Hotărârea nr. 63/2013

HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 179/04.01.2013, înregistrată la D.G.P.L. S. 6 sub nr. A 506/10.01.2013 privind numărul maxim de posturi pe subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 6;

-    adresa Primăriei Sector 6 nr. 318/25.02.2013, înregistrată la D.G.P.L. Sector 6 sub nr. A3769/28.02.2013, privind stabilirea numărului total de posturi;

-    avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind stabilirea funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6;

Având în vedere:

-    prevederile Legii nr. 155/2010 a poliției locale;

-    prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

-    prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și al art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, instituție publică de interes local a Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Statul de funcții al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, instituție publică de interes local a Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii va fi supus spre aprobare Consiliului Local Sector 6 Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.G.P.L. S. 6, conform noii organigrame aprobate.

Art. 4. în exercitarea atribuțiilor, în funcție de cerințe și pentru buna desfășurare a activității instituției, se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 să facă modificări și mutări de posturi între serviciile/birourile/compartimentele instituției cu respectarea numărului total de posturi aprobate și a normelor legale în vigoare.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 63

Data: 08.04.2013

\n

Anexa 1CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 BUCUREȘTI


(    ANEXA 1 la H.C.L S6 Nr. 63/08.04.2013

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 6


ORGANIGRAMA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,^ Li viu Sebastian JicmanDirecția

Economică


3/15


Serviciu]

Resurse

Umane, Prevenire și Protecție


1/7


Serviciul

Juridic


1/7


Serviciul Buget -

Finanțe,

1/

Contabilitate

7


Serviciul Achiziții

Serviciul

5/

Publice și

1/

Ordine

177

Administrativ

8

Publică

Serviciul

Circulație

î


DIRECTOR GENERAL

1/

377

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

1/

376


Municipiul Bucureștii CONSILiUL LOCÂLî

SECTOR 6    !


Biroul

Relații Publice și Arhivă


1/5


Direcția

Ordine

Publică


Serviciul

Intervenții


11/

275


Compartiment

Instruire


Serviciul Control, Petiții și Sesizări


Direcția

Inspecție

Generală


4/36


Serviciul

Serviciul ,

1/9

Serviciul

1/

Dispecerat

1/

Evidența

Logistică

12

Monitorizare

35

Persoanelor

si Evidenta

Armurier

Contravenții

I

Compartimentul Monitorizare Informatica și Prelucrare Date


Biroul 1 Ordine Publică și

Pază Obiective

Biroul 2 Ordine Publică și

Pază Obiective

Biroul 3 Ordine Publică și

Pază Obiective

Biroul 4 Ordine Publică și

Pază Obiective

1/57

1/45

1/43

1/32


10


Serviciul

Inspecție Comercială Reclamații și Sesizări

1/

10

Serviciul

Control și Monitorizare a Stării Mediului și Salubrizare

1/

14

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

1/

12


Număr total funcți Număr total funcți Număr total funcți Număr total funcți


= 378

publice de conducere = 24 publice de execuție = 342 contractuale de execuție = 12


Anexa 2CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 - BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

ANEXA NR. 2

la H.C.L.S. 6 nr. 63/08.04.2013

STAT DE FUNCȚII

I. FUNCȚII PUBLICE

CLASA

GRADUL

GRAD

PROFESIONAL

Nr. total funcții

De conducere

De execuție

Polițist local - Director general

II

1

Polițist local - Director general adjunct

II

1

Polițist local - Director executiv

II

2

Director executiv

II

1

Polițist local - Șef serviciu

II

10

Șef serviciu

11

4

Polițist local - Șef birou

II

4

Șef birou

II

1

Total funcții de conducere

24

consilier juridic

I

superior

2

I

principal

1

I

asistent

4

consilier

I

superior

8

I

principal

6

I

asistent

5

polițist local

I

superior

36

I

principal

38

I

asistent

66

I

debutant

1

polițist local

II

superior

1

referent

III

superior

2

polițist local

III

superior

100

III

principal

46

III

asistent

25

III

debutant

1

Total funcții publice de execuție

342

TOTAL FUNCȚII PUBLICE

366

II. FUNCȚII CONTRACTUALE

Studii

Nivel salariz.

Nr.total

De conducere    |De execuție

IA

I    II

funcții

Total funcții contractuale de conducere

0

referent

M

IA

2

casier

M

I

1

magaziner

M

I

1

arhivar

M

I

1

agent de pază

M/G

I

2

șofer

M/G

I

5

Total funcții contractuale de execuție

12

TOTAL GENERAL FUNCȚII CONTRACTUALE

12

TOTAL POSTURI STAT DE FUNCȚII

378

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

?    9    9

Liviu Jicman Sebastian

__

Municipiu! Bucu iești CONSILIUL LOCAL SECTOR 6