Hotărârea nr. 85/2013

HCL 85 – Hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți să primească locuință în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2013

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative;

Luând în considerare dispozițiile Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată în decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000;

Ținând cont de prevederile art. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 50/30.10.2012 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților îndreptățiți la repartizarea de locuințe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2013, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă listele cu ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți să primească locuințe în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2013, așa cum se regăsesc în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă ca, în listele ce constituie Anexa, să nu fie incluși solicitanții care nu au dat curs invitației de a prezenta, conform “art. 21” și “art. 30” din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, documentele necesare reverificării anuale a situației.

Art. 3.(1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ
Nr.: 85    1

Data: 16.05.2013