Hotărârea nr. 104/2020

Hotarirea Nr.104 din 28-02-2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor în care persoanele care au săvârsit infractiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunitătii, ca obligatie stabilită de către o instantă de judecată

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 104 din 28 februarie 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 13670/24.02.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate al Biroului Supraveghere Comunitară din cadrul Direcției Generale Poliția Locală înregistrat cu nr. 13671/24.02.2020,

Ținând seama de prevederile art. 64, art. 85 alin. (2) lit. b), art. 93 alin. (3) din Lega nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 380/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată,

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 57/2020 Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/20019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată, se modifică, astfel:

 • 1. Art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

"Persoanele responsabile de punerea în executare a muncii în folosul comunității sunt:

 • a) din partea Serviciului de Probațiune Arad: Dalina Groza, Camelia Ciobănită Sălajan, Monica Magold, Ionel Orga, Andreea Ghiran, Mariana Ciolte, Bogdan Popa, Francisc Gal, Malvina Mutu, Mihaela Morari, Alina Negru;

 • b) din partea Primăriei Municipiului Arad - Direcția Generală Poliția Locală: Iulian Marian Memet - șef birou, Simona Mărcoi - polițist local, Marius Șoica - polițist local, Simona Pele -polițist local."

 • 2.     Art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

"Biroul Supraveghere Comunitară - Direcția Generală Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Arad asigură:

 • a) confirmarea începerii executării obligației de a presta munca neremunerată în termen de 10 zile lucrătoare de la debutul activității;

 • b) supravegherea executării muncii în folosul comunității;

 • c) evidența orelor de muncă neremunerate prestate de persoana sancționată;

 • d) emiterea unui document care să ateste executarea muncii în folosul comunității;

 • e) sesizarea Serviciului de Probațiune în caz de neexecutare;

 • f) alte obligații legale aferente responsabilităților la care se face referire în prezenta hotărâre."

Art. II. Celelalte prevederi ale hotărârii rămân nemodificate.

Art. III. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Direcția Generală Poliția Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

Nr. 84/24.02.2020


Avizat

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. din 2020

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 13670/24.02.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate al Biroului Supraveghere Comunitară din cadrul Direcției Generale Poliția Locală înregistrat cu nr. 13671/24.02.2020,

Ținând seama de prevederile art. 64, art. 85 alin. (2) lit. b), art. 93 alin. (3) din Lega nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 380/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată,

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 57/2020 Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/20019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată, se modifică, astfel:

 • 3. Art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

"Persoanele responsabile de punerea în executare a muncii în folosul comunității sunt:

 • a) din partea Serviciului de Probațiune Arad: Dalina Groza, Camelia Ciobănită Sălajan, Monica Magold, Ionel Orga, Andreea Ghiran, Mariana Ciolte, Bogdan Popa, Francisc Gal, Malvina Mutu, Mihaela Morari, Alina Negru;

 • b) din partea Primăriei Municipiului Arad - Direcția Generală Poliția Locală: Iulian Marian Memet - șef birou, Simona Mărcoi - polițist local, Marius Șoica - polițist local, Simona Pele -polițist local."

 • 4. Art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

"Biroul Supraveghere Comunitară - Direcția Generală Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Arad asigură:

 • a) confirmarea începerii executării obligației de a presta munca neremunerată în termen de 10 zile lucrătoare de la debutul activității;

 • b) supravegherea executării muncii în folosul comunității;

 • c) evidența orelor de muncă neremunerate prestate de persoana sancționată;

 • d) emiterea unui document care să ateste executarea muncii în folosul comunității;

 • e) sesizarea Serviciului de Probațiune în caz de neexecutare;

 • f) alte obligații legale aferente responsabilităților la care se face referire în prezenta hotărâre."

Art. II Celelalte prevederi ale hotărârii rămân nemodificate.

Art. III Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Red./Dact. G.L./G.L.

Cod PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 13670 / 24.02.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

 • - faptul că Direcția Generală Poliția Locală Arad gestionează activitatea de supraveghere a persoanelor cu venit minim garantat, care prestează munca în folosul comunității, cu personal calificat - polițiști locali încă din anul 2013;

 • - faptul că activitatea de supraveghere a muncii în folosul comunității prestate de către aceste persoane s-a dovedit a fi eficientă, în sensul că zonele din intravilanul municipiului, care aparțin domeniului public și privat al U.A.T. au fost igienizate în mod corespunzător;

 • - faptul că persoanele din cadrul Serviciului de Probațiune Arad nominalizate pentru

aplicarea H.C.L.M. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată sunt altele decât în actul normativ menționat mai                                                                                         sus,

În temeiul prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ BIROUL SUPRAVEGHERE COMUNITARĂ Nr. 13671/24.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată

Referitor la referatul de aprobare a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului înregistrată cu nr. 13670/24.02.2020.

Obiect: propunere de aprobare a unui proiect de hotărâre având ca obiect modificarea H.C.L.M. nr. 380/2014 pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată

Considerente generale:

În baza datelor furnizate de către polițiștii locali în cadrul Biroului Protecția Mediului referitoare la zonele aparținând municipalității afectate de gunoaie, Direcția Generală Poliția Locală și Direcția Edilitară vor aloca și supraveghea prestația din teren a persoanelor care au săvârșit infracțiuni și au fost condamnate la prestarea de muncă neremunerată în folosul comunității.

Gestionarea de către polițiștii locali a activității de confirmare a începerii executării obligației de a presta muncă neremunerată, a supravegherii executării muncii precum și alte obligații aferente acestor responsabilități, în baza legislației specifice va avea ca scop folosirea eficientă a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, în activități utile comunității.

Transferul acestei activități de gestionare a muncii în folosul comunității către Direcția Generală Poliția Locală este necesar, deoarece polițiștii locali, potrivit pregătirii de specialitate vor putea crește eficiența muncii neremunerate prestate de către persoanele condamnate penal.

Considerente juridice:

 • - prevederile H.C.L.M. nr. 380/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată;

 • - prevederile Legii Poliției Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 64, art. 85 alin. (2) lit. „b”, art. 93 alin. (3) din Lega nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare;

P R O P U N E M: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată, astfel:

 • 1. Art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

"Persoanele responsabile de punerea în executare a muncii în folosul comunității sunt:

 • a) din partea Serviciului de probațiune Arad: Dalina Groza, Camelia Ciobănită Sălajan, Monica Magold, Ionel Orga, Andreea Ghiran, Mariana Ciolte, Bogdan Popa, Francisc Gal, Malvina Mutu, Mihaela Morari, Alina Negru.

 • b) din partea Primăriei Municipiului Arad: Iulian Marian Memet, Simona Mărcoi, Marius Șoica, Simona Pele."

 • 2. Art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

"Biroul Supraveghere Comunitară - Direcția Generală Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Arad asigură:

 • a) confirmarea începerii executării obligației de a presta munca neremunerată în termen de 10 zile lucrătoare de la debutul activității;

 • b) supravegherea executării muncii în folosul comunității;

 • c) evidența orelor de muncă neremunerate prestate de persoana sancționată;

 • d) emiterea unui document care să ateste executarea muncii în folosul comunității;

 • e) sesizarea Serviciului de probațiune în caz de neexecutare;

 • f) alte obligații legale aferente responsabilităților la care se face referire în prezenta hotărâre."

Director General, TOMA Adrian

Consilier Juridic, GORON Laura

Nume Prenume

Funcția

Semnătura

Data

MEMET Iulian

Șef serviciu

PELE Simona

Polițist local