• Hotărârea 293/2012 - Municipiul Arad - 28.12.2012

  Hotarirea Nr.293 din 28-12-2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
 • Hotărârea 292/2012 - Municipiul Arad - 27.12.2012

  Hotarirea Nr.292 din 27-12-2012 privind respingerea proiectului de hotărâre nr. 295/2012 pentru propunerea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
 • Hotărârea 291/2012 - Municipiul Arad - 27.12.2012

  Hotarirea Nr.291 din 27-12-2012 privind revizuirea Planului de Acţiune privind Energia Durabilă al Municipiului Arad, în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano - Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 – Îmbunătăţirea mediului înconjurător
 • Hotărârea 290/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.290 din 20-12-2012 referitoare la respingerea proiectului de hotărâre nr.282/12.12.2012 privind reducerea taxelor stabilite în art.40, art.49, alin.(2) şi art.54, alin. (2) din Hotărârea nr.9/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale în municipiul Arad, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 289/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.289 din 20-12-2012 referitoare la respingerea proiectului de hotărâre nr.281/12.12.2012 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturare populaţiei municipiului Arad
 • Hotărârea 288/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.288 din 20-12-2012 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2012
 • Hotărârea 287/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.287 din 20-12-2012 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 286/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.286 din 20-12-2012 privind aprobarea drepturilor băneşti pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Arad, care solicită cheltuieli de deplasare aferente lunii noiembrie 2012
 • Hotărârea 285/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.285 din 20-12-2012 privind repartizarea unor locuinţe de intervenţie
 • Hotărârea 284/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.284 din 20-12-2012 privind alipirea unor apartamente, situate în municipiul Arad, str. Cuza Vodă nr.25-27
 • Hotărârea 283/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.283 din 20-12-2012 privind dezlipirea unui imobil şi transmiterea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Municipal Arad, a unei suprafeţe de 344 mp
 • Hotărârea 282/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.282 din 20-12-2012 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
 • Hotărârea 281/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.281 din 20-12-2012 privind dezlipirea unor imobile, proprietatea Statului Român, situate în municipiul Arad, str. Zsigmond Moricz nr. 8 şi str. Constituţiei nr. 20
 • Hotărârea 280/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.280 din 20-12-2012 privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 439/2009, privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Arad
 • Hotărârea 279/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.279 din 20-12-2012 cu privire la modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Interes Local Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 278/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.278 din 20-12-2012 privind aprobarea documentaţiei de urbanism a Planului Urbanistic Zonal Ansamblu Rezidenţial Orizont 2 Arad, str. Orizont, FN
 • Hotărârea 277/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.277 din 20-12-2012 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.10/2012 la Contractul de concesiune nr.6863/25.07.2002, pentru reglementarea activităţii de depozitare a deşeurilor în depozitul conform S.C. A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L.
 • Hotărârea 276/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.276 din 20-12-2012 privind stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Arad
 • Hotărârea 275/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.275 din 20-12-2012 cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad
 • Hotărârea 274/2012 - Municipiul Arad - 20.12.2012

  Hotarirea Nr.274 din 20-12-2012 privind stabilirea pentru anul 2012 a plafonului creanţelor fiscale care se anulează
 • Hotărârea 273/2012 - Municipiul Arad - 07.12.2012

  Hotarirea Nr.273 din 07-12-2012 pentru modificarea şi completarea prevederilor privind elementele de cheltuieli şi buget aprobate prin Hotărârile nr.163/2010 şi nr.164/2010 ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea realizării şi cofinanţării proiectului Extinderea şi modernizarea clădirii din cadrul Centrului pentru vârstnici Arad
 • Hotărârea 272/2012 - Municipiul Arad - 07.12.2012

  Hotarirea Nr.272 din 07-12-2012 cu privire la modificarea indicatorilor economici ai obiectivului de investiţie Amenajare piste de biciclete în municipiul Arad aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 314/2011 şi aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie de către Municipiul Arad în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere
 • Hotărârea 271/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.271 din 29-11-2012 repartizarea cu titlu de închiriere a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Arad, Bulevardul Iuliu Maniu, Bl. 108/B, ap.30, Asociaţiei Micălaca
 • Hotărârea 270/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.270 din 29-11-2012 privind transmiterea în folosinţă gratuită Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Arad, Bulevardul Iuliu Maniu, Bl. 108/B, Ap. 29
 • Hotărârea 269/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.269 din 29-11-2012 privind repartizarea unor locuinţe sociale situate în municipiul Arad, persoanelor evacuate din imobile retrocedate foştilor proprietari
 • Hotărârea 268/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.268 din 29-11-2012 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. C.E.T. Arad S.A. pentru contractarea unor credite bancare pentru finanţarea investiţiilor prevăzute în Etapa 1 a Studiului privind oportunitatea unei investiţii noi la CET Arad pe Lignit, pentru retehnologizarea sursei de producere a energiei termice în municipiul Arad
 • Hotărârea 267/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.267 din 29-11-2012 cu privire la acordul pentru amplasarea plăcii comemorative Casa Naţională – lăcaş de cultură pentru românii din vestul Transilvaniei pe faţada clădirii imobilului din strada Dorobanţilor, nr.37-41, cu textul bilingv română - engleză
 • Hotărârea 266/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.266 din 29-11-2012 cu privire la acordul pentru amplasarea plăcii comemorative Preparandia prima şcoală pedagogică românească în curtea imobilului din strada Preparandiei, nr.13, cu textul bilingv română engleză
 • Hotărârea 265/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.265 din 29-11-2012 cu privire la modificarea art.3 din Hotărârea nr.144/ 2012 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind organizarea acţiunii Centenarul zborului lui Aurel Vlaicu la Arad
 • Hotărârea 264/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.264 din 29-11-2012 privind asumarea protocoalelor de predare-primire a cinematografului Solidaritatea
 • Hotărârea 263/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.263 din 29-11-2012 privind actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Arad, aprobată prin Hotărârea nr. 10/2011 a Consiliului Local Arad
 • Hotărârea 262/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.262 din 29-11-2012 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 424/2009 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii «Modernizare Complex de educaţie interculturală pentru copii şi tineret Curcubeu, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.146/2012
 • Hotărârea 261/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.261 din 29-11-2012 privind aprobarea contractului de comodat privind predarea unor obiecte de inventar către Grădiniţa cu program prelungit nr. 1, Str. Tudor Vladimirescu nr. 20 - 22 din Arad
 • Hotărârea 260/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.260 din 29-11-2012 cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii a obiectivului de investiţie Extindere şi modernizare Corp B la Colegiul Elena Ghiba Birta Arad
 • Hotărârea 259/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.259 din 29-11-2012 privind unele măsuri privind reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care municipiul Arad este membru asociat
 • Hotărârea 258/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.258 din 29-11-2012 privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad
 • Hotărârea 257/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.257 din 29-11-2012 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui apartament, situat în Arad, Str. Unirii nr. 9-11, ap. 7
 • Hotărârea 256/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.256 din 29-11-2012 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar şi concesionarea unei suprafeţe de teren de 7 mp situat în Arad, Calea Victoriei nr. 33
 • Hotărârea 255/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.255 din 29-11-2012 proprietatea Statului Român, situat în municipiului Arad, str. Octavian Goga, nr. 11
 • Hotărârea 254/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.254 din 29-11-2012 privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Arad, str. Bogdan Voievod F.N.
 • Hotărârea 253/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.253 din 29-11-2012 privind atribuirea de denumiri unor străzi noi şi schimbarea denumirii str.VI cartier Mureşel
 • Hotărârea 252/2012 - Municipiul Arad - 29.11.2012

  Hotarirea Nr.252 din 29-11-2012 privind atribuirea de denumire unui nou cartier şi unor străzi noi din municipiul Arad
 • Hotărârea 251/2012 - Municipiul Arad - 22.11.2012

  Hotarirea Nr.251 din 22-11-2012 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2012
 • Hotărârea 250/2012 - Municipiul Arad - 22.11.2012

  Hotarirea Nr.250 din 22-11-2012 privind aprobarea drepturilor băneşti pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Arad, care solicită cheltuieli de deplasare aferente lunilor iulie, august, septembrie şi octombrie 2012
 • Hotărârea 249/2012 - Municipiul Arad - 22.11.2012

  Hotarirea Nr.249 din 22-11-2012 privind aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare prestate de Operatorul regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 248/2012 - Municipiul Arad - 22.11.2012

  Hotarirea Nr.248 din 22-11-2012 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 247/2012 - Municipiul Arad - 22.11.2012

  Hotarirea Nr.247 din 22-11-2012 privind aprobarea revizuirii Studiului de Fezabilitate Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 322/2009 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.7/2010
 • Hotărârea 246/2012 - Municipiul Arad - 22.11.2012

  Hotarirea Nr.246 din 22-11-2012 cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii a obiectivului de investiţie Extindere Grădiniţa PN 20 Arad
 • Hotărârea 245/2012 - Municipiul Arad - 13.11.2012

  Hotarirea Nr.245 din 13-11-2012 privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru Realizare zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare, extravilan, Arad Iratos, DJ 709C, km 1, adiacent DE 1318, aprobat prin Hotărârea nr. 410/2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad, beneficiar Sebastian Liviu Dan, proiect nr.57/2008, elaborat de S.C. Stacons S.R.L., arhitect R.U.R. Ioan Darida
 • Hotărârea 244/2012 - Municipiul Arad - 13.11.2012

  Hotarirea Nr.244 din 13-11-2012 privind aprobarea actualizării Planului Urbanistic Zonal Piaţa Catedralei din Municipiul Arad;, beneficiar Municipiul Arad, proiect nr.1/2012, elaborat de Biroul Individual de Arhitectură Cornelia Silvia Tudor
 • Hotărârea 243/2012 - Municipiul Arad - 13.11.2012

  Hotarirea Nr.243 din 13-11-2012 privind modificarea Hotărârii nr.126/2012 referitoare la dezlipirea şi transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren intravilan viran, în suprafaţă de 563 mp, situat în municipiul Arad, str. Tarafului F.N., către Fundaţia Misiunea Creştină Oaze de Viaţă
 • Hotărârea 242/2012 - Municipiul Arad - 13.11.2012

  Hotarirea Nr.242 din 13-11-2012 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea unor măsuri privitoare la S.C. Compania de Transport Public S.A.
 • Hotărârea 241/2012 - Municipiul Arad - 01.11.2012

  Hotarirea Nr.241 din 01-11-2012 pentru aprobarea Raportului privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 01.01.2012-30.06.2012
 • Hotărârea 240/2012 - Municipiul Arad - 01.11.2012

  Hotarirea Nr.240 din 01-11-2012 pentru aprobarea Raportului privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 01-01.2011-31.12.2011
 • Hotărârea 239/2012 - Municipiul Arad - 01.11.2012

  Hotarirea Nr.239 din 01-11-2012 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 334/2007
 • Hotărârea 238/2012 - Municipiul Arad - 01.11.2012

  Hotarirea Nr.238 din 01-11-2012 privind modificarea/actualizarea componenţei comisiei instituite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 330/2007, astfel cum aceasta a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 76/2011
 • Hotărârea 237/2012 - Municipiul Arad - 01.11.2012

  Hotarirea Nr.237 din 01-11-2012 privind aprobarea participării Municipiului Arad ca partener la proiectul Cities for you. Cities for Europe (Oraşe pentru tine, oraşe pentru Europa ), acronim CT4EU , în cadrul Programului Europa pentru cetăţeni
 • Hotărârea 236/2012 - Municipiul Arad - 01.11.2012

  Hotarirea Nr.236 din 01-11-2012 pentru completarea Hotărârii nr. 202/2012 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind darea în folosinţă gratuită Universităţii de Vest Vasile Goldiş a sălii de sport situată în Arad, str. Voinicilor FN
 • Hotărârea 235/2012 - Municipiul Arad - 01.11.2012

  Hotarirea Nr.235 din 01-11-2012 privind aprobarea actului adiţional nr.1 la Contractul de închiriere nr.53266/31.08.2012 pentru imobilul situat în municipiul Arad, str. Adam Muller Guttenbrunn nr.114, în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Normal nr. 26
 • Hotărârea 234/2012 - Municipiul Arad - 01.11.2012

  Hotarirea Nr.234 din 01-11-2012 pentru revocarea Hotărârii nr. 207/2012 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Creştine R.C.E. Speranţa Copiilor a unei părţi din imobilul situat în Arad, Calea Timişorii nr. 20
 • Hotărârea 233/2012 - Municipiul Arad - 25.10.2012

  Hotarirea Nr.233 din 25-10-2012 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2012
 • Hotărârea 232/2012 - Municipiul Arad - 25.10.2012

  Hotarirea Nr.232 din 25-10-2012 privind organizarea Festivalului Internaţional Jubiliar Puterea Muzicii la Arad, în luna septembrie 2013
 • Hotărârea 231/2012 - Municipiul Arad - 25.10.2012

  Hotarirea Nr.231 din 25-10-2012 pentru completarea Hotărârii nr. 201/2012 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind darea în folosinţă gratuită Universităţii de Vest Vasile Goldiş a pistei de atletism cu opt culoare aparţinând Stadionului Gloria, din Arad, str. Dacilor nr. 9
 • Hotărârea 230/2012 - Municipiul Arad - 25.10.2012

  Hotarirea Nr.230 din 25-10-2012 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 6/2004 de aprobare a Regulamentului privind avizarea, autorizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar-gospodăreşti (carosabil, trotuare, platforme, alei şi zone verzi) din municipiul Arad
 • Hotărârea 229/2012 - Municipiul Arad - 25.10.2012

  Hotarirea Nr.229 din 25-10-2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Contractul nr. 52847/11.09.2009 pentru delegarea serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat cu autobuzele şi tramvaiele pe raza municipiului Arad
 • Hotărârea 228/2012 - Municipiul Arad - 25.10.2012

  Hotarirea Nr.228 din 25-10-2012 pentru redenumirea unor mijloace fixe si scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe aparţinând patrimoniului concesionat al Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 227/2012 - Municipiul Arad - 25.10.2012

  Hotarirea Nr.227 din 25-10-2012 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Arad, pentru anul 2013
 • Hotărârea 226/2012 - Municipiul Arad - 25.10.2012

  Hotarirea Nr.226 din 25-10-2012 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului public de interes local Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 225/2012 - Municipiul Arad - 25.10.2012

  Hotarirea Nr.225 din 25-10-2012 cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, pentru anul 2013
 • Hotărârea 224/2012 - Municipiul Arad - 25.10.2012

  Hotarirea Nr.224 din 25-10-2012 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 223/2012 - Municipiul Arad - 25.10.2012

  Hotarirea Nr.223 din 25-10-2012 privind interzicerea realizării de locuinţe colective în zonele cu caracter rezidenţial cu locuinţe individuale
 • Hotărârea 222/2012 - Municipiul Arad - 25.10.2012

  Hotarirea Nr.222 din 25-10-2012 privind atribuirea de denumiri Sălii Festive şi sălii 60 din Palatul Administrativ
 • Hotărârea 221/2012 - Municipiul Arad - 25.10.2012

  Hotarirea Nr.221 din 25-10-2012 privind repartizarea unor locuinţe sociale situate în municipiul Arad, persoanelor evacuate din imobile retrocedate foştilor proprietari
 • Hotărârea 220/2012 - Municipiul Arad - 25.10.2012

  Hotarirea Nr.220 din 25-10-2012 cu privire la repartizării unor locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 219/2012 - Municipiul Arad - 08.10.2012

  Hotarirea Nr.219 din 08-10-2012 privind completarea Anexei nr.3 la Hotărârea nr.210/2012 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Arad
 • Hotărârea 218/2012 - Municipiul Arad - 08.10.2012

  Hotarirea Nr.218 din 08-10-2012 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. RECONS S.A. Arad în vederea ducerii la îndeplinire a dispoziţiilor sentinţei civile nr.1251/2012, irevocabilă, dată în dosarul nr.1413/108/2011 de Tribunalul Arad
 • Hotărârea 217/2012 - Municipiul Arad - 08.10.2012

  Hotarirea Nr.217 din 08-10-2012 cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad
 • Hotărârea 216/2012 - Municipiul Arad - 08.10.2012

  Hotarirea Nr.216 din 08-10-2012 privind acordarea subvenţiei lunare pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei
 • Hotărârea 215/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.215 din 27-09-2012 privind respingerea propunerii de extindere a serviciului de transport public local cu tramvaiele în cartierul Sînicolaul Mic
 • Hotărârea 214/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.214 din 27-09-2012 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2012
 • Hotărârea 213/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.213 din 27-09-2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.37/2012, cu modificările şi completările ulterioare, privind repartizarea excedentului anual al bugetului local al municipiului Arad
 • Hotărârea 212/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.212 din 27-09-2012 privind aprobarea demersurilor pentru înfiinţarea MUZEULUI PREPARANDIEI
 • Hotărârea 211/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.211 din 27-09-2012 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad în Consiliul Administrativ al Filarmonicii de Stat Arad
 • Hotărârea 210/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.210 din 27-09-2012 privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Arad
 • Hotărârea 209/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.209 din 27-09-2012 privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situate în Municipiul Arad
 • Hotărârea 208/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.208 din 27-09-2012 privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Municipiul Arad, Strada Gheorghe Bariţiu nr. 13, ap.1, Partidului Poporului Dan Diaconescu Organizaţia Judeţeană Arad
 • Hotărârea 207/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.207 din 27-09-2012 privind darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Creştine R.C.E. Speranţa Copiilor a unei părţi din imobilul situat în Arad, Calea Timişorii nr. 20
 • Hotărârea 206/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.206 din 27-09-2012 privind darea în administrare unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Arad a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea educaţională
 • Hotărârea 205/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.205 din 27-09-2012 privind aprobarea Actului adiţional nr. 6 la Contractul de închiriere nr.5/24.09.2004, pentru imobilul în care funcţionează Şcoala Gimnazială Ştefan Cicio Pop Arad
 • Hotărârea 204/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.204 din 27-09-2012 privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Contractul de închiriere nr.12589/03.03.2008 (F254/18.02.2008), pentru imobilul în care funcţionează Grădiniţa cu Program Prelungit nr.2 Arad
 • Hotărârea 203/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.203 din 27-09-2012 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de închiriere nr.6/08.11.2004, pentru imobilul în care funcţionează Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Arad
 • Hotărârea 202/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.202 din 27-09-2012 privind darea în folosinţă gratuită Universităţii de Vest Vasile Goldiş a sălii de sport situată în Arad, str. Voinicilor FN
 • Hotărârea 201/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.201 din 27-09-2012 privind darea în folosinţă gratuită Universităţii de Vest Vasile Goldiş a pistei de atletism cu opt culoare aparţinând Stadionului Gloria, din Arad, str. Dacilor nr. 9
 • Hotărârea 200/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.200 din 27-09-2012 privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare menajeră în municipiul Arad
 • Hotărârea 199/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.199 din 27-09-2012 privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare stradală în Municipiul Arad
 • Hotărârea 197/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.197 din 27-09-2012 privind ieşirea din indiviziune asupra unor terenuri situate în extravilanul municipiului Arad
 • Hotărârea 196/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.196 din 27-09-2012 cu privire la acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului aflat în proprietatea personală a unei persoane fizice
 • Hotărârea 195/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.195 din 27-09-2012 privind concesionarea directă a unui teren către S.C. VBN DOORS S.R.L., în municipiul Arad, strada Bodrogului F.N.
 • Hotărârea 194/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.194 din 27-09-2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 157/2010, cu modificările şi completările aprobate prin Hotărârea nr. 243/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Recons SA Arad
 • Hotărârea 193/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.193 din 27-09-2012 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 192/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.192 din 27-09-2012 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, “Construire zonă pentru servicii auto, spaţii de depozitare şi amenajare teren”, amplasat în Arad, extravilan, DN7B, spre Turnu, stânga km 0+633, judeţul Arad, beneficiar Tudoroiu Florian, proiect nr.12/2011, elaborat de S.C. Arhitectonic S.R.L., Arhitect R.U.R. Doriana Balogh
 • Hotărârea 191/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.191 din 27-09-2012 pentru aprobarea schimbării numelui obiectivului de investiţie din Mărirea capacităţii peluzelor stadionului UTA în Modernizarea Stadionului Municipal UTA Francisc Neuman Consiliul Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 190/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.190 din 27-09-2012 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor apartamente, situate în Arad, Str. Mihai Eminescu nr.37
 • Hotărârea 189/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.189 din 27-09-2012 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 92, ap. 18
 • Hotărârea 188/2012 - Municipiul Arad - 27.09.2012

  Hotarirea Nr.188 din 27-09-2012 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 96, ap. 2, etaj I
 • Hotărârea 187/2012 - Municipiul Arad - 30.08.2012

  Hotarirea Nr.187 din 30-08-2012 privind stabilirea unor criterii şi norme locale de acordare a ajutoarelor de urgenţă conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 186/2012 - Municipiul Arad - 30.08.2012

  Hotarirea Nr.186 din 30-08-2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Hală pentru depozit logistică, centrală termică, cabină poartă şi amenajări aferente, în Zona Industrială Sud, Calea Zădăreni dreapta FN, beneficiar S.C. P.G. Complex Invest S.R.L
 • Hotărârea 185/2012 - Municipiul Arad - 30.08.2012

  Hotarirea Nr.185 din 30-08-2012 privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.249/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Arad
 • Hotărârea 184/2012 - Municipiul Arad - 30.08.2012

  Hotarirea Nr.184 din 30-08-2012 referitoare la aprobarea Caietului de sarcini şi a conţinutului Contractului de concesiune a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad
 • Hotărârea 183/2012 - Municipiul Arad - 30.08.2012

  Hotarirea Nr.183 din 30-08-2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.231/17.09.2010, privind constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe
 • Hotărârea 182/2012 - Municipiul Arad - 30.08.2012

  Hotarirea Nr.182 din 30-08-2012 cu privire la modificarea componentei comisiei pentru repartizarea locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 181/2012 - Municipiul Arad - 30.08.2012

  Hotarirea Nr.181 din 30-08-2012 privind numirea Comisiei de aprobare a schimburilor şi modificărilor de contracte pentru locuinţele aflate în aflate în proprietatea Statului Român/Municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 180/2012 - Municipiul Arad - 30.08.2012

  Hotarirea Nr.180 din 30-08-2012 privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul situat în municipiul Arad, str. Adam Muller Guttenbrunn nr.114, în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Normal nr.26
 • Hotărârea 179/2012 - Municipiul Arad - 30.08.2012

  Hotarirea Nr.179 din 30-08-2012 privind alipirea şi dezlipirea unor imobile, aflate în proprietatea Statului Român sau a municipiului Arad
 • Hotărârea 178/2012 - Municipiul Arad - 30.08.2012

  Hotarirea Nr.178 din 30-08-2012 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în Arad, B-dul. Revoluţiei, nr.100, ap.1/3/a
 • Hotărârea 177/2012 - Municipiul Arad - 30.08.2012

  Hotarirea Nr.177 din 30-08-2012 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în Arad, B-dul. Revoluţiei, nr. 99, ap. 13, mansardă, corp A
 • Hotărârea 176/2012 - Municipiul Arad - 30.08.2012

  Hotarirea Nr.176 din 30-08-2012 privind dezlipirea, şi concesionarea directă a unui teren către S.C. Huf România S.R.L., în vederea amenajării unui drum de acces
 • Hotărârea 175/2012 - Municipiul Arad - 30.08.2012

  Hotarirea Nr.175 din 30-08-2012 cu privire la acordul pentru amplasarea plăcii comemorative Silvestru Rafiroiu, arhitect (1903-1961), pe soclul monumentului de for public Crucea Martirilor din Parcul Eminescu
 • Hotărârea 174/2012 - Municipiul Arad - 14.08.2012

  Hotarirea Nr.174 din 14-08-2012 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2012
 • Hotărârea 173/2012 - Municipiul Arad - 14.08.2012

  Hotarirea Nr.173 din 14-08-2012 privind aprobarea drepturilor băneşti pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Arad, care solicită cheltuieli de deplasare aferente lunilor mai şi iunie 2012.
 • Hotărârea 172/2012 - Municipiul Arad - 14.04.2012

  Hotarirea Nr.172 din 14-04-2012 privind aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, operator SC Compania de Apă Arad SA
 • Hotărârea 171/2012 - Municipiul Arad - 14.08.2012

  Hotarirea Nr.171 din 14-08-2012 cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 170/2012 - Municipiul Arad - 14.08.2012

  Hotarirea Nr.170 din 14-08-2012 privind aprobarea Planului de Acţiune privind Energia Durabilă în Municipiul Arad
 • Hotărârea 169/2012 - Municipiul Arad - 14.08.2012

  Hotarirea Nr.169 din 14-08-2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate Relocare Parcul Copiilor
 • Hotărârea 168/2012 - Municipiul Arad - 14.04.2012

  Hotarirea Nr.168 din 14-04-2012 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie Amenajarea Parcului Reconcilierii Româno-Maghiare Arad, cu indicatorii tehnico-economici
 • Hotărârea 167/2012 - Municipiul Arad - 14.08.2012

  Hotarirea Nr.167 din 14-08-2012 privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care municipiul Arad este membru asociat
 • Hotărârea 166/2012 - Municipiul Arad - 14.08.2012

  Hotarirea Nr.166 din 14-08-2012 privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei Plan Urbanistic de Zonă şi Regulamentul Local de Urbanism aferent Construire dotări şi servicii, în Arad, N-V, adiacent DJ 709 C (Arad Iratoş), km 1+035 1+160, judeţul Arad, înscris în CF nr.78619 nedefinitivă, Arad, Lot 2, nr.cad.14621, CF nr.76156 nedefinitivă, Arad, Lot 1, nr.cad.14620 si CF nr.76155 nedefinitivă, Arad, nr.cad. 11515, beneficiari Paşca Vasile Ioan căsătorit cu Pasca Daniela Vetuţa, Antal Eugen Ovidiu şi Stoia Marius Dacian, proiect nr.123/2008, elaborat de SC Stacons SRL Arad, arhitect R.U.R. Ioan Darida
 • Hotărârea 165/2012 - Municipiul Arad - 14.08.2012

  Hotarirea Nr.165 din 14-08-2012 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţă unifamilială P+2E+M garaj şi gard, Arad, str. Privighetorii nr.22, proiect nr.100/2007, elaborat de SC. Pro Urban SRL, aprobat prin Hotărârea nr.188/2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad, beneficiari Pelea Dorin şi Pelea Otilia
 • Hotărârea 164/2012 - Municipiul Arad - 14.08.2012

  Hotarirea Nr.164 din 14-08-2012 cu privire la acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului aflat în proprietatea personală a unor persoane fizice
 • Hotărârea 163/2012 - Municipiul Arad - 14.08.2012

  Hotarirea Nr.163 din 14-08-2012 referitoare la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui spaţiu cu destinaţie de cabinet medical, B-dul Revoluţiei nr.45
 • Hotărârea 162/2012 - Municipiul Arad - 14.08.2012

  Hotarirea Nr.162 din 14-08-2012 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui apartament, situat în Arad, Str. Unirii nr.13, etaj II, ap.5
 • Hotărârea 161/2012 - Municipiul Arad - 14.08.2012

  Hotarirea Nr.161 din 14-08-2012 pentru aprobarea planului de lucrări de interes local aferent anului 2012 pentru repartizarea persoanelor beneficiare ale Legii nr.416/2001
 • Hotărârea 160/2012 - Municipiul Arad - 14.08.2012

  Hotarirea Nr.160 din 14-08-2012 privind conferirea unor titluri şi distincţii cu prilejul Zilelor Aradului, ediţia 2012
 • Hotărârea 159/2012 - Municipiul Arad - 14.08.2012

  Hotarirea Nr.159 din 14-08-2012 privind conferirea distincţiei DIPLOMA DE AUR cu prilejul Zilelor Aradului, ediţia 2012
 • Hotărârea 158/2012 - Municipiul Arad - 23.07.2012

  Hotarirea Nr.158 din 23-07-2012 cu privire la modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de interes local ”Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 157/2012 - Municipiul Arad - 23.07.2012

  Hotarirea Nr.157 din 23-07-2012 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Amplasarea monumentului Marii Uniri Arad” pe amplasamentul Lac Pădurice Arad
 • Hotărârea 156/2012 - Municipiul Arad - 23.07.2012

  Hotarirea Nr.156 din 23-07-2012 privind modificarea Hotărârii nr.129/2012 a Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru dezlipirea unor imobile proprietate a Municipiului Arad, situate în extravilanul municipiul Arad, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 155/2012 - Municipiul Arad - 23.07.2012

  Hotarirea Nr.155 din 23-07-2012 privind reprezentarea intereselor capitalului municipiului Arad la societăţile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 154/2012 - Municipiul Arad - 23.07.2012

  Hotarirea Nr.154 din 23-07-2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 138/2012 referitoare la unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Apă Arad SA
 • Hotărârea 153/2012 - Municipiul Arad - 23.07.2012

  Hotarirea Nr.153 din 23-07-2012 cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad
 • Hotărârea 152/2012 - Municipiul Arad - 23.07.2012

  Hotarirea Nr.152 din 23-07-2012 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire atelier pentru întreţinerea autovehiculelor”, amplasat în Zona Industrială Sud, strada Ogorului, CF nr.307888 Arad, nr. cad. 13690, beneficiar S.C. Cartehnic Center S.R.L., proiect nr.28/2011, elaborat de S.C. Aedificatoria S.R.L. Timişoara
 • Hotărârea 151/2012 - Municipiul Arad - 23.07.2012

  Hotarirea Nr.151 din 23-07-2012 privind dezlipirea unui imobil, proprietatea Statului Român, situat în municipiul Arad, str. Stupilor F.N.
 • Hotărârea 150/2012 - Municipiul Arad - 23.07.2012

  Hotarirea Nr.150 din 23-07-2012 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor apartamente situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 149/2012 - Municipiul Arad - 13.07.2012

  Hotarirea Nr.149 din 13-07-2012 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 148/2012 - Municipiul Arad - 13.07.2012

  Hotarirea Nr.148 din 13-07-2012 de modificare a Hotărârii nr. 395/2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad
 • Hotărârea 147/2012 - Municipiul Arad - 13.07.2012

  Hotarirea Nr.147 din 13-07-2012 privind solicitarea adresată Guvernului României pentru transferul imobilului situat în Arad, str. Mărăşeşti nr.18-20, din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Arad în vederea stabilirii destinaţiei de unitate de învăţământ
 • Hotărârea 146/2012 - Municipiul Arad - 13.07.2012

  Hotarirea Nr.146 din 13-07-2012 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.424/2009 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii «Modernizare complex de educaţie interculturală pentru copii şi tineret „Curcubeul”»
 • Hotărârea 145/2012 - Municipiul Arad - 13.07.2012

  Hotarirea Nr.145 din 13-07-2012 privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 91/2012 pentru sprijinirea proiectului HURO/1001/211/2.3.1 - Together on the Way to Knowledge/Toknow - finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013
 • Hotărârea 144/2012 - Municipiul Arad - 10.07.2012

  Hotarirea Nr.144 din 10-07-2012 privind organizarea acţiunii „Centenarul zborului lui Aurel Vlaicu la Arad”, 12-14 iulie 2012
 • Hotărârea 143/2012 - Municipiul Arad - 20.06.2012

  Hotarirea Nr.143 din 20-06-2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amplasarea monumentului de for public „Bustul Salacz Gyula” în Arad, str. Ilarie Chendi nr.1-3
 • Hotărârea 142/2012 - Municipiul Arad - 20.06.2012

  Hotarirea Nr.142 din 20-06-2012 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor cabinete medicale situate în Arad b-dul Revoluţiei nr. 45
 • Hotărârea 141/2012 - Municipiul Arad - 20.06.2012

  Hotarirea Nr.141 din 20-06-2012 privind accesul şi circulaţia utilajelor şi a autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 to în municipiul Arad
 • Hotărârea 140/2012 - Municipiul Arad - 20.06.2012

  Hotarirea Nr.140 din 20-06-2012 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Spaţii de producţie şi depozitare” amplasat în Arad, Cartier Micălaca F.N., beneficiar S.C. „PAB Romania” S.R.L Arad, proiect nr.5/2011, elaborat de S.C. D&D Design Proiect S.R.L.
 • Hotărârea 139/2012 - Municipiul Arad - 20.06.2012

  Hotarirea Nr.139 din 20-06-2012 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 3 la Contractul nr. 52847/11.09.2009 pentru delegarea serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat cu autobuzele şi tramvaiele pe raza municipiului Arad şi modificarea anexei nr.1 a acestuia
 • Hotărârea 138/2012 - Municipiul Arad - 20.06.2012

  Hotarirea Nr.138 din 20-06-2012 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A
 • Hotărârea 137/2012 - Municipiul Arad - 20.06.2012

  Hotarirea Nr.137 din 20-06-2012 privind aprobarea Raportului privind Starea Economică, Socială şi de Mediu a Municipiului Arad pentru anul 2011
 • Hotărârea 136/2012 - Municipiul Arad - 07.06.2012

  Hotarirea Nr.136 din 07-06-2012 privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Arad la încetarea mandatului autorităţilor locale
 • Hotărârea 135/2012 - Municipiul Arad - 07.06.2012

  Hotarirea Nr.135 din 07-06-2012 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2012
 • Hotărârea 134/2012 - Municipiul Arad - 07.06.2012

  Hotarirea Nr.134 din 07-06-2012 privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în municipiul Arad, către Asociaţia „Proradio CNM” Arad
 • Hotărârea 133/2012 - Municipiul Arad - 07.06.2012

  Hotarirea Nr.133 din 07-06-2012 privind aprobarea Contractului de Modificare şi Reconfirmare în legătură cu contractul de credit din data de 16 mai 2009 intre Municipiul Arad şi Banca Europeană Pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • Hotărârea 132/2012 - Municipiul Arad - 07.06.2012

  Hotarirea Nr.132 din 07-06-2012 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Realizare sediu social prin supraetajare clădire (p+1) în curs de execuţie”, amplasat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.215-217, judeţul Arad, beneficiar S.C. Rom-Com Impex S.R.L., proiect nr.138/2011, elaborat de S.C. Proiect Linia B S.R.L., arhictect R.U.R. Maran Radu
 • Hotărârea 131/2012 - Municipiul Arad - 07.06.2012

  Hotarirea Nr.131 din 07-06-2012 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului «Sală de sport „Voinicilor” – proiectare şi execuţie sistematizare pe verticală şi împrejmuire»
 • Hotărârea 130/2012 - Municipiul Arad - 07.06.2012

  Hotarirea Nr.130 din 07-06-2012 privind alipirea apartamentelor nr. 1 corp A şi nr. 2 corp B, situate în municipiul Arad, str. Ştefan cel Mare nr. 19
 • Hotărârea 129/2012 - Municipiul Arad - 07.06.2012

  Hotarirea Nr.129 din 07-06-2012 privind alipirea şi dezlipirea unor imobile proprietate a Municipiului Arad, situat în extravilanul municipiul Arad, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 128/2012 - Municipiul Arad - 07.06.2012

  Hotarirea Nr.128 din 07-06-2012 privind modificarea art.1 din Hotărârea nr. 349/2008, a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Bisericii Penticostale „BETEL” Arad, a terenului în suprafaţă de 6470 mp. situat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.121-125
 • Hotărârea 127/2012 - Municipiul Arad - 07.06.2012

  Hotarirea Nr.127 din 07-06-2012 privind alipirea şi dezlipirea unor imobile, coproprietate a unor persoane fizice şi a Statului Român, str. Călugăreni nr. 8 şi str. Alexandru Gavra nr. 1,
 • Hotărârea 126/2012 - Municipiul Arad - 07.06.2012

  Hotarirea Nr.126 din 07-06-2012 privind dezlipirea şi transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren intravilan viran, în suprafaţă de 563 mp, situat în municipiul Arad, str. Tarafului F.N., către Fundaţia „Misiunea Creştină Oaze de Viaţă”
 • Hotărârea 125/2012 - Municipiul Arad - 07.06.2012

  Hotarirea Nr.125 din 07-06-2012 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în Arad, b-dul Revoluţiei nr.73 corp A, scara IV, subsol, ap. nr.12B
 • Hotărârea 124/2012 - Municipiul Arad - 24.05.2012

  Hotarirea Nr.124 din 24-05-2012 cu privire la modificarea statului de funcţii, organigramei şi structurii funcţiilor Serviciului Public de interes local ”Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad”de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 123/2012 - Municipiul Arad - 24.05.2012

  Hotarirea Nr.123 din 24-05-2012 privind înfiinţarea Centrului de îngrijire de zi pentru copii „Arlechino”, în cadrul Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”
 • Hotărârea 122/2012 - Municipiul Arad - 24.05.2012

  Hotarirea Nr.122 din 24-05-2012 privind aprobarea drepturilor băneşti pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Arad, care solicită cheltuieli de deplasare aferente lunilor martie şi aprilie 2012
 • Hotărârea 121/2012 - Municipiul Arad - 24.05.2012

  Hotarirea Nr.121 din 24-05-2012 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2011
 • Hotărârea 120/2012 - Municipiul Arad - 24.05.2012

  Hotarirea Nr.120 din 24-05-2012 pentru aprobarea Studiului privind oportunitatea unei investiţii noi la CET ARAD pe Lignit, pentru retehnologizarea sursei de producere a energiei termice în Municipiul Arad
 • Hotărârea 119/2012 - Municipiul Arad - 24.05.2012

  Hotarirea Nr.119 din 24-05-2012 privind asumarea protocoalelor de predare-primire a cinematografului „Studio” şi „Grădişte”
 • Hotărârea 118/2012 - Municipiul Arad - 24.05.2012

  Hotarirea Nr.118 din 24-05-2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Staţie distribuţie carburanţi, servicii, comerţ şi depozitare, DN 69 Arad – Timişoara – km 46+100 stânga, investitori Marandiuc Liviu Ioan si Marandiuc Elena
 • Hotărârea 117/2012 - Municipiul Arad - 24.05.2012

  Hotarirea Nr.117 din 24-05-2012 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
 • Hotărârea 116/2012 - Municipiul Arad - 24.05.2012

  Hotarirea Nr.116 din 24-05-2012 privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care municipiul Arad este membru asociat
 • Hotărârea 115/2012 - Municipiul Arad - 24.05.2012

  Hotarirea Nr.115 din 24-05-2012 privind repartizarea unor locuinţe sociale situate în municipiul Arad, persoanelor evacuate din imobile retrocedate foştilor proprietari
 • Hotărârea 114/2012 - Municipiul Arad - 24.05.2012

  Hotarirea Nr.114 din 24-05-2012 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Biserica Creştină Baptistă Maghiară nr.2 Arad, a unui teren în suprafaţă de 821 mp, situat în municipiul Arad, strada Steagului nr.3
 • Hotărârea 113/2012 - Municipiul Arad - 24.05.2012

  Hotarirea Nr.113 din 24-05-2012 referitoare la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui cabinet medical, situat în municipiul Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 26, ap. 2
 • Hotărârea 112/2012 - Municipiul Arad - 24.05.2012

  Hotarirea Nr.112 din 24-05-2012 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 3, et. II, ap. 16, corp A
 • Hotărârea 111/2012 - Municipiul Arad - 11.05.2012

  Hotarirea Nr.111 din 11-05-2012 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Construire clădiri şi instalaţii pentru agrement, sport şi alimentaţie publică”, amplasată în Arad, Bdul N. Titulescu, nr. 7, nr. Cad. 15283, şi Str. Alexandru T. Stamatiad, F.N., nr. Cad. 323120, beneficiar SC Gemi Center SRL, proiect nr.250/2011, elaborat de S.C. Pro Arhitectura S.R.L.
 • Hotărârea 110/2012 - Municipiul Arad - 11.05.2012

  Hotarirea Nr.110 din 11-05-2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire casă familială D+P+E”, pe terenul situat în Arad, str. Grigore Ureche nr.49, beneficiari Lăcătuş Dumitru şi Lăcătuş Regina, proiect nr.121/2010, elaborat de S.C. Proiect Linia B S.R.L.
 • Hotărârea 109/2012 - Municipiul Arad - 11.05.2012

  Hotarirea Nr.109 din 11-05-2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire staţie automată distribuţie carburanţi”, Arad, str.Banu Mărăcine nr.6, beneficiar SC Bioromoil Automatic Station SRL, proiect nr.249//2011, elaborat de SC Pro Arhitectura SRL
 • Hotărârea 108/2012 - Municipiul Arad - 11.05.2012

  Hotarirea Nr.108 din 11-05-2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii”, Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.14, beneficiar SC Europe Logistic SRL, proiect nr.1105//2011, elaborat de SC Bauplan SRL
 • Hotărârea 107/2012 - Municipiul Arad - 11.05.2012

  Hotarirea Nr.107 din 11-05-2012 pentru modificarea Hotărârii nr. 375/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind mandatarea reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale de sub autoritatea consiliului local
 • Hotărârea 106/2012 - Municipiul Arad - 11.05.2012

  Hotarirea Nr.106 din 11-05-2012 privind preluarea, din domeniul public al Judeţului Arad, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad a unui spaţiu situat în municipiul Arad, str. Eftimie Murgu nr. 3-5
 • Hotărârea 105/2012 - Municipiul Arad - 11.05.2012

  Hotarirea Nr.105 din 11-05-2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.30/2011 privind aprobarea participării Municipiului Arad ca partener lider la proiectul transfrontalier „Creşterea calităţii serviciilor de internet în Arad şi Oroshaza „HOT SPOTS”, în parteneriat cu oraşul Oroshaza - Ungaria, în vederea accesării de fonduri ale Uniunii Europene prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013
 • Hotărârea 104/2012 - Municipiul Arad - 11.05.2012

  Hotarirea Nr.104 din 11-05-2012 cu privire la concursul între asociaţiile de proprietari denumit “Aradul curat“
 • Hotărârea 103/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.103 din 26-04-2012 privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2008-2012
 • Hotărârea 102/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.102 din 26-04-2012 privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul DRĂGAN Gheorghe
 • Hotărârea 101/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.101 din 26-04-2012 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului CRISTEA Claudiu Constantin
 • Hotărârea 100/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.100 din 26-04-2012 cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Filarmonicii de Stat Arad
 • Hotărârea 99/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.99 din 26-04-2012 cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 98/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.98 din 26-04-2012 privind aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, operator SC Compania de Apă Arad SA
 • Hotărârea 97/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.97 din 26-04-2012 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica de Stat Arad
 • Hotărârea 96/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.96 din 26-04-2012 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pe anul 2012
 • Hotărârea 95/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.95 din 26-04-2012 privind aprobarea drepturilor băneşti pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Arad, care solicită cheltuieli de deplasare aferente lunilor ianuarie şi februarie 2012
 • Hotărârea 94/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.94 din 26-04-2012 pentru modificarea Hotărârii nr. 37/.2012 privind repartizarea excedentului anual al bugetului local al municipiului Arad
 • Hotărârea 93/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.93 din 26-04-2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 29/2011 privind aprobarea participării Municipiului Arad ca partener lider la proiectul transfrontalier „Dezvoltarea comună a pistelor de biciclete în Arad şi Gyula”, în parteneriat cu oraşul Gyula (Ungaria), în vederea accesării de fonduri ale Uniunii Europene prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013
 • Hotărârea 92/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.92 din 26-04-2012 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.25/2012 privind aprobarea participării Municipiului Arad ca partener al Fundaţiei Producătorilor Agricoli din sudul regiunii Bekes, din localitatea Pusztaottlaka (Ungaria), la proiectul transfrontalier „Serviciul de presă comun pentru mai buna informare tranfrontalieră a populaţiei, Common press service for better intormation for the cross-border population- CrossPress”, în vederea accesării de fonduri ale Uniunii Europene prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013
 • Hotărârea 91/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.91 din 26-04-2012 privind participarea în cadrul proiectului HURO/1011/211/2.3.1 Together on the Way to Knowledge/Toknow-“Împreună pe calea cunoaşterii,” finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România 2007-2013
 • Hotărârea 90/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.90 din 26-04-2012 cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad
 • Hotărârea 89/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.89 din 26-04-2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire secţie TBC a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad”, str. Stephan Ludwig Roth nr.2, proiect nr.68/2011, elaborat de S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., beneficiar Consiliul Judeţean Arad
 • Hotărârea 88/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.88 din 26-04-2012 privind respingerea Planului Urbanistic Zonal „Construire staţie automată distribuţie carburanţi”, Arad, str.Banu Mărăcine nr.6, beneficiar SC Bioromoil Automatic Station SRL, proiect nr.249//2011, elaborat de SC Pro Arhitectura SRL
 • Hotărârea 87/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.87 din 26-04-2012 aprobarea realizării de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a unor lucrări de investiţii, reabilitare şi modernizare la imobilele în care îşi desfăşoară activitatea fostul Spital Clinic Municipal Arad
 • Hotărârea 86/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.86 din 26-04-2012 privind completarea şi modificarea inventarului bunurilor aparţinând Statului Român,
 • Hotărârea 85/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.85 din 26-04-2012 privind scoaterea din funcţiune şi redenumirea unor mijloace fixe aparţinând patrimoniului concesionat al Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 84/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.84 din 26-04-2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 109/2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public “Zone de Agrement”, Caietului de Sarcini, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Zonelor de Agrement şi Metodologiei de calcul a tarifului de acces în zonele de agrement
 • Hotărârea 83/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.83 din 26-04-2012 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad
 • Hotărârea 82/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.82 din 26-04-2012 cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii a obiectivului de investiţie „Împrejmuire şi acoperire teren de sport la Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad”, str. Haţeg nr. 3
 • Hotărârea 81/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.81 din 26-04-2012 privind alipirea unor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad, situate în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 206 - 218
 • Hotărârea 80/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.80 din 26-04-2012 privind dezlipirea unor imobile proprietate a Statului Român sau a Municipiului Arad
 • Hotărârea 79/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.79 din 26-04-2012 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr.18, situat în Arad, Str. V. Milea, nr.1, scara I, etaj II, corp A, B-dul Revoluţiei, nr.73
 • Hotărârea 78/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.78 din 26-04-2012 privind aprobarea înfiinţării unor consorţii şcolare în municipiul Arad
 • Hotărârea 77/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.77 din 26-04-2012 privind realocarea numărului de burse acordate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Arad prin Hotărârea nr.24/2012 a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 76/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.76 din 26-04-2012 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Arad care va funcţiona în anul şcolar 2012-2013
 • Hotărârea 75/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.75 din 26-04-2012 privind modificarea Hotărârii nr.22/2012 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Arad începând cu anul şcolar 2012-2013
 • Hotărârea 74/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.74 din 26-04-2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.142/2009 privind aprobarea contractării de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unei finanţări rambursabile externe în valoare de 13.000.000 EUR pentru obiectivul de investiţie “Transport urban în Municipiul Arad”
 • Hotărârea 73/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.73 din 26-04-2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.97/2010 pentru aprobarea contractului de parteneriat între Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad
 • Hotărârea 72/2012 - Municipiul Arad - 26.04.2012

  Hotarirea Nr.72 din 26-04-2012 privind darea în administrare Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad a imobilului situat în municipiul Arad – Calea Bodrogului, nr.2
 • Hotărârea 71/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.71 din 29-03-2012 privind respingerea proiectului de hotărâre nr.33/2012 privind propunerea de stabilire a preţului local al energiei termice facturate populaţiei
 • Hotărârea 70/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.70 din 29-03-2012 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi construire a zonei pietonale Meţianu şi a Regulamentului privind reglementarea circulaţiei în zona pietonală Meţianu
 • Hotărârea 69/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.69 din 29-03-2012 privind instituirea taxei speciale pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă la competiţiile organizate de cluburile sportive de drept privat
 • Hotărârea 68/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.68 din 29-03-2012 privind instituirea taxelor speciale pentru serviciile prestate în cadrul Compartimentului Activităţi protejate –spălătoria Clăbucet al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad
 • Hotărârea 67/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.67 din 29-03-2012 cu privire la modificarea statului de funcţii şi organigramei ale Serviciului Public de Interes Local Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 66/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.66 din 29-03-2012 privind aprobarea Studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad
 • Hotărârea 65/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.65 din 29-03-2012 privind aprobarea contractului de comodat privind predarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar către Centrul de zi pentru vârstnici Micălaca Arad
 • Hotărârea 64/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.64 din 29-03-2012 privind aprobarea Planului de investiţii aferent anului 2012 pe domeniul public al municipiului Arad concesionat operatorului SC Compania de Apă Arad SA, care se realizează din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare
 • Hotărârea 63/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.63 din 29-03-2012 privind aprobarea participării Municipiului Arad ca partener la proiectul Îmbunătăţirea serviciilor de parcare şi protecţie biciclete pentru rezidenţi(acronim BIKE-N-PLACE), în cadrul Programului URBACT II
 • Hotărârea 62/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.62 din 29-03-2012 privind completarea şi modificarea regulamentului taxelor speciale instituite conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 61/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.61 din 29-03-2012 privind completarea şi modificarea Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 128/2007 privind aprobarea Regulamentul de desfăşurare a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor sau remorcilor oprite sau staţionate neregulamentar şi a celor abandonate sau fără stăpân în municipiul Arad
 • Hotărârea 60/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.60 din 29-03-2012 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Construire Locuinţă în regim de înălţime P+E şi construcţie cu funcţiune complementară zonei de locuit (anexa gospodărească/ garaj), amplasate în Arad, Extravilan Arad-Iratos, judeţul Arad, înscris în C.F.nr.305920 Arad, provenită din conversia pe hârtie a C.F.nr.73651 nr.cad.11514, beneficiar S.C. Tripon & Tripon Impex S.R.L., proiect nr.17/2009, elaborat de S.C. Pro Urban S.R.L., arhitect R.U.R. Elvira Şerban
 • Hotărârea 59/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.59 din 29-03-2012 privind repartizarea unor locuinţe sociale situate în municipiul Arad, persoanelor evacuate din imobile retrocedate foştilor proprietari
 • Hotărârea 58/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.58 din 29-03-2012 privind respingerea vânzării sau concesionării terenului aferent unei construcţii aflată în proprietatea S.C. UTA S.A., situat în municipiul Arad, str. Poetului nr. 1C (Calea Aurel Vlaicu)
 • Hotărârea 57/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.57 din 29-03-2012 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentelor nr. 9, 12, 10, 11 şi 12A, situate în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.73
 • Hotărârea 56/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.56 din 29-03-2012 referitoare la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor cabinete medicale situate în Arad, b-dul Revoluţiei nr.45
 • Hotărârea 55/2012 - Municipiul Arad - 29.03.2012

  Hotarirea Nr.55 din 29-03-2012 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în municipiul Arad, Strada Ceahlău nr. 22, către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România-Filiala Arad
 • Hotărârea 54/2012 - Municipiul Arad - 20.03.2012

  Hotarirea Nr.54 din 20-03-2012 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2012
 • Hotărârea 53/2012 - Municipiul Arad - 20.03.2012

  Hotarirea Nr.53 din 20-03-2012 privind aprobarea programului de restructurare al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 52/2012 - Municipiul Arad - 20.03.2012

  Hotarirea Nr.52 din 20-03-2012 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 ale societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliul Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 51/2012 - Municipiul Arad - 20.03.2012

  Hotarirea Nr.51 din 20-03-2012 privind amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din municipiul Arad
 • Hotărârea 50/2012 - Municipiul Arad - 20.03.2012

  Hotarirea Nr.50 din 20-03-2012 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în Arad, b-dul Revoluţiei nr. 73
 • Hotărârea 49/2012 - Municipiul Arad - 28.02.2012

  Hotarirea Nr.49 din 28-02-2012 privind organizarea Cupei României la box, seniori, Arad, 5-10 martie 2012
 • Hotărârea 48/2012 - Municipiul Arad - 28.02.2012

  Hotarirea Nr.48 din 28-02-2012 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţie „Sală de sport Tip I – Stadionul Gloria”
 • Hotărârea 47/2012 - Municipiul Arad - 28.02.2012

  Hotarirea Nr.47 din 28-02-2012 referitoare la aprobarea „Studiului de fezabilitate privind modernizarea şi extinderea Sistemului de iluminat public din Municipiul Arad”
 • Hotărârea 46/2012 - Municipiul Arad - 28.02.2012

  Hotarirea Nr.46 din 28-02-2012 privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale Arad
 • Hotărârea 45/2012 - Municipiul Arad - 28.02.2012

  Hotarirea Nr.45 din 28-02-2012 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe aparţinând patrimoniului concesionat al Municipiului Arad la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad
 • Hotărârea 44/2012 - Municipiul Arad - 28.02.2012

  Hotarirea Nr.44 din 28-02-2012 privind concesionarea directă a unui teren proprietatea privată a municipiului Arad, situat în municipiul Arad, Şoseaua Câmpurilor F.N.
 • Hotărârea 43/2012 - Municipiul Arad - 28.02.2012

  Hotarirea Nr.43 din 28-02-2012 privind vânzarea terenului aferent unei construcţii aflată în proprietatea S.C.M. Autoservice Micalaca, situat în municipiul Arad, Calea Radnei nr. 284
 • Hotărârea 42/2012 - Municipiul Arad - 28.02.2012

  Hotarirea Nr.42 din 28-02-2012 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în Arad, B-dul Revoluţiei nr.73
 • Hotărârea 41/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.41 din 06-02-2012 privind numirea unei Comisii pentru evaluarea proiectelor de tineret, învăţământ şi recreative, finanţate din bugetul local pentru anul 2012, precum şi numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 40/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.40 din 06-02-2012 privind numirea unei Comisii pentru evaluarea proiectelor sportive în cadrul programului de utilitate publică Sportul pentru toţi, finanţate din bugetul local pentru anul 2012, precum şi numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 39/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.39 din 06-02-2012 privind numirea unei Comisii pentru evaluarea proiectelor culturale finanţate din bugetul local pentru anul 2012, numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea conţinutului anunţului public
 • Hotărârea 38/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.38 din 06-02-2012 privind numirea unei Comisii pentru evaluarea proiectelor sportive în cadrul programului de utilitate publică Promovarea sportului de performanţă, finanţate din bugetul local pentru anul 2012, precum şi numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 37/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.37 din 06-02-2012 privind repartizarea excedentului anual al bugetului local al municipiului Arad
 • Hotărârea 36/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.36 din 06-02-2012 privind adoptarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2012
 • Hotărârea 35/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.35 din 06-02-2012 privind reglementarea activităţii de salubrizare menajeră în municipiul Arad
 • Hotărârea 34/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.34 din 06-02-2012 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
 • Hotărârea 33/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.33 din 06-02-2012 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Reparaţia capitală a instalaţilor hidraulice aferente staţiei de tratare-filtrare-recirculare apă şi a bazinelor de înot
 • Hotărârea 32/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.32 din 06-02-2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea clădirii punctului termic Vlaicu şi schimbarea funcţiunii în sală de sport
 • Hotărârea 31/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.31 din 06-02-2012 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii până la stabilirea strategiei de valorificare a unor terenuri din intravilanul municipiului Arad
 • Hotărârea 30/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.30 din 06-02-2012 privind preluarea construcţiilor şi a terenului aferent în care au funcţionat două puncte termice dezafectate din patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. în domeniul public al Municipiului Arad
 • Hotărârea 29/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.29 din 06-02-2012 privind repartizarea unor locuinţe sociale situate în municipiul Arad, persoanelor evacuate din imobile retrocedate foştilor proprietari
 • Hotărârea 28/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.28 din 06-02-2012 privind repartizarea unor locuinţe de necesitate
 • Hotărârea 27/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.27 din 06-02-2012 cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2011
 • Hotărârea 26/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.26 din 06-02-2012 privind actualizarea Planului Urbanistic Zonal Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare din Municipiul Arad, beneficiar Municipiul Arad, proiect nr.02/2011, elaborat de S.C. Renovatio Nova S.R.L. prin B.I.Arh.Cornelia Silvia Tudor
 • Hotărârea 25/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.25 din 06-02-2012 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 31/2011 privind aprobarea participării Municipiului Arad ca partener al Fundaţiei Producătorilor Agricoli din sudul regiunii Bekes, din localitatea Pusztaottlaka (Ungaria), la proiectul transfrontalier Serviciul de presă comun pentru mai buna informare tranfrontalieră a populaţie, Common press service for better intormation for the cross-border population- CrossPress, în vederea accesării de fonduri ale UE prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România 2007 2013
 • Hotărârea 24/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.24 din 06-02-2012 privind stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Arad
 • Hotărârea 23/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.23 din 06-02-2012 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Arad care va funcţiona în anul şcolar 2012-2013
 • Hotărârea 22/2012 - Municipiul Arad - 06.02.2012

  Hotarirea Nr.22 din 06-02-2012 privind aprobarea denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Arad începând cu anul şcolar 2012-2013
 • Hotărârea 21/2012 - Municipiul Arad - 30.01.2012

  Hotarirea Nr.21 din 30-01-2012 privind aprobarea închirierii unui teren în intravilanul municipiului Arad Zona Alfa - Cărămidărie
 • Hotărârea 20/2012 - Municipiul Arad - 30.01.2012

  Hotarirea Nr.20 din 30-01-2012 privind repartizarea excedentului anual al bugetului local al municipiului Arad
 • Hotărârea 19/2012 - Municipiul Arad - 30.01.2012

  Hotarirea Nr.19 din 30-01-2012 privind aprobarea drepturilor băneşti pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Arad, care solicită cheltuieli de deplasare aferente lunilor noiembrie şi decembrie 2011
 • Hotărârea 18/2012 - Municipiul Arad - 30.01.2012

  Hotarirea Nr.18 din 30-01-2012 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local aferent anului 2011 din excedentul anului 2010
 • Hotărârea 17/2012 - Municipiul Arad - 30.01.2012

  Hotarirea Nr.17 din 30-01-2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Interes Local Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad
 • Hotărârea 16/2012 - Municipiul Arad - 30.01.2012

  Hotarirea Nr.16 din 30-01-2012 pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice pentru anul 2012 şi a costului/beneficiar/an pentru anul 2011
 • Hotărârea 15/2012 - Municipiul Arad - 30.01.2012

  Hotarirea Nr.15 din 30-01-2012 cu privire la modificarea statului de funcţii şi organigramei Serviciului Public de interes local ”Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad”de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 14/2012 - Municipiul Arad - 30.01.2012

  Hotarirea Nr.14 din 30-01-2012 pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.301/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012
 • Hotărârea 13/2012 - Municipiul Arad - 30.01.2012

  Hotarirea Nr.13 din 30-01-2012 privind respingerea Planului Urbanistic Zonal Construire casă familială D+P+E, pe terenul situat în Arad, str. Grigore Ureche nr.49, beneficiari Lăcătuş Dumitru şi Lăcătuş Regina, proiect nr.121/2010 elaborat de S.C. Proiect Linia B S.R.L.
 • Hotărârea 12/2012 - Municipiul Arad - 30.01.2012

  Hotarirea Nr.12 din 30-01-2012 privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent pentru Zonă „Construire ansamblu de locuinţe şi dotări” amplasate în Arad, extravilan, adiacent Drum Iratoş, km 1-DJ 709C, aprobate prin Hotărârea nr.47/2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad, beneficiari Stanca Dorin Marcel şi Stanca Adela Lavinia, proiect nr.58/2008, elaborat de S.C. Stacons S.R.L., arh .R.U.R. Ioan Darida”
 • Hotărârea 11/2012 - Municipiul Arad - 30.01.2012

  Hotarirea Nr.11 din 30-01-2012 privind actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism
 • Hotărârea 10/2012 - Municipiul Arad - 30.01.2012

  Hotarirea Nr.10 din 30-01-2012 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica de Stat Arad şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru anul 2011
 • Hotărârea 9/2012 - Municipiul Arad - 30.01.2012

  Hotarirea Nr.9 din 30-01-2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Filarmonica de Stat Arad
 • Hotărârea 8/2012 - Municipiul Arad - 30.01.2012

  Hotarirea Nr.8 din 30-01-2012 dezlipirea unui imobil proprietate a Municipiului Arad, situat în extravilanul municipiul Arad, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 7/2012 - Municipiul Arad - 30.01.2012

  Hotarirea Nr.7 din 30-01-2012 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.359/2009, cu modificările aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.362/2009, privind transmiterea în folosinţă către Compania Naţională de Investiţii - CNI - S.A. a unui teren în suprafaţă de 2.100 mp pe durata construirii obiectivului Sală de gimnastică
 • Hotărârea 6/2012 - Municipiul Arad - 30.01.2012

  Hotarirea Nr.6 din 30-01-2012 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea ap. 40 din imobilul situat în Arad, b-dul Revoluţiei nr. 78
 • Hotărârea 5/2012 - Municipiul Arad - 30.06.2012

  Hotarirea Nr.5 din 30-06-2012 privind alegerea viceprimarilor municipiului Arad
 • Hotărârea 4/2012 - Municipiul Arad - 30.06.2012

  Hotarirea Nr.4 din 30-06-2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 3/2012 - Municipiul Arad - 30.06.2012

  Hotarirea Nr.3 din 30-06-2012 privind constituirea legală a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2012 - 2016
 • Hotărârea 2/2012 - Municipiul Arad - 30.06.2012

  Hotarirea Nr.2 din 30-06-2012 privind ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬validarea alegerii consilierilor locali pentru mandatul 2012 - 2016
 • Hotărârea 1/2012 - Municipiul Arad - 30.06.2012

  Hotarirea Nr.1 din 30-06-2012 privind constituirea comisiei de validare a alegerii consilierilor locali