Hotărârea nr. 10/2020

Hotarirea Nr.10 din 16-01-2020 privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului BUJAC si cartierului MICALACA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 10 din 16 ianuarie 2020 privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului BUJAC și cartierului MICALACA

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 89996/21.11.2019,

Analizând Raportul Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții, din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 90003/21.11.2019,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) și ale art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22), În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (1), (3) lit. e) și art.

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă atribuirea de denumiri de străzi, în interiorul cartierului BUJAC-teren proprietate privată și în interiorul cartierului MICALACA- teren proprietatea Municipiului Arad, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

Propunerea nr.

Denumire de stradă propusă

Cartier

1.

STRADA G-RAL GHEORGHE ANGHELESCU

Bujac

2.

STRADA G-RAL HENRY M. BERTHELOT

Micalaca

Art. 2. Se aprobă completarea Nomenclatorului stradal aprobat prin Hotărârea nr. 273/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu denumirile noi, conform art. 1.

Art. 3. Se aprobă introducerea străzilor de mai sus în zona de impozitare: - zona ,,D’’.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 16.01.2020

Cod PMA -S4-02


ROMANIA

PROIECT

Avizat

JUDETUL ARAD

SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 551/26.11.2019

H O T Ă R Â R E A Nr.____

din__________________2020

Lilioara Stepanescu

privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului BUJAC și cartierului MICALACA

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 89996/21.11.2019,

Analizând Raportul Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții, din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 90003/21.11.2019,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) și ale art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (1), (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă atribuirea de denumiri de străzi, în interiorul cartierului BUJAC-teren proprietate privată și în interiorul cartierului MICALACA- teren proprietatea Municipiului Arad, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

Propunerea nr.

Denumire de stradă propusă

Cartier

1.

STRADA G-RAL GHEORGHE ANGHELESCU

Bujac

2.

STRADA G-RAL HENRY M. BERTHELOT

Micalaca

Art. 2. Se aprobă completarea Nomenclatorului stradal aprobat prin Hotărârea nr. 273/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu denumirile noi, conform art. 1.

Art. 3. Se aprobă introducerea străzilor de mai sus în zona de impozitare: - zona ,,D’’.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETAR GENERAL,

Lilioara Stepanescu

Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții

Red./Dact. Doina Gălășel ’                                                            Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 89.996 din 21.11.2019

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere:

  • - Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 81584/30.10.2019 a numiților Lungu Liliana Angelica și Oana Alexandru-Octavian, în vederea atribuirii de denumire de stradă în interiorul cartierului BUJAC;

  • - Adresa nr. 87173/12.11.2019 a Direcției Patrimoniu- Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public, din cadrul Primăriei Municipiului Arad, în vederea atribuirii de denumire de stradă, pentru parcela cu categoria de folosință drum, proprietatea Municipiului Arad, descrisă în extrasul de carte funciară prezentat;

-Prevederile O.G. nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 48/2003;

În temeiul prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ și a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Arad nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: atribuirea de denumiri de străzi unor amplasamente nou create, situate în municipiul Arad, în interiorul cartierului BUJAC și cartierului MICALACA, în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE AL INIȚIATORULUI

Față de cele de mai sus, propun promovarea unui proiect de hotărâre pentru atribuirea de denumiri de străzi, unor amplasamente situate în municipiul Arad, în interiorul cartierului BUJAC și cartierului MICALACA, conform anexe:

Propunerea nr.

Denumire de stradă propusă

Cartier

1.

STRADA G-RAL GHEORGHE ANGHELESCU

Bujac

2.

STRADA G-RAL HENRY M. BERTHELOT

Micalaca

P R I M A R Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

SERVICIUL DATE URBANE ȘI SPAȚIALE,

EVIDENȚĂ CONSTRUCȚII ’

Nr.90.003/A2/21.11.2019

Referitor la : Referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat cu nr. 89.996 din 21.11.2019 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad:

Obiect :Propunerea nr.1 privind promovarea unui proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi nou creată în interiorul cartierului BUJAC. Amplasamentul străzii a rezultat în urma alipirii și ulterior dezlipirii unor terenuri situate în municipiul Arad, terenuri care fac obiectul Hotărârii nr. 232 din 23.04.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, prin care s-a aprobat PUZ -Zonă locuințe individuale, extravilan Municipiul Arad, conform C.F. nr. 334622 Arad și C.F. nr. 334620 Arad.

Menționăm că terenul, trup izolat de intravilan, pe care este amplasată strada, este proprietate privată- Lungu Liliana Angelica și Oana Alexandru-Octavian, conform extrasului de carte funciară: C.F. nr. 353188 Arad și a schiței, anexate la cererea nr. 83584/30.10.2019.

Propunerea inițială a proprietarilor terenului a fost Str. Albatros, dar ținând cont de faptul că în municipiul Arad a existat această denumire, este posibil să mai existe acte de identitate cu această adresă.

Menționăm că există: cererea nr. 61787/08.08.2019 și cererea nr. 35135/08.05.2019 a domnului Gheorghe F. Anghelescu, pentru atribuirea unei artere de circulație cu numele de

G-ral GHEORGHE ANGHELESCU(1839-1915), erou în războiul de independență a României (18771878), personalitate remarcabilă în actul modernizării Armatei Moderne a României și în lumea politică românească de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui următor, așa cum scrie solicitantul în cereri.

Propunerea nr.2 privind promovarea unui proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi nou creată în interiorul cartierului MICALACA. Amplasamentul străzii a rezultat în urma alipirii și ulterior dezlipirii unor terenuri situate în municipiul Arad, și este proprietatea Municipiului Arad, conform extras C.F. nr. 352957 Arad cu număr cadastral 352957.

Solicitarea pentru atribuire de denumire de stradă provine de la Direcția Patrimoniu - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public, din cadrul Primăriei Municipiului Arad cu nr. 87173/12.11. pentru parcela cu categoria de folosință drum, descrisă în extrasul de carte funciară prezentat.

Menționăm că există: cererea nr. 73979/26.09.2019 a „Asociației Ștefan Cicio Pop’’,

a domnului prof. univ. dr. Marius Grec, a domnului prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, care și-au exprimat regretul că în municipiul Arad nu există nici o stradă cu numele Generalului Henry M. Berthelot, personalitate care a jucat un rol decisiv în timpul primului război mondial, dar s-a implicat și în etapele următoare -fiindperceput de masele largi populare drept ,,român’’, așa cum scrie în cererea de mai sus. În perioada 15-16 nov. 2019, Primăria Municipiului Arad și alte instituții de cultură au organizat Simpozionul cu titlul- Turneul generalului francez Henry Mathias Berthelot în Transilvania și Banat.

Față de cele de mai sus, propunem promovarea unui proiect de hotărâre pentru atribuirea de denumiri de străzi, în municipiul Arad, în interiorul cartierului BUJAC și cartierului MICALACA, conform anexe:

Propunerea nr.

Denumire de stradă propusă

Cartier

1.

STRADA G-RAL GHEORGHE ANGHELESCU

Bujac

2.

STRADA G-RAL HENRY M. BERTHELOT

Micalaca

ARHITECT ȘEF, arh. Radu Drăgan

Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții Red./Dact.Doina Gălășel

ȘEF SERVICIU, ing. Doina Gălășel


Cod:PMA-S1-01