Hotărârea nr. 101/2020

Hotarirea Nr.101 din 28-02-2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 101 din 28 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 13178/20.02.2020,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 13179/20.02.2020,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modficări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10978/13.02.2020,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin . (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Recons S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                       Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

ROMÂNIA

- PROIECT -

Nr. 80/21.02.2020


AVIZAT

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 13178/20.02.2020,

Analizând raportul Serviciului Societăți comerciale, înregistrat sub nr. 13179/20.02.2020,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modficări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10978/13.02.2020;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin . (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Recons S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   p. SECRETAR GENERAL

Serviciul Societăți Comerciale Red./Dact. D.C./D.C.

Cod: PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 13178/20.02.2020

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2020, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi:

 • - art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pentru anul 2020;

 • - Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, al SC Recons SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR, BIBARȚ Călin

Primăria Municipiului Arad

Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă

Serviciul Societăți comerciale

Nr. 13.179/20.02*2020

RAPORT

Având în vedere adresa nr. 834/13.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10978/13.02.2020 a SC Recons SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

 • 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad - anexa nr. 1, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

 • - anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

 • - anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

 • - anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

 • - anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, a fost supus controlului financiar de gestiune.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020 este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 2 din 12.02.2020 și a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a SC Recons SA Arad prin Hotărârea nr. 2 din 12.02.2020.

 • 2. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială, față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2020, art. 48 , alin. (1), lit. d) operatorul economic poate majora cheltuielile de natură salarială cu condiția să nu programeze creșterea plăților restante și reducerea rezultatului brut față de nivelul realizat în anul 2019.

Nivelul plăților restante programate este “0”, nivelul realizat în anul 2019 este de “0”.

Rezultatul brut programat în anul 2020 este de 188 mii lei, iar rezultatul brut realizat în anul 2019 este de 17 mii lei.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2020, sunt în cuantum de 15.457 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2019 în cuantum de 9.204 mii lei.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de 15.269 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2019 în cuantum de 9.187 mii lei.

Productivitatea muncii planificată pentru anul 2020 este de 79 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2019 de 88 mii lei/persoană, înregistrând o scădere de 10,23%.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020, față de cheltuielile de natură salarială aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, sunt majorate cu 32,14%, respectiv de la 5.369 mii lei la 7.095 mii lei.

Această majorare este datorată creșterii numărului de personal față de anul 2019, atât prin completarea la nivel de societate cu activitatea de sortare a deșeurilor municipale cât și prin creșterea numărului de personal la șantierul de construcții, reparații. Bugetarea posturilor vacante s-a făcut etapizat, în funcție de specificul compartimentelor (începând cu luna iunie 2020 pentru Serviciul construcții reparații, din luna mai 2020 pentru Serviciul Zone de Agrement, pe întreg anul pentru Serviciul Parcări, din luna aprilie 2020 pentru cele două posturi vacante din cadrul Consiliului de Administrație al societații și din luna iulie 2020 pentru Stația de sortare deșeuri).

În anul 2020 câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii bugetului de stat, este de 3.614 lei în creștere cu 2,84% față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2019 de 3.514 lei.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv, Barbura Eliza


Șef Serviciu, Neamțiu Corneliu


Consilier, Creștin Daniela


Vizat,

Serviciu Juridic, contencios

MUNICIPIUL ARAD

Anexa nr.3


SC RECONS SA

ARAD, B-DUL IULIU MANIU FN

CUI RO8189348

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an 2019

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

7.806

7.680

98,39

11.273

9.204

81,65

1

Venituri din exploatare

7.805

7.679

98,39

11.273

9.203

81,64

2.

Venituri financiare

1

1

100,00

0

1

0,00

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

ARDELEAN CORNELIA


MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

EC.


Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2019

Valoare

Aprobat

Realizat

Estimat an 2020

Estimat an 2021

Estimata n 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1.743

1.509

2.876

963

788

1

Disponibil an precedent (surse de la bugetul local)

836

577

259

2

Surse proprii, din care:

230

255

288

300

325

a) - amortizare

230

255

288

300

325

b) - profit

3

Alocații de la buget

20

20

1.500

0

0

4

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

5

Alte surse, din care:

657

657

829

663

463

- (denumire sursă)amortizare din anii precedenti

657

657

829

682

682

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

909

680

2.352

500

600

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

2019

20

20

1.500

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

2019

20

20

1.500

0

0

DALI-Reparatie capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotîrilor și spatiilor aferente

2019

20

20

Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotîrilor și spatiilor aferente

1.500

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

2020

889

660

852

500

600

a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic:CONFORM ANEXA          AJUTOR

DE MINIMIS=259 mii lei, SURSE PROPRII= 593 mii lei

2020

889

660

852

500

600

b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

DIRECTOR GENERAL MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC ARDELEAN CORNELIA

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

17

0

1

Măsura 1 Preluarea in concesiune a Statiei de sortare

X

X

2740

298

190

2

Măsura 2 Cresterea veniturilor din parcări rezidențiale plus parcare cu plată urmare regenerarii urbane si a cresterii tarifelor la parcarea rezidențiala

X

X

1571

245

200

3

Masura 3 Cresterea veniturilor din servicii Strand

263

4

Masura 4 Cresterea veniturilor din servicii prestate

1744

99

110

TOTAL Pct. I

X

X

6318

642

500

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor

1

Cauza 1 Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii

X

X

-2984

-276

-100

2

Cauza 2 Cresterea cheltuielilor cu personalul față de cheltuielile realizate in 2019

X

X

-2995

-299

-168

3

Cauza 3. Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe și varsăminte asimilate

-251

-12

-10

4

Cauza 4 Cresterea cheltuielilor cu amortizare,si alte chelt.de exploatare

-33

-25

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

-6263

-587

-303

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

17

0

55

55

197

DIRECTOR GENERAL MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC ARDELEAN CORNELIA


ROMÂNIA

- PROIECT -

Nr. 80/21.02.2020


AVIZAT

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 13178/20.02.2020,

Analizând raportul Serviciului Societăți comerciale, înregistrat sub nr. 13179/20.02.2020,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modficări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10978/13.02.2020;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin . (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Recons S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   p. SECRETAR GENERAL

Serviciul Societăți Comerciale Red./Dact. D.C./D.C.

Cod: PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 13178/20.02.2020

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2020, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi:

 • - art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pentru anul 2020;

 • - Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, al SC Recons SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR, BIBARȚ Călin

Primăria Municipiului Arad

Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă

Serviciul Societăți comerciale

Nr. 13.179/20.02*2020

RAPORT

Având în vedere adresa nr. 834/13.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10978/13.02.2020 a SC Recons SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

 • 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad - anexa nr. 1, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

 • - anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

 • - anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

 • - anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

 • - anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, a fost supus controlului financiar de gestiune.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020 este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 2 din 12.02.2020 și a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a SC Recons SA Arad prin Hotărârea nr. 2 din 12.02.2020.

 • 2. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială, față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2020, art. 48 , alin. (1), lit. d) operatorul economic poate majora cheltuielile de natură salarială cu condiția să nu programeze creșterea plăților restante și reducerea rezultatului brut față de nivelul realizat în anul 2019.

Nivelul plăților restante programate este “0”, nivelul realizat în anul 2019 este de “0”.

Rezultatul brut programat în anul 2020 este de 188 mii lei, iar rezultatul brut realizat în anul 2019 este de 17 mii lei.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2020, sunt în cuantum de 15.457 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2019 în cuantum de 9.204 mii lei.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de 15.269 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2019 în cuantum de 9.187 mii lei.

Productivitatea muncii planificată pentru anul 2020 este de 79 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2019 de 88 mii lei/persoană, înregistrând o scădere de 10,23%.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020, față de cheltuielile de natură salarială aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, sunt majorate cu 32,14%, respectiv de la 5.369 mii lei la 7.095 mii lei.

Această majorare este datorată creșterii numărului de personal față de anul 2019, atât prin completarea la nivel de societate cu activitatea de sortare a deșeurilor municipale cât și prin creșterea numărului de personal la șantierul de construcții, reparații. Bugetarea posturilor vacante s-a făcut etapizat, în funcție de specificul compartimentelor (începând cu luna iunie 2020 pentru Serviciul construcții reparații, din luna mai 2020 pentru Serviciul Zone de Agrement, pe întreg anul pentru Serviciul Parcări, din luna aprilie 2020 pentru cele două posturi vacante din cadrul Consiliului de Administrație al societații și din luna iulie 2020 pentru Stația de sortare deșeuri).

În anul 2020 câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii bugetului de stat, este de 3.614 lei în creștere cu 2,84% față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2019 de 3.514 lei.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv, Barbura Eliza


Șef Serviciu, Neamțiu Corneliu


Consilier, Creștin Daniela


Vizat,

Serviciu Juridic, contencios