Hotărârea nr. 103/2020

Hotarirea Nr.103 din 28-02-2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Târguri Oboare si Piete SA Arad, pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 103 din 28 februarie 2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 13947/21.02.2020,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 13942/24.02.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participate majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC TOP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 10392/12.02.2020,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

____Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                       Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


- PROIECT -


AVIZAT

p. SECRETAR GENERAL Sorin Contraș


Nr. 91 /24.02.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 13947/21.02.2020,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 13942/24.02.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC TOP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 10392/12.02.2020,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modficări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       SECRETAR GENERAL

Serviciul Societăți Comerciale

Cod :PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 13947/21.02.2020

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, pentru anul 2020”, în susținerea căruia formulez următoarea

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi:

 • -  art. 6 Alin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pentru anul 2020;

 • - Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR, BIBARȚ Călin

Primăria Municipiului Arad

Direcția Autorizare si Guvernanța Corporativă

Serviciul Societăți comerciale

Nr. 13942/24.02.2020

RAPORT

al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 310/12.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10392/12.02.2020 a SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

 • 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad -anexa nr. 1 este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nota de fundamentare in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale prin Acordul nr. 1/30.01.2020.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 conform Raportului de control financiar de gestiune cu nr. 180/22.01.2020 a SC TOP S.A.

Comisia de cenzori constituită la nivelul SC TOP SA Arad, în urma verificării proiectului de buget pentru anul 2020, propune avizarea bugetului pentru anul 2020.

 • 2. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, la 2747,88 mii lei, față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, realizat de 2629,34 mii lei.

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2020, art. 48 , alin. (1), lit. d) operatorul economic poate majora cheltuielile de natură salarială cu condiția să nu programeze creșterea plăților restante și reducerea rezultatului brut față de nivelul realizat în anul 2019:

 • -  nivelul plăților restante programate este “0”, nivelul realizat în anul 2019 este de “0”

 • -  rezultat brut programat în anul 2020 este 134,12 mii lei, iar nivelul rezultatului brut realizat în anul 2019 este de 125,28 mii lei

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2020, sunt în cuantum de 6.490 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate in anul 2019 în cuantum de 6.142,81mii lei

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de 6.355,88 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2019 în cuantum de 6.017,53 mii lei.

Productivitatea muncii planificată pentru anul 2020 este de 128,00 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2019 de 122,16 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 4,78 %.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020, față de nivelul cheltuielilor cu salariile aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, sunt majorate cu 4,50 %, respectiv de la 2.629,34 mii lei la 2.747,88 mii lei.

În anul 2020 câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculată cf. Legii bugetului de stat, este de 4.546,47 lei în creștere cu 4,66% față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2019 de 4.343,93 lei.

Aceasta creștere este justificată de modificarile legislative intervenite prin adoptarea HGR nr. 935/2019 privind modificarea salariului minim pe economie la 2230 lei respectiv la 2350 lei, pentru un număr de 26 de angajați din 50, și modificarea sporului de vechime. De asemenea pentru angajatii care vor ieși la pensie, sunt prevăzute acordarea de ajutoare de pensionare echivalentul a două salarii medii pe unitate.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2020, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad prin Decizia nr. 5 din 30.01.2020.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv, Barbura Eliza


Șef Serviciu, Neamțiu Corneliu


Consilier, Plop Simona


Vizat,

Serviciu Juridic, contencios

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 3

la Hotărârea nr. 103/28.02.2020

a Consiliului Local al Municipiului Arad


Operatorul economic: SC TARGURI OBOARE PIETE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Gradul de realizare a veniturilor totale

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


mii lei

Nr.

INDICATORI

Prevederi an 2018

%

Prevederi an precedent

2019

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3) , din care :

5.470,00

5.806,38

106

6.343,79

6.142,81

97

1

Venituri din exploatare

5.420,00

5.785,19

107

6.293,79

6.108,16

97

2

Venituri financiare

50,00

21,19

42

50,00

34,65

69

3

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD                                             ANEXA Nr. 5

Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIETE SA                                            la Hotărârea nr. 103/28.02.2020

Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.                                                                  a Consiliului Local al Municipiului Arad

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr.

crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

Preliminat / Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătătire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

125,28

0

134,12

0

135,86

0

136,53

0

1

Măsura 1........

X

X

2

Măsura 2.........

X

X

3

Alte măsuri

X

X

4

TOTAL Pct. I

125,28

X

134,12

X

135,86

X

136,53

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1.........

X

X

2

Cauza 2.........

X

X

3

Alte cauze

X

X

4

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

125,28

X

134,12

X

135,86

X

136,53

X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif                                                    Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

SC Tîrguri, Oboare, Piețe SA

Lista de investiț ii pentru anul 2020

Director general,

ing.Nistor Stelian


Vidac Mile


Nr.Crt

Denumire obiectiv

Valoare propusa surse proprii

Obs.

1

Modificări interioare si exterioare pentru construirea unui zid in vederea transformării corpului de cladire C1 in doua corpuri distincte la Piata Miorita

70.000,00

2

Realizare acoperis cladire administrativa Piata Obor

150.000,00

Total

220.000,00

Președinte CA,

Contabil sef, ec.Chis Emanuela

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


- PROIECT -


AVIZAT

p. SECRETAR GENERAL Sorin Contraș


Nr. 91 /24.02.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 13947/21.02.2020,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 13942/24.02.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC TOP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 10392/12.02.2020,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modficări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       SECRETAR GENERAL

Serviciul Societăți Comerciale

Cod :PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 13947/21.02.2020

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, pentru anul 2020”, în susținerea căruia formulez următoarea

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi:

 • -  art. 6 Alin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pentru anul 2020;

 • - Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR, BIBARȚ Călin

Primăria Municipiului Arad

Direcția Autorizare si Guvernanța Corporativă

Serviciul Societăți comerciale

Nr. 13942/24.02.2020

RAPORT

al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 310/12.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10392/12.02.2020 a SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

 • 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad -anexa nr. 1 este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nota de fundamentare in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale prin Acordul nr. 1/30.01.2020.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 conform Raportului de control financiar de gestiune cu nr. 180/22.01.2020 a SC TOP S.A.

Comisia de cenzori constituită la nivelul SC TOP SA Arad, în urma verificării proiectului de buget pentru anul 2020, propune avizarea bugetului pentru anul 2020.

 • 2. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, la 2747,88 mii lei, față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, realizat de 2629,34 mii lei.

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2020, art. 48 , alin. (1), lit. d) operatorul economic poate majora cheltuielile de natură salarială cu condiția să nu programeze creșterea plăților restante și reducerea rezultatului brut față de nivelul realizat în anul 2019:

 • -  nivelul plăților restante programate este “0”, nivelul realizat în anul 2019 este de “0”

 • -  rezultat brut programat în anul 2020 este 134,12 mii lei, iar nivelul rezultatului brut realizat în anul 2019 este de 125,28 mii lei

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2020, sunt în cuantum de 6.490 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate in anul 2019 în cuantum de 6.142,81mii lei

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de 6.355,88 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2019 în cuantum de 6.017,53 mii lei.

Productivitatea muncii planificată pentru anul 2020 este de 128,00 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2019 de 122,16 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 4,78 %.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020, față de nivelul cheltuielilor cu salariile aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, sunt majorate cu 4,50 %, respectiv de la 2.629,34 mii lei la 2.747,88 mii lei.

În anul 2020 câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculată cf. Legii bugetului de stat, este de 4.546,47 lei în creștere cu 4,66% față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2019 de 4.343,93 lei.

Aceasta creștere este justificată de modificarile legislative intervenite prin adoptarea HGR nr. 935/2019 privind modificarea salariului minim pe economie la 2230 lei respectiv la 2350 lei, pentru un număr de 26 de angajați din 50, și modificarea sporului de vechime. De asemenea pentru angajatii care vor ieși la pensie, sunt prevăzute acordarea de ajutoare de pensionare echivalentul a două salarii medii pe unitate.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2020, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad prin Decizia nr. 5 din 30.01.2020.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv, Barbura Eliza


Șef Serviciu, Neamțiu Corneliu


Consilier, Plop Simona


Vizat,

Serviciu Juridic, contencios