Hotărârea nr. 1/2020

Hotarirea Nr.1 din 10-01-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 10 ianuarie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 1 din 10 ianuarie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 10 ianuarie 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 2 din 06.01.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică extraordinară, în ziua de vineri, 10 ianuarie 2020,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 10 ianuarie 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Anexa la Hotărârea nr. 1/10.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

O R D I N E D E Z I

  • 1.  Proiect de hotărâre nr. 1/2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local - inițiativa primarului.

  • 2.  Proiect de hotărâre nr. 547/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.): “Construire Imobil Locuinte și prestari servicii P+4E+2Er” în municipiul Arad, str. Haiducilor, nr. 6-8, amplasată pe parcela identificată prin C.F. nr. 353281 Arad- inițiativa primarului.

  • 3.  Proiect de hotărâre nr. 678/2019 privind aprobarea repartizării unei locuințe de necesitate - inițiativa primarului

  • 4.  Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor ședințelor Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 13 noiembrie 2019 (extraordinară), 19 noiembrie 2019 (extraordinară) și 29 noiembrie 2019 (extraordinară).

  • 5.  Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU