Hotărârea nr. 100/2020

Hotarirea Nr.100 din 28-02-2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizatiei de acces la drumul public

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 100 din 28 februarie 2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 9037/06.02.2020,

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Edilitare, înregistrat cu nr. 9039/06.02.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 46 alin. (2) lit. c) și art. 52 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Avizul favorabil al Consiliului Județean Arad nr. 4580/2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 14123/2020,

Având în vedere prevederile art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile capitolului I, punctul 1.3 din anexa la Ordinul Ministrului Transportului nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă metodologia de eliberare a Autorizației de acces la drumul public, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modelul Cererii pentru eliberarea Autorizației de acces la drumul public conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modelul Autorizației de acces la drumul public, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Edilitară și se aduce la cunoștință publică și se comunică de Serviciul Administrație Publică Locală tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Direcția Economică

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

Cod PMA -S4-02


METODOLOGIA de eliberare a Autorizației de acces la drumul public

Art. 1. Metodologia descrie procedura obținerii Autorizației de acces la drumul public aflat în administrarea Municipiului Arad, acces care afectează carosabilul, podurile, parcările, pistele de biciclete, trotuare/alei, terenuri de sport, spații verzi etc. conform prevederilor art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Autorizație.

Art. 2. Cererea pentru obținerea autorizației se depune de către solicitant la Cam.5, Serviciul Relații cu Publicul și va fi însoțită de următoarele documente:

 • a. Certificatul de Urbanism, pentru lucrările care, conform prevederilor Legii nr. 50/1991,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, necesită autorizație de construire

 • b. Plan de situație care să cuprindă accesul la drumul publicul (din care sa reiasă exact zona

afectata de lucrări: carosabil, poduri, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei, terenuri de sport, spații verzi etc. ), scara 1:200;

 • c. Plan de încadrare în zonă;

 • d. BI/CI al beneficiarului sau al reprezentantului acestuia;

 • e. Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită autorizația - extrasul de Carte

Funciară, nu mai vechi de 30 de zile;

 • f. Certificatul unic de înregistrare (în cazul persoanelor juridice);

 • g. Fotografii cu situația existentă la data depunerii documentelor;

 • h. Memoriu tehnic cu prezentarea detaliată a modului de execuție a lucrărilor (localizarea și

soluția tehnică pentru acces la drumul public și a zonelor afectate - carosabil cale rutiera, pod, trotuar/alee, parcare, pista de biciclete, teren de sport, spațiu verde etc. );

Art. 3. Durata de valabilitate a Autorizației de acces la drumul public este de 12 luni de la data emiterii, cu posibilitate de prelungire de drept pe toată durata de valabilitate a Autorizației de Construire, în cazul obținerii acesteia.

Art. 4. Autorizația de acces la drumul public va fi eliberată doar dacă documentația depusă este completă.

Art. 5. În cazul în care documentația depusă nu este completă, aceasta poate fi completată în maxim 10 zile de la depunere.

Art. 6. Documentația se analizează de o comisie numită prin dispoziția Primarului Municipiului Arad.

Art. 7. După analizarea documentației, comisia poate dispune completarea documentației, caz în care solicitantul va fi notificat în scris, în maxim 15 zile de la solicitare. În cazul în care documentația nu este completată în maxim 30 de zile de la depunerea documentației, solicitantul va fi notificat, pentru a se prezenta în vederea restituirii acesteia.

Art. 8. Autorizația de acces la drumul public se emite în maxim 30 zile de la depunerea documentației complete la Registratura Primăriei Municipiului Arad.

Art. 9. După emiterea Autorizației aceasta va fi eliberată solicitantului. În cazul în care în termen de 30 de zile de la emitere solicitantul nu a ridicat autorizația aceasta va transmisă, prin poștă, la adresa specificată în cerere.

Art. 10. Cerințe obligatorii:

 • a.  In memoriul tehnic va fi prezentat modul detaliat de executare a accesului la drumul public de la proprietate. Memoriul tehnic va conține capitol separat referitor la zonele verzi cu respectarea prevederilor legale referitoare la: nedesființarea, deteriorarea și întreținerea spațiilor verzi aferente drumului public.

 • b.  Accesul la drumul public poate avea o lățime de maxim 3,5 metri.

 • c.  Pentru un număr administrativ nu se pot aproba două accese.

 • d.  În cazul în care soluția prezentată propune un acces peste spațiul verde, se va prezenta o soluție tehnică care să permită realizarea accesului, fără afectarea și/sau desființarea spațiului verde.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                   Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

CERERE ELIBERARE AUTORIZAȚIE ACCES LA DRUMUL PUBLIC

- MODEL -

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD COMISIA DE ELIBERARE AUTORIZAȚIEI DE ACCES LA DRUMUL PUBLIC

Persoana juridica / persoana fizica autorizata..................................................cu sediul in

localitatea...................................., str............................................., nr....................., bl......sc.............................

et........., ap............., telefon............................, fax............................. , email

C.U.I..........................., Nr. înregistrare in Registrul Comerțului.....................................reprezentat

legal prin dl/dna................................................................., având funcția de..............................

Persoana fizică........................................................cu domiciliul în localitatea................

str.............................................................., nr......, bl.............,sc........., et.........., ap.................,

jud/sector.....................telefon...................., titular al B.I./C.I. seria............, nr.................., eliberat de

......................la data de..................., adresă email..........................................

vă solicit eliberarea Autorizației de acces la drumul public, în vederea realizării lucrării :

adresa : str........................................., nr...........

Proiectant................................................, loc.........................., stradă...........

nr..................., Telefon............................fax


,email.................................


Anexat prezentei documentația cuprinde:

 • -   Certificatul de Urbanism, pentru lucrările care conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, necesită autorizație de construcție

 • -   Plan de situație care să cuprindă accesul la drumul publicul (din care sa reiasă exact zona afectata de lucrări: carosabil, poduri, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei, terenuri de sport, spații verzi etc.), scara 1:200;

 • -   Plan de încadrare în zonă;

 • -   BI/CI al beneficiarului sau al reprezentantului acestuia;

 • -   Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită autorizația - extrasul de Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile;

 • -   Certificatul unic de înregistrare (în cazul persoanelor juridice);

 • -   Fotografii cu situația existentă la data depunerii documentelor;

 • -   Memoriul tehnic cu prezentarea detaliată a modului de execuție a lucrărilor (localizarea și soluția tehnică pentru acces la drumul public, și a zonelor afectate - carosabil cale rutiera, pod, trotuar/alee, parcare, pista de biciclete, teren de sport, spațiu verde etc. ).

Precizez că pentru notificări referitoare la autorizația de acces adresa de email este:

Arad, data____________________

Semnătura__________


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


AUTORIZAȚIE ACCES LA DRUMUL PUBLIC

- MODEL -

Se autorizează


să realizeze lucrările de

construcții de realizare a accesului la drumul public la adresa din Arad, Strada, nr. , în condițiile descrise în Memoriul tehnic, depus ca anexă la cererea nr.

/și cu respectarea următoarelor condiții:

Autorizația se emite în temeiul art. 11 lit. m) din Legea nr. 193/2019 privind modificarea și completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, care afectează carosabilul, podurile, parcările, pistele de biciclete, trotuare/alei, terenuri de sport, spații verzi etc. și a prevederilor art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al Certificatului de Urbanism nr. ________/_______, este valabilă 12 luni de la emitere și se prelungește

de drept pe toată durata de valabilitate a Autorizației de Construire, în cazul obținerii acesteia.

Comisia:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Nr.

Crt.

Numele și prenumele

Semnătura

1

2

3

4

5

Avizat


ROMÂNIA

Nr. 86/24.02.2020


p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. din 2020


privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 9037/06.02.2020,

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Edilitare, înregistrat cu nr. 9039/06.02.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 46 alin. (2) lit. c) și art. 52 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Avizul favorabil al Consiliului Județean Arad nr./2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr./

Având în vedere prevederile art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile capitolului I, punctul 1.3 din anexa la Ordinul Ministrului Transportului nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă metodologia de eliberare a Autorizației de acces la drumul public, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modelul Cererii pentru eliberarea Autorizației de acces la drumul public conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modelul Autorizației de acces la drumul public, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Edilitară și se aduce la cunoștință publică și se comunică de Serviciul Administrație Publică Locală tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


STPLAAE

Red./Dact. Liliana Florea

Cod PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 9037/06.02.2020

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public

REFERAT DE APROBARE

Luând în considerare prevederile art. 46 alin. (2) lit. c) și art. 52 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 18 din Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Avizul favorabil al Consiliului Județean Arad nr. /2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr./

Având în vedere prevederile art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile capitolului I, punctul 1.3 din anexa la Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre

Biroul Spații Verzi, Mediu

Nr. 9039/06.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : referatului de aprobare înregistrat cu nr. 9037/06.02.2020, a domnului Călin Bibarț Primarul Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public

Considerente generale:

Ținând cont de modificările legislative care stabilesc necesitatea emiterii de către administratorul drumului a autorizației de acces la drumul public, precum și de obținerea Avizului favorabil al Consiliului Județean Arad nr./2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr./.

Necesitatea stabilirii unor reguli pentru emiterea acestor autorizații;

Considerente juridice:

 • - prevederile art. 46 alin. (2) lit. c) și art. 52 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 18 din Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile capitolului I, punctul 1.3 din anexa la Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;

P R O P U N E M:

Aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public, conform anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre.

Aprobarea modelului cererii pentru eliberarea Autorizației de acces la drumul public conform anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre.

Aprobarea modelului de Autorizație de acces la drumul public, conform anexei nr. 3 la proiectul de hotărâre.

Director executiv

Florea Liliana


Șef serviciu                Șef Birou

Găină Ovidiu           Pașca Simona

Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume prenume_____________________

METODOLOGIA de eliberare a Autorizației de acces la drumul public

Art. 1. Metodologia descrie procedura obținerii Autorizației de acces la drumul public aflat în administrarea Municipiului Arad, acces care afectează carosabilul, podurile, parcările, pistele de biciclete, trotuare/alei, terenuri de sport, spații verzi etc. conform prevederilor art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Autorizație.

Art. 2. Cererea pentru obținerea autorizației se depune de către solicitant la Cam.5, Serviciul Relații cu Publicul și va fi însoțită de următoarele documente:

 • i. Certificatul de Urbanism, pentru lucrările care, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, necesită autorizație de construire

 • j. Plan de situație care să cuprindă accesul la drumul publicul (din care sa reiasă exact zona afectata de

lucrări: carosabil, poduri, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei, terenuri de sport, spații verzi etc. ), scara 1:200;

 • k. Plan de încadrare în zonă;

 • l. BI/CI al beneficiarului sau al reprezentantului acestuia;

 • m. Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită autorizația - extrasul de Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile;

 • n. Certificatul unic de înregistrare (în cazul persoanelor juridice);

 • o. Fotografii cu situația existentă la data depunerii documentelor;

 • p. Memoriu tehnic cu prezentarea detaliată a modului de execuție a lucrărilor (localizarea și soluția

tehnică pentru acces la drumul public și a zonelor afectate - carosabil cale rutiera, pod, trotuar/alee, parcare, pista de biciclete, teren de sport, spațiu verde etc. );

Art. 3. Durata de valabilitate a Autorizației de acces la drumul public este de 12 luni de la data emiterii, cu posibilitate de prelungire de drept pe toată durata de valabilitate a Autorizației de Construire, în cazul obținerii acesteia.

Art. 4. Autorizația de acces la drumul public va fi eliberată doar dacă documentația depusă este completă.

Art. 5. În cazul în care documentația depusă nu este completă, aceasta poate fi completată în maxim 10 zile de la depunere.

Art. 6. Documentația se analizează de o comisie numită prin dispoziția Primarului Municipiului Arad.

Art. 7. După analizarea documentației, comisia poate dispune completarea documentației, caz în care solicitantul va fi notificat în scris, în maxim 15 zile de la solicitare. În cazul în care documentația nu este completată în maxim 30 de zile de la depunerea documentației, solicitantul va fi notificat, pentru a se prezenta în vederea restituirii acesteia.

Art. 8. Autorizația de acces la drumul public se emite în maxim 30 zile de la depunerea documentației complete la Registratura Primăriei Municipiului Arad.

Art. 9. După emiterea Autorizației aceasta va fi eliberată solicitantului. În cazul în care în termen de 30 de zile de la emitere solicitantul nu a ridicat autorizația aceasta va transmisă, prin poștă, la adresa specificată în cerere.

Art. 10. Cerințe obligatorii:

e. In memoriul tehnic va fi prezentat modul detaliat de executare a accesului la drumul public de la proprietate. Memoriul tehnic va conține capitol separat referitor la zonele verzi cu respectarea prevederilor legale referitoare la: nedesființarea, deteriorarea și întreținerea spațiilor verzi aferente drumului public.

f Accesul la drumul public poate avea o lățime de maxim 3,5 metri.

 • g.  Pentru un număr administrativ nu se pot aproba două accese.

 • h.  În cazul în care soluția prezentată propune un acces peste spațiul verde, se va prezenta o soluție tehnică care să permită realizarea accesului, fără afectarea și/sau desființarea spațiului verde.

CERERE ELIBERARE AUTORIZAȚIE ACCES LA DRUMUL PUBLIC - MODEL -

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD COMISIA DE ELIBERARE AUTORIZAȚIEI DE ACCES LA DRUMUL PUBLIC

Persoana juridica / persoana fizica autorizata..................................................cu sediul in

localitatea...................................., str............................................., nr....................., bl......sc..............................

et........., ap............., telefon............................, fax............................. , email............................

C.U.I..........................., Nr. înregistrare in Registrul Comerțului......................................reprezentat legal prin

dl/dna................................................................., având funcția de..............................

Persoana fizică


cu domiciliul în localitatea................

str.............................................................., nr......, bl.............,sc........., et.........., ap.................,

jud/sector.....................telefon...................., titular al B.I./C.I. seria............, nr.................., eliberat de

......................la data de..................., adresă email..........................................

vă solicit eliberarea Autorizației de acces la drumul public, în vederea realizării lucrării :

adresa : str........................................., nr...........

Proiectant................................................, loc


, stradă...........


nr..................., Telefon............................fax


,email.................................


Anexat prezentei documentația cuprinde:

 • -   Certificatul de Urbanism, pentru lucrările care conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, necesită autorizație de construcție

 • -   Plan de situație care să cuprindă accesul la drumul publicul (din care sa reiasă exact zona afectata de lucrări: carosabil , poduri , parcări, piste de biciclete, trotuare/alei, terenuri de sport, spații verzi etc. ), scara 1:200;

 • -   Plan de încadrare în zonă;

 • -   BI/CI al beneficiarului sau al reprezentantului acestuia;

 • -   Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul - extrasul de Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile;

 • -   Certificatul unic de înregistrare (în cazul persoanelor juridice);

 • -   Fotografii cu situația existentă la data depunerii documentelor;

 • -   Memoriul tehnic cu prezentarea detaliată a modului de execuție a lucrărilor (localizarea și soluția tehnică pentru acces la drumul public, și a zonelor afectate - carosabil cale rutiera, pod, trotuar/alee, parcare, pista de biciclete, teren de sport, spațiu verde etc. ).

Precizez că pentru notificări referitoare la autorizația de acces adresa de email este:

Arad, data____________________

Semnătura__________


AUTORIZAȚIE ACCES LA DRUMUL PUBLIC

- MODEL -

Se autorizează, să realizeze lucrările de construcții de realizare a accesului la drumul public la adresa din Arad, Strada , nr. , în condițiile descrise în Memoriul tehnic, depus ca anexă la cererea nr. / și cu respectarea următoarelor condiții:

Autorizația se emite în temeiul art. 11 lit. m) din Legea nr. 193/2019 privind modificarea și completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, care afectează carosabilul, podurile, parcările, pistele de biciclete, trotuare/alei, terenuri de sport, spații verzi etc. și a prevederilor art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al Certificatului de Urbanism nr. ________/_______, este valabilă 12 luni de la emitere și se prelungește de drept pe toată durata de valabilitate a Autorizației de Construire, în cazul obținerii acesteia.

Comisia:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele

Semnătura

1

2

3

4

5