Hotărârea nr. 97/2013

HCL 97 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative;

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) și (9) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 modificată și completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, precum și pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Contestațiile cu privire la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la data afișării listei.

Art 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Liviu Sebastian JicmanCONTRASEMNEAZĂ ți pentru legalitate


Nr.: 97

Data: 20.06.2013

\n

Anexa 1ANEXA

la H.C.L.S.6 nr. 97/20.06.2013

LISTA DE REPARTIZARE LOCUINȚE A.N.L., MIȘCAREA A II A

Nr.

crt.

Nume și Prenume

Nr. și data registratură

Punctajul

total

Punctajul SL

Data nașterii

Nr. camere repartizate

1.

GEANTĂ ALINA-MARINA

3107/24.10.2006

45

17

12.01.1983

3 CAMERE

2.

SĂNDEANU VASILE

3752/01.11.2006

45

17

18.10.1977

2 CAMERE

3.

NECULAI MIHAI

4207/07.11.2006

45

17

09.05.1979

2 CAMERE

4.

GRIGORE ELENA-DANIELA

60365/08.09.2006

40

16

30.10.1981

GARSONIERĂ

5.

MIRICĂ FLORINA

60601/11.09.2006

40

16

03.06.1980

GARSONIERĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Liviu Sebastian Jicman