Dl Secretar face prezența: Din 27 de consilieri în funcție, 3 sunt absenți, 2 motivați și să sperăm că dl Viceprimar va sosi până la sfârșitul ședinței.

La primul punct al ordinii de zi avem a vă supune dvs. spre aprobare procesul verbal din ședința ordinară din 16.05.2013 și al ședinței de îndată din

16.05.2013.

Primul proces verbal este semnat de președintele de ședință și secretar. Cine este pentru validarea procesului verbal al ședinței? Tehnicul?

Biroul Tehnic: D-na Surulescu, votați?

D-na Surulescu: Am votat. Biroul Tehnic: 24.

Dl Secretar: 24 din 24 prezenți.

Și procesul verbal al ședinței de îndată din aceeași zi, 16.05? Este semnat de președintele de ședință și de secretar. Cine este pentru? Mulțumim. 24 din 24 de voturi. Dl Tulugea, ați votat? Sunteți pentru validarea procesului verbal? Mulțumim.

Dau cuvântul d-lui președinte de ședință.

Dl Jicman: Bună ziua! Și vă mulțumesc. Înainte de a vă supune aprobării proiectul de ordine de zi, aș vrea să vă rog ca față de proiectul ordinii de zi prezentat actualmente să adăugăm la punctul 2 un punct suplimentar, respectiv aprobarea proiectului de hotărâre „privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 27.01.2006 de la sindicatul bancar „Unicredit Țiriac Bank” și Raiffeisen Bank”. Vă rog.

Dl Buznicea: Dl președinte, înțeleg că este o situație delicată prin absența oricărui reprezentant al executivului, dar de regulă reprezentantul executivului propune introducerea sau scoaterea anumitor puncte pe ordinea de zi. Nu știu dacă dvs. sunteți cel în măsură să faceți asta.

Dl Jicman: Am primit această propunere din partea executivului și doresc să menționez că am primit și raport pentru acest proiect de hotărâre din partea comisiei, raportul este aici atașat la dosar, raport care a fost dat în cursul zilei de astăzi. Dacă există alte intervenții din partea executivului? Vă rog.

Dl Dina: Da. Mulțumesc, d-le președinte. Executivul, aici prezent prin Sorin Dina, administrator public, dacă este nevoie dincolo de solicitarea d-lui primar pe care o aveți în fața dvs., atunci voi spune public, executivul solicită astăzi suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre pe care tocmai l-ați menționat. Vă mulțumesc.

Dl Jicman: Vă mulțumesc și eu. Vă rog.

Dl Buznicea: Iertați-mi ignoranța și dacă vreți o să îmi cer scuze dinainte, a fost în dezbatere publică, conform legii acest proiect hotărâre pe care dorim să îl introducem pe ordinea de zi?

Dl Dina: Vă mulțumesc, dl președinte. Nu este un proiect de hotărâre cu caracter normativ. Deci, el nu impune niște reguli pentru comunitate. Vă mulțumesc.

Dl Jicman: Vă supun, dacă nu mai sunt alte intervenții, vă voi supune aprobării ordinea de zi cu acest amendament, cu includerea acestui punct la punctul 2 al ordinii de zi. Vă rog, cine este pentru aprobarea ordinii de zi amendată? Dacă există voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Vă mulțumesc pentru acest vot. Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate.

În continuare aș vrea să vă supun atenției proiectul de hotărâre privind

aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 27.01 de la

sindicatul bancar Unicredit Țiriac Bank și Raiffeisen Bank.

Proiectul de hotărâre include 6 articole. Propunerea mea, dacă nu există alte

amendamente este să-l discutăm și să-l aprobăm în integralitatea sa. Dar, înainte de asta aș vrea să vă întreb dacă există intervenții din partea dvs.? Vă rog, aveți cuvântul.

Dl Buznicea: D-le președinte, acceptăm faptul că avem nevoie de bani pentru diversele proiecte ale Primăriei, acceptăm faptul că nu am fost informați și îl introducem acum pe ordinea de zi, dar nici măcar să nu discutăm ca să avem cunoștință despre ceea ce conține mi se pare un pic cam... . Astfel că noi am fi împotrivă propunerii dvs. și am vrea măcar să putem discuta pe articole ca să putem înțelege cât putem înțelege în 5 minute, 10 despre ce este vorba. Mulțumesc!

Dl Jicman: De acord cu dvs.

Dl Secretar: Am o rugăminte la dvs. și vă rog să mă scuzați. Dl Bordei se află în sală? Nu. Deci, nu sunt 24 prezenți, sunt 23.

Dl Jicman: Voi da citire proiectului de hotărâre și cu propunerea de a vota pe articole.

Dă citire preambulului proiectului de hotărâre.

Dă citire Art. 1.

Dacă asupra acestui articol există intervenții, comentarii, amendamente? Dacă nu, vă supun aprobării Art. 1 al proiectului de hotărâre. Cine este pentru?

Biroul Tehnic: 23?

Dl Jicman: Vă mulțumesc. Dacă există voturi împotrivă? Dacă există abțineri? Nu sunt nici abțineri, nici voturi împotrivă, prin urmare Art. 1 a fost adoptat.

Dă citire Art. 2.

Dacă există intervenții asupra Art. 2. Dacă nu, vă supun aprobării Art. 2 al proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă există voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Dacă există abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Dă citire Art. 3.

Dacă există intervenții cu privire la Art 3. Dacă nu, vă supun aprobării Art. 3. Dacă există voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt nici abțineri. Prin urmare, Art. 3 a fost votat, adoptat în unanimitate.

Dă citire Art. 4.

Dacă există amendamente, intervenții asupra Art. 4. Dacă nu, vă supun aprobării Art. 4 al proiectului de hotărâre. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt nici abțineri. Cu unanimitatea consilierilor prezenți Art. 4 a fost adoptat.

Dă citire Art. 5.

Dacă cu privire la Art. 5 există intervenții? Dacă nu, vă supun aprobării Art. 5. Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt nici abțineri. Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenți, Art. 5 a fost adoptat.

Dă citire Art. 6.

Dacă nu există intervenții asupra Art. 6 vă supun aprobării Art. 6. Dacă există voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt nici abțineri. Cu unanimitate de voturi, Art. 6 a fost adoptat.

Vă supun aprobării proiectul de hotărâre în ansamblul său. Vă rog, cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?

Biroul Tehnic: D-na Neacșu, votați? 24 că a venit dl Bordei.

Dl Jicman: Vă mulțumesc. Înțeleg că nu există voturi împotrivă și abțineri, prin urmare cu unanimitatea voturilor celor prezenți, proiectul de hotărâre a fost aprobat și trecem la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv, punctul 3, pe noua numerotare: “Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință”. Vă rog, dacă există propuneri. Vă rog, dle Iulian Gheorghe, aveți cuvântul.

Dl Gheorghe: În numele grupului U.S.L. îl propun pe dl Moisă

Constantin.

Dl Jicman: Am înțeles. Vă mulțumesc. Dacă sunt alte propuneri? Dacă nu vă voi supune aprobării propunerea făcută de grupul U.S.L privind desemnarea d-lui Moisă Constantin în funcția de președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă există voturi împotrivă? Abțineri?

Biroul Tehnic: 6.

Dl Jicman: Cu 6 abțineri, 0 voturi împotrivă și 18 voturi pentru, propunerea privind desemnarea președintelui de ședință a fost adoptată. Vă mulțumesc. Și cu ocazia asta aș vrea să vă mulțumesc tuturor colegilor și pentru susținerea pe care mi-ați acordat-o în perioada aceasta de 3 luni în care am îndeplinit această funcție.

Trecem la punctul următor, „Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.

Sector 6 nr. 88/29.04.2010 în sensul înlocuirii d-nei Mărgărit Mioara Livia,

reprezentantul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, având calitatea de membru în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 6 cu d-nul Codreanu Constantin - reprezentant al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și înlocuirea Anexei acesteia cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Dacă există intervenții asupra acestui punct? Dacă cumva dl Codreanu Constantinn este în sală? Dacă nu există alte intervenții, vă voi supune aprobării proiectul de hotărâre. Vă rog, dacă există voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt nici abțineri. Prin urmare, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, proiectul de hotărâre privind înlocuirea d-nei Mărgărit Mioara Livia cu dl Codreanu Constantin.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada Moise Constantin.

Dacă asupra acestui proiect de hotărâre există intervenții sau amendamente? Proiectul de hotărâre are 3 articole, pe care dacă nu există amendamente vă voi propune să le adoptăm împreună, să adoptăm întregul proiect de hotărâre în integralitatea sa. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Prin urmare cu votul unanim al consilierilor prezenți „proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: Reabilitare sistem rutier strada Moise Constantin” a fost aprobat.

Trecem la următorul punct al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți să primească locuințe sociale, din fondul locativ de stat sau locuințe de necesitate, în baza Legii privind locuințele nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2013.

Menționez că proiectul de hotărâre are de asemenea 3 articole și sigur cuprinde și anexele cu listele de beneficiari. Dacă există intervenții sau amendamente asupra acestui proiect de hotărâre? Dacă nu există vă supun aprobării proiectul de hotărâre în forma sa integrală, în integralitatea sa cu cele 3 articole. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Dacă există abțineri? Prin urmare cu votul celor 24 de consilieri prezenți în sală, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

În continuare punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere.

Dacă asupra acestui proiect de hotărâre există intervenții, amendamente, dacă nu vă supun aprobării proiectul prezent pe ordinea de zi în forma sa integrală. Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt nici abțineri. Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul al-II-lea an școlar 2012 - 2013 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6.

Proiectul de hotărâre cuprinde de asemenea 3 articole. Aș vrea să vă întreb dacă există intervenții sau amendamente asupra acestui proiect de hotărâre? Dacă nu există vă voi propune de asemenea să îl adoptăm în forma sa integrală cu cele 3 articole. Dacă există voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt nici abțineri. Prin urmare cu votul celor 24 de consilieri prezenți proiectul de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul al-II-lea a fost adoptat.

Punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București cu Colegiul U.C.E.C.O.M. „Spiru Haret” la unități de învățământ particulare.

Vă rog, d-na consilier.

D-na Gaspar: Bună ziua, vreau doar să vă zic că în documentație se menționează și Grădinița nr. 83, ar trebui inclusă în lista unităților de învățământ superior în hotărârea de proiect. Mulțumesc.

Dl Jicman: Am înțeles. Mulțumesc. Dacă există un punct de vedere pe această problemă? Știu că Raportul de specialitate a venit din partea Administrației Școlilor Sector 6. Dacă există din partea comisiei.. dacă din partea executivului dorește cineva să ia cuvântul? Dl Ionescu, doriți să luați cuvântul pe acest subiect?

Dl Ionescu: Noi am modificat proiectul de hotărâre și dintr-o scăpare de dactilografiere cred că a rămas scris și paragraful privitor la Grădinița 83. Inițial hotărârea includea și această Grădiniță, deci, se modifică Raportul de specialitate și scoatem referirea la grădiniță. Hotărârea este bună, este pentru Liceul U.C.E.C.O.M., a fost o scăpare a noastră, ca să zic așa.

Dl Jicman: Am înțeles. Vă mulțumesc! Prin urmare aș vrea să rog, cu permisiunea dvs., Serviciul Tehnic să înregistreze această modificare în Raportul de specialitate, să consemneze și vă supun aprobării proiectul de hotărâre. Subliniez că în proiectul de hotărâre această eroare nu se regăsește. Proiectul de hotărâre are 3 articole și vă propun să-l votăm în forma sa integrală. Dacă există voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt nici abțineri. Cu 24 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul 10 al ordini de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor și clădirilor aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 și a tarifelor minimale pentru închiriere spațiu publicitar/panouri de publicitate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere teren/clădiri aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat respectiv a modelului de contract de închiriere, panouri de publicitate în unitățile de învățământ mai sus menționate precum și stabilirea cotelor - părți din chirii pe care unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al Sectorului 6 respectiv la Serviciul Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6.

Aici înțeleg că în Raportul comisiei de specialitate s-a propus un amendament, d-na președinte Gaspar, vă rog să ne spuneți despre ce amendament este vorba.

Dna Gaspar: Amendamentul propus în comisie este introducerea unui nou Art., probabil că penultimul..

Dl Jicman: Deci, în prezent sunt 8 articole.

D-na Gaspar: Deci, după Art. 6, Art. 7 va avea următorul conținut: “Unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 6 a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pot închiria doar spațiile și terenurile excedentare astfel încât să se asigure buna funcționare a procesului instructiv educativ”.

Dl Jicman: Am înțeles, vă mulțumesc, deci, este vorba de un amendament propus pentru Art. 7. Aș vrea să vă supun aprobării mai întâi amendamentul propus de dna consilier, respectiv de comisia de specialitate. Vă rog, dl consilier.

Dl Buznicea: Dacă îmi permiteți, îmi cer scuze că intervin.

Dl Jicman: Vă rog.

Dl Buznicea: Având în vedere că am primit proiectele de hotărâre pe adresele de mail în urmă cu doar 2 zile, cât și faptul că neavând reprezentant în comisia de învățământ, nu am putut participa la discuțiile referitoare la acest proiect de hotărâre. Înainte de a se supune la vot, vreau să spun că grupul de consilieri P.D.L. se va abține de la vot, inclusiv pe amendament, inclusiv pe întregul proiect de hotărâre. Mulțumesc.

Dl Jicman: Am înțeles, vă mulțumesc. Dl Manuel Avramescu.

Dl Avramescu: Doresc să precizez referitor la ce a spus colegul meu mai devreme că la ședințele de specialitate ale consiliului local pot participa și ceilalți consilieri dacă doresc, dacă nu doresc, faptul că nu participă este pur și simplu opțiunea lor, eu dacă doresc să particip la comisia de buget, comisia juridică sau comisia de urbanism, pot să particip. Nimeni, de asemenea, cu participarea la comisie nu mă împiedică să mă documentez referitor la un proiect sau altul. Nu o să citesc niciodată doar proiectele care sunt vizate pentru comisia de buget finanțe și le voi citi și pe celelalte care sunt în discuțiile celorlalte comisii de specialitate.

Dl Jicman: Am înțeles, dl Buznicea aveți cuvântul.

Dl Buznicea: Este foarte adevărat ce spune colegul nostru, numai că ar trebui să stăm pe la porțile primăriei să pândim când au loc aceste ședințe pentru că niciodată nu am fost informați. La întrebările pe care le punem, primim răspunsuri care conțin orice altceva decât data, ora și locul. Suntem ocoliți.

Dl Jicman: Mulțumesc. Dl consilier Avramescu.

Dl Avramescu: Conform Regulamentului Consiliului Local modalitatea de convocare a comisiei de specialitate este legată de președintele comisiei de specialitate, în cazul meu, comisia de buget finanțe. Nu am primit niciodată o solicitare, o întrebare în acest sens, când are loc ședința de comisie. Răspund de fiecare dată când m-ați sunat, până acum nu m-ați sunat niciodată sau nu m-ați întrebat. Mulțumesc.

Dl Jicman: Vă mulțumesc dl consilier Avramescu, dl consilier Buznicea aveți cuvântul. Speranța mea este să fie ultima intervenție pe această temă. Mulțumesc.

Dl Buznicea: Îi mulțumesc frumos d-lui Președinte de la comisia buget, finanțe. Vreau să menționez că atunci când a fost introdus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind bugetul local, a fost introdus fără măcar să ne aduceți la cunoștință. Vorbeam acum de comisia de învățământ. Dumnealui poate că da, șeful de la comisia de învățământ, nici nu știu cine este.

D-na Gaspar: Îmi pare rău, eu cred că știți cine este pentru că s-a aprobat în ședință. Nu se aude?

Dl Jicman: Nu, vroiam să vă dau cuvântul.

D-na Gaspar: Bun.

Dl Jicman: D-na Florentina Gaspar, președinta comisiei de învățământ, aveți cuvântul.

D-na Gaspar: O să fac invitații către toți consilierii de la toate partidele ca să fiți prezenți.

Dl Jicman: Vă mulțumesc. Revenind la discutarea și aprobarea acestui proiect de hotărâre, vă supun la vot mai întâi amendamentul propus de d-na președinte Florentina Gaspar. Cine este pentru aprobarea amendamentului? Vă mulțumesc. Dacă există voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Dacă există abțineri?

Biroul Tehnic: Cu 6 abțineri.

Dl Jicman: Cu 6 abțineri.

Biroul Tehnic: Dl Enache, votați, da? Dl Enache: Da.

Biroul Tehnic: 6 abțineri.

Dl Jicman: Cu 6 abțineri, proiectul de hotărâre, pardon, îmi cer scuze, amendamentul a fost adoptat și vă supun acum aprobării proiectul de hotărâre în forma sa integrală, dacă nu mai există alt amendament. Dacă există voturi împotriva proiectului de hotărâre? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? 6 abțineri și cu restul celor 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Vă mulțumesc.

Trecem la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București în vederea împuternicirii Primarului Sectorului 6 de a negocia și semna contractul de vânzare - cumpărare,

pentru și în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 416 m situat în Municipiul București, Str. Peștera Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6, în incinta Liceului Tehnologic Costin C. Kirițescu, teren ce se află în proprietatea privată a d-lui Jianu Marin și a d-nei Jianu Maria cu domiciliul în Str. Dreptății nr. 15, Sector 6, București precum și darea terenului mai sus menționat în administrarea Administrației Școlilor Sector 6 pentru buna desfășurare a activității educaționale a Liceului Tehnologic Costin C. Kirițescu.

Dacă există intervenții sau amendamente cu privire la acest proiect de hotărâre? Dl consilier Avramescu.

Dl Avramescu: Doream doar să punctez. Mă bucur că mergem cu acest proiect, este ceva ce am solicitat de mai multe ori în consiliu în ultimii 5-6 ani de zile, de când au început să facă retrocedări în curțile școlilor, a început cu Școala nr. 59 de pe Vlădeasa și au mai fost și alte cazuri. Dorința a fost întotdeauna, dacă nu închiriem noi terenul, să îl cumpărăm, dacă nu îl cumpărăm să îl închiriem în așa fel încât curțile de școli, licee și grădinițe să rămână intacte pentru procesul de învățământ, având în vedere că oricum nu prea avem spații la dispoziție și fiecare metru pătrat de teren este foarte prețios din punctul acesta de vedere, deci, mă bucur că mergem înainte cu ceea ce am dorit, am solicitat și am și discutat cu colegii mei consilieri de mai multe ori.

Dl Jicman: Vă mulțumesc, dl consilier! Dacă nu mai există alte intervenții, vă propun și să aprobăm în forma integrală cu cele 3 articole pe care le conține acest proiect de hotărâre. Vă supun votului proiectul de hotărâre în forma integrală. Dacă există voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Dacă există abțineri? Nu sunt nici abțineri. Prin urmare cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul 12 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a proiectului „Proiect de îmbunătățire a serviciilor socio-medicale la Centrul multifuncțional de sănătate Sf. Nectarie - unitate socio-medicală ” desfășurat în parteneriat cu Asociația pentru Parteneriat și Alianțe Strategice LIFEGATE.

Dacă cu privire la acest proiect de hotărâre există intervenții sau amendamente din partea dvs.? Vă rog, aveți cuvântul.

Dl Anton: Mulțumesc. În legătură cu acest proiect, am vrea și noi, eu și grupul pe care îl reprezint, am vrea câteva detalii în legătură cu acest proiect, deoarece nu mai departe de câteva ședințe dacă nu mă înșel, tocmai am reziliat un contract, o colaborare cu altă asociație, spunându-se foarte clar că nu sunt bani. Acum văd că aruncăm undeva la 6 milioane de lei, dacă nu mă înșel, pe 6 luni, undeva la 10 miliarde, dacă nu mă înșel, pe lună, din bugetul Primăriei. Aș vrea să știu de unde au reieșit acești bani, de unde, Doamne ajută!, înseamnă că am găsit surse de finanțare. Câteva lucruri suplimentare în legătură cu acest proiect, dacă se poate.

Dl Jicman: Vă mulțumesc. Dacă din partea executivului, din partea direcției de specialitate sau din partea comisiei, din partea centrului, există un punct de vedere? Vă rog, aveți cuvântul.

Dl Bivolaru: Deci, vrea să aducă o schimbare fundamentală, în primul rând se face o asociere cu, Bivolaru mă numesc, directorul Centrului Sf. Nectarie, deci, ca să revin la ce am început, ideea este de a reduce costurile pentru asistență medicală și socială se face parteneriatul cu LIFEGATE care va avea contractul Casei de Asigurări, deci, majoritatea dintre serviciile medicale vor fi decontate de Casă, ca servicii medicale vor fi noi cabinete, 6 sau 7, partenerul privat va veni cu doctori, iar, numărul de pacienți estimat va fi mult mai mare, cam de vreo 6 ori. Bineînțeles că acest cabinet este pentru sectorul 6 și nu numai.

Dl Jicman: Mulțumesc. Dl consilier Buznicea, după care dl consilier

Avramescu.

Dl Buznicea: Dl președinte, mulțumim frumos. Apreciem în mod deosebit ceea ce ne spune dl Bivolaru, numai că noi întrebăm despre mere și dumnealui ne răspunde despre pere. Apreciem în mod deosebit că vine această Alianță strategică LIFEGATE, am văzut că vine și cu o parte de finanțare, ok, toate sunt bune și frumoase, numai că noi am întrebat dacă am închis o colaborare din cauza lipsei de fonduri, să ni să spună de unde sunt fondurile, pe care consiliul local le alocă. Este lăudabil ce ne spune dumnealui, dar nu ne-a răspuns la întrebare. Mulțumesc frumos.

Dl Jicman: Mulțumesc frumos, dl consilier. Dl Avramescu.

Dl Avramescu: Da, mulțumesc frumos, vă voi vorbi eu despre mere, nu știu câți din cei de aici au studiat cu atenție vechea formă de colaborare cu AHAVA, fiind în consiliul de administrație la D.G.A.S.P.C. am avut plăcerea de a citi proiectele, inclusiv cel cu AHAVA. Vă dau un singur exemplu și nu aș vrea să vă dau mai multe exemple. În acel proiect serviciile de curățenie în cele 3 cabinete stomatologice, pentru fiecare dintre cabinetele stomatologice, costau 3500 euro pe

lună, separat de produsele de curățenie care apăreau la o linie bugetară separată. Deci, curățenia într-un simplu cabinet stomatologic costa 3500 euro la care se adăugau costurile cu materialele de curățenie în cabinetul stomatologic. Poate răspunsul la “de ce nu mai aveam bani pentru respectiva formă de colaborare?” se regăsește aici, dacă doriți pot să vin și cu alte exemple, dar nu cred că sunt niște lucruri care să ne facă prea multă cinste și onoare. De aceea s-au găsit bani pentru că se irosesc mai puțini, iar cei care îi avem să-i cheltuie mai cu cap și mai chibzuit. Vă mulțumesc.

Dl Jicman: D-na consilier aveți cuvântul.

D-na Nicolescu: Cred că tot nu am lămurit-o cu merele și cu perele pentru că, colegul meu întrebase cu totul altceva. În buget, unde vom găsi la rectificarea bugetară banii aceștia? Pentru că nu sunt scoși, deocamdată. Domnul mă așteptam să ne răspundă la aceasta pentru că este chiar de la comisia de buget, finanțe, nu ni s-a răspuns, iar în legătură cu ironia fină, dacă am studiat, aș fi studiat cu mare plăcere, dar am primit pe mail astăzi la ora 12.00, proiectul. Aș fi vrut să fac și eu o comparație a costurilor, exact asta mă interesa, între ce ne costa cu AHAVA și ce ne costă cu această fundație. Nu s-a putut pentru că nu am avut proiectul decât cu 2 - 3 ore înainte să ajungem aici, deci, nu prea am avut ce să studiem, nu a fost nici ridicat pe site-ul primăriei. Am vrea, deci, la rectificarea bugetară există banii? Și de unde? Asta era întrebarea mea. O să ceară rectificare de buget, probabil, ca să putem da banii.

Dl Jicman: Am înțeles. Dacă există alte intervenții, sau dacă există un răspuns? Dl Avramescu.

Dl Avramescu: Banii se regăsesc din economiile făute și un exemplu este cel pe care vi l-am dat acum, mai sunt și alte exemple în același stil, dacă doriți aș putea să vin cu un alt exemplu de economie de la cele două Buburuze, unde costurile unui loc într-o grădiniță socială erau duble decât costurile unui loc într-o grădiniță privată. Din astfel de proiecte se pot face economii care ulterior, la rectificarea bugetară, se pot transforma în surse de finanțare a unor proiecte decente, sociale sau de altă natură, dar așa cum sunt și în titlu, nu...în titlu să fie centru socio-medical, iar în practică să fie vorba de cu totul altceva. Sper că este un răspuns suficient. Eu m-aș opri aici, mulțumesc mult.

D-na Nicolescu: Din păcate pentru mine nu-i suficient pentru că nu văd ce economii se puteau face când s-a cerut finanțare pentru Sf. Nectarie pe 4 luni, deci nu pe mai mult, deci nu s-au făcut economii, pe 4 luni s-a cerut finanțarea și eu întrebam în continuare se cere finanțarea, nu s-a cerut în buget finanțare pe un an și noi acum venim și rectificăm în minus bugetul și spunem, uite facem economie, nu mai este AHAVA și noi mergem cu rectificare negativă ca să putem să facem o economie. Nu, nu s-a cerut finanțare deloc, decât pe 4 luni. Asta e întrebarea. Deci acum pe Sf. Nectarie avem în buget 4 luni. Bun, deci cereți suplimentare pentru această colaborare, e clar, e rectificare în plus, nu în minus, deci nu vii pe economii, nicicum nu putem vorbi de economii. Asta un lucru, apoi undeva în proiect, ce am apucat să-l citesc, se spune că „pentru cei neasigurați cu venituri cuprinse între...funcționează acest centru socio-medical”. Cei care au venituri, vreau să vă informez că sunt asigurați, deci nu pot fi neasigurați dacă au venituri, codul fiscal e clar, cine are venituri e asigurat, până și dividentele, cine nu are altă sursă de venit și cei care au dividente tot li se opresc la asigurări de sănătate, deci sunt multe neclarități cu acest proiect. Dorința noastră ar fi fost, a grupului nostru, să putem să-l studiem. Nu poți veni să ceri 6 milioane pe 7 luni și să nu ai timp să vezi acest proiect, nu mi se pare normal și explicațiile nu ne ajută. Mă rog, oricum grupul nostru de consilieri votează împotrivă.

Dl Jicman: Mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții pe acest subiect? Aș vrea să vă întreb dacă există amendamente și dacă nu sunt nici amendamente, vă voi supune proiectul de hotărâre în forma integrală cu cele 3 articole. Dacă există voturi împotrivă? 6 voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri. Voturi pentru? Cu 18 voturi pentru și 6 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Vă mulțumesc pentru aceasta.

Trecem în continuare la următorul punct al ordinii de zi, respectiv punctul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Strada Furtunei nr. 12-14”, Sector 6 pentru construire locuință pe un teren în suprafață de 296 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Proiectul de hotărâre conține 4 articole, dacă nu greșesc. Dacă există amendamente sau intervenții asupra acestui proiect de hotărâre, dacă nu, vă supun aprobării proiectul de hotărâre în forma sa integrală cu cele 4 articole. Dacă există voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt nici abțineri. Cu 24 de voturi pentru proiectul privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Strada Furtunei nr. 12-14” a fost aprobat.

Punctul 14 al ordinii de zi, tot un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Cetatea de Baltă nr. 64”, Sector 6 pentru construire locuință pe un teren în suprafață de 295 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Dacă există amendamente sau intervenții asupra acestui proiect de hotărâre dacă nu, vă voi supune aprobării proiectul de hotărâre cu cele 4 articole componente în forma sa integrală. Dacă există voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt nici abțineri. Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 15 al ordinii de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Agnita nr. 10”, Sector 6 pentru construire locuință pe un teren în suprafață de 400 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Dacă asupra acestui proiect de hotărâre există amendamente sau intervenții din partea dvs.? Vă rog. Dacă nu, deasemnea vă voi supune aprobării și acest proiect de hotărâre în forma sa integrală care conține 4 articole. Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt nici abțineri. Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Acesta a fost ultimul proiect de hotărâre din ordinea de zi.

Dacă la punctul privind întrebări și interpelări există înscrieri? Vă rog dl consilier Tulugea.

Dl Tulugea: D-le președinte, am rugămintea la dvs. și la colegii de consiliu să fie de acord ca dl profesor Popescu să prezinte în fața consiliului o situație constatată de dânsul.

Dl Jicman: Cu acordul colegilor, d-le profesor aveți cuvântul.

Dl Popescu: Vă mulțumesc. Înainte de a face câteva observații privind activitatea, sunt bucuros că vă revăd, chiar m-am simțit bine în rândurile dvs. și mă simt bine în continuare. Aș vrea să pun câteva întrebări pentru executiv care, îmi pare rău că nu este de față, care confirmă că ceea ce am încercat de 12 ani în consiliu, în ședințele de consiliu local, să facem pentru comunitate, unele rezultate încep să se vadă și e vorba de Liceul Kirițescu pentru că eu am făcut o interpelare, ca să specific d-lui consilier, pe 18.08.2009, legat de Liceul Kirițescu, bine că s-a lămurit după acești 4 ani și s-a intrat pentru acest teren.

Deasemenea, am să rog executivul, dacă se poate să îmi răspundă la o interpelare făcută pe 15.12.2009 și să mi se răspundă acum. Pe strada Drumul Taberei nr. 78 există la blocul M40 bis e o suprafață de vreo 200 m.p. care este un maidan și am solicitat să facă acolo o parcare ceva, să facă, poate terenul este rezervat și atunci să ni se spună ce se poate face cu acest teren. Pun aceste întrebări, nu ca să ies eu în evidență, ci că m-au întrebat niște cetățeni.

Deasemenea, tot la o interpelare din data de 20.05.2010 legat de terenul de pe strada Timișoara 61 unde știți că s-a aprobat un P.U.D. pentru o parcare supraterană, nu știu ce se întâmplă și cu acest teren, poate mi se spune în acest moment ce se întâmplă acolo.

Aș vrea să mai supun atenției dvs., era o organizație care lupta pentru Cinematograful Favorit, eu am făcut o interpelare legată de aceasta pe 13.08.2009 legat de Centrul Cultural European, dacă se mai are ceva în vedere cu acest cinematograf care în momentul de față e părăsit.

După aceea tot pe 10.06.2009 am făcut o interpelare în consiliul local în care am arătat că pe bulevardul Timișoara 27 A, lângă O.T.P. Bank este un spațiu foarte mare care se preta la amenajarea unei cantine sociale, unui cămin pentru bătrâni, deci e un spațiu extraordinar pentru această situație. Dacă eventual executivul din acest moment, în cealaltă perioadă s-a făcut, o să vă înmânez ca să dați executivului istoricul, cei de la protecția copilului s-au ocupat, au făcut toate demersurile, dar a murit și această intervenție, poate executivul s-ar putea să reînvie acest proiect.

Și două propuneri, dacă se poate ca A.D.P.D.U. Sector 6 să facă o propunere către E.N.E.L. pentru că pe strada Sibiu este întuneric beznă și dacă se poate să facă o intervenție și niște investiții exact cum s-a făcut pe b-dul Timișoara. S-au pus niște stâlpi de iluminat mai mici pe trotuare și atunci s-a schimbat înfățișarea acestei străzi și dacă, desemenea tot A.D.P.D.U. are în vedere reabilitarea drumurilor către grădinițe, către unități școlare pentru că în momentul de față au foarte multe gropi, sunt ca după război și poate urgența numărul 1 să fie reabilitarea acestor drumuri de acces către grădinițe, unitățile școlare. Vă mulțumesc și vă urez în continuare rezultate pozitive în activitatea dvs..

Dl Jicman: Vă mulțumim foarte mult. Aș vrea să rog Serviciul Tehnic să transmită aceste probleme și către executiv pentru a vedea stadiul solicitărilor la care nu s-a răspuns încă și îl rog pe dl Sorin Dina să răspundă la punctele la care cred că are un răspuns din partea executivului.

Dl Dina: Mulțumesc, d-le președinte. D-le consilier, vă salut, mulțumim pentru aprecieri. O precizare legată de Favorit. Lucrurile, în ceea ce privește Cinematograful Favorit, au mai avansat în sensul că, la ora actuală, executivul este în posesia proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. În momentul acesta se lucrează la documentația de achiziție publică a lucrărilor de construcție, sperăm ca de luna viitoare să putem să ridicăm documentația în sistemul public de achiziții. De asemenea vă informez că pe bugetul actual există sume prevăzute, iar în cazul în care reușim să finalizăm achiziția anul acesta, se pot demara și lucrări. Deci avem linie bugetară pentru prima parte de consolidare a cinematografului.

Legat de Timișoara 69 ați vorbit?

Dl Popescu: 61, parcarea.

Dl Dina: Vă referiți la acel teren care e în spatele... .se intră pe lângă materiale reciclabile?

Dl Popescu: Da.

Dl Dina: Acolo. într-adevăr la un moment dat în anul 2005 sau 2006. cred c-a fost aprobarea unei documentații tehnico-economice la nivelul sectorului 6. ulterior a fost și un P.U.D..

Dl Popescu: În 2010.

Dl Dina: Nu. P.U.D.-ul a fost tot în mandatul 2004-2008. dar datorită nerealizării investiției în acel moment. conform hotărârii consiliului general. el a revenit la municipalitate. De atunci încoace municipalitatea. dacă nu mă înșel. acum un an și jumătate sau doi. a aprobat o documentație tehnico-economică care prevede că pe acea suprafață. chiar mai mult decât am avut noi inițial dat atunci la vremea respectivă în mandatul 2004-2008. prevede de asemenea o parcare supraterană și de asemenea până la blocuri să se amenajeze un teren cu alei. spații verzi. băncuțe. Deci în momentul ăsta nu știu să vă spun care mai este stadiul la municipalitate. cert este că pe bugetul anului în curs nu este prevăzut nimic. La aceste două lucruri am vrut eu să vă răspund.

Dl Jicman: Vă mulțumesc. d-le Dina.

Dl Popescu: Și eu vă mulțumesc.

Dl Jicman: Dl consilier Anton. aveți cuvântul.

Dl Anton: Mulțumesc. Două probleme. În primul rând salut inițiativa d-nei președinte de la comisia da învățământ în legătură cu invitația la comisie și am să rog pe această cale, în mod oficial, Secretariatul Tehnic, în măsura în care se

cunosc datele acestor ședințe, să ne informeze și pe noi, să ni le trimită pe mail și cu mare drag vom participa, pe domeniile fiecăruia de competență. Chiar am să rog acest lucru să ni se transmită și nouă pe mail când sunt ședințele comisiilor de specialitate și să fiți convinși că o să fim acolo. O dată, asta ar fi primul punct și al doilea punct vroiam, nu cred că mai e cineva să-mi răspundă, nu știu, poate dl Dina, dar nu cred că cunoaște acest fapt, am observat la Veteranilor, nu sunt împotriva construcțiilor, am văzut că se construiește într-o veselie, se construiește chiar pe spațiul verde, după ce că e foarte puțin spațiu verde acolo la piața Veteranilor în față și acel spațiu verde a fost ocupat cu niște amplasamente, niște construcții, nu știu exact ceea ce se va realiza acolo, poate primim și noi niște lămuriri, după ce că e foarte puțin spațiu verde în sectorul 6 și pe ăla îl acaparăm. Mulțumesc foarte mult.

Dl Jicman: D-na consilier, aveți cuvântul, vă rog.

D-na Neacșu: Bună seara, foarte pe scurt vreau să aduc la cunoștința colegilor consilieri că în mandatul consiliului local 2008-2012 a existat un proiect de hotărâre prin care s-a asigurat prin fondurile de la bugetul local cofinanțarea unui proiect P.O.S.D.R.U. al cărui beneficiar a fost Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Ghe. Airinei”, spun a fost pentru că proiectul a fost sistat în urma controalelor derulate de C.N. P. I. R.T.O.I. P.O.S.D.R.U. și voi depune mâine prin registratură către Serviciul Economic copii după raportul vizitei de verificare la fața locului reavizat de către același organism. Vreau să vă precizez în linii generale că parteneri în acest proiect au fost două unități școlare, una din Constanța și cealaltă din Prahova, anexez de asemenea procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programul operațional din cadrul obiectivului de convergență. Mai precis, este vorba de faptul că prin controalele efectuate, organismul intermediar a stabilit ca neeligibile anumite cheltuieli în procent foarte ridicat. De ce ne intresează pe noi consiliul local acest lucru? Pentru faptul că am asigurat procentul de 3% de cofinanțare, nu știu la acest moment cât a fost plătit din el, o să verifice Serviciul Economic acest fapt, este vorba însă de un proiect strategic în valoare de 4,5 mil. de euro, deci contribuția proprie proiectată a consiliului local se ridică la 542.557 lei, adică în de 5,5 miliarde. Spre exemplificare, pe subcapitole bugetare, rezultatul verificărilor arată că la linia bugetară RESURSE UMANE 62,82% dintre cheltuieli sunt neeligibile, la linia bugetară PARTICIPAȚI ca neeligibile, vă dau procentul nu sumele, valoarea absolută, procentul de cheltuieli neeligibile este de 75,74%, pe linia bugetară CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRAȚIE procentul de neeligibilitate este de 30,90% ș.a.m.d.. Ce vreau să precizez este și faptul că prin proiect, toate finanțările partenerilor din cadrul proiectului, deci Constanța și Prahova s-au asigurat tot prin Colegiul Tehnic „Ghe. Airinei” așa încât sumele imputate celor două instituții revin de asemenea beneficiarului.

Am rugămintea, dacă se poate, să se închidă ușa ca să ne finalizăm ședința în bune condiții, vă rog frumos și vă mulțumesc, dl consilier.

Dl Jicman: Dl consilier Tulugea puteți să închideți, vă rog ușa?

D-na Neacșu: Deci, ca să concluzionez, am informat, deci consiliul local că există anumite sume importante, apreciez eu, pe care trebuie să le recuperăm, cum, va decide Serviciul Economic împreună cu Serviciul Juridic. Sunt documente oficiale care se află de fapt postate și pe site-ul instituției și există și o hotărâre de imputare care a fost emisă ulterior acestor rapoarte, dar nu sunt în posesia ei, nu cred că este vreo problemă să fie.. .da, vă mulțumesc.

Dl Anton: Ioana, îmi cer scuze, nu s-a făcut vreo contestație la chestia asta, adică nu s-a răspuns la contestație, să zic așa, că bănuiesc că.

D-na Neacșu: Datorită faptului că nu am detalii exacte, mie mi-au parvenit aceste documente încadrate de consilieri locali cu rugămintea directorului actual al colegiului de a fi adus la cunoștința consiliului local că există un asemenea prejudiciu pentru că eu am făcut aici referire numai la prejudiciu pe sumele finanțate de la consiliul local, altminteri v-am spus, valoarea totală a proiectului este de 4,5 mil. Euro, mai precis vorbim de.mi-e foarte greu să citesc suma, deși sunt profesor de matematică, o să încerc însă, 18.085.272 RON.

D-na Gaspar: Neeligibil?

D-na Neacșu: Nu, valoarea totală a proiectului, iar sumele neeligibile se calculează în raport cu procentele pe care vi le-am citit, dar nu le-am citit toate.

Dl Anton: Se poate recupera, se dă în judecată.

D-na Neacșu: Da, mă rog, deci scopul meu a fost și referirea, strict la cheltuiala de finanțare a consiliului local care trebuie recuperată și am informat că am depus aceste documente către Serviciul Economic care mai departe trebuie să facă demersurile necesare. Mulțumesc.

Dl Popescu: Nu vreau să abuzez de răbdarea dvs., dar, vă rog să mă scuzați, tot în 2008-2012 am fost inițiatorul unei hotărâri de consiliu, sprijinit și de d-na Ioana Neacșu și de alți colegi, în care cei care lucrau în învățământul preuniversitar și ieșeau la pensie la limită de vârstă, li se dădeau trei salarii medii. Acea hotărâre nu a fost abrogată, o perioadă nu s-a aplicat pentru că au zis că nu sunt fonduri, aș vrea dacă poate să spună executivul, nu că s-a abrogat, ca să fie abrogată trebuie să fie altă hotărâre de consiliu, așa știu eu, deci dacă nu s-a., eu cred că nu s-a abrogat pentru că nu e o hotărâre de consiliu care să spună, încetează acea., deci o hotărâre de consiliu este abrogată prin altă hotărâre de consiliu și dacă mi se poate spune ce se întâmplă cu această hotărâre de consiliu. Vă mulțumesc.

Dl Jicman: D-na consilier Ioana Neacșu.

D-na Neacșu: Da, nu există într-adevăr o hotărâre de consiliu de abrogare pentru că avem un act normativ care anulează posibilitatea acolo, e vorba de Ordonanța 34/2009 completată an de an până la zi în care acest tip de sporuri este interzis.

Dl Jicman: Dacă există alte intervenții din partea executivului pe cele două probleme semnalate, dacă nu, oricum o să rog Serviciul Tehnic să transmită aceste probleme care s-au ridicat către aparatul executiv și mulțumindu-vă încă o dată pentru susținere și pentru colaborarea în aceste trei luni declar ședința închisă.

Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


Liviu Sebastian Jicman

Gheorghe Floricică


Întocmit: Alexe Georgiana Daniela Iscoviciu Micuța Udrea Cristina Turcu Elisabeta

16