Hotărârea nr. 57/2013

HCL 57 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării până la data de 01.04.2013, din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, a proiectului „Complex socio-medical Sfântul Nectarie”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA .


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării până la data de 01.04.2013, din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, a proiectului „Complex socio-medical Sfântul Nectarie”, desfășurat de către Direcția Generală de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația AHAVA

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de;

-    H.C.G.M.B. nr. 68/06.04.2012 privind împuternicirea Consiliul Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la cooperarea, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Asociația AHAVA;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 63/2012 privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București proiectului „Spitalul Social Sfântul Nectarie” desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația AHAVA;

-    Notificarea D.G.A.S.P.C. Sector 6 nr. D/5119/13.03.2013;

-    Răspunsul Asociației AHAVA înregistrat la D.G.A.S.P.C. Sector 6 sub nr. D/5121/13.03.2013;

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 București pentru perioada 2011-2018;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 asistenței sociale;

-    Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. (a), precum și cele ale art. 81 alin. (2), lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă derularea și finanțarea până la data de 01.04.2013, din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, a proiectului „Complex socio-medical Sfântul Nectarie”, desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația AHAVA în limita sumei de 803.925 lei conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nn: 57

Data: 28.03.2013

\n

Anexa 1ANEXĂ

la H.C.L.S6Nr. «7^    / ^.<33.^73

BUGET Complex socio-medical Sfanțul Nectarie

Nr.ert.

Titlu cheltuială

Unitate

Cost

unitate

Taxe

Cost

ian-

martie

2013

Contrib

DGASPC

2013

Contrib

AIIAVA

2013

Contribuție D.G.A.S.P.C Sector 6 %

Contribuție

AHAVA

%

1.

Cheltuieli de personal

223.899

53.925

169.974

24.08%

75.92%

l.l

«Medici (25 persoane)

lună

37.500

10.350

143.550

-

143.550

-

100%

1.2

Asistente medicale (6 persoane)

lună

6.900

1.908

26.424

-

26.424

-

100%

1.3

Registratori (5 persoane)

lună

10.560

2.915

40.425

40.425

-

100%

100%

1.4

Psiholog -( 3 persoane)

lună

4.500

-

13.500

13.500

-

100%

100%

2.

Cost mediu/persoana pachet social (întreținere echipament medical,materiale medico-sanitare, medicamente, consumabile,

lună

250.000

750.000

750.000

100%

combustibil, cazarmament, birotica, incinerare material sanitare) 250paeienti/luna* 1000 lei pachet social

TOTAL BEGET

3 luni

973.899

803.925

169.974

82.55 %

17.45 %

Director generaf OG.A.S.P.C. SECTOR 6 icătușPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

G&N5/7WTÎN. rtO/Sf