Hotărârea nr. 92/2013

HCL 92 – Hotărâre privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 27.01.2006 de la sindicatul bancar UniCredit Ţiriac Bank şi Raiffeisen Bank


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂREA

privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 27.01.2006 de la sindicatul bancar UniCredit Țiriac Bank și Raiffeisen Bank

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al Direcției Economice și Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 47, art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), art. 81 lit. d), ale art. 115 precum și ale art. 117 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 14, lit. (c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.L.S. 6 nr. 284 din 20.01.2006 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 180,000,000 RON;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă restructurarea împrumutului intern contractat de la UniCredit Țiriac Bank și Raiffeisen Bank în data de 27.01.2006, restructurare ce se referă la

Perioada de Dobândă, Rata Dobânzii, Ratele Scadente, Comisioane ce va intra în vigoare ' la data semnării actelor adiționale.

Art. 2. Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, să negocieze și semneze, în numele și pe seama Sectorului 6 al Municipiului București, actele adiționale necesare restructurării împrumutului intern contractat de la sindicatul bancar UniCredit Țiriac Bank și Raiffeisen Bank în data de 27.01.2006, cu amendamentele în vigoare.

Art 3. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București se asigură integral plata:

a)    serviciul anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.

Art. 4. Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului București următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea fînanțării/finanțărilor rambursabile contactate în valută de contract;

c)    gradul de îndatorare a Sectorului 6 al Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de garanție și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

(2)    Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refmanțarea datoriei publice locale.

(3)    Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să semneze în numele și pentru Sectorul 6 al Municipiului București acordul de garantare a împrumutului și să semneze în numele Sectorului 6 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Liviu Sebastian Jicman

---h • /nicipiijȘ București (■'NSSLîUL LOCAL SECiOH 6

CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Floricică

Nr.:92 Data: 20.06.2013