Hotărârea nr. 74/2013

HCL 74 – Hotărâre privind validarea doamnei Al Tawayah Angelica în funcţia de consilier local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149,O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind validarea doamnei Al Tawayah Angelica în funcția de consilier local

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 6 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local Sector 6 al d-lui Stănescu Dan Gheorghe și se declară vacant locul de consilier al acestuia, precum și procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând cont de opțiunea doamnei Al Tawayah Angelica și confirmarea calității acesteia de membru al Partidului Conservator, comunicată Consiliului Local Sector 6 prin adresa înregistrată sub nr. S.T. 133/08.05.2013;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector

6;

în baza dispozițiilor art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) și (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 31 alin. (3) și (5) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al doamnei Al Tawayah Angelica candidat pe lista Uniunii Social Liberale la alegerile locale din iunie 2012, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de consilier local al domnului Stănescu Dan Gheorghe.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Liviu Sebastian Jicman


//

//Municipiu! București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Floricica


S

Nr.: 74

Data: 16.05.2013