Hotărârea nr. 98/2013

HCL 98 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul al-II-lea an şcolar 2012 – 2013 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12.711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul al-II-lea an școlar 2012-2013 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6;

Luând în considerare raportul de specialitate întocmit de Administrația Școlilor Sector 6, precum și referatul Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 privind situația numerică a burselor solicitate pe categorii de burse pentru semestrul al-II-lea an școlar 2012 -2013, nr. 75 din 29.03.2013 înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6, cu nr. 1835 din data de 01.04.2013 precum și situația statistică pe tranșe de medii întocmită de Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 6 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 3312 din data de 28.05.2013;

Ținând seama de Rapoartele de specialitate întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

în temeiul prevederilor art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2013, pentru semestrul al-II-lea an școlar 2012 -2013, elevilor cuprinși în învățămânul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ de pe teritoriul Sectorului 6, un număr de 2686 burse școlare după cum urmează:

a)    61 burse de performanță în cuantum de 130 lei/lună/elev;

b)    220 burse de studiu în cuantum de 130 lei/lună/elev;

c)    1818 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev;

d)    19 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev;

e)    568 burse de merit.

Art. 2. Bursele de merit se acordă pe semestrul al-II-lea an școlar 2012 -2013, pentru elevii din învățămânul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ de pe teritoriul Sectorului 6 care au finalizat semestrul I cu media generală 10 și nota 10 la purtare, o singură dată în cuantum total de 588 lei/elev.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6 împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Liviu Sebastian JicmanNr.: 98 Data: 20.06.2013CONTRASEMNEAZĂ f—pentru legalitate Secreț^ruljȘectorului 6,

Gheorghe Floricica