4.104,73

18

DRUM DE EXPLOATARE DE77/1 - 2236 MP

2.197,35

19

DRUM DE EXPLOATARE DE503/2 - 400 MP

390,89

20

DRUM DE EXPLOATARE DE1078 - 5465 MP

5.429,86

21

DRUM DE EXPLOATARE DE1078/1 - 2871 MP

2.836,95

22

DRUM DE EXPLOATARE DE1078/2 - 4822 MP

4.764,82

23

DRUM DE EXPLOATARE DE63 - 3316 MP

3.276,70

24

DRUM DE EXPLOATARE DE77 - 4259 MP

4.208,49

25

DRUM DE EXPLOATARE DE65 - 8089 MP

8.080,92

26

DRUM DE EXPLOATARE DE62 - 921 MP

900,09

27

DRUM DE EXPLOATARE DE203 - 2795 MP

2.761,86

28

DRUM DE EXPLOATARE DE173 - 412 MP

402,63

29

DRUM DE EXPLOATARE DE86 - 2557 MP

2.526,66

30

DRUM DE EXPLOATARE DE158 - 567 MP

554,10

31

DRUM DE EXPLOATARE DE477 - 1403 MP

1.378,75

32

DRUM DE EXPLOATARE DE220 - 5023 MP

4.990,72

33

DRUM DE EXPLOATARE DE1096/3 - 89 MP

86,96

34

DRUM DE EXPLOATARE DE1819/2 - 1943 MP

1.909,42

35

DRUM DE EXPLOATARE DE200/10 - 1976 MP

1.941,83

36

DRUM DE EXPLOATARE DE1622 - 2667 MP

2.635,37

37

DRUM DE EXPLOATARE DE1/3 - 772 MP

754,44

38

DRUM DE EXPLOATARE DE1637 - 1875 MP

1.842,60

39

DRUM DE EXPLOATARE DE1327 - 1449 MP

1.423,96

40

DRUM DE EXPLOATARE DE1620/6 - 5452 MP

5.416,96

41

DRUM DE EXPLOATARE DE1146/1 - 1244 MP

1.222,52

42

DRUM DE EXPLOATARE DE1620/4 - 3417 MP

3.376,47

43

DRUM DE EXPLOATARE DE1618 - 4621 MP

4.566,22

44

DRUM DE EXPLOATARE DE1619 - 4724 MP

4.667,99

45

DRUM DE EXPLOATARE DE1611/2 - 2225 MP

2.186,54

46

DRUM DE EXPLOATARE DE1334 - 3175 MP

3.137,36

47

DRUM DE EXPLOATARE DE1610/29 - 6551 MP

6.508,90

48

DRUM DE EXPLOATARE DE1596 - 2422 MP

2.380,12

49

DRUM DE EXPLOATARE DE1598/7 - 2442 MP

2.399,77

50

DRUM DE EXPLOATARE DE1592 - 867 MP

847,32

51

DRUM DE EXPLOATARE DE1369/4 - 470 MP

459,32

52

DRUM DE EXPLOATARE DE1821 - 2525 MP

2.495,05

53

DRUM DE EXPLOATARE DE1830 - 891 MP

870,75

54

DRUM DE EXPLOATARE DE1149/2 - 4161 MP

4.111,66

55

DRUM DE EXPLOATARE DE1/8 - 590 MP

576,60

56

DRUM DE EXPLOATARE str. MIERLEI - 1326 MP

1.303,08

57

DRUM DE EXPLOATARE DE1421/2 - 2678 MP

2.646,26

58

DRUM DE EXPLOATARE DE1151 - 8503 MP

8.494,53

59

DRUM DE EXPLOATARE DE1454 - 968 MP

946,02

60

DRUM DE EXPLOATARE DE1475 - 4609 MP

4.554,35

61

DRUM DE EXPLOATARE DE1446/18 - 1504 MP

1.477,98

62

DRUM DE EXPLOATARE str. MIMOZEI - 2261 MP

2.221,93

63

DRUM DE EXPLOATARE DE1/4 - 463 MP

452,47

64

DRUM DE EXPLOATARE DE1446/19 - 446 MP

435,89

65

DRUM DE EXPLOATARE DE1433 - 2576 MP

2.545,47

66

DRUM DE EXPLOATARE DE1476 - 2667 MP

2.635,37

67

DRUM DE EXPLOATARE DE1483/1 - 1118 MP

1.098,65

68

DRUM DE EXPLOATARE DE1494 - 3548 MP

3.505,94

69

DRUM DE EXPLOATARE DE1483/2 - 209 MP

204,25

70

DRUM DE EXPLOATARE DE1502 - 7235 MP

7.306,33

71

DRUM DE EXPLOATARE DE1496 - 902 MP

881,51

72

DRUM DE EXPLOATARE DE1497 - 1233 MP

1.211,67

73

DRUM DE EXPLOATARE DE1501 - 1341 MP

1.317,84

74

DRUM DE EXPLOATARE DE1497/1 - 732 MP

715,36

75

DRUM DE EXPLOATARE str. TICHINDEAL - 4261 MP

4.210,50

76

DRUM DE EXPLOATARE DE1498 - 624 MP

609,81

77

DRUM DE EXPLOATARE DE1504/1 - 2366 MP

2.325,08

78

DRUM DE EXPLOATARE DE1505/3 - 551 MP

538,50

79

DRUM DE EXPLOATARE DE1488 - 3078 MP

3.041,51

80

DRUM DE EXPLOATARE str. ORIZONTULUI - 9936 MP

10.033,96

81

DRUM DE EXPLOATARE DE1588/25 - 3113 MP

3.076,10

82

DRUM DE EXPLOATARE DE1588/25 - 1320 MP

1.297,16

83

DRUM DE EXPLOATARE DE1488/25 - 3434 MP

3.393,28

84

DRUM DE EXPLOATARE DE1555/1 - 671 MP

655,74

85

DRUM DE EXPLOATARE DE1556 - 816 MP

797,48

86

DRUM DE EXPLOATARE DE1516 - 2980 MP

2.944,67

87

DRUM DE EXPLOATARE DE1556 - 850 MP

830,69

88

DRUM DE EXPLOATARE DE1562 - 3993 MP

3.945,65

89

DRUM DE EXPLOATARE DE1562/1 - 588 MP

545,35

90

DRUM DE EXPLOATARE DE1555 - 1178 MP

1.157,65

91

DRUM DE EXPLOATARE DE1559/1/1 - 1623 MP

1.594,96

92

DRUM DE EXPLOATARE DE1555 - 1106 MP

1.086,87

93

DRUM DE EXPLOATARE DE1526/1 - 678 MP

662,59

94

DRUM DE EXPLOATARE DE1555 - 3000 MP

2.964,41

95

DRUM DE EXPLOATARE DE1/5 - 924 MP

903,03

96

DRUM DE EXPLOATARE DC1302/1 - 1048 MP

1.029,87

97

DRUM DE EXPLOATARE DE1/7 - 1220 MP

1.198,91

98

DRUM DE EXPLOATARE DE1236/1 - 1377 MP

1.353,18

99

DRUM DE EXPLOATARE DE1236 - 2666 MP

2.634,39

100

DRUM DE EXPLOATARE DE1233 - 2276 MP

2.236,65

101

DRUM DE EXPLOATARE DE1230/18 - 121 MP

118,26

102

DRUM DE EXPLOATARE DE12226/17 - 597 MP

583,45

103

DRUM DE EXPLOATARE DE1592/1 - 3200 MP

3.162,04

104

DRUM DE EXPLOATARE DE1260/1 - 4261 MP

4.210,50

105

DRUM DE EXPLOATARE DE1266/1 - 5287 MP

5.252,99

106

DRUM DE EXPLOATARE DR486/1 - 4443 MP

4.414,43

107

DRUM DE EXPLOATARE DE1212/2/18 - 3470 MP

3.428,84

108

DRUM DE EXPLOATARE DE1212/2/19 - 298 MP

291,21

109

DRUM DE EXPLOATARE DC1298/1 - 1007 MP

989,59

110

DRUM DE EXPLOATARE DE1219 - 5350 MP

5.315,59

111

DRUM DE EXPLOATARE DE1635 - 2488 MP

2.444,99

112

DRUM DE EXPLOATARE DE1637 - 1676 MP

1.647,02

113

DRUM DE EXPLOATARE DE1640/1/4 - 1398 MP

1.373,81

114

DRUM DE EXPLOATARE DE1/2 - 2514 MP

2.484,20

115

DRUM DE EXPLOATARE DE1165/3 - 3131 MP

3.093,88

116

DRUM DE EXPLOATARE DE229 - 2337 MP

2.296,58

117

DRUM DE EXPLOATARE DE232 - 1880 MP

1.847,49

118

DRUM DE EXPLOATARE DE325 - 5050 MP

5.017,53

119

DRUM DE EXPLOATARE DE234/2 - 4907 MP

4.848,81

120

DRUM DE EXPLOATARE DE1096/2 - 3710 MP

3.665,99

121

DRUM DE EXPLOATARE DE230 - 3624 MP

3.581,45

122

DRUM DE EXPLOATARE DE234 - 4367 MP

4.315,20

123

DRUM DE EXPLOATARE DE183 - 635 MP

620,57

124

DRUM DE EXPLOATARE DE188 - 2948 MP

2.913,06

125

DRUM DE EXPLOATARE DE249 - 2895 MP

2.860,69

126

DRUM DE EXPLOATARE DE249 - 3964 MP

3.917,01

127

DRUM DE EXPLOATARE DE167 - 2397 MP

2.355,58

128

DRUM DE EXPLOATARE DE1178 - 3502 MP

3.460,46

129

DRUM DE EXPLOATARE DE280 - 1280 MP

1.257,86

130

DRUM DE EXPLOATARE DE292 - 1310 MP

1.287,55

131

DRUM DE EXPLOATARE DE317/1 - 1661 MP

1.632,30

132

DRUM DE EXPLOATARE DE330/2 - 2077 MP

2.041,11

133

DRUM DE EXPLOATARE DE263/1 - 2405 MP

2.363,40

134

DRUM DE EXPLOATARE DE162 - 1197 MP

1.176,32

135

DRUM DE EXPLOATARE DE251/8 - 664 MP

648,94

136

DRUM DE EXPLOATARE DE292/1 - 2866 MP

2.832,01

137

DRUM DE EXPLOATARE DE1190/2 - 4960 MP

4.901,18

138

DRUM DE EXPLOATARE DE262 - 4998 MP

4.938,75

139

DRUM DE EXPLOATARE DE1172/2 - 2681 MP

2.649,19

140

DRUM DE EXPLOATARE DE278 - 2957 MP

2.921,96

141

DRUM DE EXPLOATARE DE330/2 - 1930 MP

1.896,62

142

DRUM DE EXPLOATARE DE294 - 6751 MP

6.707,59

143

DRUM DE EXPLOATARE DE1096/1 - 2580 MP

2.549,42

144

DRUM DE EXPLOATARE DE276 - 2075 MP

2.039,11

145

DRUM DE EXPLOATARE DE275 - 876 MP

856,12

146

DRUM DE EXPLOATARE DE358 - 4163 MP

4.113,62

147

DRUM DE EXPLOATARE DE330/1 - 2080 MP

2.044,05

148

DRUM DE EXPLOATARE DE330 - 3920 MP

3.873,53

149

DRUM DE EXPLOATARE DE1800 - 325 MP

317,62

150

DRUM DE EXPLOATARE str. Prunului - 814 MP

795,52

151

DRUM DE EXPLOATARE DE -887 MP

866,84

152

DRUM DE EXPLOATARE DE 1797/11 - 569 MP

556,06

153

DRUM DE EXPLOATARE DE1800/72 - 68 MP

66,47

154

DRUM DE EXPLOATARE DE1799/1 - 1233 MP

1.211,67

155

DRUM DE EXPLOATARE DE1797/26 - 746 MP

729,06

156

DRUM DE EXPLOATARE DE1764 - 422 MP

412,41

157

DRUM DE EXPLOATARE DE1800/32 - 510 MP

498,40

158

DRUM DE EXPLOATARE DE1800/19 - 840 MP

820,91

159

DRUM DE EXPLOATARE DE1800/82 - 477 MP

466,16

160

DRUM DE EXPLOATARE DE1800/64 - 723 MP

706,56

161

DRUM DE EXPLOATARE DE1797/49 - 506 MP

494,48

162

DRUM DE EXPLOATARE DE1800/45 - 496 MP

484,75

163

DRUM DE EXPLOATARE DE1800/58 - 494 MP

482,79

164

DRUM DE EXPLOATARE DE1815/65 - 659 MP

644,05

165

DRUM DE EXPLOATARE DE1804 - 1078 MP

1.059,35

166

DRUM DE EXPLOATARE DE19 - 4131 MP

4.082,01

167

DRUM DE EXPLOATARE DE1805/1 - 1255 MP

1.233,32

168

DRUM DE EXPLOATARE DE1799 - 1352 MP

1.328,64

169

DRUM DE EXPLOATARE DE1815/1 - 887 MP

866,84

170

DRUM DE EXPLOATARE DE1797/105 - 2394 MP

2.352,60

171

DRUM DE EXPLOATARE DE1815/2 - 1161 MP

1.140,93

172

DRUM DE EXPLOATARE STR.SOMESULUI - 1838 MP

1.806,23

173

DRUM DE EXPLOATARE DE1789/1 - 1841 MP

1.809,17

174

DRUM DE EXPLOATARE DE1782 - 3900 MP

3.853,75

175

DRUM DE EXPLOATARE DE1790/2 - 1679 MP

1.649,96

176

DRUM DE EXPLOATARE DE1790/1 - 4582 MP

4.527,67

177

DRUM DE EXPLOATARE DE1790 - 3752 MP

3.707,52

178

DRUM DE EXPLOATARE DE1786/2 - 124 MP

121,20

179

DRUM DE EXPLOATARE STR.CAMPUL FLORILOR - 4452 MP

4.399,23

180

DRUM DE EXPLOATARE DE1088 - 3998 MP

3.950,58

181

DRUM DE EXPLOATARE DE482 - 1676 MP

1.647,02

182

DRUM DE EXPLOATARE DE1745 - 2826 MP

2.792,49

183

DRUM DE EXPLOATARE DE1084 - 1757 MP

1.726,65

184

DRUM DE EXPLOATARE DE1743/3 - 2858 MP

2.824,10

185

DRUM DE EXPLOATARE DE1124 - 2069 MP

2.033,24

186

DRUM DE EXPLOATARE DE1764 - 4995 MP

4.935,77

187

DRUM DE EXPLOATARE DE1760/2 - 989 MP

966,52

188

DRUM DE EXPLOATARE DE1761 - 5518 MP

5.482,54

189

DRUM DE EXPLOATARE DE1751 - 2594 MP

2.563,25

190

DRUM DE EXPLOATARE DE1769 - 3908 MP

3.861,66

191

DRUM DE EXPLOATARE DE1759 - 3161 MP

3.123,54

192

DRUM DE EXPLOATARE DE1782/10 - 1268 MP

1.246,08

193

DRUM DE EXPLOATARE DE1768 - 3904 MP

3.857,71

194

DRUM DE EXPLOATARE DE1776 - 3925 MP

3.878,47

195

DRUM DE EXPLOATARE DE1781 - 3447 MP

3.406,13

196

DRUM DE EXPLOATARE DE1788/3 - 2104 MP

2.067,61

197

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/8/3-4941/3/a/26/4/1/1/1/3 -

3350 MP

3.310,27

198

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/A/3-4941/A/26/4/1/3/1 -

1260 MP

1.238,21

199

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/A/3-4941/A/26/3/1/1/1/2 -

2325 MP

2.284,80

200

DRUM DE EXPLOATARE DE1145/1 - 6314 MP

6.273,39

201

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/a/28-4941/3/a/38/1/1/1/1 -

4471 MP

4.417,99

202

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/a/2/2/1/1/1 - 80 MP

78,16

203

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/A/2/2/3 - 132 MP

129,02

204

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/43/7/5 - 4321 MP

4.269,76

205

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/44/2 - 2405 MP

2.363,40

206

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/43/5/7 - 320 MP

312,73

207

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/43/4/2 - 240 MP

234,53

208

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/42/2 - 1420 MP

1.395,47

209

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/48/3/3/3 - 108 MP

105,55

210

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/A/2/2/1/3/1/1 - 400 MP

390,89

211

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/4/1/1/3/1/1/1/1/1/1/1 - 31669

MP

33.356,78

212

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/A/1/2/3/1/1 - 80 MP

78,16

213

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/a/1/3-4941/3/a/1/44/3/1/1/3 -

8630 MP

8.621,37

214

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/1/1-4941/1/1/8/3/2/1/1 - 3758 MP

3.713,43

215

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/1/1-4941/1/8/3/1/1 - 2057 MP

2.021,46

216

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/45/1/2 - 542 MP

529,70

217

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/45/1/1/1 - 759 MP

741,77

218

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/45/2/1 - 2650 MP

2.618,56

219

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/45/3/1 - 1040 MP

1.022,00

220

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/45/4/1 - 400 MP

390,89

221

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/45/5/1/1/1 - 1266 MP

1.244,12

222

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/49/1-4941/1/49/9/1/1/3 -10065 MP

10.164,22

223

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/a/1/3-4941/3/a/1/44/3/1/1/1/1/1 - 17249 MP

17.793,69

224

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/1/10/1/2/1 - 1655 MP

1.626,39

225

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/1/10/1/1/1 - 20742 MP

21.397,00

226

DRUM DE EXPLOATARE DE1104 - 2129 MP

2.092,20

227

DRUM DE EXPLOATARE DE1210/2 - 2558 MP

2.527,68

228

DRUM DE EXPLOATARE DR456 - 3932 MP

3.885,36

229

DRUM DE EXPLOATARE DE1318 - 3339 MP

3.299,42

230

DRUM DE EXPLOATARE DE1219/1 - 3723 MP

3.678,84

231

DRUM DE EXPLOATARE DE1303 - 2171 MP

2.133,46

232

DRUM DE EXPLOATARE DE1290/4 - 176 MP

172,02

233

DRUM DE EXPLOATARE DE1319/1 - 2140 MP

2.103,00

234

DRUM DE EXPLOATARE DE1319 - 3270 MP

3.231,22

235

DRUM DE EXPLOATARE DE1218 - 637 MP

622,53

236

DRUM DE EXPLOATARE DE1200/2 - 530 MP

517,96

237

DRUM DE EXPLOATARE DE1319/3 - 1256 MP

1.234,30

238

DRUM DE EXPLOATARE DE1339/2 - 3108 MP

3.071,16

239

DRUM DE EXPLOATARE DE1343 - 1542 MP

1.515,33

240

DRUM DE EXPLOATARE DE1344 - 1098 MP

1.079,00

241

DRUM DE EXPLOATARE DE1/1 - 2484 MP

2.441,08

242

DRUM DE EXPLOATARE DE418 - 2017 MP

1.982,12

243

DRUM DE EXPLOATARE DE416 - 1188 MP

1.167,48

244

DRUM DE EXPLOATARE DE400 - 2022 MP

1.987,05

245

DRUM DE EXPLOATARE DE400/1 - 3866 MP

3.820,14

246

DRUM DE EXPLOATARE DC987 - 2733 MP

2.700,59

247

DRUM DE EXPLOATARE DE397/1 - 1191 MP

1.170,41

248

DRUM DE EXPLOATARE DE444 - 1803 MP

1.771,82

249

DRUM DE EXPLOATARE DE1033 - 1624 MP

1.595,94

250

DRUM DE EXPLOATARE DE76 - 2197 MP

2.159,02

251

DRUM DE EXPLOATARE DE1000 - 2285 MP

2.245,50

252

DRUM DE EXPLOATARE DE1041 - 2145 MP

2.107,94

253

DRUM DE EXPLOATARE DE110 - 2023 MP

1.988,03

254

DRUM DE EXPLOATARE DE996/2 - 625 MP

610,79

255

DRUM DE EXPLOATARE DE996/1 - 1855 MP

1.822,95

256

DRUM DE EXPLOATARE DE1025 - 3247 MP

3.208,50

257

DRUM DE EXPLOATARE DE100/1 - 5738 MP

5.701,11

258

DRUM DE EXPLOATARE DE100 - 414 MP

404,59

259

DRUM DE EXPLOATARE DE983/13 - 1826 MP

1.794,45

260

DRUM DE EXPLOATARE DE159/2 - 450 MP

439,80

261

DRUM DE EXPLOATARE DE94/4 - 1510 MP

1.483,90

262

DRUM DE EXPLOATARE DE1100/1 - 839 MP

819,93

263

DRUM DE EXPLOATARE DC987 - 23635 MP

24.637,95

264

DRUM DE EXPLOATARE DE983/1 - 1488 MP

1.462,29

265

DRUM DE EXPLOATARE DE159 - 1892 MP

1.859,27

266

DRUM DE EXPLOATARE DE111 - 2589 MP

2.558,32

267

DRUM DE EXPLOATARE DE1100 - 2735 MP

2.702,59

268

DRUM DE EXPLOATARE DE966/1 - 1814 MP

1.782,62

269

DRUM DE EXPLOATARE DE978/1 - 347 MP

339,10

270

DRUM DE EXPLOATARE DE144 - 1792 MP

1.761,02

271

DRUM DE EXPLOATARE DE266 - 1370 MP

1.346,34

272

DRUM DE EXPLOATARE DE941 - 7856 MP

7.848,17

273

DRUM DE EXPLOATARE DE103 - 1930 MP

1.896,62

274

DRUM DE EXPLOATARE DE941/1 - 570 MP

557,04

275

DRUM DE EXPLOATARE DE503/1 - 6881 MP

6.836,75

276

DRUM DE EXPLOATARE DE103/1 - 2173 MP

2.135,41

277

DRUM DE EXPLOATARE DE941/2 - 2131 MP

2.094,15

278

DRUM DE EXPLOATARE DE978 - 3013 MP

2.977,26

279

DRUM DE EXPLOATARE DE1012 - 586 MP

572,69

280

DRUM DE EXPLOATARE DE111/1 - 2055 MP

2.019,46

281

DRUM DE EXPLOATARE DE948/1 - 2898 MP

2.863,62

282

DRUM DE EXPLOATARE DE941/3 - 2989 MP

2.953,57

283

DRUM DE EXPLOATARE DE102 - 7050 MP

7.042,95

284

DRUM DE EXPLOATARE DE941/4 - 477 MP

466,16

285

DRUM DE EXPLOATARE DE102/1 - 519 MP

507,20

286

DRUM DE EXPLOATARE DE948 - 2129 MP

2.092,20

287

DRUM DE EXPLOATARE DE920/6 - 6723 MP

6.679,80

288

DRUM DE EXPLOATARE DE912 - 2914 MP

2.879,45

289

DRUM DE EXPLOATARE DE896 - 1922 MP

1.888,79

290

DRUM DE EXPLOATARE DE895 - 5136 MP

5.102,99

291

DRUM DE EXPLOATARE DE34/12 - 1396 MP

1.371,86

292

DRUM DE EXPLOATARE DE34/11 - 1950 MP

1.916,27

293

DRUM DE EXPLOATARE DE34/10 - 1343 MP

1.319,80

294

DRUM DE EXPLOATARE DE32 - 7941 MP

7.933,09

295

DRUM DE EXPLOATARE DE34/9 - 2696 MP

2.664,04

296

DRUM DE EXPLOATARE DE44/1/1 - 1550 MP

1.523,20

297

DRUM DE EXPLOATARE DE44/1 - 2103 MP

2.066,63

298

DRUM DE EXPLOATARE DE34/8 - 1350 MP

1.326,64

299

DRUM DE EXPLOATARE DE155 - 1161 MP

1.140,93

300

DRUM DE EXPLOATARE DE179/1 - 4786 MP

4.729,25

301

DRUM DE EXPLOATARE DE612 - 401 MP

391,87

302

DRUM DE EXPLOATARE DE159 - 3417 MP

3.376,47

303

DRUM DE EXPLOATARE DE168 - 3715 MP

3.670,93

304

DRUM DE EXPLOATARE DE104 - 5797 MP

5.759,75

305

DRUM DE EXPLOATARE DE780/1 - 431 MP

421,21

306

DRUM DE EXPLOATARE DE781/1/1 - 155 MP

151,48

307

DRUM DE EXPLOATARE DE781/1 - 2739 MP

2.706,50

308

DRUM DE EXPLOATARE DE790/1 - 2039 MP

2.003,77

309

DRUM DE EXPLOATARE DE859/3 - 2880 MP

2.845,84

310

DRUM DE EXPLOATARE DE769 - 2357 MP

2.316,23

311

DRUM DE EXPLOATARE DE778 - 13003 MP

13.272,42

312

DRUM DE EXPLOATARE DR446 - 390 MP

381,16

313

DRUM DE EXPLOATARE DE864 - 3706 MP

3.662,04

314

DRUM DE EXPLOATARE DE834 - 3908 MP

3.861,66

315

DRUM DE EXPLOATARE DE859/4/15 - 1348 MP

1.324,69

316

DRUM DE EXPLOATARE DE863 - 956 MP

934,28

317

DRUM DE EXPLOATARE DE827/1/6 - 3192 MP

3.154,17

318

DRUM DE EXPLOATARE DE774/2 - 6155 MP

6.115,43

319

DRUM DE EXPLOATARE DE447/1 - 1930 MP

1.896,62

320

DRUM DE EXPLOATARE DE833/2 - 1266 MP

1.244,12

321

DRUM DE EXPLOATARE DE859/4/14 - 1627 MP

1.598,87

322

DRUM DE EXPLOATARE DE769 - 8443 MP

8.434,55

323

DRUM DE EXPLOATARE DR486/2 - 4195 MP

4.145,27

324

DRUM DE EXPLOATARE DE833/1 - 7086 MP

7.040,46

325

DRUM DE EXPLOATARE DE1029/1 - 103 MP

100,66

326

DRUM DE EXPLOATARE DE885/2 - 1868 MP

1.835,71

327

DRUM DE EXPLOATARE DE885/1 - 1185 MP

1.164,50

328

DRUM DE EXPLOATARE DE2197 - 6271 MP

6.230,67

329

DRUM DE EXPLOATARE DE805 - 7215 MP

7.207,81

330

DRUM DE EXPLOATARE DE804 - 4094 MP

4.045,46

331

DRUM DE EXPLOATARE DE804 - 3135 MP

3.097,84

332

DRUM DE EXPLOATARE DE2182 - 1262 MP

1.240,17

333

DRUM DE EXPLOATARE DE2199/5 - 6635 MP

6.592,35

334

DRUM DE EXPLOATARE DE2196/1 - 3298 MP

3.258,87

335

DRUM DE EXPLOATARE DE2199/10 - 640 MP

625,46

336

DRUM DE EXPLOATARE DE2196 - 11617 MP

11.731,53

337

DRUM DE EXPLOATARE DE439/6 - 266 MP

259,96

338

DRUM DE EXPLOATARE DE3/1 - 710 MP

693,89

339

DRUM DE EXPLOATARE DR451/4 - 2596 MP

2.565,21

340

DRUM DE EXPLOATARE DE1674 - 3397 MP

3.356,73

341

DRUM DE EXPLOATARE DE499/3 - 672 MP

656,72

342

DRUM DE EXPLOATARE DE1677/1 - 3680 MP

3.636,38

343

DRUM DE EXPLOATARE DE1677/2 - 2195 MP

2.157,07

344

DRUM DE EXPLOATARE DE1692 - 6547 MP

6.504,90

345

DRUM DE EXPLOATARE DE1680/1 - 2028 MP

1.992,96

346

DRUM DE EXPLOATARE DE1685/2 - 1718 MP

1.688,28

347

DRUM DE EXPLOATARE DE470 - 385 MP

376,26

348

DRUM DE EXPLOATARE DE1681/1 - 1310 MP

1.287,34

349

DRUM DE EXPLOATARE DE1685/3 - 3113 MP

3.076,10

350

DRUM DE EXPLOATARE DE1665/2 - 160 MP

156,37

351

DRUM DE EXPLOATARE DE1665/1 - 1212 MP

1.184,46

352

DRUM DE EXPLOATARE DE499/2 - 334 MP

326,43

353

DRUM DE EXPLOATARE DE1685/1 - 768 MP

750,57

354

DRUM DE EXPLOATARE DE1707/68/1 - 3077 MP

3.040,53

355

DRUM DE EXPLOATARE DE1719 - 969 MP

947,00

356

DRUM DE EXPLOATARE DE1719/1 - 3082 MP

3.045,47

357

DRUM DE EXPLOATARE DE499/1 - 739 MP

722,21

358

DRUM DE EXPLOATARE DE1707/68 - 3565 MP

3.522,74

359

DRUM DE EXPLOATARE DE1702/2 - 7176 MP

7.129,87

360

DRUM DE EXPLOATARE DE1667 - 999 MP

976,30

361

DRUM DE EXPLOATARE DE1702/1 - 5827 MP

5.789,54

362

DRUM DE EXPLOATARE DE1648/1 - 987 MP

964,56

363

DRUM DE EXPLOATARE DE1727/3 - 1276 MP

1.253,95

364

DRUM DE EXPLOATARE DE1727/2 - 1508 MP

1.481,94

365

DRUM DE EXPLOATARE DE1712/1 - 5307 MP

5.272,87

366

DRUM DE EXPLOATARE DE684 - 3893 MP

3.846,86

367

DRUM DE EXPLOATARE DE2148 - 4615 MP

4.560,26

368

DRUM DE EXPLOATARE DE1104/1 - 100 MP

97,72

369

DRUM DE EXPLOATARE DE1104/2 - 12542 MP

12.801,86

370

DRUM DE EXPLOATARE DE715 - 1831 MP

1.799,34

371

DRUM DE EXPLOATARE DE716/1 - 76 MP

74,29

372

DRUM DE EXPLOATARE DE715*1 - 70 MP

68,42

373

DRUM DE EXPLOATARE DE1817/1 - 104 MP

101,64

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


ROMÂNIA

Avizat p.SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

PROIECT

Nr. 90/24.02.2020


MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 13.876/24.02.2020,

Analizând raportul nr. 13.879/24.02.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Potrivit adreselor Serviciului Investiții nr. 1345/2020 și nr. 4164/2020 privind propunerea de preluare în domeniul public a unor mijloace fixe,

Ținând seama de adresa Serviciului Financiar Contabilitate nr. 6029/2020 și adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat nr. ad. 6.029/2020,

Luând în considerare Hotărârea nr.33/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind schimbarea denumirii Filarmonica de Stat Arad în Filarmonica Arad,

In baza Hotărârii nr. 35/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad, Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Arad, în domeniul public al acestuia, a parcelei de teren situată pe str. Poetului nr. 118, cu suprafața de 18.017 mp, înscrisă în CF nr. 350049 Arad, având număr de inventar 3600492/1 și valoarea de 1.156.691,40 lei, cu destinația de Piață pentru depozitare și comercializare material lemnos.

ART. 3. Se aprobă trecerea unor mijloace fixe din inventarul domeniului public al Municipiului Arad și evidențierea acestora în inventarul bunurilor aflate în extravilanului municipiului - proprietatea privată a Municipiului Arad, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. Se îndreptă erorile materiale din titlul, cuprinsul și anexa Hotărârii nr. 35/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad, în sensul înlocuirii denumirii instituției din Filarmonica de Stat Arad, în Filarmonica Arad, corectării valorii de inventar a construcției, de la 35.864.906,25 lei, la 35.500.906,25 lei și modificării descrierii tehnice a Instrumentului muzical de tip orgă, din orgă cu 36 de fluiere și pedalier, în orgă cu 36 de registre și pedalier.

ART. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Cod: PMA-S4-01

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. /2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Obiectivele de investiții realizate prin ordonatorul principal de credite

Nr. crt.

Denumire și adresa

Adresă

Valoare (lei)

1

Amenajare piața de lemne, Str. Poetului nr. 118

5.076.664,17

2

Adăposturi de călători amplasate în stațiile de tramvai:

Căpitan Ignat 1(Obor), 1 buc.

10.698

Căpitan Ignat 2(Obor), 1 buc.

10.698

Pomenirea 1, 1 buc.

10.698

Sere Grădiște, 1 buc.

10.698

Piața Gai, 1 buc.

10.698

Băile termale Gai (Bidi), 2 buc.

21.396

Făt Frumos, 3 buc.

32.094

3

Ștrandul Neptun Arad:

Tobogan tubulatură închisă de culoare roșie

180.345,80

Tobogan Gaura neagră+barcă zburătoare închisă de culoare albastră

683.906,49

Tobogan acvatic Serpentină, de culoare galbenă

541.697,70

4

Transport urban în Municipiul Arad — Etapa II Piața Romană-Ștefan cel Mare

Linie tramvai, 4.530 mcs.

22.266.702,80

Stații tramvai:

731.337,66

Romanilor 1

81.259,74

Romanilor 2

81.259,74

Traian 1

81.259,74

Traian 2

81.259,74

Ana Ipătescu 1

81.259,74

Ana Ipătescu 2

81.259,74

Caraimanul 1

81.259,74

Caraimanul 2

81.259,74

Autoservice 1

81.259,74

Drumuri carosabil, 36.977,55 mp (Calea Romanilor și Calea Timișorii)

11.235.685,04

Drumuri trotuare, 3.481,45 mp (Calea Romanilor și Calea Timișorii)

602.567,03

Stâlpi cu indicatoare triunghiulare, 51 buc. (308,99 lei/buc.)

15.758,49

Stâlpi cu indicatoare rectangulare, 84 buc. (330,39 lei/buc.)

27.752,76

Stâlpi cu indicatoare octogonale, 67 buc. (345,62 lei/buc.)

23.156,54

Sisteme de semaforizare, 11 intersecții:

2.185.274,36

Trecere str. Bistriței - Calea Romanilor

198.661,31

Trecerea str. Eroul Necunoscut - Calea Romanilor

198.661,31

Calea Romanilor, stația Traian (Olimp)

198.661,31

Intersecție Calea Timișorii - str. Tabacovici

198.661,31

Calea Timișorii, stația Ana Ipătescu

198.661,31

Trecere str. Cibinului - Calea Timișorii

198.661,31

Calea Timișorii, stația Caraiman

198.661,31

Calea Timișorii - trecere str. I. Lengyel

198.661,31

Calea Timișorii - trecere Liceul German

198.661,31

Calea Timișorii - trecere str. Ady Endre

198.661,31

Calea Timișorii , stația Ștefan cel Mare

198.661,26

Rețea alimentare 750 Vcc, 5.084 ml

1.266.853,70

Panou alimentare, 2 buc.

1.191.453,83

Stâlpi susținere fir contact, 114 buc.

1.969.227,29

Rețea de contact, 2.432,47 ml

2.365.246,43

5

Container cu destinație pentru cantină, Școala Gimnazială Ilarion Felea Sc= 180 mp

290.360

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.


2020 a Consiliului Local al


Municipiului Arad

Mijloace fixe cuprinse în domeniul public al Municipiului Arad, ce urmează a fi înregistrate în listele de inventar aferente proprietății private a Municipiului Arad, în extravilan

2. Canale de irigații

Nr. crt.

Denumire bunuri

Valoare inventar -lei-

1

HC 501, 4900 MP

4.841,92

2

HC 1250, 1510 MP

1.483,90

3

HC 1251, 7768 MP

7.718,08

4

HC 1213, 5506 MP

5.470,63

5

HC 1289, 3465 MP

3.423,91

6

HC 1217, 9823 MP

9.759,86

7

HC 1217/1, 969 MP

947,00

8

HC 480, 1608 MP

1.580,20

9

HC 1316, 5290 MP

5.256,02

10

HC 1323, 13920 MP

13.906,11

11

HC 1346, 1078 MP

1.059,35

12

HC 1347, 8462 MP

8.407,61

13

HC 268, 1524 MP

1.497,64

14

HC 413, 1876 MP

1.843,58

15

HC 412, 2470 MP

2.427,29

16

HC 424, 1401 MP

1.376,79

17

HC 406, 9171 MP

9.012,44

18

HC 415, 11467 MP

11.455,56

19

HC 425, 10156 MP

10.145,86

20

HC 270, 5736 MP

5.699,15

21

HC 369/1, 1105 MP

1.085,89

22

HC 395, 7404 MP

7.356,40

23

HC 886, 1504 MP

1.477,98

24

HC 884, 1889 MP

1.856,34

25

HC 377, 3874 MP

3.828,05

26

HC 1030, 11796 MP

11.784,21

27

HC 1023, 6353 MP

6.312,16

28

HC 1024, 3525 MP

3.483,22

29

HC 966, 14259 MP

14.244,76

30

HC 160, 2080 MP

2.044,05

31

HC 121, 7059 MP

7.013,61

32

HC 143, 931 MP

909,83

33

HC 139/1, 1140 MP

1.120,30

34

HC 979, 8765 MP

8.708,65

35

HC 139, 5597 MP

5.561,01

36

HC 123, 10270 MP

10.259,72

37

HC 952/1, 5186 MP

5.152,65

38

HC 988, 13689 MP

13.675,32

39

HC 141, 4444 MP

4.391,31

40

HC 112, 4432 MP

4.379,44

41

HC 938, 12487 MP

12.474,54

42

HC 119, 4661 MP

4.605,74

43

HC 937, 5657 MP

5.620,63

44

HC 911, 10331 MP

10.320,68

45

HC 894, 7044 MP

6.998,72

46

HC 131, 12638 MP

12.625,40

47

HC 44, 8939 MP

8.881,55

48

HC 40, 6629 MP

6.586,39

49

HC 42, 5905 MP

5.867,03

50

HC 30, 12261 MP

12.248,77

51

HC 28, 9117 MP

9.058,41

52

HC 6, 4277 MP

4.226,28

53

HC 1060, 9094 MP

9.035,56

54

HC 24, 9297 MP

9.237,23

55

HC 22, 6550 MP

6.507,88

56

HC 1061, 9044 MP

8.985,86

57

HC 21, 4912 MP

4.853,74

58

HC 10, 8631 MP

8.575,53

59

HC 9, 7321 MP

7.273,92

60

HC 497/2 MP

1.491,77

61

HC 8, 4349 MP

4.297,41

62

HC 7, 2319 MP

2.278,93

63

HC 6/1, 2419 MP

2.377,19

64

HC 1050, 1703 MP

1.673,56

65

HC 1052, 1354 MP

1.330,60

66

HC 1077, 7012 MP

6.966,93

67

HC 1076, 2097 MP

2.060,77

68

HC 1075, 3950 MP

3.903,14

69

HC 610, 794 MP

775,96

70

HC 59, 3330 MP

3.290,53

71

HC 213, 2549 MP

2.518,79

72

HC 1050, 798 MP

779,87

73

HC 214, 7310 MP

7.263,03

74

HC 82, 4865 MP

4.807,33

75

HC 523, 3700 MP

3.656,12

76

HC 81, 3374 MP

3.334,01

77

HC 215, 5600 MP

5.563,99

78

HC 61, 7006 MP

6.960,97

79

HC 80, 1927 MP

1.893,68

80

HC 85, 5547 MP

5.511,35

81

HC 202, 3493 MP

3.451,56

82

HC 192, 1482 MP

1.456,38

83

HC 216, 4258 MP

4.207,52

84

HC 172, 2409 MP

2.367,36

85

HC 195, 908 MP

887,38

86

HC 194, 1302 MP

1.279,51

87

HC 107/1, 1693 MP

1.663,74

88

HC 171, 1345 MP

1.321,75

89

HC 190, 4447 MP

4.394,25

90

HC 106, 1368 MP

1.344,34

91

HC 105, 1827 MP

1.795,43

92

HC 104, 679 MP

663,57

93

HC 201, 2212 MP

2.173,78

94

HC 156, 2452 MP

2.409,60

95

HC 189, 3387 MP

3.346,86

96

HC 157, 3282 MP

3.243,09

97

HC 107, 5767 MP

5.729,92

98

HC 639, 11578 MP

11.817,87

99

HC 637/1, 2312 MP

2.284,58

100

HC 637, 7411 MP

7.403,61

101

HC 642, 6957 MP

6.950,03

102

HC 811, 12711 MP

13.112,37

103

HC 640, 7797 MP

7.789,21

104

HC 787, 3659 MP

3.615,62

105

HC 615, 1469 MP

1.443,62

106

HC 861, 9020 MP

9.108,92

107

HC 793, 3289 MP

3.249,98

108

HC 479, 11860 MP

12.105,70

109

HC 793, 1415 MP

1.390,53

110

HC 828, 1518 MP

1.491,77

111

HC 880, 8256 MP

8.337,41

112

HC 857, 6148 MP

6.141,84

113

HC 882, 4384 MP

4.332,00

114

HC 497/35/1, 2375 MP

2.333,93

115

HC 811/1, 26379 MP

28.357,74

116

HC 775, 12373 MP

12.763,71

117

HC 881, 7366 MP

7.358,66

118

HC 810, 799 MP

780,85

119

HC 862, 1821 MP

1.789,52

120

HC 829, 2680 MP

2.648,22

121

HC 500, 9660 MP

9.860,16

122

HC 830, 3945 MP

3.898,21

123

HC 842, 779 MP

761,29

124

HC 811, 2879 MP

2.844,86

125

HC 776, 5827 MP

5.789,54

126

HC 831, 2405 MP

2.363,40

127

HC 804, 7224 MP

7.216,79

128

HC 809, 1323 MP

1.300,14

129

HC 843, 4897 MP

4.838,94

130

HC 806, 3820 MP

3.774,70

131

HC 832, 2080 MP

2.044,05

132

HC 807, 1744 MP

1.713,84

133

HC 580, 5204 MP

5.170,56

134

HC 844, 2582 MP

2.551,38

135

HC 497/3, 1968 MP

1.933,97

136

HC 775, 7957 MP

7.949,05

137

HC 775, 6072 MP

6.032,96

138

HC 845, 7364 MP

7.356,66

139

HC 497/38/1

1.144,85

140

HC 551/9, 5592 MP

6.765,57

141

HC 2192, 4632 MP

4.577,07

142

HC 2190, 3107 MP

3.070,14

143

HC 2193, 2048 MP

2.012,62

144

HC 2194, 1381 MP

1.357,14

145

HC 2191, 2895 MP

2.860,69

146

HC 466/4, 166 MP

162,23

147

HC 544, 2286 MP

2.246,47

148

HC 476, 4436 MP

4.383,40

149

HC 475, 1385 MP

1.361,05

150

HC 465/4, 1473 MP

1.447,53

151

HC 498, 607 MP

593,23

152

HC 466/2, 2395 MP

2.353,58

153

HC 497/48/4, 597 MP

583,45

154

HC 473/2, 2692 MP

2.660,09

155

HC 474, 4902 MP

4.043,46

156

HC 1678/2, 3475 MP

3.433,78

157

HC 511, 3584 MP

3.541,51

158

HC 1676, 81531 MP

86.761,51

159

HC 1680, 14789 MP

15.256,00

160

HC 1617/1, 4056 MP

4.007,89

161

HC1599, 8008 MP

8.086,96

162

HC 1688, 3592 MP

3.549,42

163

HC 1687, 1572 MP

1.544,81

164

HC 1687, 2944 MP

2.909,11

165

HC 1695, 7388 MP

7.380,63

166

HC 507, 1952 MP

1.918,27

167

HC 1726/2, 2442 MP

2.399,77

168

HC 506, 377 MP

368,44

169

HC 451/3, 279 MP

272,67

170

HC 473/1, 1895 MP

1.862,25

171

HC 661, 4019 MP

3.971,35

172

HC 660, 6571 MP

6.528,77

173

HC 674, 5533 MP

5.497,43

174

HC 733/2, 654 MP

639,16

175

HC 2170, 4465 MP

4.412,08

176

HC 733/1, 383 MP

374,31

177

HC 714/1, 2095 MP

2.058,76

178

HC 484, 9721 MP

9.816,86

179

HC 47/1, 3917 MP

3.870,55

180

HC 731/2, 5500 MP

5.464,62

181

HC 722/10, 11695 MP

11.937,29

182

HC 46/1, 2736 MP

2.703,57

183

HC 223, 1616 MP

1.588,07

184

HC 1161, 4365 MP

4.313,24

185

HC 47/2, 6501 MP

6.459,19

186

HC 224, 2715 MP

2.682,81

187

HC 222/1, 9433 MP

9.628,44

188

HC 233, 7571 MP

7.563,45

189

HC 1173, 22547 MP

23.748,62

190

HC 184/1, 2947 MP

2.912,04

191

HC 1095, 6683 MP

6.676,34

192

HC 220/2, 4314 MP

4.262,82

193

HC 243, 7785 MP

7.777,21

194

HC 184, 1303 MP

1.280,49

195

HC 245, 3124 MP

3.086,95

196

HC 1093, 2094 MP

2.057,79

197

HC 285, 2597 MP

2.566,19

198

HC 250, 2063 MP

2.027,33

199

HC 163, 2030 MP

1.994,92

200

HC 285, 4440 MP

4.387,36

201

HC 263, 5823 MP

5.785,58

202

HC 306, 11137 MP

11.488,69

203

HC 295, 4993 MP

4.933,82

204

HC 1103, 1577 MP

1.549,74

205

HC 326, 3000 MP

2.964,41

206

HC 297, 2738 MP

2.705,52

207

HC 312/1, 9674 MP

9.874,43

208

HC 302/4/7, 2254 MP

2.215,04

209

HC 296, 5314 MP

5.279,85

210

HC 277, 304 MP

297,08

211

HC 299/2, 5335 MP

5.300,70

212

HC 298, 3079 MP

3.042,49

213

HC 340, 6252 MP

6.211,82

214

HC 351, 3848 MP

3.802,35

215

HC 362, 1671 MP

1.642,13

216

HC 1094, 1941 MP

1.907,47

217

HC 354, 2054 MP

2.018,48

218

HC 355, 3084 MP

3.047,42

219

HC 357, 3224 MP

3.185,78

220

HC 1102, 3872 MP

3.826,09

221

HC 1101, 2295 MP

2.255,32

222

HC 1083, 3574 MP

3.531,64

223

HC 1120, 683 MP

667,48

224

HC 1119, 3838 MP

3.792,48

225

HC 1121, 2592 MP

2.561,25

226

HC 1570, 3092 MP

3.055,34

227

HC 1756, 2582 MP

2.551,38

228

HC 1145, 11897 MP

12.272,69

229

HC 1143, 1444 MP

1.419,03

230

HC 1462, 3042 MP

3.005,94

231

HC 1629, 550 MP

537,52

232

HC 1636, 4949 MP

4.890,33

233

HC 1634, 2921 MP

2.886,34

234

HC 1641, 12127 MP

12.509,93

235

HC 1147, 4517 MP

4.463,43

236

HC 1638, 6092 MP

25.052,63

237

HC 1338, 12851 MP

13.256,82

238

HC 1146, 2492 MP

2.448,90

239

HC 1617, 54103 MP

58.161,37

240

HC 1335, 3476 MP

3.434,80

241

HC 1638, 17 103 MP

18.107,36

242

HC 1616, 10028 MP

10.235,76

243

HC 1607, 4777 MP

4.720,36

244

HC 1675, 8744 MP

8.735,28

245

HC 1385, 41142 MP

43.781,41

246

HC 1591/4, 805 MP

786,72

247

HC 1366, 4739 MP

4.682,79

248

HC 1819/5/2/1, 1402 MP

1.377,77

249

HC 1149/1, 7706 MP

7.698,29

250

CN 1852/1/17/4, 283 MP

276,59

251

A 533/11, 6002 MP

7.341,86

252

CN 1435, 476 MP

465,18

253

HC 1450, 1433 MP

1.408,23

254

CN 1436, 532 MP

519,92

255

CN 1437, 2261 MP

2.221,93

256

HC 1452, 2341 MP

2.300,54

257

CN 1452, 2189 MP

2.151,15

258

CN 1482, 1406 MP

1.381,68

259

CN 1439, 2361 MP

2.320,19

260

CN 1486, 2697 MP

2.665,02

261

CN 1500, 1824 MP

1.792,45

262

CN 1515, 1848 MP

1.816,06

263

CN 1495, 2914 MP

2.879,45

264

CN 1494, 1144 MP

1.124,22

265

CN 1564/24, 340

332,29

266

CN 1494, 3506 MP

3.464,41

267

HCLM11/2016 - HC 1509/8, 195 MP

190,56

268

CN 1454, 2394 MP

2.352,60

269

CN 1525, 2825 MP

2.791,51

270

HC 1293, 11233 MP

11.465,74

271

HC 1232, 6374 MP

6.333,02

272

HC 1263/4, 4925 MP

4.866,59

273

1294, 5166 MP

5.132,77

274

HC 1260, 5383 MP

5.348,40

275

1295, 5375 MP

5.340,45

276

1230/16, 3150 MP

3.112,64

277

HC 1324, 2398 MP

2.356,56

278

HC 222/1, 1963 MP

1.929,07

279

HC 222/2, 6698 MP

6.654,95

280

HC 1295, 6652 MP

6.609,25

281

HC 1291, 7083 MP

7.037,48

282

HC 1259, 5695 MP

5.658,38

283

HC 217, 170693 MP

189.984,29

284

HC 169, 119476 MP

131.032,87

285

HC 142, 135860 MP

149.739,32

286

HC 811, 112614 MP

123.507,08

287

HC 648, 162606 MP

180.100,48

288

HC 1483, 153075 MP

169.544,08

289

HC 1606/5, 1318 MP

1.295,21

290

HC 1606/6, 9696 MP

9.896,88

291

HC 1235, 8998 MP

9.184,41

292

HC 1277/4, 7665 MP

7.657,35

293

HC 1297, 11746 MP

11.989,35

294

HC 1290, 9222 MP

9.413,07

2. Drumuri agricole

Nr. crt.

Denumire bunuri

Valoare inventar -lei-

1

DRUM DE EXPLOATARE DE1/6 - 3539 MP

3.497,05

2

DRUM DE EXPLOATARE DC1298/2 - 465 MP

454,43

3

DRUM DE EXPLOATARE DE1282/20 - 4568 MP

4.513,85

4

DRUM DE EXPLOATARE DE1218/1 - 2165 MP

2.127,59

5

DRUM DE EXPLOATARE DE1287 - 1699 MP

1.669,65

6

DRUM DE EXPLOATARE DE1318/2 - 226 MP

220,88

7

DRUM DE EXPLOATARE DE34/7 - 654 MP

639,16

8

DRUM DE EXPLOATARE DE34/6 - 675 MP

659,65

9

DRUM DE EXPLOATARE DE34/5 - 630 MP

615,68

10

DRUM DE EXPLOATARE DE3/2 - 5522 MP

5.486,50

11

DRUM DE EXPLOATARE DE34/4 - 642 MP

627,42

12

DRUM DE EXPLOATARE DE34/3 - 650 MP

635,24

13

DRUM DE EXPLOATARE DE34/2 - 616 MP

601,99

14

DRUM DE EXPLOATARE DE34/1 - 262 MP

256,05

15

DRUM DE EXPLOATARE DE34 - 348 MP

340,07

16

DRUM DE EXPLOATARE DE1062/1 - 3183 MP

3.145,28

17

DRUM DE EXPLOATARE DE20 - 4154 MP

4.104,73

18

DRUM DE EXPLOATARE DE77/1 - 2236 MP

2.197,35

19

DRUM DE EXPLOATARE DE503/2 - 400 MP

390,89

20

DRUM DE EXPLOATARE DE1078 - 5465 MP

5.429,86

21

DRUM DE EXPLOATARE DE1078/1 - 2871 MP

2.836,95

22

DRUM DE EXPLOATARE DE1078/2 - 4822 MP

4.764,82

23

DRUM DE EXPLOATARE DE63 - 3316 MP

3.276,70

24

DRUM DE EXPLOATARE DE77 - 4259 MP

4.208,49

25

DRUM DE EXPLOATARE DE65 - 8089 MP

8.080,92

26

DRUM DE EXPLOATARE DE62 - 921 MP

900,09

27

DRUM DE EXPLOATARE DE203 - 2795 MP

2.761,86

28

DRUM DE EXPLOATARE DE173 - 412 MP

402,63

29

DRUM DE EXPLOATARE DE86 - 2557 MP

2.526,66

30

DRUM DE EXPLOATARE DE158 - 567 MP

554,10

31

DRUM DE EXPLOATARE DE477 - 1403 MP

1.378,75

32

DRUM DE EXPLOATARE DE220 - 5023 MP

4.990,72

33

DRUM DE EXPLOATARE DE1096/3 - 89 MP

86,96

34

DRUM DE EXPLOATARE DE1819/2 - 1943 MP

1.909,42

35

DRUM DE EXPLOATARE DE200/10 - 1976 MP

1.941,83

36

DRUM DE EXPLOATARE DE1622 - 2667 MP

2.635,37

37

DRUM DE EXPLOATARE DE1/3 - 772 MP

754,44

38

DRUM DE EXPLOATARE DE1637 - 1875 MP

1.842,60

39

DRUM DE EXPLOATARE DE1327 - 1449 MP

1.423,96

40

DRUM DE EXPLOATARE DE1620/6 - 5452 MP

5.416,96

41

DRUM DE EXPLOATARE DE1146/1 - 1244 MP

1.222,52

42

DRUM DE EXPLOATARE DE1620/4 - 3417 MP

3.376,47

43

DRUM DE EXPLOATARE DE1618 - 4621 MP

4.566,22

44

DRUM DE EXPLOATARE DE1619 - 4724 MP

4.667,99

45

DRUM DE EXPLOATARE DE1611/2 - 2225 MP

2.186,54

46

DRUM DE EXPLOATARE DE1334 - 3175 MP

3.137,36

47

DRUM DE EXPLOATARE DE1610/29 - 6551 MP

6.508,90

48

DRUM DE EXPLOATARE DE1596 - 2422 MP

2.380,12

49

DRUM DE EXPLOATARE DE1598/7 - 2442 MP

2.399,77

50

DRUM DE EXPLOATARE DE1592 - 867 MP

847,32

51

DRUM DE EXPLOATARE DE1369/4 - 470 MP

459,32

52

DRUM DE EXPLOATARE DE1821 - 2525 MP

2.495,05

53

DRUM DE EXPLOATARE DE1830 - 891 MP

870,75

54

DRUM DE EXPLOATARE DE1149/2 - 4161 MP

4.111,66

55

DRUM DE EXPLOATARE DE1/8 - 590 MP

576,60

56

DRUM DE EXPLOATARE str. MIERLEI - 1326 MP

1.303,08

57

DRUM DE EXPLOATARE DE1421/2 - 2678 MP

2.646,26

58

DRUM DE EXPLOATARE DE1151 - 8503 MP

8.494,53

59

DRUM DE EXPLOATARE DE1454 - 968 MP

946,02

60

DRUM DE EXPLOATARE DE1475 - 4609 MP

4.554,35

61

DRUM DE EXPLOATARE DE1446/18 - 1504 MP

1.477,98

62

DRUM DE EXPLOATARE str. MIMOZEI - 2261 MP

2.221,93

63

DRUM DE EXPLOATARE DE1/4 - 463 MP

452,47

64

DRUM DE EXPLOATARE DE1446/19 - 446 MP

435,89

65

DRUM DE EXPLOATARE DE1433 - 2576 MP

2.545,47

66

DRUM DE EXPLOATARE DE1476 - 2667 MP

2.635,37

67

DRUM DE EXPLOATARE DE1483/1 - 1118 MP

1.098,65

68

DRUM DE EXPLOATARE DE1494 - 3548 MP

3.505,94

69

DRUM DE EXPLOATARE DE1483/2 - 209 MP

204,25

70

DRUM DE EXPLOATARE DE1502 - 7235 MP

7.306,33

71

DRUM DE EXPLOATARE DE1496 - 902 MP

881,51

72

DRUM DE EXPLOATARE DE1497 - 1233 MP

1.211,67

73

DRUM DE EXPLOATARE DE1501 - 1341 MP

1.317,84

74

DRUM DE EXPLOATARE DE1497/1 - 732 MP

715,36

75

DRUM DE EXPLOATARE str. TICHINDEAL - 4261 MP

4.210,50

76

DRUM DE EXPLOATARE DE1498 - 624 MP

609,81

77

DRUM DE EXPLOATARE DE1504/1 - 2366 MP

2.325,08

78

DRUM DE EXPLOATARE DE1505/3 - 551 MP

538,50

79

DRUM DE EXPLOATARE DE1488 - 3078 MP

3.041,51

80

DRUM DE EXPLOATARE str. ORIZONTULUI - 9936 MP

10.033,96

81

DRUM DE EXPLOATARE DE1588/25 - 3113 MP

3.076,10

82

DRUM DE EXPLOATARE DE1588/25 - 1320 MP

1.297,16

83

DRUM DE EXPLOATARE DE1488/25 - 3434 MP

3.393,28

84

DRUM DE EXPLOATARE DE1555/1 - 671 MP

655,74

85

DRUM DE EXPLOATARE DE1556 - 816 MP

797,48

86

DRUM DE EXPLOATARE DE1516 - 2980 MP

2.944,67

87

DRUM DE EXPLOATARE DE1556 - 850 MP

830,69

88

DRUM DE EXPLOATARE DE1562 - 3993 MP

3.945,65

89

DRUM DE EXPLOATARE DE1562/1 - 588 MP

545,35

90

DRUM DE EXPLOATARE DE1555 - 1178 MP

1.157,65

91

DRUM DE EXPLOATARE DE1559/1/1 - 1623 MP

1.594,96

92

DRUM DE EXPLOATARE DE1555 - 1106 MP

1.086,87

93

DRUM DE EXPLOATARE DE1526/1 - 678 MP

662,59

94

DRUM DE EXPLOATARE DE1555 - 3000 MP

2.964,41

95

DRUM DE EXPLOATARE DE1/5 - 924 MP

903,03

96

DRUM DE EXPLOATARE DC1302/1 - 1048 MP

1.029,87

97

DRUM DE EXPLOATARE DE1/7 - 1220 MP

1.198,91

98

DRUM DE EXPLOATARE DE1236/1 - 1377 MP

1.353,18

99

DRUM DE EXPLOATARE DE1236 - 2666 MP

2.634,39

100

DRUM DE EXPLOATARE DE1233 - 2276 MP

2.236,65

101

DRUM DE EXPLOATARE DE1230/18 - 121 MP

118,26

102

DRUM DE EXPLOATARE DE12226/17 - 597 MP

583,45

103

DRUM DE EXPLOATARE DE1592/1 - 3200 MP

3.162,04

104

DRUM DE EXPLOATARE DE1260/1 - 4261 MP

4.210,50

105

DRUM DE EXPLOATARE DE1266/1 - 5287 MP

5.252,99

106

DRUM DE EXPLOATARE DR486/1 - 4443 MP

4.414,43

107

DRUM DE EXPLOATARE DE1212/2/18 - 3470 MP

3.428,84

108

DRUM DE EXPLOATARE DE1212/2/19 - 298 MP

291,21

109

DRUM DE EXPLOATARE DC1298/1 - 1007 MP

989,59

110

DRUM DE EXPLOATARE DE1219 - 5350 MP

5.315,59

111

DRUM DE EXPLOATARE DE1635 - 2488 MP

2.444,99

112

DRUM DE EXPLOATARE DE1637 - 1676 MP

1.647,02

113

DRUM DE EXPLOATARE DE1640/1/4 - 1398 MP

1.373,81

114

DRUM DE EXPLOATARE DE1/2 - 2514 MP

2.484,20

115

DRUM DE EXPLOATARE DE1165/3 - 3131 MP

3.093,88

116

DRUM DE EXPLOATARE DE229 - 2337 MP

2.296,58

117

DRUM DE EXPLOATARE DE232 - 1880 MP

1.847,49

118

DRUM DE EXPLOATARE DE325 - 5050 MP

5.017,53

119

DRUM DE EXPLOATARE DE234/2 - 4907 MP

4.848,81

120

DRUM DE EXPLOATARE DE1096/2 - 3710 MP

3.665,99

121

DRUM DE EXPLOATARE DE230 - 3624 MP

3.581,45

122

DRUM DE EXPLOATARE DE234 - 4367 MP

4.315,20

123

DRUM DE EXPLOATARE DE183 - 635 MP

620,57

124

DRUM DE EXPLOATARE DE188 - 2948 MP

2.913,06

125

DRUM DE EXPLOATARE DE249 - 2895 MP

2.860,69

126

DRUM DE EXPLOATARE DE249 - 3964 MP

3.917,01

127

DRUM DE EXPLOATARE DE167 - 2397 MP

2.355,58

128

DRUM DE EXPLOATARE DE1178 - 3502 MP

3.460,46

129

DRUM DE EXPLOATARE DE280 - 1280 MP

1.257,86

130

DRUM DE EXPLOATARE DE292 - 1310 MP

1.287,55

131

DRUM DE EXPLOATARE DE317/1 - 1661 MP

1.632,30

132

DRUM DE EXPLOATARE DE330/2 - 2077 MP

2.041,11

133

DRUM DE EXPLOATARE DE263/1 - 2405 MP

2.363,40

134

DRUM DE EXPLOATARE DE162 - 1197 MP

1.176,32

135

DRUM DE EXPLOATARE DE251/8 - 664 MP

648,94

136

DRUM DE EXPLOATARE DE292/1 - 2866 MP

2.832,01

137

DRUM DE EXPLOATARE DE1190/2 - 4960 MP

4.901,18

138

DRUM DE EXPLOATARE DE262 - 4998 MP

4.938,75

139

DRUM DE EXPLOATARE DE1172/2 - 2681 MP

2.649,19

140

DRUM DE EXPLOATARE DE278 - 2957 MP

2.921,96

141

DRUM DE EXPLOATARE DE330/2 - 1930 MP

1.896,62

142

DRUM DE EXPLOATARE DE294 - 6751 MP

6.707,59

143

DRUM DE EXPLOATARE DE1096/1 - 2580 MP

2.549,42

144

DRUM DE EXPLOATARE DE276 - 2075 MP

2.039,11

145

DRUM DE EXPLOATARE DE275 - 876 MP

856,12

146

DRUM DE EXPLOATARE DE358 - 4163 MP

4.113,62

147

DRUM DE EXPLOATARE DE330/1 - 2080 MP

2.044,05

148

DRUM DE EXPLOATARE DE330 - 3920 MP

3.873,53

149

DRUM DE EXPLOATARE DE1800 - 325 MP

317,62

150

DRUM DE EXPLOATARE str. Prunului - 814 MP

795,52

151

DRUM DE EXPLOATARE DE -887 MP

866,84

152

DRUM DE EXPLOATARE DE 1797/11 - 569 MP

556,06

153

DRUM DE EXPLOATARE DE1800/72 - 68 MP

66,47

154

DRUM DE EXPLOATARE DE1799/1 - 1233 MP

1.211,67

155

DRUM DE EXPLOATARE DE1797/26 - 746 MP

729,06

156

DRUM DE EXPLOATARE DE1764 - 422 MP

412,41

157

DRUM DE EXPLOATARE DE1800/32 - 510 MP

498,40

158

DRUM DE EXPLOATARE DE1800/19 - 840 MP

820,91

159

DRUM DE EXPLOATARE DE1800/82 - 477 MP

466,16

160

DRUM DE EXPLOATARE DE1800/64 - 723 MP

706,56

161

DRUM DE EXPLOATARE DE1797/49 - 506 MP

494,48

162

DRUM DE EXPLOATARE DE1800/45 - 496 MP

484,75

163

DRUM DE EXPLOATARE DE1800/58 - 494 MP

482,79

164

DRUM DE EXPLOATARE DE1815/65 - 659 MP

644,05

165

DRUM DE EXPLOATARE DE1804 - 1078 MP

1.059,35

166

DRUM DE EXPLOATARE DE19 - 4131 MP

4.082,01

167

DRUM DE EXPLOATARE DE1805/1 - 1255 MP

1.233,32

168

DRUM DE EXPLOATARE DE1799 - 1352 MP

1.328,64

169

DRUM DE EXPLOATARE DE1815/1 - 887 MP

866,84

170

DRUM DE EXPLOATARE DE1797/105 - 2394 MP

2.352,60

171

DRUM DE EXPLOATARE DE1815/2 - 1161 MP

1.140,93

172

DRUM DE EXPLOATARE STR.SOMESULUI - 1838 MP

1.806,23

173

DRUM DE EXPLOATARE DE1789/1 - 1841 MP

1.809,17

174

DRUM DE EXPLOATARE DE1782 - 3900 MP

3.853,75

175

DRUM DE EXPLOATARE DE1790/2 - 1679 MP

1.649,96

176

DRUM DE EXPLOATARE DE1790/1 - 4582 MP

4.527,67

177

DRUM DE EXPLOATARE DE1790 - 3752 MP

3.707,52

178

DRUM DE EXPLOATARE DE1786/2 - 124 MP

121,20

179

DRUM DE EXPLOATARE STR.CAMPUL FLORILOR - 4452 MP

4.399,23

180

DRUM DE EXPLOATARE DE1088 - 3998 MP

3.950,58

181

DRUM DE EXPLOATARE DE482 - 1676 MP

1.647,02

182

DRUM DE EXPLOATARE DE1745 - 2826 MP

2.792,49

183

DRUM DE EXPLOATARE DE1084 - 1757 MP

1.726,65

184

DRUM DE EXPLOATARE DE1743/3 - 2858 MP

2.824,10

185

DRUM DE EXPLOATARE DE1124 - 2069 MP

2.033,24

186

DRUM DE EXPLOATARE DE1764 - 4995 MP

4.935,77

187

DRUM DE EXPLOATARE DE1760/2 - 989 MP

966,52

188

DRUM DE EXPLOATARE DE1761 - 5518 MP

5.482,54

189

DRUM DE EXPLOATARE DE1751 - 2594 MP

2.563,25

190

DRUM DE EXPLOATARE DE1769 - 3908 MP

3.861,66

191

DRUM DE EXPLOATARE DE1759 - 3161 MP

3.123,54

192

DRUM DE EXPLOATARE DE1782/10 - 1268 MP

1.246,08

193

DRUM DE EXPLOATARE DE1768 - 3904 MP

3.857,71

194

DRUM DE EXPLOATARE DE1776 - 3925 MP

3.878,47

195

DRUM DE EXPLOATARE DE1781 - 3447 MP

3.406,13

196

DRUM DE EXPLOATARE DE1788/3 - 2104 MP

2.067,61

197

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/8/3-4941/3/a/26/4/1/1/1/3 -

3350 MP

3.310,27

198

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/A/3-4941/A/26/4/1/3/1 -

1260 MP

1.238,21

199

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/A/3-4941/A/26/3/1/1/1/2 -

2325 MP

2.284,80

200

DRUM DE EXPLOATARE DE1145/1 - 6314 MP

6.273,39

201

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/a/28-4941/3/a/38/1/1/1/1 -

4471 MP

4.417,99

202

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/a/2/2/1/1/1 - 80 MP

78,16

203

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/A/2/2/3 - 132 MP

129,02

204

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/43/7/5 - 4321 MP

4.269,76

205

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/44/2 - 2405 MP

2.363,40

206

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/43/5/7 - 320 MP

312,73

207

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/43/4/2 - 240 MP

234,53

208

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/42/2 - 1420 MP

1.395,47

209

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/48/3/3/3 - 108 MP

105,55

210

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/A/2/2/1/3/1/1 - 400 MP

390,89

211

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/4/1/1/3/1/1/1/1/1/1/1 - 31669

MP

33.356,78

212

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/A/1/2/3/1/1 - 80 MP

78,16

213

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/a/1/3-4941/3/a/1/44/3/1/1/3 -

8630 MP

8.621,37

214

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/1/1-4941/1/1/8/3/2/1/1 - 3758

MP

3.713,43

215

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/1/1-4941/1/8/3/1/1 - 2057 MP

2.021,46

216

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/45/1/2 - 542 MP

529,70

217

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/45/1/1/1 - 759 MP

741,77

218

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/45/2/1 - 2650 MP

2.618,56

219

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/45/3/1 - 1040 MP

1.022,00

220

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/45/4/1 - 400 MP

390,89

221

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/45/5/1/1/1 - 1266 MP

1.244,12

222

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/49/1-4941/1/49/9/1/1/3 -10065 MP

10.164,22

223

DRUM DE EXPLOATARE 4941/3/a/1/3-4941/3/a/1/44/3/1/1/1/1/1 - 17249 MP

17.793,69

224

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/1/10/1/2/1 - 1655 MP

1.626,39

225

DRUM DE EXPLOATARE 4941/1/1/10/1/1/1 - 20742 MP

21.397,00

226

DRUM DE EXPLOATARE DE1104 - 2129 MP

2.092,20

227

DRUM DE EXPLOATARE DE1210/2 - 2558 MP

2.527,68

228

DRUM DE EXPLOATARE DR456 - 3932 MP

3.885,36

229

DRUM DE EXPLOATARE DE1318 - 3339 MP

3.299,42

230

DRUM DE EXPLOATARE DE1219/1 - 3723 MP

3.678,84

231

DRUM DE EXPLOATARE DE1303 - 2171 MP

2.133,46

232

DRUM DE EXPLOATARE DE1290/4 - 176 MP

172,02

233

DRUM DE EXPLOATARE DE1319/1 - 2140 MP

2.103,00

234

DRUM DE EXPLOATARE DE1319 - 3270 MP

3.231,22

235

DRUM DE EXPLOATARE DE1218 - 637 MP

622,53

236

DRUM DE EXPLOATARE DE1200/2 - 530 MP

517,96

237

DRUM DE EXPLOATARE DE1319/3 - 1256 MP

1.234,30

238

DRUM DE EXPLOATARE DE1339/2 - 3108 MP

3.071,16

239

DRUM DE EXPLOATARE DE1343 - 1542 MP

1.515,33

240

DRUM DE EXPLOATARE DE1344 - 1098 MP

1.079,00

241

DRUM DE EXPLOATARE DE1/1 - 2484 MP

2.441,08

242

DRUM DE EXPLOATARE DE418 - 2017 MP

1.982,12

243

DRUM DE EXPLOATARE DE416 - 1188 MP

1.167,48

244

DRUM DE EXPLOATARE DE400 - 2022 MP

1.987,05

245

DRUM DE EXPLOATARE DE400/1 - 3866 MP

3.820,14

246

DRUM DE EXPLOATARE DC987 - 2733 MP

2.700,59

247

DRUM DE EXPLOATARE DE397/1 - 1191 MP

1.170,41

248

DRUM DE EXPLOATARE DE444 - 1803 MP

1.771,82

249

DRUM DE EXPLOATARE DE1033 - 1624 MP

1.595,94

250

DRUM DE EXPLOATARE DE76 - 2197 MP

2.159,02

251

DRUM DE EXPLOATARE DE1000 - 2285 MP

2.245,50

252

DRUM DE EXPLOATARE DE1041 - 2145 MP

2.107,94

253

DRUM DE EXPLOATARE DE110 - 2023 MP

1.988,03

254

DRUM DE EXPLOATARE DE996/2 - 625 MP

610,79

255

DRUM DE EXPLOATARE DE996/1 - 1855 MP

1.822,95

256

DRUM DE EXPLOATARE DE1025 - 3247 MP

3.208,50

257

DRUM DE EXPLOATARE DE100/1 - 5738 MP

5.701,11

258

DRUM DE EXPLOATARE DE100 - 414 MP

404,59

259

DRUM DE EXPLOATARE DE983/13 - 1826 MP

1.794,45

260

DRUM DE EXPLOATARE DE159/2 - 450 MP

439,80

261

DRUM DE EXPLOATARE DE94/4 - 1510 MP

1.483,90

262

DRUM DE EXPLOATARE DE1100/1 - 839 MP

819,93

263

DRUM DE EXPLOATARE DC987 - 23635 MP

24.637,95

264

DRUM DE EXPLOATARE DE983/1 - 1488 MP

1.462,29

265

DRUM DE EXPLOATARE DE159 - 1892 MP

1.859,27

266

DRUM DE EXPLOATARE DE111 - 2589 MP

2.558,32

267

DRUM DE EXPLOATARE DE1100 - 2735 MP

2.702,59

268

DRUM DE EXPLOATARE DE966/1 - 1814 MP

1.782,62

269

DRUM DE EXPLOATARE DE978/1 - 347 MP

339,10

270

DRUM DE EXPLOATARE DE144 - 1792 MP

1.761,02

271

DRUM DE EXPLOATARE DE266 - 1370 MP

1.346,34

272

DRUM DE EXPLOATARE DE941 - 7856 MP

7.848,17

273

DRUM DE EXPLOATARE DE103 - 1930 MP

1.896,62

274

DRUM DE EXPLOATARE DE941/1 - 570 MP

557,04

275

DRUM DE EXPLOATARE DE503/1 - 6881 MP

6.836,75

276

DRUM DE EXPLOATARE DE103/1 - 2173 MP

2.135,41

277

DRUM DE EXPLOATARE DE941/2 - 2131 MP

2.094,15

278

DRUM DE EXPLOATARE DE978 - 3013 MP

2.977,26

279

DRUM DE EXPLOATARE DE1012 - 586 MP

572,69

280

DRUM DE EXPLOATARE DE111/1 - 2055 MP

2.019,46

281

DRUM DE EXPLOATARE DE948/1 - 2898 MP

2.863,62

282

DRUM DE EXPLOATARE DE941/3 - 2989 MP

2.953,57

283

DRUM DE EXPLOATARE DE102 - 7050 MP

7.042,95

284

DRUM DE EXPLOATARE DE941/4 - 477 MP

466,16

285

DRUM DE EXPLOATARE DE102/1 - 519 MP

507,20

286

DRUM DE EXPLOATARE DE948 - 2129 MP

2.092,20

287

DRUM DE EXPLOATARE DE920/6 - 6723 MP

6.679,80

288

DRUM DE EXPLOATARE DE912 - 2914 MP

2.879,45

289

DRUM DE EXPLOATARE DE896 - 1922 MP

1.888,79

290

DRUM DE EXPLOATARE DE895 - 5136 MP

5.102,99

291

DRUM DE EXPLOATARE DE34/12 - 1396 MP

1.371,86

292

DRUM DE EXPLOATARE DE34/11 - 1950 MP

1.916,27

293

DRUM DE EXPLOATARE DE34/10 - 1343 MP

1.319,80

294

DRUM DE EXPLOATARE DE32 - 7941 MP

7.933,09

295

DRUM DE EXPLOATARE DE34/9 - 2696 MP

2.664,04

296

DRUM DE EXPLOATARE DE44/1/1 - 1550 MP

1.523,20

297

DRUM DE EXPLOATARE DE44/1 - 2103 MP

2.066,63

298

DRUM DE EXPLOATARE DE34/8 - 1350 MP

1.326,64

299

DRUM DE EXPLOATARE DE155 - 1161 MP

1.140,93

300

DRUM DE EXPLOATARE DE179/1 - 4786 MP

4.729,25

301

DRUM DE EXPLOATARE DE612 - 401 MP

391,87

302

DRUM DE EXPLOATARE DE159 - 3417 MP

3.376,47

303

DRUM DE EXPLOATARE DE168 - 3715 MP

3.670,93

304

DRUM DE EXPLOATARE DE104 - 5797 MP

5.759,75

305

DRUM DE EXPLOATARE DE780/1 - 431 MP

421,21

306

DRUM DE EXPLOATARE DE781/1/1 - 155 MP

151,48

307

DRUM DE EXPLOATARE DE781/1 - 2739 MP

2.706,50

308

DRUM DE EXPLOATARE DE790/1 - 2039 MP

2.003,77

309

DRUM DE EXPLOATARE DE859/3 - 2880 MP

2.845,84

310

DRUM DE EXPLOATARE DE769 - 2357 MP

2.316,23

311

DRUM DE EXPLOATARE DE778 - 13003 MP

13.272,42

312

DRUM DE EXPLOATARE DR446 - 390 MP

381,16

313

DRUM DE EXPLOATARE DE864 - 3706 MP

3.662,04

314

DRUM DE EXPLOATARE DE834 - 3908 MP

3.861,66

315

DRUM DE EXPLOATARE DE859/4/15 - 1348 MP

1.324,69

316

DRUM DE EXPLOATARE DE863 - 956 MP

934,28

317

DRUM DE EXPLOATARE DE827/1/6 - 3192 MP

3.154,17

318

DRUM DE EXPLOATARE DE774/2 - 6155 MP

6.115,43

319

DRUM DE EXPLOATARE DE447/1 - 1930 MP

1.896,62

320

DRUM DE EXPLOATARE DE833/2 - 1266 MP

1.244,12

321

DRUM DE EXPLOATARE DE859/4/14 - 1627 MP

1.598,87

322

DRUM DE EXPLOATARE DE769 - 8443 MP

8.434,55

323

DRUM DE EXPLOATARE DR486/2 - 4195 MP

4.145,27

324

DRUM DE EXPLOATARE DE833/1 - 7086 MP

7.040,46

325

DRUM DE EXPLOATARE DE1029/1 - 103 MP

100,66

326

DRUM DE EXPLOATARE DE885/2 - 1868 MP

1.835,71

327

DRUM DE EXPLOATARE DE885/1 - 1185 MP

1.164,50

328

DRUM DE EXPLOATARE DE2197 - 6271 MP

6.230,67

329

DRUM DE EXPLOATARE DE805 - 7215 MP

7.207,81

330

DRUM DE EXPLOATARE DE804 - 4094 MP

4.045,46

331

DRUM DE EXPLOATARE DE804 - 3135 MP

3.097,84

332

DRUM DE EXPLOATARE DE2182 - 1262 MP

1.240,17

333

DRUM DE EXPLOATARE DE2199/5 - 6635 MP

6.592,35

334

DRUM DE EXPLOATARE DE2196/1 - 3298 MP

3.258,87

335

DRUM DE EXPLOATARE DE2199/10 - 640 MP

625,46

336

DRUM DE EXPLOATARE DE2196 - 11617 MP

11.731,53

337

DRUM DE EXPLOATARE DE439/6 - 266 MP

259,96

338

DRUM DE EXPLOATARE DE3/1 - 710 MP

693,89

339

DRUM DE EXPLOATARE DR451/4 - 2596 MP

2.565,21

340

DRUM DE EXPLOATARE DE1674 - 3397 MP

3.356,73

341

DRUM DE EXPLOATARE DE499/3 - 672 MP

656,72

342

DRUM DE EXPLOATARE DE1677/1 - 3680 MP

3.636,38

343

DRUM DE EXPLOATARE DE1677/2 - 2195 MP

2.157,07

344

DRUM DE EXPLOATARE DE1692 - 6547 MP

6.504,90

345

DRUM DE EXPLOATARE DE1680/1 - 2028 MP

1.992,96

346

DRUM DE EXPLOATARE DE1685/2 - 1718 MP

1.688,28

347

DRUM DE EXPLOATARE DE470 - 385 MP

376,26

348

DRUM DE EXPLOATARE DE1681/1 - 1310 MP

1.287,34

349

DRUM DE EXPLOATARE DE1685/3 - 3113 MP

3.076,10

350

DRUM DE EXPLOATARE DE1665/2 - 160 MP

156,37

351

DRUM DE EXPLOATARE DE1665/1 - 1212 MP

1.184,46

352

DRUM DE EXPLOATARE DE499/2 - 334 MP

326,43

353

DRUM DE EXPLOATARE DE1685/1 - 768 MP

750,57

354

DRUM DE EXPLOATARE DE1707/68/1 - 3077 MP

3.040,53

355

DRUM DE EXPLOATARE DE1719 - 969 MP

947,00

356

DRUM DE EXPLOATARE DE1719/1 - 3082 MP

3.045,47

357

DRUM DE EXPLOATARE DE499/1 - 739 MP

722,21

358

DRUM DE EXPLOATARE DE1707/68 - 3565 MP

3.522,74

359

DRUM DE EXPLOATARE DE1702/2 - 7176 MP

7.129,87

360

DRUM DE EXPLOATARE DE1667 - 999 MP

976,30

361

DRUM DE EXPLOATARE DE1702/1 - 5827 MP

5.789,54

362

DRUM DE EXPLOATARE DE1648/1 - 987 MP

964,56

363

DRUM DE EXPLOATARE DE1727/3 - 1276 MP

1.253,95

364

DRUM DE EXPLOATARE DE1727/2 - 1508 MP

1.481,94

365

DRUM DE EXPLOATARE DE1712/1 - 5307 MP

5.272,87

366

DRUM DE EXPLOATARE DE684 - 3893 MP

3.846,86

367

DRUM DE EXPLOATARE DE2148 - 4615 MP

4.560,26

368

DRUM DE EXPLOATARE DE1104/1 - 100 MP

97,72

369

DRUM DE EXPLOATARE DE1104/2 - 12542 MP

12.801,86

370

DRUM DE EXPLOATARE DE715 - 1831 MP

1.799,34

371

DRUM DE EXPLOATARE DE716/1 - 76 MP

74,29

372

DRUM DE EXPLOATARE DE715*1 - 70 MP

68,42

373

DRUM DE EXPLOATARE DE1817/1 - 104 MP

101,64

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 13.876 din 24.02.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad", proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Întrucât au fost executate investiții la bunurile proprietate publică a Municipiului Arad prin ordonatorul principal de credite, se impune trecerea acestora în domeniul public al unității administrativ-teritoriale.

Față de cele prezentate, consider necesar și oportun promovarea unui proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Arad.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Nr.13.879/24.02.2020

R A P O R T

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 13.876/24.02.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad,

Având în vedere:

  • -  adresele Serviciului Investiții nr. 1345/2020 și nr. 4164/2020 privind propunerea de preluare în domeniul public a unor mijloace fixe;

  • - adresa Serviciului Financiar Contabilitate nr. 6029/2020;

  • - Hotărârea nr.33/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind schimbarea denumirii Filarmonica de Stat Arad în Filarmonica Arad;

  • - Hotărârea nr.35/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care îsi desfăsoară activitatea Filarmonica de Stat Arad;

P R O P U N E M:

  • 1. Completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad conform Anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre.

  • 2. Trecerea din domeniul privat al Municipiului Arad, în domeniul public al acestuia, a parcelei de teren situată pe str. Poetului nr. 118, cu suprafața de 18.017 mp, înscrisă în CF nr. 350049 Arad, având număr de inventar 3600492/1 și valoarea de 1.156.691,40 lei, cu destinația de Piață pentru depozitare și comercializare material lemnos.

  • 3. Trecerea unor mijloace fixe din inventarul domeniului public al Municipiului Arad și evidențierea acestora în inventarul bunurilor aflate în extravilanului municipiului - proprietatea privată a Municipiului Arad, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

  • 4. Se îndreptă erorile materiale din titlul, cuprinsul și anexa Hotărârii nr. 35/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad, în sensul înlocuirii denumirii instituției din Filarmonica de Stat Arad, în Filarmonica Arad, corectării valorii de inventar a construcției, de la 35.864.906,25 lei, la 35.500.906,25 lei și modificării descrierii tehnice a Instrumentului muzical de tip orgă, din orgă cu 36 de fluiere și pedalier, în orgă cu 36 de registre și pedalier.

Director Executiv

Șef Serviciu

Mihaela BALAȘ


Ștefan SZUCHANSZKI