Hotărârea nr. 110/2019

HCL 110 – Hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere Raportul nr. 482/29.03.2018 al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile:

  • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice-București nr. 18674/19.03.2019, prin care se repartizează impozitul pe venit și estimarea încasărilor veniturilor proprii pe anul 2019 și Deciziile nr. 3098 și nr. 3099 din 03.04.2019 privind repartizarea sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și pentru învățământul particular și cel confesional;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019 în sumă de 882.601 mii lei la cheltuieli și în sumă de 872.873 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I și II ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2 și 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de 325.572 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2 și 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de 161.780 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2 și 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de 132.660 mii lei, la cheltuieli și la venituri în sumă de 132.660 mii lei conform Anexei nr. V și VI ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2 și 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian PanăCONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

SecretarulySectZjruliii 6,


Demirel Spiridon


Nr.: 110

Data: 18.04.2019


\n

Anexa 1

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2019/05/Anexa-I-II-III-IV-V-VI-2019.pdf

Anexa 2

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2019/05/Lista-obiective-investitii-finantate-din-bugetul-local-2019.pdf

Anexa 3

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2019/05/Lista-obiective-investitii-finantate-din-Fonduri-nerambursabile-2019.pdf

Anexa 4

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2019/05/Lista-obiective-investitii-finantate-din-imprumut-intern-2019.pdf

Anexa 5

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2019/05/Lista-obiective-investitii-finantate-din-Imprumuturi-externe-2019.pdf

Anexa 6

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2019/05/Lista-obiective-investitii-finantate-din-venituri-proprii-2019.pdf