Hotărârea nr. 160/2018

HCL 160 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Consiliul Local al Sectorului 1 în scopul realizării în parteneriat a Proiectului de regenerare urbană și amenajare a zonelor Giulești și Giulești Sârbi


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Consiliul Local al Sectorului 1 în scopul realizării în parteneriat a Proiectului de regenerare urbană și amenajare a zonelor

Giulești și Giulești Sârbi

Luând în considerare Raportul de specialitate al al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a domnilor consilieri U.S.R. Fășie Camelia și Daneș Mihai privind necesitatea de a îmbunătăți condițiile de trai si de a creste calitatea mediului si a climatului social

9    9    9    9    9

din zonele Giulești Sârbi si Giulești;

Având în vedere “Proiectul de regenerare urbană și amenajare a zonelor Giulești și Giulești Sârbi” ce se dorește a fi realizat printr-un parteneriat încheiat între autoritățile administrației publice locale din sectorul 6 și 1 ale Municipiului București, dar și cu participarea altor parteneri sociali;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 39, art. 45 alin. (1), art. 80, art. 81 alin. (2) lit. c), p) și q) și alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea/cooperarea cu Consiliul Local al Sectorului 1 in scopul realizării Proiectului de regenerare urbana si amenajare a zonelor Giulești si Giulești Sârbi .

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, prin grija Secretarului Sectorului 6

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian Pană


Municipiul Bucuresi CONSILIUL LOCAL

SECTOR 8


CONTRASEMNEAZĂ pentrd legalitate

Secretarul Sectorului 6,

• •—L*Jemîrel Spiridon


Nr.: 160

Data: 03.07.2018